بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان- قسمت ۱۴- قسمت 2

 • کلینی،محمد بن یعقوب. (۱۳۶۵). کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

 

 • کار، آلن. (۱۳۸۴). خانواده درمانی تحلیل روابط و تعارضات همسران(ترجمه ی غلامرضا تبریزی). مشهد: مرندیز.(تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

 

 • کارلسون، جان و همکاران. (۱۳۷۸). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد. (ترجمه ی نوابی نژاد، شکوه) تهران: انجمن اولیاء و مربیان.(تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

 

 • کریمی، یوسف. (۱۳۸۲). روانشناسی اجتماعی.تهران: ارسباران.
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • کریمی، مصطفی. (۱۳۸۵) . قرآن وقلمرو شناسی دین. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

 

 • گاتمن،جان و سیلور، نان. (۱۳۸۵). هفت اصل برای زندگی زناشویی. ترجمه نسرین مصباح و همکاران، تهران:ایتا. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۶).

 

 • گلاسر،ویلیام و گلاسر،کارلین. (۱۳۸۴) . ازدواج بدون شکست. (ترجمه سمیه خوش نیت و هدی برازنده). تهران: محقق. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۲).

 

 • گال،مردیت،بورگ،والتر،گال،جویس. (۱۳۹۰).روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی.ترجمه احمد رضا نصر و همکاران. تهران: سمت.

 

 • گلادینگ، ساموئل. (۱۳۸۲). خانواده درمانی.(ترجمه ی بهاری، فرشاد وهمکاران). تهران: تزکیه

 

 • گلدنبرگ، ایرنه. (۱۳۸۲). خانواده درمانی.( ترجمه ی حسین شاهی براواتی و. حمید رضا نقشبندی، سیامک) تهران: روان.

 

 • لطف آبادی،ح. (۱۳۸۴). جستجوی مبانی نظری سنجش ویژگی های معنوی درمان جویان در تعامل با درمانگران. گزیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی.ص ۱۳۸٫دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 • ملکی حاج آقا، زهرا. (۱۳۸۴). بررسی سبک مدیران مدارس راهنمایی دخترانه تهران در برخورد با تعارض از دیدگاه مدیران و معلمان در سال ۱۳۸۳٫ پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.

 

 • ملک سعیدی، ژینوس. (۱۳۸۸). اثر بخشی آموزش مهارت های تنظیم منابع تکوین خود بر کاهش تعارضات زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 • ملکیان، مصطفی. (۱۳۷۵). اقتراح انتظار بشر از دین. قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

 

 • مطهری، مرتضی. (۱۳۶۶). مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: انسان و ایمان. قم: صدرا

 

 • مرادی، محمود. (۱۳۸۰). بررسی تاثیر خانواده درمانی به روش ساختاری به کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهراصفهان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

 

 • محمد نظری، علی. (۱۳۹۰). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: علم

 

 • مجلسی، محمد باقر. ( ۱۴۰۴ق). بحارالانوار. بیروت: موسسه الوفاء.

 

 • منجزی، فرزانه.شفیع آبادی،عبداللله،سودانی،منصور. (۱۳۹۱).اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،سال ۱۳،شماره ۱،پیاپی ۴۷٫

 

 • محمدی، سید داوود و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (۱۳۸۵). ارتباط نگرشهای مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسیت در این متغیرها، مجله پژوهش های روانشناختی، دوره ۹، شماره ۳ و۴

 

 • محققی، حسین. (۱۳۹۰). تدوین برنامه آموزشی توانمند سازی زوجین بر اساس نظریه عشق استرنبرگ و تاثیر آن بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایتمندی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 • میلانی فر، بهروز. (۱۳۸۲). بهداشت روانی. تهران: قومس.

 

 • نوابخش، مهرداد وپوریوسفی، حمیرا. (۱۳۸۵). نقش دین و باور های مذهبی بر سلامت روانی، مجله پژوهش دینی، ۱۴، ۹۱-۷۱
 • نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

 • نوری، حسین. (۱۴۰۸ق). مستدرک الوسایل. قم: موسسه آل البیت.

بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه- قسمت ۱۵

۲-۱۷٫روش نمونه گیری و حجم نمونه
پرسشنامه برای کلیه ی کارمندان شعب ارسال گردید اطلاعات دریافتی بیشتر از نظر روسا و معاونین و مسئولین اعتبارات شعب دریافت گردید. طبق مصاحبه انجام شده تعداد کل پرسشنامه های ارسالی بالغ بر ۱۵۰ و تعداد پرسشنامه های تکمیل و ارجاع داده شده بالغ بر ۱۱۱ فقره می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات به دست آمده در این بخش به طور کامل دریافت و تحلیل گردید.
با توجه به نوع پژوهش در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • صورت های مالی و آمارهای استخراج شده از گزارش های اداره حسابداری بانک سرمایه استان تهران
  • حسابداری

 

 • تهیه و ارسال پرسشنامه ای به منظور نظرسنجی از کارکنان شعب بانک شامل چهار بخش کلی (بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیکی پاسخ دهندگان، بخش دوم شامل سوالاتی است که به وسیله آن ها فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد، بخش سوم شامل نظرات پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات موجود در سودآوری شعب بانک می باشد و بخش چهارم شامل پیشنهادات پاسخ دهندگان در خصوص سود آوری بهتر شعب بانک سرمایه می باشد. نمونه پرسشنامه ارسالی را در پیوست شماره یک ملاحظه فرمائید.

 

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱-مقدمه
از آغاز تاریخ بشر انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است تحقیق علمی در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیده خاصی رخ می دهد و مشخصظ کردن شرایط دیگری است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرایندی است که از طریق آن ها می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد (زهره سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۲۰تا۲۲).
۳-۲- روش پژوهش
مطالعه ی حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی می باشد و برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از شاخه پیمایشی استفاده شده است. از نظر ارتباط متغیرها پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیر شاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. در این مطالعه از دو نوع داده میدانی و دست دوم استفاده گردید جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی پستی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به حساب های مالی شعب به طور کامل دریافت و برای بررسی دیدگاه کارکنان و ارزیابی فعالیت شعب پرسشنامه ی تنظیم شده ارسال گردید.
۳-۳-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ها متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۱۷۷). جامعه آماری این تحقیق عبارت است از ۱۵۰ نفر از مدیران و مسئولین شعب به همراه معاونین یا رؤسای اعتبارت شعب که اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید و فعالیت های مالی کلیه شعب بانک سرمایه در استان تهران از منظر دفاتر حسابداری طی سالهای ۹۰ و ۹۱ که اطلاعات آن از اداره حسابداری بانک اخذ گردید.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
پرسشنامه برای کلیه ی کارمندان شعب ارسال گردید اطلاعات دریافتی بیشتر از نظر روسا و معاونین و مسئولین اعتبارات شعب دریافت گردید. تعداد کل پرسشنامه های ارسالی بالغ بر ۱۵۰ و تعداد پرسشنامه های تکمیل و ارجاع داده شده بالغ بر ۱۱۱ فقره می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات به دست آمده در این بخش به طور کامل دریافت و تحلیل گردید.
۳-۵-ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به نوع پژوهش در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

 

 

  • صورت های مالی و آمارهای استخراج شده از گزارش های اداره حسابداری بانک سرمایه استان تهران

 

 • تهیه و ارسال پرسشنامه ای به منظور نظرسنجی از کارکنان شعب بانک شامل چهار بخش کلی، بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیکی پاسخ دهندگان، بخش دوم شامل سوالاتی است که به وسیله آن ها فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد، بخش سوم شامل نظرات پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات موجود در سودآوری شعب بانک می باشد و بخش چهارم شامل پیشنهادات پاسخ دهندگان در خصوص سود آوری بهتر شعب بانک سرمایه می باشد.

 

۳-۶-متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش شامل دو گروه متغیر مستقل و وابسته می باشد در بررسی عوامل موثر بر سودآوری شعب بانک به عنوان متغیر وابسته و از شاخص های محیطی وانسانی (شامل تحصیلات رئیس شعبه ،موقعیت جغرافیائی شعبه ،امکانات و تجهیزات و تعداد کارکنان شعبه و پاداش پرداختی به کارکنان )، مدیریت نقدینگی( شامل ترکیب دارایی ها، ترکیب بدهی ها) ، مدیریت ریسک اعتباری (شامل نسبت ریسک اعتباری ، نسبت وصولی و هزینه مشکوک الوصول به دارائیها )و مدیریت هزینه ی شعب (شامل کل هزینه های سود پرداختی و کل هزینه های اداری و پرسنلی) به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.
– شاخص های محیطی و انسانی
یکی از عوامل تاثیر گذار بر سود دهی شعب بانک عوامل محیطی و نیروی انسانی کارآمد، با انگیزه و دارای سطح علمی بالا و دلسوز میباشد که از جمله آنها میتوان به تحصیلات رئیس شعبه و تجربه کافی در ایجاد بستر مناسب جهت رسیدن به سود دهی مطلوب اشاره کرد. موقعیت جغرافیائی شعب نیز از جمله این عوامل میباشد که در زمان تأسیس شعب جدید بسته به نوع کاربری شعبه در حال افتتاح به طور مثال تجاری یا مسکونی و سودده یا خدماتی بودن شعبه در نظر گرفته شده باشد. همچنین امکانات و تجهیزات موجود در شعب از قبیل تجهیزات بانکداری الکترونیک و تشویق مشتریان به استفاده از آنها میتواند بر سود دهی مطلوب بانک تاثیر گذار باشد. وجود تعداد کارکنان کافی در شعبه، پرداخت پاداش دوره ای به کارکنان و تقسیم و تعریف مسئولیت ها توسط مدیران ارشد میتواند در سود دهی موثر شعب موثر باشد و از ایجاد تعارض بین کارکنان جلوگیری کند.
– شاخص های مدیریت نقدینگی
الف – ترکیب دارایی ها (نوع و میزان تسهیلات پرداختی)
قسمت عمده دارایی های بانک را تسهیلات اعطایی به مشتریان تشکیل می دهد نسبت ارزش کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها، معیاری جهت سنجش نقدینگی بالاتر بانک است به گونه ایست که هر چه این نسبت در نظام بانکی بالاتر باشد، نشان از نقدینگی بالاتر بانک هاست. با توجه به این که تسهیلات پرداختی در بانک از نظر تامین منابع مالی آن از دو نوع تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی (مبادله ای) سرمایه تشکیل شده است، جهت بررسی میزان و نوع تاثیر هر کدام از آن ها در سودآوری در این پژوهش از نسبت تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی به دارایی ها و سرانه تسهیلات (مانده کل تسهیلات به تعداد کارکنان شعبه) به عنوان معیارهای مدیریت دارایی ها استفاده شده است.

 

 

  1. تسهیلات مشارکتی : تأمین کننده مالی این اعتبارات منابع داخلی بانک می باشد که با بهره گرفتن از منابع در اختیار و در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی بانک قابل پرداخت می باشد (که شامل مضاربه و مشارکت مدنی واریز تدریجی و واریز یکجا میباشد)

 

  1. غیرمشارکتی: اعتبار پرداختی نیز از منابع داخلی بانک می باشد که شامل قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و خرید دین و مزارعه و مساقات می باشد.

 

  1. تعهدات شامل گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صادراتی وضمانت نامه می باشد.

 

 1. تسهیلات بدون سود که تأمین منابع این نوع تسهیلات به طور کامل سهم وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد و با پرداخت آن هیچ گونه سودی از متقاضی دریافت نمی گردد و فقط با ۴% کارمزد قابل پرداخت است که شامل تسهیلات پرداختی بابت وام ضروری و خرید مسکن کارکنان نمی باشد. و به دلیل محدود بودن تسهیلات قرض الحسنه از عوامل تاثیرگذار بر آن صرف نظر شده است.

 

به عنوان شاخص از ترکیب دارایی ها به شرح ذیل بررسی و تحلیل شده است:
مانده کل تسهیلات مشارکتی
جمع کل دارایی ها (تسهیلات پرداختی)
= نسبت تسهیلات مشارکتی
= نسبت تسهیلات غیرمشارکتی
مانده کل تسهیلات غیر مشارکتی
جمع کل دارایی ها
مانده کل تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها
جمع کل دارایی ها
= نسبت تسهیلات و تعهدات و اعتبار اسنادی
مانده کل تسهیلات (شامل مشارکتی+غیرمشارکتی+تعهدات و اعتبارات اسنادی)
تعداد کل کارکنان شعبه
= سرانه تسهیلات
ب – ترکیب بدهی ها (نوع و میزان سپرده ها)
سپرده ها به عنوان عمده ترین منابع شبکه بانکی محسوب شده که به واسطه ی آن ها قدرت وام دهی شعب بانک تقویت می گردد. با توجه به این که بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و فاقد منابع دولتی می باشد، در صورت کمبود منابع شعبه دیگر قادر به پرداخت تسهیلات نمی باشد. هر چه میزان منابع جمع آوری شده از محل سپرده ها بیشتر باشد نشان دهنده ی مدیریت صحیح تر بدهی ها می باشد. لذا در این راستا در پژوهش حاضر جهت بررسی میزان و نوع تأثیر این بدهی ها بر سودآوری بانک از نسبت مانده حساب های جاری، پس انداز، کوتاه مدت، بلند مدت (اوراق ویژه سرمایه گذاری عام). به کل دارایی ها استفاده شده است که شامل نسبت های ذیل می باشد:
= نسبت سپرده جاری وپس انداز قرض ا لحسنه به دارایی
مانده کل سپرده و قرض الحسنه جاری
جمع کل دارایی ها
مانده کل سپرده کوتاه مدت
جمع کل دارایی ها
= نسبت سپرده کوتاه مدت به دارایی ها
مانده کل سپرده بلندمدت و اوراق ویژه سرمایه گذاری جمع کل دارایی ها
= نسبت سپرده بلندمدت به دارایی ها
نسبت خود اتکائی
یکی از نسبت های مورد استفاده در مدیریت نقدینگی نسبت خوداتکایی می باشد. این نسبت از حاصل تقسیم مانده کل تسهیلات اعطایی شعبه به جمع کل منابع شعبه به دست می‌آید هر چه این نسبت از عدد یک کمتر باشد بیانگر وضعیت مطلوب و بالاتر از عدد یک بیانگر افزایش استقراض بانک می باشد. (رشیدی و دیگران، ۱۳۸۹، ص۵۲)
جهت بررسی و آزمون چگونگی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری از نسبت های خود اتکایی هزینه های تأمین مالی به کل دارایی ها استفاده شده است انتظار می رود مدیریت صحیح نقدینگی اثر مثبت بر سودآوری بانک داشته باشد.
مانده کل تسهیلات اعطایی
جمع کل سپرده ها (بدهی ها)
= نسبت خود اتکایی شعبه

بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها’- قسمت ۲۱

با این وجود سهم وسایل ارتباط جمعی در پرکردن زمان فراغت در جامعه‌ی امروز بسیار با اهمیت است، زیرا رسانه‌ها نقش کلیدی و حساس در اطلاع رسانی دارند و از منابع اطلاع رسانی در دسترس و
با‌صرفه‌ای هستند که تمام جزئیات را با کیفیت مطلوبی عرضه می‌کنند و در اختیار عموم
قرار می‌دهند (کانینگهام[۵]،۲۰۰۲: ۴۵).
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دنیای امروز، وجود ارتباطات وسیع و گسترده‌ی انسانی است، گسترش ارتباطات به ویژه ارتباطات الکترونیک، جامعه‌ی جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته که عصر نو را عصر ارتباطات و جامعه‌ی امروز را جامعه‌ی اطلاعاتی خوانده‌اند. در چنین
جامعه‌ای رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان کلیدی در ارتباطات، نقشی بس مهم ایفا می‌کنند. رسانه‌های جمعی از میان تمام ابزارها و فنون جدید، بیشترین تأثیر فرهنگی را دارند. این رسانه‌ها در پیدایش عادات تازه، تغییر در باورها و خلق و خوی و رفتار انسان‌ها، تکوین فرهنگ جهانی و نزدیک کردن جوامع یکسان نبوده و تابع متغیر رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است. وسایل ارتباط‌جمعی اصلی عبارتند از: وسایل چاپی (کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌ها)، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، ماهواره‌ای و اینترنت که به عنوان وسیله ارتباط‌جمعی به شدت در حال گسترش است. در میان وسایل ارتباط‌جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون داخلی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بیش از هر رسانه دیگری وقت افراد جامعه را به خود اختصاص می‌دهند و این به خاطر ویژگی‌هایی است که آن‌ ها دارا هستند. (دادگران،۱۳۷۰:۱۲۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
به هر جهت رسانه‌ها تأثیر بسیار زیادی بر افکار مخاطبان خود دارند (بهار،۱۵۹:۱۳۸۴). ژودیت لازار[۶] معتقد است: ‘‌در جوامع غربی (به نظر ما در تمامی جوامع) رسانه‌ها نسبت به بقیه‌ی نهاد‌های آموزشی در شکل‌گیری افکار عمومی نقش بسیار مهمی دارند’ (لازار،۱۴۷:۱۳۸۰).
از این منظر مدیریت اوقات فراغت جوانان اهمیت بسیار دارد، چرا که فرصت مناسبی است برای انتقال ارزش‌ها، هنجارها و قواعد زندگی جمعی و به یک معنا جامعه‌ پذیر کردن آن‌ ها. البته باید در نظر داشت که در کنار وسایل ارتباط‌جمعی همچون تلویزیون داخلی، وسائل و ابزارهای جدیدی در این حوزه بروز و ظهور کرده است که به دلیل خاستگاه متفاوتشان می‌توانند مشکلاتی را از نظر ارائه هنجارهایی متفاوت و گاه متعارض از هنجارهای مرسوم جامعه، به وجود آورند. خصوصاً که حتی خانواده‌ها نیز نمی‌توانند به صورت کامل نظارت تام و تمامی بر نحوه‌ی استفاده از آن‌ ها داشته باشند. اگر به گسترش و توسعه استفاده از این وسایل جدید گذران اوقات فراغت توجه داشته باشیم اهمیت مسئله بیش از پیش روشن می‌شود. صرف نظر از مخاطرات بالقوه‌ای که از ناحیه وسایل نوین ارتباط‌جمعی وجود دارد، این مسئله نیز دارای اهمیت است که جوانان آینده‌سازان هر جامعه‌ای هستند لذا بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت آن‌ ها به دلیل تأثیرهای اجتماعی که بر آینده یک جوان می‌گذارد اهمیت دارد. پس جهت‌گیری رسانه‌های نوین به سمت اکنون است و نه سنت گذشته. مبتنی بر تعامل و ارتباط دو سویه و چند سویه است. این ویژگی‌های رسانه نوین که با تکامل فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی[۷] پیوند خورده است، در گذر تاریخی نوآوری‌های رسانه‌ای بی‌سابقه است. لذا بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت آن‌ ها به دلیل تأثیرهای اجتماعی که بر آینده یک جوان می‌گذارد اهمیت دارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بررسی تاریخی حضور و ظهور رسانه‌ها و هم چنین نمایان شدن نوجوانان و جوانان به عنوان زود پذیرندگان تکنولوژی (راجرز و شومیکر،۳۴۷:۱۳۶۹)، نشان می‌دهد، هنگامی که این دو مهم همراه هم شوند (یعنی نوجوانی و جوانی در مسیر پذیرش رسانه‌ای جدید قرار گیرد)، جامعه همواره با
چالش‌هایی رو به رو می‌شود (عاملی،۲۴۵:۱۳۸۵).
براساس اعلام مستندات مکتوب معاونت مطالعات و تحقیقات ملی جوانان، بیش از ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند. با توجه به این که ایران کشوری بسیار جوان است و جوانان آینده سازان فردای جامعه و والدین فرزندان فردا خواهند بود، توجه به فعالیت‌های فعلی آنان حائز اهمیت بوده و بر مسئولین و متخصصان این حوزه است که به سادگی از کنار فعالیت‌های فرهنگی آنان نگذرند. جوانی و جوان بودن هم به عنوان یک فرهنگ، هم یک گروه سنی به واسطه‌ی آن‌که از اجبار به کار و فعالیت اقتصادی معاف و گاه محروم هستند فرصت بیشتری برای فراغت نسبت به گروه‌های اجتماعی دیگر دارند و جایگاهی که فراغت به لحاط تربیتی، آموزشی و رشد هویتی دارد (امامی: ۲۱:۱۳۸۹). این پژوهش سعی در شناخت جایگاه رسانه‌ها در الگوهای فراغتی جوانان و والدین آنها و تفاوت بین الگوی فراغتی این دو گروه اجتماعی دارد، زیرا خانواده‌ در برآورده‌ ساختن‌ نیازهای‌ فراغتی‌ جوانان‌ بیشترین‌ سهم‌ را ایفا می‌کند و برخی‌ از آداب‌ و رسوم‌ و سنت‌های‌ مذهبی‌ و ملی‌ خانواده‌های‌ ایرانی‌ در شکل‌گیری‌ اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ نقش‌ تعیین‌کننده‌ای‌ دارند و در نهایت بهبود کیفیت اوقات فراغت در وهله اول نیازمند شناخت وضع موجود است. پس همسو کردن زمان فراغت والدین با جوان می‌تواند کمک کند تا چالش‌ها و آسیب‌ها کاهش یابد و فضایی برای مشارکت جوانان فراهم آید. دنیس گیور معتقد است که اوقات فراغت، فرصتی به جوان می‌دهد تا انرژی‌هایش را آزاد کند و به خلاقیت و خود شکوفایی نایل شود ولیکن در صورتی که این فرصت‌ها به هرز رود و نتواند جوان را به مشغولیت برانگیزد، زمینه‌ساز انحرافات و کجروی‌های او خواهد بود (شرفی،۳۲۲:۱۳۷۰). از‌سوی دیگر، توجه نکردن به علایق و خواسته های این گروه سنی خسارات جبران ناپذیری به بار می‌آورد، گذشته از آن در سال‌های اخیر به دلیل توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، الگوی گذران اوقات فراغت در حال ظهور است و در واقع رسانه‌ها نقش با اهمیتی در پرکردن وقت آزاد جوانان، ایفا می‌کنند. این در حالی است که مدیریت نادرست استفاده از این رسانه‌ها از‌سوی خانواده‌ها، ناخواسته می‌تواند پیامدهای سوئی برای جوانان در پی داشته باشد.
در مورد نحوه‌ی گذران اوقات فراغت و شیوه‌ها و وسایل مورد استفاده در گذران اوقات فراغت، تحقیقات متعددی انجام شده است. در این پژوهش ضمن توجه به چگونگی گذران اوقات فراغت والدین و جوانان تهرانی، سعی شده است که به بررسی مقایسه‌ای الگوی فراغت در بین جوانان و والدین آن‌ ها پرداخته شود و نیز در پی آن هستیم که بدانیم سهم رسانه‌ها در الگوی گذران اوقات فراغت تا چه حد است؟
۱-۳ سؤالات پژوهش
سؤال اصلی
ü آیا بین چگونگی گذران اوقات فراغت در میان جوانان و والدین آن‌ ها تفاوت وجود دارد؟
سؤالات فرعی
ü الگوی گذران اوقات فراغت جوانان تهرانی چیست؟
ü الگوی گذران اوقات فراغت والدین تهرانی چیست؟
ü رسانه‌ها در الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آن‌ ها چه جایگاهی دارند؟
ü نحوه‌ی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آن‌ ها چگونه است؟
۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش
اوقات فراغت و مسائل مربوط به آن یکی از مهمترین مباحث اجتماعی جوامع امروزی است و به دلیل این که پیامدهای فرهنگی، اخلاقی، روانی، اجتماعی و سیاسی مهمی را در بر دارد مورد توجه خاص جامعه ‌شناسان است و در این میان، بررسی و مطالعه‌ی مقوله‌ی اوقات فراغت جوانان از اهمیت خاص و در خور توجهی برخوردار است. زیرا جوانان به عنوان بخش عظیمی از پویاترین گروه‌های اجتماعی هستند که از یک سو وجودی سرشار از توان، انرژی و امید دارند و از‌سوی دیگر، دارای خواست‌ها، تمایلات، احساسات و عواطف گوناگونی هستند. حال اگر این توان و انرژی در بستر مناسبی از فراغت قرار گیرد و به تمایلات و خواست‌های مشروع آنان پاسخی مناسب داده شود، دنیای آن‌ ها به دنیای خوبی‌ها، شادی‌ها، بالندگی، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها مبدل می‌شود و رشد و اعتلای شخصیت و شکوفایی استعدادهای آن‌ ها را در پی خواهد داشت و در نتیجه جامعه نیز از خوبی‌ها و توانمندی‌های بالفعل آن‌ ها بهره‌مند خواهد شد. اما اگر این توان بالقوه در یک مسیر صحیح هدایت نشود، نه تنها نمی‌توان چشم امید به ایفای نقشی مؤثر از‌سوی جوان در اجتماع داشت بلکه باید منتظر اعمال و رفتاری ضد ارزشی و هنجارشکن جوانان در اجتماع باشیم و دردمندانه به تماشای صحنه‌های دل‌خراش و رنج آور از آسیب‌های روحی، اخلاقی، اجتماعی و… بنشینیم که او بر خود و بر پیکره‌ی اجتماع وارد می‌سازد. فراغت فرصتی است برای ایجاد رضایت خاطر و رشد و تکامل افراد جامعه. اهمیت نحوه‌ی گذران اوقات فراغت تا آنجاست که آن را نشان دهنده‌ی ویژگی‌های فرهنگی یک جامعه می‌دانند. در همین راستا به نقش فعالیت‌های اوقات فراغت در شکل‌گیری شخصیت جوانان تهرانی و توسعه جامعه می‌توان اشاره کرد.
این اوقات فرصت مناسبی است برای بازآفرینی و بازپروری نیروی جسمی و روحی افراد جامعه و از این رو در صورت فراهم کردن شرایط گذران یک فراغت مناسب، امکان دستیابی به سلامت اجتماعی و برخورداری از جامعه‌ای شاداب، با روحیه و دارای سلامت اخلاقی و روحی نیز تسهیل می‌گردد.
از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی نیز چنان چه امکانات و شرایط برای پرداختن به فعالیت‌های مناسب در زمان فراغت برای همه افراد وجود نداشته باشد یا دسترسی به آن دشوار باشد، ممکن است افراد برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های خود به راه‌ها یا فعالیت‌هایی متوسل شوند که همیشه به نفع جامعه نیست. مطالعات نشان می‌دهد زمینه بروز بسیاری از کج روی‌ها را در وقت‌های آزاد رها شده می‌توان دید.
جامعه ‌شناسان فراغت معتقدند که در صورت فقدان برنامه و آماده‌سازی برای بهره‌برداری از
اوقات فراغت، فضای وسیع فراغت، دشمن شماره یک انسان‌های جامعه خواهد بود. این امر، در مورد جوانان ابعادی دهشتناک خواهد داشت. جوانان با نیرو و انرژی وافر و تمایل به فعالیت نمی‌توانند خلأ زمانی را تحمل کنند و آسیب‌ها و نابهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی نیز از همین خلأ نشئت می‌گیرد (فصل‌نامه‌ی مدیریت آموزش وپرورش،۸۱:۱۳۷۴). نقش و اهمیت اوقات فراغت در زندگی جوانان ضرورت یک برنامه‌ریزی دقیق را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد و ما را ملزم به تدوین طرحی جامع می‌کند. بی‌تردید بهبود کیفیت گذران اوقات فراغت جوانان نیازمند مدیریت اوقات فراغت است. از‌سوی دیگر بهبود کیفیت اوقات فراغت نیز در وهله اول نیازمند شناخت وضع موجود است. از همین رو است که پژوهش در باب وضعیت موجود گذران اوقات فراغت دارای اهمیت است. خصوصاً در کشوری چون ایران که کشوری مذهبی است و تلاش دارد جامعه‌ای مبتنی بر الگوهای اسلامی بسازد، به همین خاطر مسئولیت خطیری متوجه مسئولین فرهنگی، اجتماعی و… جامعه می‌باشد که جز با برنامه‌ریزی صحیح و تلاش گسترده نمی‌توان این نیروی جوان را که یک ذخیره ملی به حساب می‌آید و سرنوشت جامعه بسته به سلامت و پیشرفت آن است تا در مسیر صحیح هدایت شود و در ضمن آگاهی آحاد مردم و خصوصاً والدین این گروه کثیر از شروط لازم به حساب می‌آید. از سوی دیگر، توجه نکردن به علایق و خواسته های این گروه سنی خسارات جبران ناپذیری به بار می‌آورد، گذشته از آن در سال‌های اخیر به دلیل توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، الگوی گذران اوقات فراغت در حال ظهور است و در واقع رسانه‌ها نقش با اهمیتی در پرکردن وقت آزاد جوانان، ایفا می‌کنند. این در حالی است که مدیریت نادرست استفاده از این رسانه‌ها از‌سوی خانواده‌ها، ناخواسته می‌تواند پیامدهای سوئی برای جوانان در پی داشته باشد.
۱-۵ اهداف پژوهش
هدف کلان
üبررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت در بین جوانان و والدین آن‌ ها در میان خانواده‌های ساکن در شهر تهران
اهداف خرد
ü مطالعه شیوه‌های گذران اوقات فراغت جوانان ساکن در شهر تهران.
ü مطالعه شیوه‌های گذران اوقات فراغت والدین(جوانان) ساکن در شهر تهران.
ü شناسایی تشابهات و تفاوت‌های الگوی گذران اوقات فراغت والدین و جوانان آن‌ ها در شهر تهران.
۱-۶ قلمرو تحقیق
ü قلمرو موضوعی: از نظر موضوع این تحقیق به بررسی مقایسه‌ای اوقات فراغت جوانان و والدین آن‌ ها
می‌پردازد.
ü قلمرو زمانی: اطلاعات جمع‌ آوری شده این پژوهش در بهار و تابستان سال ۱۳۹۲ گرد‌آور‌ی‌شده است.
ü قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شهر تهران است.

فصل دوم


مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به مرور تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه موضوع تحقیق، سپس تاریخچه‌
اوقات فراغت از آغاز پیدایش انسان تا امروز مطرح می‌شود در بخش مبانی نظری، به تعریف مفهوم فراغت از منظر جامعه‌شناسانه پرداخته شده است و همچنین در این فصل تلاش خواهد شد تا مروری بر نظریه‌پردازان اوقات فراغت صورت گیرد. بدیهی است که نظریه‌پردازان مطرح شده در این فصل شامل همه‌ی نظریه‌پردازان اوقات فراغت نمی‌باشند، اما تلاش بر این بوده است تا به طرح دیدگاه‌های نظری مختلف پرداخته شود و بعد از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مبانی نظری و سوابق پژوهشی، چارچوب نظری تحقیق مطرح شده است.
۲-۲ تحقیقات پیشین
آنچه در این بخش مطرح می‌گردد، خلاصه‌ای از تحقیقات مشابه در زمینه‌ی اوقات فراغت است. از آنجا که هر کار تحقیقی و علمی در راستای تحقیقات و یافته‌های قبلی و ادامه دهنده و تکمیل کننده دستاوردهای محققان و دانشمندان دیگر می‌باشد، برای تحقق این هدف و آگاهی از کیفیت تحقیقات انجام شده در مورد اوقات فراغت به مؤسسات تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی مراجعه شد و تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفت که در زیر به تلخیصی از تحقیقات پیشین اشاره می‌گردد.
۲-۲-۱ تحقیقات داخلی
اوصانلوی (۱۳۶۸)، در پژوهشی تحت عنوان “نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی شهر تهران”، به بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت جمعیت و میزان تأثیر برخی از
ویژگی‌های خانوادگی بر نحوه‌ی گذران جمعیت ۱۶ تا ۲۰ سال شهر تهران با حجم نمونه ۱۰۰۰ نفری با روش پیمایش پرداخته است. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از شاگردان از خانواده‌های پر جمعیت بیش از ۶ نفر هستند لذا نمی‌توانند از ایام فراغت خود استفاده مطلوبی داشته باشند. ۹/۷۷ درصد جوانان در اوقات فراغت خود به مطالعه کتاب، ۳/۵۸ درصد به گفتگو با دوستان، ۵۸ درصد به گردش، ۵۷ درصد به رادیو، ۶/۵۵ درصد به تلویزیون، ۹/۴۷ درصد به روزنامه، ۵۶/۴ درصد به مجله و ۵۳/۳ درصد به سینما رو می‌آورند. ۴۹ درصد از دانش‌آموزان به هنر علاقه‌مند هستند اما ۶۷/۵ درصد در این زمینه فعالیتی ندارند. ۲۶/۸ درصد آنان ورزش نمی‌کنند و ۸/۱ درصد به ورزش بی‌علاقه هستند. ۷۷ درصد از فعالیت‌های مدرسه خود اظهار نارضایتی کردند.
نتایج پژوهشی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۵ به روش پیمایشی در یک نمونه‌ی ۱۶۰۱ نفری از افراد ۱۵ سال به بالا انجام شده است نشان می‌دهد که رایج‌ترین شیوه‌ی گذران اوقات فراغت مردم تهران تماشای تلویزیون بوده است. به طوری که ۷۹ درصد مردم تهران تلویزیون تماشا می‌کنند. سپس به ترتیب دور هم نشستن با افراد خانواده، استراحت، گوش کردن به رادیو، دید و بازدیدها از جمله فعالیت‌های دیگر بوده است.
آقا (۱۳۷۱)، در پژوهشی تحت عنوان “کیفیت گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان در شهر شیراز”، به بررسی نحوه‌ی گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۷ پرداخته است. نتایج نشان می‌دهدکه در هر دو بررسی اوقات فراغت روزانه دانش‌آموزان در انحصار تلویزیون قرار داشته است و به نقش این وسیله ارتباط جمعی به عنوان مهم‌ترین ابزار گذران ایام بیکاری تمامی افراد جامعه به خصوص جوانان افزوده است. در فاصله دو بررسی از نقش سایر وسائل ارتباط جمعی نظیر رادیو، روزنامه‌ها و مجلات در گذران اوقات فراغت جوانان به دلیل افزایش نفوذ تلویزیون کاسته شده است. مطالعه‌ی کتاب که می‌تواند یکی از راه‌های سودمند و مفید گذران اوقات فراغت باشد در فاصله دو بررسی کاهش مختصری یافته است. سینما نیز که یکی از وسائل گذران اوقات فراغت است قربانی توسعه سریع تلویزیون و کاهش درآمد خانوار شده است. بررسی نگرش و رفتار ورزشی دانش‌آموزان کاهش مختصری در فاصله دو بررسی را نشان می‌دهد. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مشکلات گذران اوقات فراغت جوانان بین سال‌های ۵۶ تا ۶۷ بیشتر شده و باتوجه به رشد سریع جمعیت افزون‌تر نیز خواهد شد و هم چنین تفاوت معنی‌داری بین دو جنس در خصوص استفاده از کالاهای فرهنگی مشاهده کرده است.
هاشمی نژاد و محتشمی (۱۳۶۸)، در پژوهشی تحت عنوان “چگونگی گذران اوقات فراغت شهروندان ساکن در تهران”، به بررسی چگونگی نحوه‌ی گذران اوقات فراغت جمعیت ۱۵ سال به بالای تهرانی با حجم نمونه ۱۲۰۰ نفری پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ۵۳ درصد افراد زمان فراغتشان را ساعت ۲۰ الی ۲۱ اعلام کرده و اغلب افراد ترجیح می‌دهند که اوقات فراغت خود را با خانواده بگذرانند. تماشای تلویزیون (۷۹ درصد) و گوش دادن به رادیو (۶۴ درصد) از فعالیت‌های اوقات فراغت بوده است. مسافرت، خواندنِ کتاب، روزنامه، خواندنِ مجله، گوش دادن به موسیقی، ورزش کردن، رفتن به تماشای مسابقات ورزشی رفتن به سینما و رفتن به تئاتر به ترتیب ۵۸، ۴۵، ۳۵، ۳۰، ۱۲، ۲۱ و ۲ درصد اوقات فراغت افراد جامعه آماری را به خود اختصاص داده است.
قاسمی (۱۳۷۳)، در پژوهشی تحت عنوان “بررسی اوقات فراغت جوانان شهر ایلام”، به بررسی اوقات فراغت جوانان شهر ایلام با حجم نمونه ۵۰۰ نفری با روش پیمایش و مطالعات کتابخانه‌ای و نمونه‌گیری تصادفی ساده پرداخته است که نتایج تحقیق نشان داده است که ۸۲ درصد از جوانان اوقات فراغت خود را با خانواده‌هایشان سپری می‌نمایند، ۶۳/۳ درصد آن‌ ها عدم رضایت خود را از نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغتشان اعلام کردند، ۵۸ درصد فعالیت‌های فراغتی خود را با همسالان خود انجام می‌دهند، ۴۹/۸ درصد از برنامه‌های تلویزیون استفاده می‌کنند و گرایش آن‌ ها به تماشای سیمای داخلی بیش از سیمای خارجی است. جوانان کمترین زمان را به مطالعه کتب غیردرسی و سینما و بیشترین وقت فراغت آن‌ ها صرف امور ورزشی (فوتبال، والیبال و تنیس) و هنری (خطاطی و نقاشی) می‌شود.
رستمی (۱۳۷۳)، در پژوهشی تحت عنوان “نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر اداره‌ی آموزش و پرورش استان کرمانشاه”، به بررسی گذراندن اوقات فراغت دو گروه، ابزار وسایل ارتباط جمعی و سایر ابزارها و نقش هر یک از اجزا در گذراندن اوقات فراغت پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در میان وسایل ارتباط جمعی، جوانان بیشتر فراغت خود را به تماشای تلویزیون سپری می‌کنند (روزانه ۳ ساعت به طور متوسط). طرفداران رادیو و برنامه‌های آن بسیار ناچیز است. تعداد علاقه‌مندان به سینما کاهش یافته است و جوانان بیشتر به فیلم‌های کمدی و جنگی، علاقه‌مند هستند. همچنین مجلات ورزشی در بین مطبوعات بیشترین خواننده را دارند. جوانان ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را با روی آوردن به امکانات کم هزینه‌تر، از قبیل معاشرت با دوستان، قدم زدن در پارک یا کوچه و خیابان سپری نمایند و بیشتر علاقه‌مند به کتب علمی و داستانی هستند. در بررسی نقش ورزش در گذراندن اوقات فراغت، بیشتر دانش آموزان به وسایل ورزشی علاقه داشته‌اند و به فوتبال با فاصله زیادی از سایر رشته‌ها بیشترین علاقه را نشان داده‌اند.
شیخ (۱۳۷۴)، در پژوهش خود تحت عنوان “چگونگی گذراندن فعالیت‌های فراغت بین نوجوانان و جوانان در جامعه شهری”، به بررسی شناسایی نحوه‌ی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ۱۱ تا ۲۹ سال جامعه شهری ایران با تأکید بر چگونگی پرداختن آنان به فعالیت‌های مختلف اوقات فراغت با حجم نمونه‌ی ۲۵۰۰۰ نفری با روش پیمایش پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  1. هر فرد نوجوان به طور متوسط سه ساعت در شبانه‌روز وقت فراغت دارد.

 

  1. نوجوانان و جوانان عموماً زمان فراغت آنان از حدود ساعت ۱۶ شروع می‌شود و تا موقع خواب ادامه پیدا می‌کند.

 

  1. از مجموعه فعالیت‌هایی که در گذران وقت فراغت جوانان، درجه اول اهمیت را دارا است، انجام کارهای هنری بین نوجوانان دختر است.

 

 1. از فعالیت‌هایی که در سپری شدن وقت فراغت جوانان در مرتبه‌ی دوم اهمیت قرار دارند،
  میزان پرداختن به بازی و ورزش، مطالعه‌ی روزنامه و گوش کردن به نوار موسیقی میان جوانان مرد است که نسبت به جوانان زن در حد قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. تماشای تلویزیون سهم زمانی عمده‌ای را در بین افراد مورد مطالعه به خود اختصاص داده است.

