پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

……………………..733-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….74 فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق4-1-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………764-1-1-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………………….764-1-2-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی………………………………………………….774-1-3-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..784-2-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه پورتر………………………………..804-3- آزمون نرمالیته نظرات…………………………………………………………………………………………………834-4- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………844-5- آزمون سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………854-6- آزمون سوال […]

حقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

مرحله اثبات به عنوان مرحله ای که حقدار به حق خویش نائل می شود نیز مقتضی نتیجه مذکور است. به طور مشروح گفته شد که ثبوت بدون اثبات ارزش چندانی ندارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. صاحب حق تنها زمانی از حق خویش بهره می برد که به مرحله اجرا در آید وگرنه وجود […]

اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

شرطی بر شروط متداول سابق بیفزاید، و دیگر شروط سابق را برای ایجاد عمل حقوقی کافی نداند. به نظر می‌رسد که ضعف اثباتی برخی از مبرزات و اهمیت اثبات، یکی از دلایل این رویکرد بوده باشد، اینجاست که لفظ از اعتبار سابق ساقط می‌شود هر چند که به لحاظ ابراز اراده باطنی کاملترین مبرز تلقی […]