 

تندنویس (۱۳۷۵)، در رساله‌ی خود با عنوان “نحوه‌ی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های کشور با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی”، به بررسی تعیین میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌‌های ایران در طول ترم تحصیلی و تعطیلات تابستانی و نوع فعالیت‌های فراغتی جاری و مورد علاقه‌ی آنان و همچنین موقع و محل گذراندن اوقات فراغت و نقش فعالیت‌های ورزشی در این اوقات پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان اوقات فراغت دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی ۳ تا ۴ ساعت و در تابستان‌ها ۳ تا ۸ ساعت است. زمان فراغت بعدازظهرها و شب‌ها و محل گذراندن آن، خوابگاه، منزل و دانشگاه بوده است. تلویزیون، مطالعه و هم‌صحبتی و ورزش چهار فعالیت‌ فراغتی جاری و ورزش، مطالعه و کامپیوتر از فعالیت‌های فراغتی مورد علاقه بوده است. جایگاه ورزش در زمان فراغت در مرتبه‌ی سوم برای پسران و مرتبه‌ی نهم برای دختران بوده است. ۵۰/۱۵درصد پسر و ۸/۳۱ درصد دختران ورزش نمی‌کنند. رشته‌‌های ورزشی دختران پس از پیاده‌روی، نرمش، دویدن، بدن‌سازی، والیبال، کوهنوردی و برای پسران فوتبال، نرمش، دویدن، بدن‌سازی، تنیس روی میز بوده است. دانشجویان با انگیزه کسب نشاط، احساس لذت، حفظ تندرستی و احساس قدرت ورزش می‌نمایند و مشغله زیاد، تنبلی و نبود امکانات، علل عدم شرکت آنان در فعالیت‌های ورزشی بوده است. ۵/۴۸ درصد دانشگاه‌ها دارای استادیوم ورزشی، ۸/۷۷ درصد سالن سرپوشیده، ۳/۳۳ درصد استخر سرپوشیده، ۷/۴۰ درصد خوابگاه های دانشجویی دارای محل مطالعه و۵/۸۷ درصد تلویزیون و ۱/۲۸ درصد اطاق شطرنج هستند. رشته‌های ورزشی والیبال و تنیس روی میز در تمامی دانشگاه‌های مورد مطالعه به شکل فعال وجود دارد، ولی فوتبال۹/۹۶ درصد، بسکتبال ۹/۹۳ درصد و شنا ۸/۸۱ درصد از دانشگاه‌های موردمطالعه وجود دارد. بین جنسیت، تأهل و تجرد، رشته‌ تحصیلی، محل سکونت، میزان تحصیلات والدین دانشجویان، درآمد والدین با پرداختن دانشجویان به ورزش رابطه معنی دار در حد  مشاهده گردید.
شیخ (۱۳۷۶)، در پژوهش خود تحت عنوان “فعالیت‌های فراغت آنان در شهر تهران و چگونگی گذران اوقات فراغت در روز عادی تابستان”، با حجم نمونه‌ی ۶۰۰ نفری و با روش پیمایش نشان داده است که به‌طور متوسط ۱۱ ساعت و۲۳ دقیقه از ۲۴ ساعت روز عادی تابستان صرف رفع نیازهای اولیه و انجام فرایض ، ۵ ساعت و۵۶ دقیقه صرف کار اشتغالات روزمره و ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه از آن صرف پرداختن به فعالیت‌های فراغت شده است. جوانان متأهل به ویژه جوانان متأهل مرد بیش از جوانان مجرد در یک روز عادی تابستان به کار و اشتغالات روزمره می‌پردازند. جوانان مرد مجرد بیشترین فراغت و جوانان مرد متأهل کمترین وقت فراغت خود را در این روز داشته‌اند. وقت فراغت جوانان زن مجرد نیز تا حدی بیش از جوانان زن متأهل بوده است. جوانان شاغل و جوانان زن خانه‌دار کمترین زمان فراغت و جوانان مرد محصل و بیکار بیشترین زمان فراغت را در این روز داشته‌اند. افراد در سایر گروه‌های جنس و وضعیت اشتغال بین ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه تا ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه فراغت داشته‌اند. صرف وقت در ایام تابستان با تماشای تلویزیون، دیدار، مطالعه، ورزش و بازی و وقت‌گذرانی سپری می‌شود. بنابراین سهم عمده با فعالیت‌هایی است که فرد(نوجوان و جوان) تقریباً در وضعیت منفعل قرار دارد و پرداختن به فعالیت‌هایی که حضور فعال فرد را می‌طلبد، با استقبال کمتری همراه است.
امجدیان (۱۳۷۸)، در پژوهش خویش تحت عنوان “بررسی نیازهای دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران در زمینه بهره‌گیری از اوقات فراغت”، با حجم نمونه ۳۰۰ نفری دانش آموزان و جمعیت۳۰ نفری از کارشناسان با روش توصیفی نشان داده است که: “بین وضع موجود و وضع مطلوب فعالیت‌های ورزشی بیرون از منزل، ورزش‌های درون منزل، فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای تفاوت معنی‌داری وجود داشت ولیکن بین وضع موجود و وضع مطلوب فعالیت‌های مطالعاتی، استفاده از وسایل سمعی و بصری، برنامه‌های سیاسی و مذهبی، فعالیت‌های هنری و فعالیت‌های تفریحی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین نیازهای دانش‌آموزان مناطق شمال و جنوب تهران در فعالیت‌های ورزشی بیرون از منزل، برنامه‌های سیاسی و مذهبی و فعالیت‌های تفریحی تفاوت معنی‌دار بود، در حالی که فعالیت‌های ورزشی درون منزل، فعالیت‌های مطالعاتی، استفاده از وسایل سمعی و بصری، فعالیت‌های هنری و فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای تفاوت معنی‌داری نبود. بیشترین موانع بهره‌گیری از اوقات فراغت از نظر کارشناسان به ترتیب اهمیت عبارت است از: عدم وجود برنامه‌ریزی در خانواده‌ها، ضعف اقتصادی آن‌ ها، عدم هماهنگی برنامه‌ها با خواست دانش آموزان، فقر فرهنگی خانواده‌ها، تأکید بر امور تحصیلی، حجیم بودن دروس، عدم توجه به نیازهای منطقه‌ای، عدم آشنایی دانش آموزان با اوقات فراغت، عدم تأثیر برنامه‌ها در زندگی و اشتغال به کار دانش آموزان
اشرف الکتابی (۱۳۷۹)، در پایان‌نامه خود با عنوان “تغییرات نحوه‌ی گذران اوقات فراغت خانواده‌های شهر تهران طی سه نسل”، به بررسی طرح گذران اوقات فراغت به شکل مقایسه‌ای هم میان جنس‌های مختلف و هم در سه نسل مختلف از یک خانواده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با روش مطالعه‌ی اکتشافی، مطالعه‌ی اسنادی و روشِ پیمایشی از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری پرداخته است. در این پایان نامه محقق به دنبال یافتن پاسخ سؤالات ذیل است:
گذران اوقات فراغت در خانواده تهرانی چگونه است؟ در صورتی که گذران اوقات فراغت تغییر کرده میزان این تغییر طی سه نسل چگونه بوده است؟ و بالاخره رابطه‌ی عواملی مانند محلِ تولد، جنس، سن و تحصیلات در چگونگی گذران اوقات فراغت چیست؟
برخی از نتایج این مطالعه عبارتند است از:

 

 

  • نحوه‌ی گذران اوقات فراغت زنان در مقایسه با مردان به صورتی ضعیف است که سرگرمی‌ها و فعالیت‌های بیرون خانه را شامل می‌شود.

 

  • دختران آزادیِ عمل کمتری نسبت به پسران در گذران اوقات فراغت دارند.

 

  • وسایل ارتباط جمعی در گذران اوقات فراغت نسل سوم بیش از دو نسل قبل است.

 

 • معاشرت، بازدید و هم صحبتی نسل دوم در گذران وقت نقش اساسی دارد.

تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد- قسمت ۷

کارشناسی 

 

———– 

 

آشنا ساختن دانشجویان با اهمیت نقش کتابخانه در گسترش فرهنگ و علوم و فنون در جامعه به نحوی که آمادگی لازم را جهت کار در انواع مختلف کتابخانه پیدا کنند و مهارتهای لازم را در انجام این امور کسب نمایند. 

 

 

کارشناسی ارشد 

 

کتابخانه های دانشگاهی 

 

هدف کلی: باتوجه به گسترش سریع علوم و فنون و حجم روز افزون انتشارات علمی و سایر رسانه ها و نیز نیازهای متغیر جامعه استفاده کننده اطلاعات، وجود کارشناسان متخصص و آزموده رشته های علم اطلاعات و دانششناسی برای اداره کتابخانهها و مراکز اسناد و مدارک و سازمان دادن برای بهره برداری صحیح و نیز ارائه خدمات متناسب با نیاز، امری لازم است. علاوه بر این لزوم پوشش دادن پژوهش در این زمینه از علوم و فنون و نیز احتیاجات آموزشی این رشته تربیت متخصصان واجد شرایط و مستعد را که بتوانند در زمینه های آموزشی و پژوهشی فعالیت نمایند، ایجاد میکند. بنابراین، هدف این سطح از برنامه، تربیت مدیران و پژوهشگران در شاخه های۴  گانه پیشبینی شده است. 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

تربیت کتابداران متخصص برای انجام اداره و انجام امور تخصصی کتابخانه های دانشکده ای و دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و نیز پژوهش در زمینه مسائل کتابخانه های فوق 

 

 

کتابخانه های آموزشگاهی 

 

تربیت کتابداران برای اداره و انجام کارهای تخصصی کتابخانه های آموزشگاهی و مراکز منابع آموزشی و نیز پژوهش در امور خدمات اینگونه کتابخانه ها و مراکز. 

 

 

کتابخانه های عمومی 

 

آماده کردن کتابداران متخصص برای اداره و نظارت بر انجام امور فنی و خدماتی این کتابخانه ها، ست رشد دامنه فعالیت کتابخانه های عمومی و پژوهش در زمینه مسائل و فعالیتهای مربوط. 

 

 

اطلاع رسانی 

 

فراهم کردن امکانات آموزشی لازم برای تربیت متخصصان این رشته جهت اداره و انجام کارهای تخصصی و پژوهشی در مراکز مدارک، کتابخانه های تخصصی و سازمانها و موسساتی که در زمینه های مربوط به خدمات اطلاع رسانی فعالیت مینمایند 

 

 

دکتری 

 

———– 

 

تربیت متخصصانی که با احاطه یافتن بر آثار این حوزه و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق در این زمینه و دستیابی به آخرین پیشرفتها در این رشته بتوانند با نوآوری در این زمینه، خصوصاً در مسائل مربوط به ایران به پیشرفت رشته در ایران کمک کنند. هدف دیگر، تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای تدریس و تحقیق در موسسات آموزشی و پژوهشی است 

 

بررسی اهداف مقاطع مختلف تحصیلی بیانگر این است که تاکید بر کسب مهارتهای حرفهای در دوره کارشناسی، اداره انواع کتابخانهها و پژوهش در دوره کارشناسی ارشد و نیز آموزش، پژوهش و کمک به سازندگی رشته در دورهی دکتری تخصصی از جایگاهی قابل توجه می‌باشند. این نکته در تصویر ۲-۲ نشان داده شده است. انتظار می‌رود هر چه از قاعدهی هرم به سمت راس آن حرکت کنیم، تاکید بر پژوهش و سازندگی رشته بیشتر و تلاش برای انتقال این آموختهها به قاعده هرم بیشتر خواهد شد. البته همانطور که نمی‌توان اهداف این سهم قطع را از یکدیگر جدا دانست و آموختههای سطوح پایینتر تحصیلی در تجلی یافتن اهداف مقاطع بالاتر موثر است، جریان دستاوردهای حاصل از تحقق اهداف سطوح بالا به بخشهای زیرین هرم و تاثیر مداوم آن نیز ناگزیر است. بر این اساس هر چه فرایندها و به ویژه برنامههای آموزشی و محتوای آنها دقیق‌تر، عالمانهتر و هشیارانهتر تنظیم شوند، بالندگی اهداف در دوره های زمانی مختلف و در آینده امکان‌ پذیرتر و واقع بینانهتر خواهد بود (آخشیک، ۱۳۹۱، ص ۸ و۹).
انتظار می‌رود مقاطع تحصیلی رشته، ارتباط مستدلی با یکدیگر داشته باشند و درسهای ارائه شده در سطوح  کارشناسی ارشد و دکتری همانطور که حیدری (۱۳۹۰، ص ۹۷ ) نیز اشاره می‌‌کند باید به صورت پایه، در دوره کارشناسی ارائه گردند و در دوره های بالاتر ابعاد تخصصی آنها مدنظر قرار گیرد، نه اینکه دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری با مفاهیم اولیه آشنا شود، درحالی که در گذشته فرصتی برای تأمل درباره آنها پیدا نکرده باشد.

تصویر۲-۲: اهداف مقاطع مختلف تحصیلی و برهمکنش آنها ( آخشیک، ۱۳۹۱)
ورودیهای رشته که در مقاطع مختلف تحصیلی با این اهداف مشخص و از پیش تعیین شده وارد سیستم آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی می‌شوند، بیش از هر چیز نیازمند فرایندها و
بخشهایی هستند که آنها را متناسب با اهداف آموزشی مقطع مربوطه تغییر دهد. مهمترین قسمت بخشهای تغییر دهنده این سیستم، برنامههای درسی است که متناسب با هدف هر مقطع و با بهره‌ گیری از منابع (امکانات و تجهیزات مراکز آموزشی، منابع آموزشی، مدرسان) تدوین شده و
خروجی های سیستم آموزشی را شکل می‌دهند. بدیهی است توجه انحصاری به این بخشها بدون در نظر داشتن کیفیت ورودیها و نیز امکانات و منابع مورد نیاز نمی‌‌تواند خروجی های مطلوبی داشته باشد. همانطور که در تصویر۲-۳ نیز آمده است، فرایندهای سیستم آموزشی که بر مبنای اهداف این نظام تدوین شده‌اند. از منابع سهگانه پیش گفته تغذیه می‌کنند و مسلم است کمبود این منابع، بر فرایندها تأثیر گذار است.
پس از گذشت ۵ دهه از آغاز آموزش این رشته در ایران، بیش از۱۵۰۰ عنوان کتاب در این حوزه به انتشار درآمده است که به لحاظ کمّی،‌ رقم قابل ملاحظهای است و انتظار می‌رود کمک درخور توجهی در تأمین منابع آموزشی باشد، اما متأسفانه بررسی کیفی در این مقوله انجام نگرفته است تا مشخص شود میزان کارآمدی این انتشارات در ساختار آموزشی رشته تا چه اندازه است. وجود بیش از صد فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته علم اطلاعات و دانششناسی، بستر مناسبی در تغذیه آموزش عالی کشور فراهم نموده است. البته توانمندیهای این عده و نحوهی استفاده از تخصصشان در بعد آموزش، به طور علمی‌ مورد بررسی قرار نگرفته است بدیهی است کادر آموزشی باید توانمندی اداره برنامههای آموزشی را داشته باشند. همچنین وضعیت امکانات و تجهیزات موجود آموزشی نیز به طور دقیق مشخص نیست و بدون داشتن این اطلاعات قضاوت در مورد کارآیی فرایندهای آموزشی چندان دقیق نخواهد بود.

تصویر۲-۳: اجزاء سیستم آموزش رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و تعامل آنها با یکدیگر (آخشیک، ۱۳۹۱)
در نهایت، خروجی ها عناصری هستند که به واسطه فعالیتهایی که در بخشهای تغییر دهنده در ورودیها انجام شده، آنها بر اساس اهداف سیستم آموزشی رشته شکل داده شده‌اند. آنچه به عنوان ورودی سیستم در نظر گرفته می‌‌شود، در پایان بایستی از سیستم خارج شوند. این خروجی ها، یا وارد مقاطع بالاتر تحصیلی می‌شوند یا اینکه به احتمال زیاد خود را برای ورود به بازار کاری آماده می‌سازند که متناسب با اهداف هر مقطع تحصیلی باشد بهطور منطقی، انتظار می‌رود هر چه به مقاطع بالاتر تحصیلی نزدیک می‌شویم از تعداد ورودیها کاسته شود و در عین حال عمق آموزه ها افزوده گردد (آخشیک، ۱۳۹۱، ص ۱۰)
رشته علم اطلاعات و دانششناسی بنا بر تقاضای اجتماعی به دنیا آمده است. بنابراین بازسازی مستمر آموزش برای پاسخگویی به رشد فناوری جدید و تقاضای اجتماعی را متعهد کرده است. در این موقعیت بسیار بیثبات، مجبوریم به آنچه بنیادی و آنچه موقتی است چنگ بزنیم از بنیادها است که میتوانیم علم اطلاعات و دانششناسی را باز هم رشد دهیم و پایه گذاری کنیم (ام یوشیدا، ۱۳۷۶، ص ۱۰). ازجمله این بنیادها نظریهی شایستگی اطلاعات و نظریهی کوانتومی اطلاعات است که با الهام از این نظریه ها و کمک گرفتن از سایر پژوهشهای پیشین قادر خواهیم بود تمام ابعاد یا به عبارتی تمام مؤلفه های تشکیل دهندهی رشته علم اطلاعات و دانششناسی را شناسایی کرده و آنها را برای طراحی و تدوین الگویی منسجم و کارآمد برای تعیین محتوای اطلاعاتی تمامی گرایشها و مقاطع تحصیلی این رشته استفاده کنیم.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۳٫ پیشینهی پژوهش در خارج و ایران
با مراجعه به متون مختلف حوزه علم اطلاعات و دانششناسی چنین برداشت میشود که در چند دههی اخیر مطالعاتی دربارهی وضعیت آموزش علم اطلاعات و دانششناسی در ایران و ضرورت بازنگری و هماهنگسازی محتوای رشته با نیازهای در حال تغییر جامعهی اطلاعاتی در کشور انجام گرفته است، و هر یک از پژوهشگران به بحث دربارهی تغییر و ضرورت بازنگری در برنامهی آموزشی علم اطلاعات و دانششناسی پرداختهاند. در برخی از این پژوهشها توجه به مهارتها و ویژگیهای مورد نیاز کتابداران و اطلاعرسانان با رویکردی نو – امّا نه تحت عنوان شایستگیهای کانونی- مورد مطالعه قرار گرفته است، با این وجود تاکنون پژوهش جامعی در زمینهی شایستگیهای مورد نیاز متخصصان اطلاعات و سنجش میزان تسلط آنها بر شایستگیهای مورد نظر انجام نگرفته است. از
آنجا که پژوهش حاضر قصد دارد مزیت آموزش مبتنی بر شایستگی کتابداران و متخصصان اطلاعات بیان کند لاجرم پیشینهها در دو دسته شایستگیهای مورد نیاز کتابداران و وضعیت آموزش شایستگیهای کانونی تخصصی کتابداران تقسیم بندی شدهاند در ادامه پس از بیان پیشینهی پژوهش در خارج از کشور، به شمهای از مطالعات صورت گرفته در حوزهی علم اطلاعات و دانششناسی در ایران پرداخته خواهد شد.
۲-۳-۱٫ پیشینهی پژوهشهای شایستگیهای مورد نیاز کتابداران در خارج
محمود[۵۷] (۲۰۰۱) در پژوهشی به بررسی مهارتهای مورد نیاز کتابداران دانشگاهی آینده پاکستان از نظر مدیران کتابخانه های سازمانها و مؤسسات عمومی و خصوصی پرداخت. در این پژوهش که به روش پیماشی انجام شد، علیرغم اختلاف نظرها کتابداران درباره هر یک از شایستگیها، همپوشانی قابل توجهی بین نظرات کتابداران بخش خصوصی و عمومی دیده شد. بر اساس اداراکات مدیران کتابخانهها، مهمترین مهارتهای مورد نیاز کتابداران آینده، توانایی آنها در استفاده از فناوری اطلاعات (همچون استفاده از پست الکترونیکی، اینترنت، اینترانت و چند رسانهایها) است. مهارتهای مورد نیاز برای تبدیل فعالیتهای فهرستنویسی، امانت، فراهمآوری، و نشریات ادواری از حالت دستی به خودکار در رده دوم اهمّیّت قرار داشت.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
میدلتون[۵۸] (۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان مهارتهای مورد انتظار از فارغالتحصیلان کتابداری به ارزیابی میزان تسلط فارغالتحصیلان دوره های مختلف علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه صنعتی کوینزلند[۵۹] بر مهارتهای مورد نیاز آنها پرداخت. در این پژوهش که به روش پیمایشی صورت گرفت، پس از بررسی مدارک موجود دربارهی دانش، مهارتها و شایستگیهای مورد نظر، ۱۶۹ مهارت در نه دستهی کلی طبقهبندی و بین اعضای جامعه توزیع شد. نتایج نشان دهندهی تسلط بالای فارغالتحصیلان در زمینهی ارائه “خدمات اطلاعاتی[۶۰]” و “ارتباطات[۶۱]” بود، به گونهای که از میان ۱۰ مهارتی که بیشترین امتیاز را کسب کردند ۷ مهارت در دستهی خدمات اطلاعاتی و ۳ مهارت در دستهی ارتباطات جای گرفت. هم چنین میزان تسلط کتابداران بر مهارتهای مرتبط با “نظامهای اطلاعاتی[۶۲]” و “به کارگیری فنون آمار استنباطی” که متعلق به حوزهی پژوهش است، بسیار ضعیف بود.
در حوزهی ژنتیک پذیرفته شده که هر شخص (صرف نظر از دوقلوهای همسان) الگوی دی.ان.ای[۶۳] منحصر به فردی دارد. این الگو که از دو رشته مارپیچ تشکیل شده، ویژگیها و
کیفیتهایی را مشخص میکند، که هر شخص نشان میدهد. پارتریج و هالم[۶۴] (۲۰۰۴)، با الهام از الگوی واتسون و کریک [۶۵] بر روی تصویری از مارپیچ مضاعف دی.ان.ای انسانی، الگوی دی.ان.ای متخصص اطلاعات را ارائه دادند. بر اساس این الگو، مارپیچ مضاعف یک متخصص اطلاعات از رشته های مکمل دانش تخصصی و شایستگیهای عمومی تشکیل میشود. پژوهشگران در گام بعدی با هدف شناسایی واحدهای سازندهی هر کدام از این رشته ها دست به مرور گستردهی متون موجود زدند. در گام بعدی جلساتی با حضور شرکت کنندگانی از بخشهای مختلف علم اطلاعات و دانششناسی برگزار شد. پس از بحث و گفتوگو به این نتیجه رسیدند که حوزهی دانش علمی و توانایی های عمومی کاملاً به هم پیوسته و مرتبط و برای موفقیت متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی در قرن بیست و یکم ضروریاند. در پایان حاصل بحث و گفتوگوی شرکت کنندگان در قالب سیاههای از دانش تخصصی و توانایی های عمومی مورد نیاز متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی ارائه شد.
جدول ۲-۲: دانش تخصصی و توانایی های عمومی مورد نیاز متخصص اطلاعات (پارتریج و هالم، ۲۰۰۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش تخصصی اطلاعات و جامعه، مسئولیت قانونی و اخلاقی، سازماندهی اطلاعات، خدمات اطلاعاتی، مدیریت و گسترش مجموعه، منابع اطلاعاتی و بازیابی، مدیریت اطلاعات، نظامهای اطلاعاتی برای متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی، مدیریت محتوای وب، مهارتهای برنامه ریزی شغلی، مدیریت اسناد و آرشیو، پژوهش
توانایی های عمومی سواد اطلاعاتی، یادگیری مادامالعمر، کار گروهی، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، مدیریت پروژه، تفکر انتقادی، حل مسأله، تیز هوشی تجاری، خود مدیریتی

 

ماریون[۶۶] و دیگران (۲۰۰۵) در پژوهش خود که به روش تحلیل محتوا انجام دادند به بررسی انتظارات کارفرمایان از متخصصان اطلاعرسانی در ایالات متحده آمریکا و استرالیا پرداختند. آنان محتوای ۳۹۵ مورد آگهی استخدامی را در دو کشور مذکور مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مهارتهای بین فردی و ویژگیهای رفتاری به کرّات در آگهیهای استخدامی تکرار شدهاند و از اهمیت ویژهای برخوردارند. کارفرمایان در استرالیا و آمریکا از کارمندان میخواهند که در محیطهای متغیر، انعظافپذیر و قابلیت به روز شدن را داشته و به مجموعهای از مهارتهای مورد نیاز و مورد انتظار مجهز باشند.
کنان و دیگران [۶۷] (۲۰۰۶) در مجموعه پژوهشهایی که در سالهای ۱۹۷۴، ۱۹۸۴، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۴ انجام دادند، به بررسی انتظارات متغیر کارفرمایان از متخصصان اطلاعات پرداختند. از نظر ایشان دورهی مذکور حامل تغییرات زیادی بوده که به واسطهی حضور روزافزون فناوریهای اطلاعات، تغییر در محیطهای کاری و انتظارات مراجعهکنندگان اتفاق افتاده است. آنان در بررسی آگهی استخدام متخصصان اطلاعرسانی، که از طرف کارفرمایان ارائه میشود به بیان وضعیت شغلی کتابدارن (تماموقت، پارهوقت، قراردادی و موقتی)، شایستگیها، تجربیات و مهارتهای مورد نیاز برای جذب آنان در خلال دوره های زمانی مذکور پرداختهاند. به باور آنان سیر این آگهیها نشان دهندهی حرکتی است که از سادگی آن در سال ۱۹۷۴ از خدمات مرجع شروع و به پیچیدگی و تخصصی شدن شان در سال ۲۰۰۴ به مهارتهای بین فردی و خصوصیات رفتاری ختم میشود. زیرا در سال ۱۹۷۴، خدمات فنی و مرجع به ترتیب با ۶۱ و ۶۴ درصد بیشترین انعکاس را در آگهیهای استخدامی داشتند در حالیکه مهارتهای بین فردی و ویژگیهای رفتاری بالاترین درصد را در سال ۲۰۰۴ به خود اختصاص دادند.
وارالاکشمی[۶۸] (۲۰۰۶) در مقالهای با عنوان “آموزش متخصصان کتابخانه و علم اطلاعات در قرن بیست و یکم: بررسی نیازها و انتظارات متخصصان و فارغالتحصیلان کتابخانه و علم اطلاعات هند”، عقاید متخصصان باتجربه و جوان علم اطلاعات و دانش شناسی راجع به درسهای علم اطلاعات و دانششناسی، توانایی هایشان در برآورده کردن نیازها و مسئولیتهای رو به افزایششان را بیان
میکند. این بررسی نشان میدهد که مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در اولویت قرار گیرد و کارشناسان اطلاعات بر این باور بودند که برای اینکه بتوانند در دنیای جدید نقش بیافرینند، آموزش آنان باید مهارتهای فناوری[۶۹]، مدیریتی و مهارتهای نرمافزاری[۷۰] را در برگیرد؛ همچنانکه آموزش در کشورهای آمریکا و انگلستان سیر پیشرفتهای در دروس داشته و مواردی از جمله ابتکارات مدیریتی و فناوری نظامهای اطلاعاتی بین سازمانی، تفسیر اطلاعات، معماری اطلاعات، اطلاعات دیجیتالی، کتابخانه های دیجیتالی، فناوری اینترنت، استعمال و به کارگیری فناوری اینترنت، طراحی پایگاه اطلاعات مفهومی و ارزیابی محتوای پایگاه های اطلاعاتی را در برنامه خود جای داده است.
چان لین[۷۱] (۲۰۰۹) در بررسی خود با عنوان “تدوین پرسشنامهی شایستگی برای دانشجویان کارشناسی کتابخانه و علم اطلاعات در دانشگاه کاتولیک فیو-جن[۷۲]” ضمن اشاره به ضرورت کسب مهارتها و شایستگیهای جدید توسط متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی به منظور سازگاری با فناوریهای جاری و پاسخگویی به نیازهای جامعهی امروزی، به تدوین چارچوبی برای ارزشیابی دانشجویان کارشناسی کتابخانه و علم اطلاعات این دانشگاه پرداخت. در این پژوهش ۳۱ مهارت در ۵ مقولهی اصلی جای گرفت، که از میان آنها “خدمات اطلاعاتی کتابخانه” با میانگین ۱۹۵/۳ بالاترین و “توسعهی نظامها” با میانگین ۴۱۲/۲ کمترین میزان شایستگی در بین دانشجویان را به خود اختصاص دادند. به منظور بررسی اینکه آیا بین سالهای تحصیلی دانشجویان و میزان شایستگی آنها رابطهای مثبت وجود دارد یا نه، از آزمون تی استفاده شد. اختلاف معنادار مقوله های “خدمات اطلاعاتی کتابخانه”، “سواد رسانهای[۷۳]“، “سواد شبکهای[۷۴]“، “توسعهی نظامها[۷۵]“، نشانگر مهارت بالاتر دانشجویان سالهای سوم و چهارم نسبت به دانشجویان سالهای اول و دوم بود. یافتهها نشان داد که هیچ تفاوتی در مهارت “سواد رایانهای[۷۶]” دانشجویان وجود ندارد، چرا که امروزه این مهارت جزء مهارتهای عمومی در علم اطلاعات و دانششناسی است.
جابر[۷۷] (۲۰۱۰) در مقالهای با عنوان “سنجش شایستگیهای متخصصان عمّانی اطلاعات از دیدگاه متخصصان” با در نظر گرفتن تغییرات وسیعی که در برنامههای آمادهسازی متخصصان اطلاعات در سراسر جهان رخ داده به بررسی شایستگیهای متخصصان عمانی بر اساس معیارهای انجمن کتابخانه های اختصاصی پرداخته است. به طور کلی تحلیل شایستگیهای متخصصان اطلاعات تحت بررسی، بیانگر نگرش مثبت آنها نسبت به شایستگیهای تخصصی مندرج در پرسشنامه بود. با این وجود، متخصصان بیشتر بر شایستگیهای مرتبط با مهارتهای فنی، دانش عمومی از فناوری، و شایستگیهای آگاهیرسانی جاری تأکید داشتند که ناشی از آموزش تخصصی پیشین آنها است. نسبت به شایستگیهای مرتبط با ابزارها و فنون جدید مدیریتی همچون کتابداری مبتنی بر شواهد، مذاکره، مشورت، شبکه های همکاری و سنجش رضایتمندی توجه کمتری شده بود و متخصصان چندان با آنها موافق نبودند.
انجمن کتابخانه های تحقیقاتی کانادا (CARL ) (2010) برای کتابدارن خود لیستی از شایستگیها را تعیین کرده است. در این گزارش که با نام صلاحیتهای اصلی کتابداران قرن ۲۱ CARL منتشر شده است شایستگی های مورد نیاز کتابداران را در ۷ گروه تقسیم بندی کرده است. که عبارتند از: دانشهای بنیادین، مهارتهای فردی، رهبری و مدیریت، توسعه مجموعه، سواد اطلاعاتی، تحقیقات و ابداعات حرفه، مهارتهای فناوری اطلاعات.
۲-۳-۱٫ پیشینهی پژوهشهای وضعیت آموزش شایستگیهای کانونی تخصصی کتابداران در خارج
در پژوهش ویچ[۷۸] (۱۹۹۴) تحت عنوان آموزش اقتصاد اطلاعات[۷۹] در مدارس کتابداری و اطلاعرسانی ایالات متحده آمریکا، تحلیل محتوایی شرح درس اقتصاد اطلاعات در برخی مدارس معتبر علوم کتابداری و اطلاعرسانی ایالات متحده آمریکا مد نظر بوده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تنها ۶ مدرسه مشغول ارائه این درس بودهاند. این درحالی است که ۲۳ مدرسه این درس را از برنامه آموزشی خود حذف کردهاند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)- قسمت ۴۵- قسمت 2

NS ، * و **به ترتیب عدم معنی‌داری و معنی‌داری در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد

 

 

برآورد ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه در جدول ۴-۵ آمده است. نتایج این مطالعه نشان داد که صفات روز تا گلدهی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه رابطه مثبت و معنی‌داری را با عملکرد دانه در بوته نشان دادند. هاکان و اورال [۹۴] طی بررسی روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام رایج کلزا گزارش نمودند که پارامترهایی نظیر وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخه و طول غلاف با عملکرد دانه همبستگی مثبت دارند و بالاترین همبستگی بین وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و طول دوره گلدهی وجود دارد. پور عیسی و همکاران [۱۱] گزارش نمودند که از بین اجزاء عملکرد در کلزا تعداد خورجین در بوته بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشته است. در مطالعه حاضر صفت روز تا گلدهی بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در میان صفات مورد مطالعه دیگر نشان می دهد. نتایج تحقیقات دیگر صورت گرفته بر روی ارقام کلزا حاکی از آن است که عملکرد بالا در این گیاه اغلب با تولید تعداد بیشتر غلاف در بوته یا واحد سطح همراه است [۷۰، ۱۶۱].
رابطه منفی و معنی دار بین ارتفاع بوته و عملکرد دانه در بوته در این مطالعه مشاهده شد.علت وجود این رابطه منفی را می توان به تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به رشد رویشی گیاه و متعاقبا افزایش ارتفاع و کاهش عملکرد دانه نسبت داد. همبستگی تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در بوته منفی و معنیدار بود (جدول۴-۵)، بنابراین افزایش تعداد غلاف در بوته تاثیر منفی بر تعداد دانه در غلاف داشته است و افزایش همزمان دو صفت امکان پذیر نمیباشد. همبستگی صفت ارتفاع بوته با روز تا گلدهی معنیدار و منفی بود. وجود این رابطه میتواند مبین این نکته باشد که کاهش ارتفاع بوته یک تغییر مفید محسوب میگردد چرا که پاکوتاهی در گیاهان جنس براسیکا موجب مقاومت بیشتر به ورس و در نتیجه افزایش عملکرد میگردد [۴۴]. بنابراین با توجه به ضریب همبستگی مثبت و معنی دار روز تا گلدهی با عملکرد دانه در بوته و از جهت دیگر ضریب همبستگی منفی و معنی دار روز تا گلدهی با ارتفاع میتوان با انتخاب لاینهای پاکوتاه یا لاینهای با تعداد روز تا گلدهی بالا جهت افزایش عملکرد در برنامههای اصلاحی بهره برد. روستا باغی و همکاران [۲۲] نیز ضریب همبستگی ساده بین عملکرد دانه با صفات وزن هزار دانه (**۷۸/۰r=)، شاخص برداشت (**۵۷/۰r=)، تعداد شاخه فرعی را معنی‌دار و مثبت و صفات ارتفاع بوته (**۵۵/۰-r=) و پایان گلدهی (**۳۳/۰-r=) را منفی و معنی‌دار گزارش کرده‌اند. بهمرام و فرجی [۹] با بررسی روابط همبستگی فنوتیپی صفات در کلزا مشاهده نمودند که عملکرد دانه با طول دوره گلدهی،وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف همبستگی مثبت و معنیداری داشته است. علی و همکاران [۵۷] نیز همبستگی منفی و معنیداری بین روز تا رسیدگی و وزن دانه وتعداد غلاف در بوته در کلزا گزارش کردند. میر موسوی و همکاران [۴۹] نیز با بررسی ضرایب همبستگی در کلزا نشان دادند که عملکرد دانه با تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه درغلاف و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنیداری داشته است.

 

۴-۳- رگرسیون مرحله ای

 

در مطالعه بین متغیرها گاهی لازم است به جای کلیه ی متغیرهای مستقل در مجموعه نسبتاً کمی از آنها که اطلاعات کافی را شامل می‌شود، استفاده نمود [۴۵، ۱۰۹، ۱۶۵]. روش رگرسیون گامبهگام یکی از متداول‌ترین روش‌های برآورد معادله رگرسیونی و تعیین مهم‌ترین متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر تابع است. در این روش ابتدا متغیری که باعث افزایش هر چه سریعترR2 می‌شود وارد معادله می‌شود و پس از آن به ترتیب متغیرهای دیگر وارد می‌شود [۸۴، ۱۱۰]. بدین ترتیب در اصلاحنباتات می‌توان برای تبیین عملکرد و افزایش کارایی انتخاب از تعدادی صفت به عنوان شاخص‌های مؤثر در جهت دستیابی به هدف اصلی افزایش عملکرد استفاده کرد.
نتایج حاصل از رگرسیون مرحله ای برای صفت عملکرد دانه در جدول ۴-۶ نشان داد که از میان صفات اندازه گیری شده، صفت روز تا گلدهی که بیشترین همبستگی ساده با عملکرد داشت به عنوان نخستین متغیر وارد شده به مدل بود که ۱۴ درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نموده است. در مرحله بعد تعداد غلاف در بوته وارد مدل شد که این صفت نیز توانست ۵ درصد دیگر از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کند. در مرحله سوم صفت تعداد دانه در غلاف وارد مدل گردید که به همراه دو صفت قبلی جمعاً ۲۴ درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نموده‌اند. اضافه کردن وزن هزار دانه در مرحله چهارم به مدل ضریب تبیین را به اندازه ۳% افزایش داد. با توجه به همبستگی معنی دار و مثبت روز تا گلدهی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه در کنار کاهش ارتفاع بوته و کاهش روز تا رسیدگی، عملکرد دانه را افزایش خواهد داد.
در مطالعه علی و همکاران [۵۶] نتایج مشابهی در خردل هندی مبنی بر وجود بیشترین اثر مستقیم برای صفات تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه بر عملکرد گزارش کردند. مندهام و همکاران [۱۲۵] نیز نشان دادند که افزایش تعداد دانه در غلاف عامل کلیدی در افزایش عملکرد ارقام جدید کلزا در استرالیا به شمار می رود. برادران و همکاران [۶۲] در استفاده از رگرسیون گام به گام در کلزا نشان داده است که پنج صفت تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، درصد روغن و تعداد گره در ساقه توانسته‌اند در مدل رگرسیونی قرار بگیرند و عملکرد دانه را توجیه کنند. عمرانی و همکاران [۳۸] بر روی لاین‌های جهش یافته کلزا، صفات تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف به ترتیب با ۳۸، ۲۸ و ۹ درصد جزء اولین صفاتی بودند که وارد مدل تجزیه رگرسیونی شدند و توانستند ۷۴ درصد واریانس مدل را به خود اختصاص بدهند و صفت روز تا رسیدگی چهارمین صفتی بود که توانست وارد مدل شود و ۹/۵ درصد ضریب تبیین را افزایش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴- ۶: نتایج رگرسیون مرحله ای برای عملکرد دانه در بوته به عنوان متغیر تابع در برابر سایر صفات

 

 

مدل ها

 

 

متغیرهای اضافه شده به مدل

 

 

ضرایب رگرسیون

 

 

Rجزء

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سنجش تراکم کلمات کلیدی در وب ‏سایت کتابخانه ‏های دانشگاه ‏های تابعه وزارت علوم شهر تهران- قسمت ۹

کنترل پنهان

 

 

Cache-Control

 

 

 

برای تصحیح به کار می‌رود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

ممیزی

 

 

Verify

 

 

 

این ابربرچسب از نادیده گرفته شدن سند توسط مرورگر نت اسکیپ به طور محلی جلوگیری می‌کند.

 

 

 

 

Progma

 

 

 

دامنه وب‏سایت شما را مشخص می‌کند، بدین معنا که مخاطبان وب‏سایت شما جهانی هستند یا مختص محدوده خاصی هستند.

 

 

توزیع

 

 

Distribution

 

 

 

برای ارزش محتوای سایت وب در جریان نمایه سازی

 

 

نوع منبع

 

 

Resource Type

 

 

 

مشخص کردن موضوع، موتورهای کاوش وب‏سایت را در طبقه و موضوع اصلی‌اش نمایه می‌کند.

 

 

طبقه بندی

 

 

classification

 

 

عوامل مورد استفاده در موتورهای جستجو برای رتبه بندی سایت‌ها

 

هنگامی که برای جستجوی موضوعی موضوعی خاص، از موتورهای جستجو استفاده می‌کنید، تمام موتورهای جستجو سعی می‌کنند تا لیستی از صفحات وب که بیشترین مطابقت را با جستجوی شما دارد، ارائه دهند. لیستی که موتورهای جستجو ارائه می‌دهند به ترتیب از بیشترین ارتباط به کم‌ترین ارتباط با واژه‌ی مورد جستجو مرتب می‌گردد. البته موتورهای جستجو همیشه به کاربران جواب‌های کاملا مرتبط را نمی‌دهند. گاهی اتفاق می‌افتد که صفحات نامرتبط در لیست نتایج دیده می‌شود، این امر باعث می‌شود که وقت کاربر در مرور نتایج مرتبط تلف شود. هر موتور جستجویی که میزان صفحات مرتبط بیشتر و نامرتبط کمتری را بازیابی کند بهتر است، برای دستیابی به این منظور و تعیین ربط وب سایت‌ها، موتورهای جستجو از مجموعه‌ای از قواعد بهره می‌گیرند که به آن الگوریتم[۷۵] می‌گویند. هر موتور جستجو الگوریتم خاص خود را دارد (ابراهیمی، ۱۳۸۷). درنتیجه یک سایت ممکن است در موتورهای جستجوی مختلف، رتبه‌ی متفاوتی کسب کند.

 

برخی از مهم‌ترین معیارهای مشترک در رتبه بندی اغلب موتورهای جستجو

 

 

 

 • مکان کلید واژه

 

این که کلمه یا عبارتی که مورد جستجو قرار می‌گیرد در کجای صفحه‌ی وب قرار داشته باشد یکی از مهم‌ترین معیارها در رتبه بندی سایت است. هر کدام از مکان‌های صفحه‌ی وب ارزش وزنی به خصوصی دارند. برای مثال کلمه‌ای که در عنوان واقع شده است از ارزش بیشتری نسبت به کلمه‌ای که در متن است، دارد (به رینگ و پیج، ۱۹۹۸).

 

 

 • بسامد واژگان

 

فاکتور مهم دیگر در تعیین رتبه سایت تعداد تکرار واژگان (بسامد واژگان) در صفحه وب است. در نتیجه هر چه بسامد واژه یا عبارات مورد جستجو بیشتر باشد رتبه آن صفحه در هنگام بازیابی بالاتر است.
معیارهای فوق تقریبا در الگوریتم تمام موتورهای جستجو لحاظ شده است در نتیجه مدیران سایت‌ها تنها با رعایت کردن همین موارد جزئی می‌توانند به راحتی باعث افزایش رتبه سایتشان در بازیابی‌های موتورهای جستجو شوند. علاوه بر این معیارها که در تمام موتورهای جستجو مشترک است عوامل دیگری نظیر عوامل توصیفی، عوامل کیفی و دیگر عوامل نیز در رتبه بندی سایت‌ها دخیل هستند که در ادامه به طور مفصل به آن‌ ها اشاره خواهد شد.

 

عوامل توصیفی مورد استفاده در الگوریتم موتورهای جستجو

 

 

 

 • ابرداده[۷۶]: ساده‌ترین تعریفی که در متون از ابرداده ارائه شده “اطلاعاتی درباره منابع اطلاعاتی” است و اصطلاحآ به اطلاعات توصیفی سازماندار برای کمک به شناسایی، توصیف، مکان‌یابی، و مدیریت منابع موجود در شبکه وب اطلاق می‌شود هر رکورد ابر‌داده‌ای شامل عناصر از پیش تعریف شده‌ای است که نمایانگر صفات و ویژگی‌های صفحات وب هستند و به نوبه خود ممکن است یک یا چند ارزش داشته باشد. برخی از این عناصر در ارتباط با محتوای منبع، بعضی در ارتباط با مالکیت معنوی اثر و برخی دیگر با ظاهر فیزیکی منبع در ارتباط هستند (منصورزاده،۱۳۹۲).

 

برین و پیج، موسسان موتور جستجوی گوگل، با نگاه بد بینانه ای نسبت به ابرداده، بر این باورند که در مقام مقایسه با یک مجموعه کنترل شده (مانند کتابخانه)، هیچ کنترلی بر بر افرادی که توانایی تولید صفحات وب را دارند وجود ندارد. این قابلیت شگفت انگیز وب باعث شده است تا افراد و حتی موسساتی در صدد استفاده نا بجا از این ابزار توصیفی برآیند و به ورود اطلاعات توصیفی اشتباهی که با آن صفحه هیچ ربطی ندارد دست بزنند(برین و پیج، ۱۹۹۸). در نتیجه مدیران سایت‌ها باید توجه داشته باشند که استفاده نابجا از توصیفات ابرداده ای نه تنها به بالا بردن رتبه سایت کمک نمی‌کند، بلکه در بعضی موارد استفاده از کلمات تکراری و توصیفات دروغ باعث می‌شود تا سایت به لیست سیاه موتورهای جستجو معرفی شود.

 

 

  • عنوان: این مکان مهم‌ترین و مرتبط‌ترین بخش از صفحه می‌باشد و وجود کلید واژه در این بخش به معنی بیشترین ربط آن صفحه از وب با کلید واژه است..

 

  • شناسه جایگزین تصاویر[۷۷]: شناسه‌ی جایگزین تصویر در صفحات اچ تی ام ال، کلمه یا عبارتی است که به محتوای تصویر می‌پردازد. تکمیل کردن شناسه جایگزین تصاویر با اینکه کار آسانی است ولی اغلب مدیران سایت‌ها به آن توجه نمی‌کنند، این در حالیست که موتورهای جستجو برای بازیابی تصاویری که شناسه‌ی جایگزین آن‌ ها به صورت مرتبط با موضوع عکس پر شده باشد امتیاز ویژه‌ای قائل هستند.

 

  • عنوان دامنه‌ی سایت: از اولین کارهایی که در ارتباط با راه اندازی یک سایت انجام می‌شود انتخاب و ثبت دامنه‌ی سایت است و بهتر است عنوان دامنه به گونه‌ای انتخاب شود که هم کوتاه و مختصر باشد و هم شامل یکی از مهم‌ترین کلمات کلیدی سایت مانند زمینه‌ی کاری سایت باشد.

 

  • عنوان فولدر های سایت(مسیر صفحات و فایل‌ها): علاوه بر عنوان دامنه، عنوان فولدر ها و زیر مجموعه‌های سایت نیز باید شامل مهم‌ترین کلید واژه‌های موجود در صفحه وب باشد. انتخاب کلید واژه برای عنوان دامنه و فولدر های زیر مجموعه علاوه بر بالا بردن پیج رنک، به مخاطبان این امکان را می‌دهد تا از طریق جستجو در یوآرال، وب سایت را بازیابی کنند (منصورزاده،۱۳۹۲).

 

  • متن جایگزین پیوند[۷۸]: متن جایگزین پیوند، متن‌هایی در صفحات وب است که قابل کلیک می‌باشند و هنگامی که نشانگر موس روی آن‌ ها می‌رود شکل آن به یک دست تغییر پیدا می‌کند. این معیار مهم‌ترین توصیف از صفحاتی است که به آن‌ ها پیوند داده شده است(برین و پیج، ۱۹۹۸). اغلب موتورهای جستجو از جمله گوگل از این توصیف به شکل گسترده‌ای برای تشخیص موضوع صفحات مورد استناد استفاده می‌کنند. بمب‌های گوگلی از نتایج سوء استفاده از این روش برای فریب دادن موتورهای جستجو است (منصورزاده،۱۳۹۲)

 

  • برچسب

 

 • فونت: اغلب موتورهای جستجو از جمله گوگل در هنگام نمایه سازی، اطلاعات مربوط به نوع قلم و سایز نوشته‌ها را ذخیره می‌کنند. در نتیجه اگر برای نوشتن کلمات کلیدی از فونت به ولد یا برجسته و پررنگ[۷۹] یا ایتالیک[۸۰] استفاده شود، تاثیر مثبتی در رتبه سایت خواهد داشت. از نظر موتور جستجو بدون دلیل کلمه‌ای برجسته یا پررنگ نوشته نمی‌شود، مگر آنکه منظور خاصی مد نظر باشد(برین و پیج، ۱۹۹۸).

 

دیگر عوامل موثر در بهینه سازی رتبه سایت

 

 

 

  • ویژگی‌های طراحی سایت: اغلب طراحان وب سایت به ویژگی‌های زیبایی و گرافیکی سایت‌ها توجه می‌کنند و با عوامل مورد علاقه موتورهای جستجو آشنا نیستند. موتورهای جستجو فقط قادر به خواندن اچ تی ام ال هستند و با منطق کدهای آزاکس[۸۱] و جاوا اسکریپت[۸۲] یا ساختار سایت‌های فلش آشنایی ندارند. در نتیجه اینگونه سایت‌ها برای خزنده‌های موتورهای جستجو مشکل ایجاد می‌کنند. با وجود زیبایی‌هایی که این امکانات در اختیار مدیران سایت‌ها قرار می‌دهد، باید استفاده از آن‌ ها به حداقل برسد.

 

  • سرعت بارگزاری سایت: نیز یکی از دیگر عواملی است که موتورهای جستجو مورد توجه قرار می‌دهند. برای جلو گیری از کند شدن سرعت سایت باید تا حد امکان از تصاویر گرافیکی با حجم بالا چشم پوشی شود.

 

  • ثبت در دایرکتوری‌ها و لیست‌ها: ثبت کردن لینک وب سایت در دایرکتوری‌ها و لیست‌های موضوعی از دو جنبه برای سایت مفید است: نخست آنکه با ثبت پیوند سایت در چنین سایت‌هایی تعداد استناد به صفحه‌ی سایت بالا رفته و باعث افزایش پیج رنک سایت می‌شود. ثانیاً، ثبت سایت در دایرکتوری‌ها و لیست‌های موضوعی باعث می‌شود تا رویت پذیری سایت افزایش یابد و در نتیجه تعداد بازدیدکنندگان سایت بالا برود.

 

  • ثبت در موتورهای جستجو: وقتی یک سایت ایجاد می‌شود تا مدت‌ها طول می‌کشد تا وب سایت‌های دیگر به آن استناد کنند، بعضی از وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های کوچک حتی یک بار هم مورد استناد قرار نمی‌گیرند. به همین علت خزنده‌ی موتورهای جستجو قادر به یافتن این وب سایت‌ها نیست و در نتیجه نمایه سازی نمی‌شوند. تمام موتورهای جستجو قسمتی را برای عضویت لینک[۸۳] سایت‌ها در نظر گرفته اندکه از طریق آن می‌توان وب سایت را به موتورهای جستجو معرفی کرد. لینک‌های معرفی شده در نوبت قرار داده می‌شوند تا توسط خزنده‌ی موتور جستجو مورد بررسی قرار گیرند و سپس نمایه سازی شوند. همچنین وب سایت‌هایی در محیط وب وجود دارند که به صورت رایگان عمل ثبت و معرفی وب سایت به موتور جستجو را انجام می‌دهند. برای مثال سایتhttp://freewebsubmission.com امکان ثبت و معرفی وب سایت‌ها را به صورت رایگان در بیش از بیست موتور جستجو در اختیار مدیران سایت‌ها قرار می‌دهد.

 

 • حذف پیوندهای شکسته: موتورهای جستجو وجود پیوندهای شکسته در یک سایت را به معنی به روز نبودن سایت می‌دانند و برای آن امتیاز منفی در نظر می‌گیرند. مدیران سایت‌ها باید اطمینان داشته باشند که پیوندهای موجود در سایتشان معتبر بوده و هنوز سالم هستند (منصورزاده،۱۳۹۲).

 

فاکتورهای مهم بهینه سازی سایت در گوگل:

 

۱٫ افزایش سرچ[۸۴] سایت در گوگل

استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی¬های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی- قسمت 10

 
با توجه به اینکه عواملی مانند قدرت و سرعت حرکت در توان نقش مهمی دارند، لذا ممکن است با آزمون­های قدرت، بر اساس تعیین میزان حداکثر نیروی حاصل از عضلات و یا میزان وزنه­هایی است که توسط فرد حمل می­ شود، در این آزمون­ها زمان نقش چندانی ندارد و ملاک آزمون­های سرعت، طی کردن یک مسافت در زمان معیین است (هادوی، 1378).
4-استقامت قلبی-تنفسی
یکی از مهمترین اجزای آمادگی جسمانی، استقامت قلبی-تنفسی است. استقامت قلبی-تنفسی عبارت است از: توانایی انجام فعالیت ورزشی پویا که در آن گروه­های عضلانی بزرگ با شدت متوسط تا زیاد برای یک دوره زمانی طولانی مدت، درگیر می­شوند (آ سی اس ام، 1995). فیزیولوژیست­های ورزشی، معتبرترین شاخص ظرفیت عملکردی سیستم قلبی-تنفسی را اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max) یا حجم اکسیژن مصرفی اوج را که به طور مسقیم اندازه گیری می­شوند، در نظر گرفته اند. VO2max یا میزان اکسیژن برداشتی هنگام فعالیت ورزشی هوازی بیشینه، بازتابی است از:
1. توانایی قلب، ریه­ها و خون، برای انتقال اکسیژن به عضلات در حال کار
2. استفاده از اکسیژن توسط عضلات هنگام فعالیت ورزشی (گائینی، 1382).
روش­های اندازه گیری برای تغیین آمادگی قلبی-تنفسی
VO2max را به دو روش زیر اندازه گیری می­ کنند:
1) آزمونهای آزمایشگاهی برای تعیین آمادگی قلبی- تنفسی
بهترین آزمون آزمایشگاهی برای سنجش استقامت قلبی-تنفسی، اندازه گیری مسقیم اکسیژن مصرفی، از طریق آزمون­های ورزشی مرحله­ ای تا رسیدن به حداکثر ظرفیت است. این آزمون­ها معمولا با بهره گرفتن از دوچرخه­ی ثابت و یا نوارگردان اجرا می­ شود و شخص مورد آزمایش، به طور فزاینده فعالیت سبک را تا حداکثر شدت فعالیت اجرا می­ کند و در همه­ی مراحل، اکسیژن مصرفی به وسیله­ دستگاه­های گاز سنج اندازه گیری می­شوند. اما به علت گران بودن و عملی نبودن این روش در موقعیت­های مختلف، اغلب از برآورد اکسیژن مصرفی به صورت غیر مستقیم از طریق واکنش ضربان قلب به تمرین، مسافت طی شده و یا زمان سپری شده در آزمون­های مختلف میدانی و آزمایشگاهی استفاده می­ شود. متداولترین آزمون­های برآورد غیر مستقیم حداکثر اکسیژن مصرفی در آزمایشگاه عبارتند از آزمون بروس و بالک روی نوارگردان، آزمون آستراند-رایمینگ[103] روی دوچرخه کارسنج و انواعی از آزمون­های پله (گائینی، 1386).
2) آزمون­های میدانی برای تعیین آمادگی قلبی-تنفسی
انواع مختلفی از آزمون­های میدانی وجود دارد که می ­تواند برای برآورد آمادگی قلبی-تنفسی استفاده شود. برای اجرای این آزمون ها، به وسایل خاصی نیاز نیست و در هر جا انجام می­ شود و می­توان از فعالیت­های ساده­ای مانند راهپیمایی یا دویدن بهره جست. در آزمون­های میدانی، بر اساس سرعت حرکت و مسافت طی شده، به ارزیابی آمادگی قلبی-تنفسی می­پردازیم (گائینی، 1386).
یکی از آزمون­های نسبتا جدید در ارزیابی قابلیت هوازی که برای بچه­ها و بزرگسالان معتبر است، آزمون چند مرحله­ ای رفت و برگشت 20 متر است که با نام­های پیسر[104]، آزمون لیگر[105]، آزمون شاتل[106] و آزمون بوق[107] نیز شناخته می­ شود. در این آزمون، شخص در یک مسافت 20 متری که با علایمی از جمله خط یا مخروط مشخص شده است، به صورت رفت و برگشت، می­دود. در ابتدا سرعت کم است و سپس مرحله به مرحله افزایش می­یابد تا به حداکثر سرعت برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی برسد. سرعت آزمون با صدای بوق که از نوار پخش صوت به گوش می­رسد، کنترل می­ شود. شرکت کننده باید هنگام به صدا درآمدن بوق، به یکی از خطوط انتهایی یا ابتدایی مسیر 20 متر رسیده باشد. آزمون زمانی پایان می­پذیرد که شرکت کننده موفق نشود سه مرتبه متوالی با صدای بوق خطوط محدوده کننده­ مسیر برسد (گائینی، 1386).
5- سرعت[108]
سرعت متوسط برابر است با میزان جابجایی جسم، تقسیم بر زمان لازم برای جابجایی آن جسم است. از آنجایی که جابجایی یک بردار است، که توسط یک عدد (مقدار) و یک جهت تعریف می­ شود، سرعت متوسط نیز یک بردار است که توسط یک عدد (مقدار) و یک جهت، توصیف می­ شود. این مطلب به صورت ریاضی می­توان چنین بیان کرد (ژاله معماری، 1384):
 جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

x4cFtQJQZnHYz/ze3nPxoEyhJBndlru9ievwQRmAMcI5fM/jlnIRRudrdI7w5ptYTmQ0QYpkd8ivB44jAJTyKAo7EGDRlMui8/DfvSBoMohuB4uM0/y2VUr7qyFFLh/lXpd84FVuAKROhqqjVgDN/SFmOYDpW+9A05iVnJREtuyw301ZlwtorUzV4LRvME7ABz6X7793LX0Ose7war0aJwDmHKUhaJv+1lWMciDbb0Q0U+aoYDIH5dnsM9Ie/ETD+BuZxX4hVASIotlwrPer7uWto+dNkVcUvyS+dFOTCa+wtXi9YeJ8B6Mk7ucm7wH8A/Y7j7Rm96jVAAAAAElFTkSuQmCC” />
تندی میانگین = زمان لازم =
   
جابجایی =
 
سرعت حرکت[109] عبارت است از قابلیت فرد در جلو راندن، یا حرکت دادن تمام یا بخشی از بدن در فضا در کوتاه­ترین زمان ممکن مانند: سرعت یک کشتی گیر در جلو راندن دست برای اجرای یک فن، حرکت دست پرتاب کننده وزنه، حرکات پای شناگر و اسکیت باز و حرکات دست یک قهرمان کاراته (هادوی، 1378).
6- چابکی[110]
چابکی عبارت است از قلبلیتی است که انسان را قادر می­سازد تا با سرعت، حالت بدن و جهت حرکت را همواره با حفظ تعادل در فضا تغییر دهد. عوامل بسیاری، مانند سرعت حرکت، زمان واکنش، تعادل، هماهنگی – عصبی عضلانی، دید و همچنین آگاهی­های لازم در چابکی مؤثرند (هادوی، 1378).
چابکی را می­توان به دو طریق تعریف نمود. در تعریف نخست، توانایی تغییر جهت در حین حرکت چابکی نامیده می­ شود. چه باور بکنید و چه نکنید، برخی از ورزشکاران برجسته فاقد چابکی هستند. این مهارت جسمانی تنها بخشی از توصیف شغلی آن­ها نیست. یک دونده سرعت که در مسیر مستقیم می­دود باید سریع باشد نه چابک. چابکی همیشه شامل دویدن نمی­ شود، بلکه به معنای توانایی ایجاد تغییرات سریع در وضعیت بدن است که در ورزش­هایی چون ژیمناستیک و کشتی ضروری می­باشد (سعید ارشم، الهام راد نیا، 1385).
در گذشته محققان بر این باور بودند که چابکی یک عامل کاملاً ارثی است و تمرین بر آن اثر ندارد، اما تحقیقات بعد نشان داد که این قابلیت بر اثر تمرین، تکرار و توجه قابل توسعه است.
تحققات بسیاری بر اساس انواع شکل­های بدنی و تأثیر آنها بر چابکی انجام شده است. اکثر دانشمندان عقیده دارند که افراد چاق از نظر چابکی نسبت به سایرین ضعیف ترند.
تحققات بسیاری مؤکد این مطلب است که چابکی یکی از عوامل با ارزش آمادگی حرکتی و قابلیت­های ورزشی است که به عنوان یکی از اصول اساسی انجام مهارت­ های ورزشی شناخته شده است (هادوی، 1378).
7-قدرت و استقامت عضلات
قدرت و استقامت عضلانی، از عوامل مهم تندرستی و آمادگی جسمانی هستند. قدرت عضلانی، توانایی یا ظرفیت یک عضله یا گروهی از عضلات، برای اعمال حداکثر نیرو علیه یک مقاومت است، بنابراین افزایش قدرت عضلانی، یکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در یک برنامه فعالیت جسمانی شرکت می­ کنند. قدرت عضلانی رابطه­ نزدیکی با استقامت عضلانی دارد. استقامت عضلانی به توانایی عضله یا گروه عضلانی برای اجرای مجموعه ­ای از انقباض­های تکراری یا تولید نیروی ثابت در یک دوره­ زمانی گفته می­ شود. با افزایش قدرت عضلانی، استقامت عضلانی نیز افزایش می­یابد.
روش­های اندازه گیری قدرت و استقامت عضلات
قدرت و استقامت ایستا، با بهره گرفتن از نیرو سنج (دینانومتر)، کشش سنج­های سیمی[111] و سلول­های حساس به بار[112] اندازه گیری می­ شود. برای ارزیابی قدرت و استقامت پویا از وزنه­های آزاد و دستگاه­های مختلف تمرین قدرتی مانند دستگاه­های مقامت ثابت، مقاومت متغیر و هم جنبش یا آزمون­های میدانی استفاده می­ شود (گائینی، 1386).
9.1.2. دو و میدانی
یک ورزش طبیعی است زیرا با رفتار و حرکات طبیعی انسان مطابقت دارد. بنابراین می­توان گفت دو ومیدانی از زمان پیدایش بشر وجود داشته
است و اولین اسلحه انسان در برخورد با محیط و خطرهای آن به حساب می­آمد(شاد مهر، مترجم، ١۳۷٩، جلد اول).
دو و میدانی از دو واژه دو و میدانی تشكیل شده و شامل كلیه موادی است كه در پیست دو یا جاده (دوها) و در كنارهای اطراف پیست ( پرتابها، پرشها ) اجرا می­ شود. حرکات و تمرینات دو و میدانی اثرات سودمندی بر ارگا نیزم انسان دارد. در خلال فرایند تربیتی تمرینهای جسمانی، انتخاب رشته­ها و فعالیت­های دو و میدانی و استفاده و کابرد آنها رشد و تکامل مناسب بدن را تنظیم می­ کند. راه رفتن، دویدن، پریدن، پرتاب کردن که پایه و اساس ورزش دو ومیدانی است عنوان (مادر ورزشها) را تشکیل می­دهد و به توسعه و بهبود دستگاه قلبی-عروقی و کیفیت­های جسمانی و تکنیکی کمک می­ کند. این رشته یکی از ورزش‌های محبوب بازی‌های المپیک است که شامل دوها، پرش‌ها، پرتاب‌ها و رشته‌های ترکیبی است. (شاد مهر، مترجم، ١۳۷٩، جلد اول-دوم).
10.1.2. ماده­های دو و میدانی
مواد متنوع دو و میدانی به چند گروه تقسیم می­شوند: الف) دوها ب ) پرشها ج ) پرتابها د) پیاده روی هـ ) مواد تركیبی (هفتگانه بانوان)
چون ماده هفتگانه ترکیبی از موارد میدانی و دوهاست راجب تمامی موارد توضیحاتی آورده شده است.
l1PTxKtihxGjTiNZWUNIFAChiNxa+wv06YOIyTsyg8iOWFSSzEBg7cyDtud8Coc7tYee5+zHOXmibNpF1CganW3XHFbjoQRbbDhUUC+s36+WButrWI6XwIpU7jCH/C6eVyQOza23Mg9f42Jf2T11PDmwoamGJg5JUuvP44b8crHJlaPrDSKWAW3eZSvePw2xmWT5lWy1tnmOuJRZlspVged/Kxw/HA6aG28l28FiWsY1rveq9U8U1eV0VPlVU9PJE9NWCKljj2vPL3AovsL77k2AufAYrHEtQazP52nzOnqFaUxiQKVhhCgKFRix13CgkiwJPLEJScVS5rTNLeSOmJRaiMEkyEAa22+jp1Np6238MQXGPFsVHmzZfR0/e3YPGhZ7XsLeANjheOBjSXlvxEV8t9Onemp42ykBx+EJTizOafKs2akmqYqiOEao1QgDURuSPG+GEftIq6bK5Muoql4qeU6pANgx88VvPsyrquh+SRZVBBp+i8a9q9/Ene/lf0xUIKfMpKoLSwVLVCkWRYmIU9Ljp6nG7GteLv1Q9/ZANDdPBevPZlUVknB+XZjVQSOpMhiDOVLo7G1lNhudG5NtzsMQvFuX1CMlbVZbBl5lco0VM6sGYjVqOnqQPu88RnCvHMr5NS5TJKJqnXDTo8pVGYa12VdRLsBc37tgpNjbGlcZ0dPVQzUVTOqhw8kM4ChY5YtVw51FtPdKltIALAb3x5/C4XES4h0jGczfgVGOLQxzHnlp4rKApKLZpRq+sbYP2L7KJLeO9z9t8IqilVNrki+9uuOlLlwDpbfujY46S84jSFgbakYjbc8tvXBVd1AsiMB4ry+3CIV21Fdgtrki2B7EjmWFhvcc+WJRaUaWYAWFh1087eHhhNlqC13JK/vhYfYcKmFUUd7VYi4sMCIkIPZgN5gWucCE3lLADVsfUb4V+UKNt/sX8sHJjHvOusHmo3wnp8E/38Fo2Swjls1gb+N8Ji45ILgb97ASSBmJY2tt44LqNyA8mkHkp5DBaLCOZHHvHfoCcc00jWIY90chywQFbgkKzEADWb44rGNyyLYdcChc8zG5WxHiRyxD5rmMkVWtOkrRxKoLsDv/e2JaQpDG0rtH2calmb0F8ZpmE9VX1QVAz1FUwEcY5lmOw9PyxrC2zaewMYc8vdsFM5pxPmEtW0OU0stUsSjWyIW0DoCfHADijiqXIXyhaSdoJXY9+Ev7za7APdV31bqoO/PFuyXKlyjLIqSKS+kXeTcF3PvMf78sSRhax1O1j4k4sZq/aEy3ir43HK2x3rDa2urpqhvl1TUSzx/o7zOXZbbabte1vDDvI6iV6wK0rsOdmYkYDjenFNxZmSpcAyB/4yhv24TyinkjlSZ1IB3Hpi76Lb6r2HDZXSOYWjTQ+a1HLcmXiDJapGlZJkBCxXASVNNyp3uDfla/3YWyfhqp4dp6WoMsD5dmMQeNO0HaRkMQAy8/d3v54gqGpIjEgjkMINjIIyVU+oG2JWKq1Twxoo1ySIlwOVzbc4Uz03LS9JiMNG8Olc4VWunKjpfTW/8qUXNVqZTQSRBXp1LrOFGl0OnYnY7FjY79R0wsJ00AhtuVw3P7sZdU5+8nGFRVZHVl2uIYdSh1mU2uoB+iWF/vxpVA9RHSQfKWjNSEHalBYBuoFsavZlAtfJcXHG2Jjx+4gX5a+qWMqtqvIGI2uAcCNwe/ex3FrHBJJpSwKzWHULsR5YANIwJ+ja1zz+OM1z1XOK6gx5lQuVDdkh2JO+vcD4hGxnWXU6yZnmMlPcUxm7NQPAtuPgGxd/admUdNl1LAXLVMhMoYNuqgFTf7dsVl6RsjyPtCQZUUSMBuDK1gB8Lj4DHoOHQO7HOeeyb7YOY1gGynvZ9V2zZ4mcr3nceGysDt8MS7VIXh9qiPuSCrdC4AGxQEd4bkeR2xnfCdU8NfSuGJkR9JPUg+Pxvi8zO5ymekiUlpKgyG2+wUWHhjmcQja3tA7Tp5j+NV2MIS/syBeuvkVATwAMjPG0rHvFoxcX6+uLFw1JX1saZfR8NtHIEZpqqozGeniMR93tY0FreR3I6dcKZJw3UyUfy8SwKpfQlPJPPTPMTsCrKhFgeoNtjcjFvynKWooJGhyyaOhmcNNNFnj1Wp+Ss5jYvtbewIA52tjhyYljW1Vnlr+QfknpY3ud8Joc+vgPfyUdwtwHPPna1q5blMVKodg0Uch0IpAMgdn2uSN7d1QLgb4uObZvn03BtFJnFWFmzCZ3SOKIRGal0hkM4NyH3VrC20lm3Bw4yXiCj4braqiz6KpiWphERprvVFlYHvF2I1KRttz88ZTxp7R0r85zOb5RrVKloYCospQBbsPVgfhbHTwM/aYcm7cfpy9965uKwrnOyN0b17+asNVP2ELSSOI41BJZ2sLYjcvzyOoqJ1FTRU1IjCFVkZWmqH5gqouQoJt59cUaWLiLiN1mWkk+RKRftRoJF+YJ3J+HLDmh4czajzGnRIHjp2mUzSrOB3Qd9uZB+GL9m0DU6pKOKGMOD3WfewWkux1amW5U7jlhMuTqJAFuosR0wDqNyFCre43sLeuDgBrgaWF+p/HC65q5U1La9vI8/TCsb2sLgHoQwwiF5jULchY7HBh2eoAMp8dsSpSpkIjJJvfqWG/wwGonfvb+eCcrhVDNe5AwoBKQDrH3flgRaZ6QTe6tt0Tb+/PHaUG9gFB3/wDLDjSzDWQdPQL3cDsq20KbA7lyfjbAo0SCKl7LyJuMKpESdyo25nf4YMZHuCRZbC5vt/fbB9TsmwHvWO49Nr7YEaKOzoUSZdJFmEtUIpv0bGkRXlHoGIFtt9xt1xG8N5Xl8FaczpK2SuCJ2SPLSGnaFvpXXUwvYgXDEYQqeIHlzKWmp8ty/MKVGKNFUGWORn5HS8bqQD4EEdbYnctgiXLoWSiWkVgWNNHIziNiTcam3J9cMH4I65lPOa6HD89fCvunLSAfSA6bb+mBMqqD37C+5NzgulAW1pe+2xwbuAakiROfM/bhdI2FmHHlMp4sZyO7JFHJbx2t+zC1CutBcd3qCPwOHPtBVWz+keO3epgDbydvzxExZtT0YETu0kx/yce5U+Z5DGtOeAAvpPBJ4ocE2WVwArc92i3X2VcL5k3D1PmOV8VVGVpV1Lp8kjo+1BeNtAJJYLv3eY69bE4r/tEoKPhngWqT5fWSNUNGy0/bxAa5FVg0saoTpKXt3/eUi1gTi0ezXiKvpeAuE1pKKhCV1bVqaipJkMEhn7KMqgtezSBmNxsNIN2uIHjDM5uNKahhzttdDRzRyLDHTGGOodIQDIb3OlnkkAAJFkFjzx0RHHFFmeNa6ndedx3F5XyyZXjsyf7W6gba1fhZWeezrIPkNOuZToBUzraAHmkdve9W6fq+uLkCSLm4Cnk22Hl1ZLqjrtcEWA58vIYR0i92I+3f7cct7y92YrzcjzI7MUi+rYEG/O1/7MAA4JbSpvtzuPG/LDhVi2Nmte4ubX+w4BuzC8gfA68UVKWWe0hZJuKaeHTsIoUGk6blmPK/XDv2mUNXk8NFQ19PPTzzOZtE2zaUDICR57He2LE+ZUWX+0iKpOVNmOZCnihoIQ40LU3YhnBBuApuDY2NtuuIX2mUtVVT5bV19VPLUSLLqNWhWQj9EwsbkOLudwzEdbHbHscG1xijaByVxQaTaqHDsU0mb0kdLBLUzM4ZY4VLO2nvGwHPYN8L419cop4q9ZM6qajKstJ/y1K5acDmqWFi3K++wN/LFE4RyyPLquhz7MZKRMvEjwIJ231nYPa1re91xL8ZV1T/AMnmqqGqLvFKjxaGSaMrdRYqdS2s4P2Y4XGmmebsoz3X32u5wx4jhMh71ttBxblVfDFR0df2ccDI8cKSGGQqpvpAIHToMQ3Ekopp3qlynNqt1NxUrZ7L49o8TkC3gcYJlvtF4joZY5EqMviaNrgDL4ogT5hEW5xLVvtTz/NlAr6bJplB7rtR2a3UKxa6g9dNsecHAsQx2lEeJ+wTX6+C7AOqupqBmcs1O8GikhayoCBouN9IQBRfqRa9gbXuSXLsiyyhZXocvo4pV92TTd/tO+G3s/4oXOMtzigzWlpIJy61VFLTIw0nZWj7zN3dIB59TidVbWKsAvMXbl8L4eZAcMMh0PNcfiE7pZLB+GtPfii6TfU8jOfDT08umAAK3ZWIA9Lfhg4RRchyp8AR0wo7Q227RuuoGxGJXPpI2dyxQkgbnc8vhgv6Qc2k1Hnva33Ycs8ViCh1fWcgEem+ENK6tI5+P/lgRSJpdjs3I3IB/s2+3BgW7Mm7sp23tgzoik6ySo2B6nywmQl2KKxv42/PngRSPJIXa+wHQA8hgoAsLh7+TD8sCVNzZHvytb+/nhPSg96n3697EopMuHMr4o4ihnnymZnjhcRu8tQkQ1EXsCRvtz8Ljxwzz358yPMXocyrdNVGgd1inSQKDcgEgbG29vAjxxtGUQ03BHAqNVWtRwdvUW/ys7c1HiSxCDyAxmHs+yxuLeNZ6zOAs8cN66pU7rI5ayJ+9vbbwUYadCBlb/5FfSMNxLtXTTuaOxZtpqTy51/kJXhzhXizPKaOqWr+Q0cgvHLVmxkHiqAarefLElmHs/4sp4jJRZxTVzDfskYxOfTUtifLFp9o/Gj8NrBS0McU2aVKmS8oukKXtqK9STyHKwv4YpuQe1LM4axBn6QVVCxs7wwiOSIfWFtmt4H4YsWQsOV26Wil4nimfqYWNDeTa1P8+ovkFlmZUmaZdmdVCsDxTF2Mnbd14ZDv3h9p253xoeQcFcanKKSWmqopYpkEwkaujUtq3vYi49MX/wBqHDkGfcPvmdIEevpIe2jlj37eC1yt+vd7y/ZyOKHlXtKzjLsto6KCmy6SGnjWJHdWLMo5E74HtDTlk2UYTNiI/wBRgWDPdODthz02379eSef8iuOv87T/AO3xflgG4K46RWYzU9gCTauiv+GNP4VzSfOeFKLMpFjWpngZyqCyhxfYDwuBjL4/avnxKsaTK/P9G354l0cTACb1UYbFcRxT3sjYy2Gjp49/csW41zqqmzCJRK0sphVRIbagCSbCw9PtxYeC/ZfX1opZswroKRauMSCPQXZFYSMCx5XtEx9MU3J5Fr+Lad5d1uzKCfqqdP4DHqKTL8vz7hylkpCIJpsrjamqkLBY1EDQOSRzWOT37XKiQE7Y2b/Spg3qylnRtx+bEv1bmLWjkBoeXM36FRXs4zbg+i9mlNlnEdblU1RTyVSrT1ayFuymYOQYxzvtvysBbfFO4n4kqsyz+tqqWokipmfTCioEAjUWXu22uBe3niHzXhfOKCdKWuonSVgCNxaRfrKb2dbdVJGEZopIGtNG8W9u+pX8cKSYh8jQ13JejwfBcNhJHSx6h23MAXy+9p2M0ry1vls29uo/LCUPEOavCpNa/XYoh6kcyvlhvy+GGka6Q6jo7D77/txiE++CI1bR5KWPEOaKhJrW0jf9yj2/3cW9uF+Py2lqYFv4SA/sxnbrrRlJ94EfaMajSe1jNpqiOOLI8ullPICWW5sNz6AbnwxpGGH965fEIpYwDhYmHe7A06cx3qhxUEZ4qOaVTCZxA6OGi7RRMV0a7C1wADYeIGI7j+rkzfPqWkoEkkjihWOIIGcFm1SNY77DUF8uz8sdLXGlldCQzIzD1IJGHnDWeS0GZS5gYEqnMMsCCRyApdCpcW6gE29cdeHickG4sAUF47/a/wBZJTNzrQ8/km1Sz12TQZRM3a0iBEiRY11AjlpIF7/jfCmY+zfiXhfh6r4kpoI4VpF7SaCqKM7Qmwa8W/LYm+9vTGjey+jyfh7JRxPxDW0tIXZoKF6hwLKgs7oOZYkEbDYDzxA+0vifMOI0VUgmy7IYWEkMNQumWqfpJIvQdVXpzO+EGaDO878l1eKzxOlOGw0QGXQur6VW3faxDMM1qMxhUSLTRi4JMKsl7cttVvuw3glEdzbbmWb9p/LB+IKUUeZuqoYkkUSJbYWP9oOJT2e1GTJxVQDiog5QGZnDLdDIFOgOefZlravEbdScPsIIFLyzoexJjqqTzJM2qcqrRNCxinS6FXW/qCpxdKXiivqoFlWWMK5MYvCLMVsWUHra4uByvviT/wDSD4UGT0/DmfwFZWrqdKKtqEZWWSZI1KTErtqcahbwjvc3xHcN5nnnGORZbw+70lBk2XFmeqSBVcgkERxbbe6pPi1yxOwxjiomkWfNPcPxRw8mrA8HcEA+RI092rBldLxbnFCKzL8vaqpXZlEoiUBiOdt8RuYZpnOW1s1HXCKCphOmSNoxdTa9jY25HGpwcTUfD3CEoSFUly+AR0sfMSm9lJPQ6jqb4nFF9mfDy8SZ/U1maj5RSUhE0wblUTMbgHyvdiPCwwi6FthrdyvUYbEQSMlxE0DBGzb4RZ/jp8ygyDLuLc8hFRQ0VOtK3u1FSixI/wC9LHvfDEjXcM8b0sRdKWhq1A3WlKu/8W4JxdOO+NafhgQwpAKvMpU1JCW0JHHewLEchtYKPDwxWsh9qwlrEhz+ghp6dzb5TTMx7PzZTzHmN8WMULTlJ1ScZxOIZ+ohwseTplFn6E/IeAVAlz3MVZopVhV0JVkaAhlPUEXuDiWy6m4szKkjrMvyaSqppL6JY6fUrW26tjSPaXwpFn2Vy5jRRqc3po+0V03+UxgX0E9TbdW/Zii8I+0NMh4epsubKmqxGzuJhOEuGNxsR0xUxNY6nnRNxvhxmG7XCYZheDRBa3Tv5fJJrlXHC+7w9VD0pf8A+sGOXcdX/wDZ6p/2If0sabwVxFHxTllRWLRmkMM/YGMuHv3Fa97D633Yn9I8BjUYZhFgrkzcR7F5jkwsYI3+EfdZT7ac+7Wqp8hp37kFqiqt1kI7iH0U6v8AWXwwb2FSJ8qz2L/KGKKT/VDW/EjFc9rCaPaBmp6OIH//AAoP2YjuCs+bhziKnryrPTkGKojXm0Tc7eY5j0xQvqbMV3mYIScIEMI1c0HxOjvwpv2xxyJx1I737OWjpzGT1AXSfsN8UjHoDjHhmi40yelnpKuNZkUvR1ijUjq3NWtvpP2qb7cxigZd7Kc5mrlTMqijpqMHvywy9o7D9Rbc/wB9a3nywSwuL7aLBVOF8ZwrMI1kzsrmCiD3dOvhva0f2aNJLwHkZnuWNO6b/UEkir/uhceedKoxVN0UlV9AbD7hj0FxlnFLwhwnppAsMxh+SZfCDc3C6Q3mFG5PX1OPPKqFUKvuqAB8MTidA1vRV/06HSOnxNU17tPMn0ul6E9j7drwTk6tyE8sR9BLb9uPPzI2iSPk3eX47jG7exaXVwbAOsNdL97A4xDiG1DmOai1uwnlW3mGIGCbWNinhDgzHYtp636u+6yVJJKOtSRNpYnuAfEdMa77M+MMyjmTLsvhkrqWpnV0pVkKSwzWsJInG8bgXBNirC4II2xl9dAJm1KbSDY35N/biP0ywOGGuNhyZSQftGGiBLTgaK4McsnDXOjLc0Z9g+Pl4817Mn4gp1q6nh92yqamWUSDvQxPVGwHadlMvYG5vdVaPe5HOwZV+TZTKywzRtl1RKO7ESaUyEnYLDUExOP4KcDyx5Yn4rzeqqDPmFUK2UqqaqhQTYCwFxbkBiXyv2l8TZXA9NlNb2FO4KvAV7eJr+McmpD8Riskbnu1GicwnFIYIrbIc25FbnxFggchota404XiyKmkmLqWBssMcbwzk+dO4uF/WUsv62KTSQVFVQTV8VJUfJElKPKYzpVrC4J8vHp1xn1PU5jW5vFJV1tRFJIQrVEhI7NB4eAA5AbDpjfMl4uomoYKenkd4II9Ea2JNutz1J5k9cYyQsYNNyt4+P4l8lkDKORFE9+m3lXiqbldBJmNR2cckcUSjVJPK1kjXxJ/AdcW+uqMs4f4eZMkOqaqtHJXTMA0i33CD6vwA9cU3Pa6Bswk+bBH8jdu1sLFSx8uVh0GI0dpVytLUs0lzzY3v6YwyZdStZsXLxGTsoh8PT+T79U+4d4XruLs3eHLY3EChnmn0nsadQC1mbq1uS8zhKmVVgiEY0rpBAJ5XGPQ/ssYP7O8kRLBRBMmkbAHtZR+WPPap2a6PqXX7Db9mLzCmtPVa8CP9eeMjVpA9Tf0S2ZJnmS5xw1n1RSR5hks9IKal7WVEhQWOuIM/djlDAsL+9a++4wOe8WUmeSrLU11W8sLdkRWxxxhCNrL2
ZYMb3uxt0xo3szq6DP+H8w4JzllEdVqekLG1mO50+DqwEg+Pgcedc9atbiKuGbxPFWU8nY1COzt2bqNG5clvojmTjZkbZqcei4mLkfw/FP65rF6gg63y+u/zU3xjQ/LaFKmnaORqe+so4a6HzF72NsUyOO5sW2/ek4k6VCZgkKO8zGyhFLMx8gOeFauKopp+yrI54JgA3ZzKyMAeRsehwxGOzbltKY+f9bL2xbRIF67kc+71SFTXVstBS5dVVtRLl9L34YtJAVj0+G4Hhc2xK5DxTU5bLGIpAYl2EZ2sPLEXpBN7Xx0pWQhOzQHkAqG5wOp2hWDA5mrVtuRcV0OZ0aRzMo13Wz8h5HGj+yWCnp8mzdKVtSfLgfMfo9gfQXx5ZyiOsSa9HC7lTuGFl+JONw9jfEAyzOZKDM5UWPMgo7S9lWce78CO7f08cLgNjeNV02w4ifCyFgNVZ6GiNvlajPae7vx/nHaXurIi3+oEGn7sVfmfLGz+1LgqpzqVM1yePXmESCKemJCmZV90qT9JRtbqLW3G+b5bwbxFmFYKaPKK2mN7NNVwtDHH5sWH3C5PQHGEsTg86br03C+I4d2DZbwMoANmqoV6rZfZXUyVXBGTPPd2j1QXP0lVyB9xt6DGEZ7AtLnmZU8dtEVVKi+Q1m3449DUq0PB3CsYaQ/IsrgvrYWMjXJ5eLOTt526Y831Ez1NRNPL+6zSNK4vezMST+NsaYjRrWndc7gB7XE4idg+AnTzJHkPqtd9hsl8mziP6tUjfbGB+zGj/HGXewp/wBFn8fgad/t1j+bjUtvH7sMQf8AGFweOCsfIPD6BefeIYOJM+zR6/McqqGqXRUJip9C2UWG1ziMOQZx/omu/ksWxcw4gaVzK0Kxg2Ts50JYeLXXY+Qwo+Y5qi6nmCjznjA/8OMDFGdSSupHxjHxtDGRsAHcfuovhus4v4cZhldFXiBzqenlp+0iY+Om+x8wQfG+LPLx5xm0OmPhtIpLfunyWRvsBb9uD0dHxdVQmaDLqkwAX7WSSKGO3jqcKD8L4PPUV+XxXqnoKqXl2VJmUckinpddAH340DA0UHEJKbGyzvzyQRl3gb+fxfVUDOKfiTN65qzM6LNKmpYW1vCdh4KBso8gMM/mTNxzyjMP5A4uNdm2ePH/AIGuh7juu6cutjbn64TizXPHntNH2EI1d5ZFkYm+2wG225vjMwxnWynWcaxzAGtjYAO4/dN+Gs74t4by+Sjy7KZOweUzHtqJnOoixsdQ22xR+PfnNaOvzPMKGaB6mp7STVEY1LOxYhQemx+zGlDMsyVSflNQgG5LQIQB9uMy9qfFHztl0dJBVPUwxOWc9loBe1hb0BO/niwjBqiTSx/3GcF5dGxpeDZF3t4qjBlkUOjXU9cO8vppaqqjp6WN5J5G0qqi5JxXIZGjbVG1j9xxsnsxy+ehoI85CvDWVMZEBMRdUjJtq5/SsfMD1xaSLLz0Rh+IiRpIb8Y5cij5Pl0+T1Uch4epqxkjMZSvy1Z0YG25BHPbY3x3G/EFY2T08TZLleXskhWmFHlwpruw3BANiLAG1uYGLbDnvEbSLEaJlYqCZNa9ne/IHnysfuxnfHPEkuc5uO0qBUU9Fqjpyo0qSba3t52AHkPPFRGAKDiVDuJTl/aOia122YXY8NVB0WQx6PlGZVN52Oohzq3/AGnBZ4dc3ZUrEX962yqPG3T0x1LHWZpUiGnVpJAuprDZFHNieQGJcT5dSTLkEsFcK9aoRTuB+invazaWGtDY2K7i17HribN1zSRDQMx269UpS0D9hHppp+wAGn9G3f8AO9uuHRhlHOCYf9035Y0w5xWRd0VkSIvdUfJZAABsBhjW8WZnSOezV6pABZqaFmLG+40m1rC5v1tbripia43mXRw/FJ8KzKyFv/t+E34T49zbIsngy2jyqGpipyxDSLIG7zFug8zinTRVDSyO1NMpdmcjs2sLkm3LzxokGf1tTGWqHo0NyFWVH1lb7MSOV/q9MMX4pqopRGaKXti7KoRHdWsLg6gbWPIXxV0Rdpm2VoeLPge6RmHALt/iOvp3qjDtInWTTNGUIYMFYFSN7g22IxCxTUPFccMFRHVvm01ZU1eY1jBV/RlgY21D3iNUndYXu2zAWGNpp87riiSyGhD2BMbs5t5Ha2Mt4PyTMeHvaTO8UET5eqSslQynsSji6i9veB2t5HGsDBHeqT4ljpsfkzxUBfO7v5abK55JxtBw/TIuSZVGa6NTHFV1UpPZJa1kQcrjmS1z1xkHGWeVHEfEFRmFZUyVU7WVp5DcyW8OgUcgBtjQfarxXUQZcMlhiokmrE1TyQINSxX90G22rr5A+OMkQBQSSABjRrT+4utYS4hjm9nHEGdTeYn5kCvAJ/kLtFnNO6KGe5B1GwA6n4b/AHY3fgv2oScMZFBlqUIqRFJI/aitMROpi1rAHx8cVH2f0Y4YoDX11HFPU1wVSJI9fyWLnZhba/Mmx5AYttBxTRVgBjyyhCFdReaERAG5Gk3W99r2tytvijgSczXUtIJmxxGCWHOCQf3EbDuHeeaouY1i1mYVdUSqCeaSYIZNWnU5a1+tr2vhszxkEF0IPQsMaaM6o3sFpMl9C6C32jBxmtLfehyQ+kkWMP04/uXZb/qCRoAEG3/b/wCUy4W9qVXltPHSZxGuZU6AKkvahZ1UdCTs/wAbHzOLLN7XcjERMNBmDyW2V3iUX8zqP3YiRmlGTb5tyY+k0RwPznRcjl+UW8pIcbNDmis/ouTNLhpn53YUg9zq9K+iqHGHGddxRKi1Lw09FG2qKkie6g/WY82bz2t0GK7qU8mX7RjQZ+JeHo5jFVUOXxS6+zs4RbtYnbxFhzwvT12TVMKTR5VRmNxdbmNTb0JvjJ0BcbLl0sPxxsDBHFhiAOQP4UT7OOLaPhWXMzWU1RULVpEqiBkGkoXJvqI+ti6/+trJ/wDReZ/x4f6WIYTZM3vZNTEfqvF+eA1ZD/oWH+NH/Sxoxrmig4JHE4nC4qUyy4Z2Y/8Ab5KUI4apf3avq81kFjppFWmi8wXe7H1AGDpxIKNj8yUGW5XztLGnbT/GR7nAHOcwI3qmY3vvGp/ZgpzetuLyqxtbeBD/ADcFjkqZCf3a/P8AiqUdWV0uYyCSvqZqxz1nkL/cdhhEFbWtYW5Yl/nms+kaYj9aliP83AfOtQRbsqA79cvg/oYigtBmGgA8/wAKJsht3bn0whmNXT5fRS1VXZYYxc25segHmTibkzV0jeSaHKljQamd8upwFA6k6MZHx9xRJnUyqFpaakp2LQJBSxws7fXfQo+APL1wBoKo+RzQmvEmcVmYUsslTKKen5x0q9d+bYqfatKY441Z3Y6URFJLE9ABuT5DC1FTZhn1etFQxtUTtud7LGv1mPIDz+zG08DcPU3ClM7LHRVuYSgGWpqKRJdO3ux6wSq779TzPQDS6GqVDDIbHms24Y4ArK/MEnz2hNLly95kfuyTeC2G6jxJsbY1pY40RUjRVRVCqALBQBYADpYC2JQ1xI/5nlXqcvh/o4ZZxnEVLSAzUeXJHI2gutDGNPI2LAd29rX88Sxhne1gO+i0c5uEidIRoNT1VO46zxKGimoKNx8tlT9Iym/Yxnn/AKx5AepxnGRZVVZ3mK0lGAgsC8jC6xJ4nx8h1ONAPCCZnmNUMrljioKiQvHT/JS03mC1wpPmpY8u70xaOFsoh4Zpa2gbL6dz8pZw9UjGVkIBXUw03FuRAtb1viz4JIB/UaR4g/49UvHio8VIAx1+ChTQZZkWRVWX0VXHR1E0TKKqobSXkI2Ym1ufTpjNqOvpJc0mrKxYnzEvFK7dqiRqy3DKkY7rg7b6ue4G+N8+VU9iDlGW2P1hLb/x4KJ6JRtk2Wgc9nqB/wAXGTHBputU1NE6SgCQB76rJo8ynjuIaqcDwSQ2/HDmLPcyjkFq+pP6rksD8DjUvldKbf4mofUT1I/42OFTSEf9D0P8vVf12Ldo08vfkoELhsT7+aotFxBmsq7UDVA5agjqPyw++d83UEyZPKE8El3+O5xbflVKSP8AE9Hz/wA/Vf1uA+U0W3+JqVQOoqan+sxUlvQeq1AeOZ9FUzn9SpscmzK48GuPuXC65vOYjLLlldHCoLMzOg0qOZNyLYswnoTzymPw7tVMPxY4z/2s51AuXplOWUvyeaS0tS4nZz2fRAD48yfAAdTiBR9lQ5zmCzfos04ozMZ1n1XXBWWORgI1PMIBYfhf44sXs34Z+dKpc1rkvl9O9okYbTyD+avXxOIvgzhuTiLNQjiRMuhIaqlQ2NvqKfrt9wucb1TQ5NSwRQU+W1sMEShYo461AEHgLxH+3F3OAFBLwxlxzuFpnrbUWLsT1OAd7m57xG24v+OJAfNP/Y8y/wBui/qMcPmr/smZ7f8AzsX9TjKk7mPT6KN0hrApGT+8H5YLoQD9zh2HPQv5YlbZSb3p80B5f87iP/Bx1squSseZrvf91iP8wYKRm7lGdkn+ah57/o1/LHBIz9CLbn+jX8sSZjyq+0mZC36sZv8AhgVp8pZwGrMwjH1mpkYD4B74MqgvA1r0UZoUndIuVrGNfywJiQ7skRPiUXf7sS4gyNNSy1maS/VaOljVR8Gkufuw3NNle5+X1/xy9Dt/L4sWVzVWyh3Ij5ez50o0wxG57GIj+DGBFJBYXhhv/Ag4kvk2WkbZhXA+Pzen9fg3yTLf9I1/+wL/AF2K0VbO32D9kJyx7i1fkp8/nSD+lgwyxzyr8mPpmkH9LEVcjm7emO1Nba/24mwo+LqpUZXKP/fMrPpmUP8ASxy5bZ6gVFdl8CwxCQu1Srq4LW7pW97b38MRW9yST92ILiaaoiNKImLQ6tEiA7kPbTb4xt8SMM4MQumaybY6JLiD548O58JGYd3mob2g5rOUkpIX0UcbAM3IuwtfbqL3t8D6VvgjgTNOM3eqjdKfK45ND1EkqK8jDmsYY7nxbkPM7Ysma5f8/wCfmmauSOAyF6ylYBWtvcwt1VmFrGxXULXG+LlFDFFCkUUEUcUahURVAVVHQeWMn3G8tcNQphrENDwbHepLJ+DZMmohSZXQQwwXudNQjNI31ma92P8AcWw9GQ5sbWoZG6d0qf24gezi59mn8QYIYoibmCP+TGM7BTYDhpY8vyrF/wAns4YE/NlSV57KL4I/DebyRlHyeraNxZgY7gjwxACni/zUVut4x+WOEEG57CD+TX8sGin4uvp+VO8N5LFw1USpxHldXBlDyxPFI8V1ha+ljck2AFr9LWI6gT/GOV1E9WDDTmSZCFjjiUt2kZuQykXuOXpc3xRo40ifVEiRsB7yKFPLfcdOeHVBmea5YbZXmMkEdiohkXtIxfmVU7L/AKoA8sPR4hj4zFMT47+9uW648uAlhmGIwwF9NvGvzsn/AMx5qLXyus35WjO+CfM+ZXv83Vl+R/RHEYWZnLEAMTqOjui/p0x3bSKP3WQdNnb88InLei67S+rKkWyyvAN6CrG/WM74Sahql50dTvvvE35YZTZhPTxNI09XoHPs5HY/YDiKl41EDaUq821HbeeSL/xNiQ29godIW7kKwGlnQnVT1At4xN+WCGJ1sTFML9TG35YiW4g4pmS+WmtjUi6u+ZSMbega2IHM67i6dy1ZXZzJ07tdKQPKwfFmxg7lUdM4bNvz+y0TKsonzKCtaFXWSKB3iULcvIBcLpO5Fhvbqy+OKHw9w5UcR5hUdnSVGnWDVVs4CaVPvABrXcDVZRztiMpOLuIMgnRo3eRo2LWq5HZ1J8CSbi3Q7YUn9rWdQ5maz5ESwJKv2jTgAndTclgvpy8Diey17ks7EON3p/Cu9NklLkNOMtywM1LATobdmN99TmwuxFrmw5bbWwYix6r5EHCXA3E2U8WZKxzHiCmyarp0/QlS6ADUToYG2pQLC/Q8sHz3iCmymaGKg4oqswvfX8ij7Tsz0uSh2OLPiBJIWkOJNBpGvvupCzKCbuo+OODoTbtF+BGGcHGs6EH54zJ1H0JqGIj4/ob4mqTjCtqFLUc9Orp/lFoI0f70/AYzyDn9Fv2rj+0A/P8ACZawLXZfibYDWProfQg3xJPxHmrtqlq1lbl36WFrfamCfPldYFhSEdb0cf7AMVOXkrNc+tQPP8JiNNrBlPoRgLDqQfhh9891J5wULHzo1/ZjvniQ+9QZUTf/ALIf6WDRTmPRM1U3574HRv4n0vhwc1BuDlWTnyNK/wCyTBhmikWOUZL6ilkv/wDtwUEZj0TIpJ/5DA6G/W/in8sPTmkV7HKMov5QSD+fjvnOm/0Vln8ST+niaHVGc9EQ0eVgX+fJvO+Uuf8Ai4K1Jlm+nO3J88rcXH8phlq09D9+GOY5pBQj9KJWfokcZYn9n34gG+SggjUu+n2U6KLL7Arna7796gkH8/DTNHpMqSkq1mpswEVSkgLB4wpAYgaT4lQdXQrbxxARZzVVSl6bJ6pgOskyx3+DDfEZmWdVssTwSZHXAXvtE8oJHhZbdOd8MYfIJW9oNOevI6dUljWOkgc1hN8tPwrRw1lFLHQGobMqSklqe+YXSR2RfoKWBIbbe4NjcYlRltM2y53lx8yko/m4q71mbEEUuWwrGFUIZZtP0Rc6Ry3vtt6dMQmbQ8QzjXMpKchFTPe3wG5+/ESu7SRznEalXhHZRNa0HQdPwtEOVwDnnOVAeLtKv/DwmaGmv/0/w/e++qrkB9P3PGSPS14P6WkrPMGJ8EaGqQXelqFHUtGwA+0YOyHv/KDO7offyWwx5UrIWTOsidfrLVSkfb2WO+alJI+dsj8wamT+qxlGW1AoalXzCjqGicWHvIR5jxPxxO03EOVwSagc2AHJXlLKPgXtijmVsFdst7mlfBk7EjTmGTsen+Fm/wB6YEZLOO6tVlZ9Kxd/uxUF4sys7WqL/wAF/bheHPaGe3Zw1TdbClZvwviuU9FoHg7OCtBySrtcSZeQOZFdH+eBOQ5hfZKRt+ldAfxfEVCY5og4iIU8hJEUP2MAcKFIxuVX7MVsdFpTuvp+VIrkOaj3aaG46iupv63BZeH8zkU66KKQHbvVVM3/ABMRwRRyRP4owBVSBZVPlpGCwin9R5flGTgh47mLJIQP1J4iPukw7Th7M4lsmWzqLbaNJ+8McMwg3uqj4Y4IByFh13IvgJB3UBrhtXl+U+Th7N5ZLJlFYzE2v2O328vvwao4azanbTJlNaWte0VK8n4KcNpKmoljCSVE0iDkrSMQB9uE0LryZ7X2AY/niT2dUAVVvbXqQB01+tj6JwcmzMf9SZmbf/Tpf6GCtl2aIADluaAf/ZzD+bgnaSX2lm2/+I354MJpw2084PlIfzxXRafEitS16k66WuQecEg/m4SkWW/6SOe4+tG4t49MPVzCtWxWuq15/wCVYYUXOMzQWTMawekx/PBootyii+kXfu7/AEgRhL5TAt7zRehcA4n1z3OVtpzSvU/w5wccRZ4P+t8w3P8AnjidEW7p6/hVw1lMOc0P8oB+3B1qYNX7tF/KDFiHEeeED/G9cf8AvTjjxDnAG+Z1J6d5r/jg0UW7p6/hV4VETX0yRH/XFsCJEJ2dTv0N8TzZ/mbe/Vaxy78at+IwR86rCDrWjcdS9HEfxXBp1R8XT1/ChlubYGznccv3mJRszlbdqbKHFvpZbAdv4uA+caj6NHlFun+LoB92jE6dUfF0X//Z” alt=”Description: http://www.yjc.ir/files/fa/news/1391/5/24/241664_515.jpg” />
11.1.2. استعدادیابی ماده هفتگانه دو و میدانی
عوامل و فاكتور­های تأثیر گذار بر دوها که ماده هفتگانه فقط شامل ٢٠٠، ۸٠٠ و١٠٠ متر مانع است، عبارتند از:

عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار- قسمت ۶

این تله از بطری­های ۵/۱ تا ۲ لیتری ساخته شده است. در بخش بالایی بطری ۶-۴ سوراخ به قطر ۵-۴ میلی­متر تعبیه می­ شود. درون بطری محلول ۳ درصد بی­کربنات یا فسفات آمونیوم به همراه سم فسفره آلی ریخته می­ شود تا یک سوم بطری را پر کند. همچنین می­توان از پروتئین­هیدرولیزات و حتی کپسول­های فرمونی همراه نمک آمونیوم داخل بطری استفاده نمود. این تله کم­هزینه است و در اسپانیا متداول است. نسبت به تله مک­فیل نیاز به حفاظت کمتری دارد. با وجود اینکه محلول سریع خشک نمی­ شود، اما باید به­ طور مرتب تعویض گردد (Danne et al., 2005).
۲- ۴-۴-۲- روش­های کنترل مگس زیتون
۲-۴-۴-۲-۱- مبارزه قانونی (اقدامات قرنطینه­ای)
محموله­های میوه زیتون که از یک کشور وارد کشورهای غیرآلوده دیگر می­شوند بایستی به­ طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند. این مسئله باید با بازدید سه ماه قبل از برداشت محصول تایید گردد. انتقال نهال زیتون از یک منطقه به مناطق دیگر نیز باید کاملاً عاری از خاک باشد تا خاک اطراف ریشه نهال­ها، شفیره­های مگس زیتون را به همراه نداشته باشد. معمولاً انتقال میوه و اندام­های گیاهی و خاک از مناطق آلوده به مناطق دیگر ممنوع است و پست­های قرنطینه­ای داخلی باید از عبور این محموله­ها جلوگیری کنند. پست­های قرنطینه داخلی کشور، خصوصاً در استان گیلان (رودسر و رودبار) از نقل و انتقال میوه سبز زیتون و نیز نهال­های زیتون بدون گواهی بهداشت قرنطینه گیاهی ممانعت بعمل می­آورند (سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، ۱۳۹۱).
۲-۴-۴-۲-۲- مبارزه زراعی
شخم زدن زیر درختان درباغ­های آلوده به مگس زیتون در پایان فصل زراعی و آغاز سرما از جمعیت نسل بعدی آن می­کاهد. به روی خاک آمدن شفیره­های تشکیل شده در داخل خاک، باعث می­ شود تا توسط عوامل مختلف از جمله شکارچی­ها از بین بروند (شهبازی پاشاکی، ۱۳۸۵). در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه، درختان به شدت هرس می­شوند تا با نورگیری بیشتر درون تاج درخت، فعالیت مگس کمتر شود. کاهش آبیاری در باغ­های آلوده در کاهش جمعیت آفت موثر است. تله­های نصب شده در باغ­هایی که مورد آبیاری قرار گرفتند ۱۰ برابر نسبت به تله­های نصب شده در باغ­های بدون آبیاری مگس بدام انداختند (Orphanidis and Kalmoukos, 1979 به نقل از شهبازی­پاشاکی، ۱۳۸۵). درختان در حاشیه خیابان­ها که اغلب حالت زینتی دارند و تحت محافظت کامل نیستند، دارای آلودگی زیادتری نسبت به درختان باغ­های تجارتی دارند. بنابراین عملیات و کنترل روی این درختان نیز باید به خوبی انجام شود تا کانون آلودگی برای باغ­های اطراف نباشند (Danne et al., 2005). در شهرستان رودبار تعدادی از باغداران در راستای عملیات بهزراعی باغ، پای درختان زیتون را در فصل زمستان شخم می­زنند.
۲-۴-۴-۲-۳- مبارزه مکانیکی
کنترل مکانیکی مگس زیتون بصورت جمع­آوری حشرات کامل با تله­های توصیف شده انجام می­گیرد. هر چند کاربرد تله­ها تا حدود زیادی جمعیت مگس را کاهش می­دهد، اما به تنهایی قادر به کاستن تراکم جمعیت پائین­تر از آستانه زیان اقتصادی نیست. برخی از عملیات مکانیکی دیگر مانند چیدن میوه­ های باقیمانده روی درختان بعد از برداشت، از بین بردن میوه­ های ریخته شده روی زمین با ایجاد گودال، حداقل به عمق ۳۰ سانتی­متر، مالچ­پاشی، در کاهش جمعیت آفت موثر است (Michelakis, 1979). تعدادی از باغداران زیتون شهرستان رودبار در زمان برداشت میوه زیتون به جهت کنترل آفت برای سال آینده، کلیه میوه­ های روی درخت و ریخته شده پای درخت را جمع­آوری می­ کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۴-۴-۲-۴- مبارزه ژنتیکی با بهره گرفتن از روش نرعقیمی
روش نرعقیمی کنترل مگس زیتون به­صورت کاهش میزان باروری ماده­های آفت است که موجب کاهش تراکم جمعیت آفت می­ شود. رهاسازی مگس­های نرعقیم شده برای کنترل مگس میوه مدیترانه­ای در دنیا توسعه یافته است (Chania & Hellas, 2003). برای کنترل مگس زیتون در این روش، حشرات روی رژیم غذایی مصنوعی بطور انبوه پرورش داده می­شوند و سپس با اشعه­دهی شفیره­ها با اشعه گاما، آنها را عقیم کرده و رهاسازی مگس­های نر اگر در معرض پرتوتابی ۱۲-۸ کیلو راد اشعه گاما، قرار گیرند عقیم می­شوند. رها سازی باید در محل­های ایزوله و یا در جزایر کوچک انجام گیرد تا نتیجه مطلوب­تری حاصل گردد (Katsoyannos, 1992). از این روش در ایران در حال حاضر استفاده نمی­ شود.
۲-۴-۴-۲-۵- مبارزه بیولوژیک
مگس میوه زیتون دارای دشمنان طبیعی از انواع پارازیتوئیدها شکارگرها و عوامل بیماری­زا می­باشد که روی مراحل حیاتی آن فعالیت تغذیه و رشد و نمو دارند. برخی از این عوامل به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته­اند که عبارتنداز، پارازیتوئیدها (Eupelmus urozonus، Eurytoma martellii، Opius tephritivorus، Teleopterus erxias)، شکارگرهای، (Belonuchus rufipennis، Pterostichus creticus، Scolopendra cretica) باکتریBacillus thuringiensis ویروس­های (Cricket paralysis virus، Nuclear polyhedrosis viruses، Iridescent viruses) و قارچ­ها.
از هیچکدام از روش­های کنترل بیولوژیک برای کنترل مگس زیتون در حال حاضر در کشور در سطح اجرایی، استفاده نمی­گردد.
۲-۴-۴-۲-۶- مبارزه شیمیایی
روش متداول و معمول کنترل مگس زیتون دراغلب کشورهای آلوده به آفت، بکارگیری آفت­کش­های شیمیایی است. ناسالم بودن سموم دفع آفات نباتی از لحاظ اکولوژیکی محرز است و این مشکل برای آفتی مانند مگس زیتون که درون میوه خوراکی انسان فعالیت می­ کند، به­مراتب بیشتر است. آزمایش­های انجام شده ثابت کرده ­اند که به­ طور معمول کمتر از ۱ درصد آفت­کش به آفت می­رسد و مابقی در محیط پراکنده می­ شود. باقیمانده بسیاری از آفت­کش­ها در میوه زیتون و روغن آن پیدا شده است (Leandri et al., 1993).
برای کاهش زیان­های جانبی آفت­کش­ها تعیین زمان دقیق برای کنترل شیمیایی بسیار مهم است. محققین توصیه کرده ­اند برای کنترل شیمیایی در زیتون­های روغنی بهتر است به موارد زیر توجه شود:
– هنگامی سمپاشی صورت می­گیرد که بیش از ۵ مگس ماده بالغ در هر تله چسبنده یا هر تله پیش­آگاهی شکار شود.
– بیش از ۵۵ درصد مگس­های ماده بدام افتاده دارای تخم­های بارور باشند.
– میوه زیتون از لحاظ فنولوژیکی در مرحله حساسی باشد که در این رابطه مرحله سخت شدن هسته زیتون مد نظر است.
– مگس­های ماده به تله­های فرمونی جلب شوند که نشان­دهنده شروع فعالیت جنسی آنها است.
– شرایط جوی برای اقدامات سمپاشی مناسب باشد.
همچنین تحقیقات انجام شده نشان داده است، کنترل شیمیایی برای زیتون­هایی که در مرحله سبز بودند و موسوم به زیتون­های کنسروی هستند هنگامی انجام شود که اولاً یک سوراخ تخم­ریزی روی هر میوه مشاهده شود و ثانیاً بیشتر از یک مگس در هر روز در هر تله چسبنده شکار شود.
در مواردی که خسارت مگس زیتون در سمپاشی­های نوبت اول مهار نشود و الزامی برای کاربرد سموم در نوبت دیگر داشته باشد، زیتون­های روغنی و در زیتون­های کنسروی باید به موارد زیر توجه کرد.
زمان کنترل نوبت بعدی در زیتون­هایی که مصرف روغنی دارند زمانی است که:
– در هر روز بیش از یک مگس در هر تله مشاهده شود.
– بیش از ۶۰ درصد ماده­های دارای شکم پر از تخم در تله مک­فیل شکار شود.
– بیش از ۳-۲ درصد میوه مورد حمله قرار گیرد.
برای زیتون­های کنسروی، شکار مگس­های ماده در تله­های چسبنده ۵۰ درصد مشاهده شود. لازم به یادآوری است که زمان سمپاشی کوتاه است و نباید ۸ روز بیشتر به­طول انجامد تا بیشترین تاثیر را داشته باشد (University of Florida, 2000).
۲-۴-۴-۲-۶-۱- کنترل شیمیایی همراه با جلب­کننده­ های حشرات کامل
این روش کنترل بیشتر جهت جلب حشرات کامل و نابودی آنها به­کار می­رود. در واقع هدف، گرایش مگس­های نر و ماده به طعمه­های مسموم است. حشرات بالغ به محلول یک درصد پروتئین هیدرولیزات جلب می­شوند. برای تهیه طعمه مسموم در کشورهای مختلف از سموم گوناگونی استفاده شده است که مهمترین آنها ترکیبات فسفره آلی و پیروتروئیدها هستند. در این روش کنترل توصیه نموده ­اند که تنها بخشی از درخت و یا ردیف­های تناوبی از درختان باغ سمپاشی شوند (Bagnoli et al., 1984).
بسته به طعمه، میزان باقی ماندن حشره­کش و بارندگی عملیات طعمه­پاشی بایستی تکرار شود. در مناطقی که اواخر شهریور و اوایل مهر بارندگی شدید است، زمانی که ۱۵-۱۰ درصد میوه­ های نمونه­برداری شده آلوده باشند، طعمه­پاشی پوششی مجدداً علیه لاروها انجام می­ شود (Collier and Van steenweeyk, 2003).
به­ طور کلی در این روش کنترل کاربرد طعمه­های مسموم یعنی مخلوط جلب­کننده­ها همراه با آفت­کش­ها ۳ روش کاربردی به شرح زیر متداول است:
۲-۴-۴-۲-۶-۱-۱- طعمه­پاشی لکه­ای
در این روش مخلوط پروتئین هیدرولیزات همراه با یک حشره­کش بصورت لکه­ای در باغ آلوده بکار برده می­ شود. طعمه­ها در نیمه جنوبی هر درخت پاشیده می­شوند (University of Florida, 2000). از این روش در شهرستان رودبار، در زمان بالا رفتن جمعیت آفت در تله­های زرد چسبنده، توسط تعدادی از باغداران انجام می­گیرد (سازمان جهاد کشاورزی گیلان، ۱۳۹۲).
۲-۴-۴-۲-۶-۱-۲- طعمه­پاشی ردیفی
در این روش مخلوط حشره­کش- طعمه در هر ۳ یا ۴ ردیف درختان گذاشته می­ شود (University of Florida, 2000).
۲-۴-۴-۲-۶-۱-۳ – طعمه­پاشی هوایی
در این روش، طعمه­ها بصورت متناوب در نوارهای ۲۵ متری بین فواصل ردیف­های ۷۵ متر طعمه­پاشی انجام می­گیرد (University of Florida, 2000).
۲-۴-۴-۲-۷- استفاده از ذرات کائولن[۱۲] برای محافظت میوه از مگس زیتون
کائولن خاک رس سفید رنگ است. ماده اصلی تشکیل دهنده آن سیلیکات آلومینیوم هیدراته می­باشد. ذرات کائولن دستیابی جدید برای کنترل حشرات در محصولات کشاورزی است. سطح سفید کائولن روی گیاه یک حالت دورکنندگی برای مگس زیتون دارد. انعکاس پوشش سفید آن روی گیاه، باعث دور شدن حشره از گیاه میزبان می­ شود. در واقع سطح سفید رنگ از نظر فعالیت تغذیه­ای و تخم­گذاری برای حشره نامناسب است (Saour and Makee, 2004).
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 • بخش­چهارم

 

۲-۵- پیشینه تحقیق
نوری و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی که در زمینه عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم با تأکید بر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز توسط گندم­کاران استان کرمانشاه انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین تماس­­های ترویجی و کانال­های ارتباطی و همچنین بین نگرش نسبت به اثر بخشی و رضا­مندی از رهیافت مدرسه در مزرعه با میزان پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشته، و در نهایت بین نفوذ­پذیری اجتماعی با میزان پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم رابطه مثبت و معنی­داری در سطح ۵ درصد وجود داشت. ضمناً متغیر­های تماس­های ترویجی و کانال­های ارتباطی ۷۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و همچنین متغیر تماس­های ترویجی مهم­ترین متغیر تاثیر­گذار بر میزان پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم بوده به­ طوری که این متغیر به تنهایی ۲۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ویسی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه تحلیل علل عدم پذیرش فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالی­کاران استان­های گیلان و مازندران انجام دادند، به این نتایج دست پیدا کردند که، مهم­ترین عوامل عدم پذیرش فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات، عبارت بودند از، مسایل مالی، ویژگی­های فردی، وجود شرایط ابهام و ریسک، مسایل مدیریتی، نبود اطلاعات در­باره ویژگی­های فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات معرفی شدند، به طوری که این عوامل، ۸/۵۸ درصد واریانس دلایل عدم پذیرش را تبیین نمودند.
کشاورز و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پر­محصول در میان کشاورزان استان گیلان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سن، سابقه کشاورزی به عنوان شغل اصلی، تاثیر معنی­داری بر پذیرش کشت ارقام پر­محصول نداشت. همچنین مساحت زمین ملکی دارای تاثیر مثبت و معنی­داری بر پذیرش کشت گونه­ های برنج پر­محصول داشت، اما مساحت زمین اجاره­ای دارای تاثیر منفی شدیدی بر پذیرش نوآوری بود که در سطح ۹۵ درصد اطمینان تایید شد. در این تحقیق کشاورزان دارای قطعات پراکنده و کوچک از پتانسیل بیشتری برای پذیرش نوآوری برخوردار بودند.
نورحسینی­نیاکی و اللهیاری (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر پذیرش کشت توام برنج و ماهی در استان گیلان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر سن پارامتر مهمی در اقدام به پذیرش کشت توام برنج و ماهی نبوده و عکس آن متغیر جنسیت جزء یکی از موارد مهم در پذیرش این تکنولوژی بود. همچنین میزان تحصیلات و سطح سواد رابطه مثبت و معنی­داری با پذیرش کشت توام برنج و ماهی داشته و هر چه تعداد اعضاء خانواده در بین کشاورزان بیشتر باشد، تمایل به پذیرش کشت توام برنج و ماهی افزایش می­یابد. ضمناً عضویت در نهاد­های اجتماعی، شرکت در فعالیت­های آموزشی – ترویجی، تعداد دفعات مراجعه با عامل ترویج، رابطه مثبت داشت.
تبرایی و حسن­نژاد (۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه ­های ترویجی اجراء شده در مسیر فرایند توسعه کشاورزی در بین گندم­کاران شهرستان مشهد انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، افزایش متغیر­های سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستای محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیت­های غیر کشاورزی به طور معنی­داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه ­های ترویجی گشته و متغیر­های تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمین­های تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فنآوری­های نوین نیز دارای رابطه معنی­دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه ­های ترویجی در میان کشاورزان بود.
درویشی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر پذیرش آگروفارستری در میان صنوبر­کاران شمال کشور انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، رابطه مثبت و معنی­داری میان متغیر میزان پذیرش آگروفارستری با متغیر­های مستقل میزان تحصیلات، درآمد سالیانه خانوار، درآمد سالیانه ازشغل صنوبر­کاری، میزان آگاهی در زمینه آگروفارستری، دسترسی به نهاده­های مورد نیاز، دسترسی به تسهیلات اعتباری و میزان تماس با مروجان وجود داشته و همچنین میان میانگین میزان پذیرش آگروفارستری از نظر استفاده از تسهیلات اعتباری اختلاف معنی­داری وجود داشت.
حیاتی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان سلماس انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سن، سطح تحصیل، نوسانات درآمدی، مقدار درآمد، تعداد دام­های تلف شده، تعداد دام، میزان آگاهی از مزایای بیمه دام، داشتن شغل غیر دامداری و دریافت تسهیلات عوامل موثر بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران بودند که به جز سن و داشتن شغل غیر دامداری سایر متغیرها اثر مثبت و معنی­داری بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران داشتند.
دین­پناه و همکاران ( ۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی توسط گندم­کاران شهرستان اصفهان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای سطح مکانیزاسیون، سطح زیر کشت گندم، سطح تحصیلات و سابقه کشت گندم، ۵۹ درصد از تغییرات پذیرش تکنولوژی را پیش ­بینی نمود. ضمناً بین میانگین­های پذیرش تکنولوژی در رابطه با نظام زراعی، روش کشت گندم و نوع بذر مصرفی اختلاف معنی­داری وجود داشت. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد ویژگی­های اجتماعی، زراعی و شخصی به عنوان سه عامل، ۰۷۲/۶۸ درصد از واریانس پذیرش تکنولوژی را تبیین نمودند.
ملا­یوسفی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی­های کشاورزی پایدار در میان زارعین گندم­کار دیم شهرستان مرند انجام دادند، به این نتایج دست پیدا کردند که، چهار متغیر بیمه کردن محصول، شرکت در کلاس­های ترویجی، عضویت در تعاونی روستایی و سطح تحصیلات اثر معنی­دار مثبتی روی احتمال پذیرش اکثر تکنولوژی­ها داشتند.
چهارسوقی و همکاران (۱۳۸۶) در تحقیقی که در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روش­های کشاورزی پایدار در کشت آبی توسط گندم­کاران استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی ۸۵-۸۴ انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین میزان عملکرد در هکتار، میزان درآمد حاصل از فروش گندم و سطح تحصیلات گندم­کاران با پذیرش روش­های کشاورزی پایدار کم­نهاده رابطه منفی و معنی­دار وجود داشته و همچنین مقایسه میانگین­ها نشان داد که از نظر آماری بین گندم­کاران از نظر نوع کشت گندم و شرکت در کلاس­های آموزشی–ترویجی تفاوت معنی­دار وجود داشت.
پزشکی­راد و مسایلی، (۱۳۸۱) درتحقیقی که در خصوص بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی در کنترل تلفیقی در کنترل کرم ساقه­خوار برنج استان اصفهان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای وسعت کل اراضی، میانگین اندازه مزارع کشاورزی، میزان زمین­های زیرکشت درسال ۱۳۸۱، وسعت کشت برنج، میزان عملکرد برنج، میزان مشارکت افراد خانواده در امور کشاورزی، میزان دسترسی به نهاده­های کشاورزی و میزان دسترسی به منابع مالی، با متغیر پذیرش همبستگی معنی­دار مثبت داشته و همچنین، مشخص شد که میان نظام بهره ­برداری و پذیرش مبارزه تلفیقی همبستگی معنی­دار وجود دارد. به­ طوری که میزان پذیرش در نظام بهره ­برداری سهم­بری به­ طور معنی­داری بیشتر از نظام­های بهره ­برداری مالکیت شخصی و مزدبگیر بود. در زمینه رابطه تعداد قطعات زراعی با میزان پذیرش، مشخص شد که بهره­بردارانی که تعداد قطعات زمین آنها ۶–۴ قطعه است بیشترین پذیرش را داشته اند.
عبدالملکی و چیذری، (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در زمینه تاثیر ویژگی­های اجتماعی-اقتصادی بر نگرش و اطلاع­یابی کشاورزان جهت پذیرش و به­ کارگیری سیستم­های آبیاری تحت­فشار در استان لرستان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین متغیر نگرش کشاورزان در پذیرش سیستم­های آبیاری تحت­فشار و متغیرهای میزان مالکیت اراضی آبی، اراضی تحت پوشش سیستم، افزایش قیمت آب، نوع برنامه ­های آموزشی و موانع ایجاد سیستم­ها رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشته و به­علاوه بین متغیر میزان دسترسی به اطلاعات فنی و متغیرهای سطح سواد، شغل اصلی، عملکرد، عوامل موثر در بکارگیری سیستم­ها، برگزاری برنامه ­های آموزشی، بازدیدهای مروج، برنامه ­های اجرا شده مروج و موانع ایجاد سیستم­ها رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت.
امیرنژاد و رفیعی (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر در پذیرش یکپارچه­سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سطح تحصیلات شالیکار، کیفیت اراضی شالیزاری، فاصله بین قطعات و برنامه ­های آموزشی (تلاش­ های ترویجی) مهم­ترین عوامل موثر بر پذیرش فرایند یکپارچه­سازی در اراضی شالیزاری استان مازندران بوده که از نظر آماری در سطح یک درصد معنی­دار می­باشند. هم­چنین متغیرهای تعداد افراد خانوار و حمایت­های اعتباری عوامل بعدی تاثیر­گذار، که در سطح معنی­داری ۵ درصد بر پذیرش این فرایند موثر بودند. ضمن اینکه متغیرهای سن، درآمد زارعین، تحصیلات فرزندان، تجربه شالیکاران، سطح زیر کشت، عضویت در تعاونی­های­روستایی، موقعیت اراضی، تعداد قطعات و حمایت­های­فنی در سطوح مناسبی معنی­دار نبودند.
حاجی میر­رحیمی و یزدیان (۱۳۸۶) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر در میزان پذیرش نوآوری آزمون خاک توسط غله­کاران انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، ۴/۶۷ درصد از غله­کاران این نوآوری را به طور کامل نپذیرفتند. همچنین متغیرهای سطح دانش نسبت به آزمون خاک، میزان ارتباط با منابع اطلاعاتی، میزان نوپذیری، سطح مشارکت در طرح­های عمرانی، موقعیت اجتماعی، میزان انگیزه کار کشاورزی و رضایت شغلی، میزان دسترسی به نهاده­ها و میزان بهره­مندی از اعتبارات رابطه مثبت و معنی­داری با رفتار جامع پذیرش آزمون خاک داشت.

حجازی و شریفی (۱۳۹۰) درتحقیقی که در خصوص تاثیر منابع اطلاعاتی و کانال­های ارتباطی در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات برنج در بخش درودزن شهرستان مرودشت استان فارس انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، از بین کانال­ها و منابع اطلاعاتی مورد استفاده کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات برنج، همسایگان و نزدیکان، مراجعه به تامین­کنندگان نهاده­های کشاورزی و بازدید کشاورزان از مزارع از اولویت برخوردار بودند. محاسبه ضرایب همبستگی وجود رابطه مثبت بین متغیرهای سطح زیر کشت، تحصیلات، کشاورز نمونه بودن، موافقت با کاهش سموم و آفت­کش­ها و امکان کنترل آفات برنج بدون مصرف سموم با بهره­ گیری از منابع و کانال­های اطلاعاتی نشان داد.
ویسی و شریفی مقدم (۱۳۹۰) درتحقیقی که در خصوص تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، ۵/۵۷ درصد از کشاورزان پذیرنده با انجام فعالیت­های کنترل بیولوژیکی فناوری­های IPM را اجرایی کرده ­اند و ثانیاً هر چند پذیرندگان از نظر دانش، نگرش، افق برنامه ­ریزی، مقدار زمین تحت کشت، وابستگی کمتر به منابع در­آمدی بیرون از مزرعه در مقایسه با نپذیرندگان وضعیت بهتری داشتند، اما از نظر سنی مسن­تر بودند. همچنین نتایج نشان داد، متغیرهای دانش، نگرش، افق برنامه ­ریزی، دسترسی به نهاده­ها، عضویت در گروه­های محلی و کیفیت خاک بر رفتار پذیرش اثر مثبت داشته و مالکیت زمین اثر منفی بر رفتار پذیرش داشت، و این متغیرها قادر بودند به میزان ۸۷ درصد رفتار پذیرندگان را از عدم پذیرش به درستی پیش ­بینی نمایند.
دین­پناه و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در زمینه تحلیل تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی شالیکاران شهرستان ساری انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین میانگین­های سطح تحصیلات، سابقه کشت برنج، سطح زیر کشت برنج، سطح زیر کشت کل زراعی، تعداد قطعات زراعی، سطح مکانیزاسیون، میزان سم مصرفی، نگرش نسبت به مبارزه بیولوژیک، مشارکت اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط­جمعی استفاده از منابع اطلاعا­رسانی، تعداد تماس با مروج، تاثیر دوره­ های آموزشی- ترویجی، دانش مبارزه بیولوژیک، عملکرد، درآمد، نسبت هزینه – فایده، مزیت نسبی، سازگاری، آزمون­پذیری، قابلیت رویت، پیچیدگی­های نوآوری­های مبارزه بیولوژیک، و پذیرش مبارزه بیولوژیک، در دو گروه شالیکار اختلاف معنی­داری وجود داشت.
زارع و اسماعیلی (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه تعیین عامل­های موثر بر پذیرش بیمه­ی دام در شهرستان کرمان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای نوع دامداری، سابقه کار دامدار، تعداد دام­ها، تحصیلات، سن، شغل اصلی و درآمد سال گذشته دامدار به عنوان متغیر­های تاثیر­گذار بر پذیرش بیمه دام تعیین شدند. ضمناً نوع دامداری، سن، درآمد سال گذشته و مشاغل جانبی دامدار اثر منفی و سایر عامل­ها تاثیری مثبت بر پذیرش بیمه­ی دام داشتند.
کهنسال و رفیعی (۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل محیطی و غیر محیطی موثر بر پذیرش آبیاری بارانی در استان خراسان رضوی انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی، تعداد قطعات زمین، تعداد محصولات و دسترسی به آب در پذیرش آبیاری بارانی تاثیر منفی داشته و همچنین مشخص شد متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز به­عنوان شغل اصلی، شیب زمین، ناهمگونی خاک و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تاثیر مثبت و معنی­داری در پذیرش آبیاری بارانی داشت.
نورحسینی و بایگان (۱۳۸۹) در تحقیق دیگری که در زمینه پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقه­خوار برنج در منطقه طوالش انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، تفاوت معنی­داری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقه­خوار برنج بر حسب متغیرهای میزان تحصیلات، میزان مشارکت در فعالیت­های آموزشی– ترویجی، تعداد دام و نیروی کار مزرعه وجود داشته و بین متغیرهای سن، جنسیت، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعالیت در کشت برنج، تعداد دفعات مراجعه به عامل ترویج در یکسال، میزان مالکیت زمین زراعی، تعداد قطعات زراعی تحت مالکیت، عضویت در نهادهای اجتماعی، میزان متوسط عملکرد برنج در سال، میزان هزینه سالانه درکشت برنج، نظام بهره­برداری، میزان دسترسی به نهاده­های کشاورزی و میزان دسترسی به منابع مالی ، تفاوت معنی­داری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقه­خوار برنج وجود نداشت.
مظهری و پارساپور (۱۳۹۰) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا دراستان خراسان رضوی انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سطح زیر کشت آبی، میزان استفاده از توصیه­های مروجین، ارتباط با کشاورزان کلزا­کار، تاثیر کشت کلزا بر عملکرد غلات و سطح در­آمد کشاورزان رابطه مثبت و معنی­داری با کشت کلزا داشت.
طباطبایی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر در پذیرش مدیریت ریسک توسط دامداران صنعتی استان تهران انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین متغیرهای فاصله دامداری تا محل سکونت، میزان آگاهی از عوامل به وجود آورنده ریسک، مقدار سرمایه، میزان استفاده از وام، درآمد سالانه، تعداد راس واحد دامداری، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی با متغیر پذیرش مدیریت ریسک رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
بیگدلی و صدیقی (۱۳۸۹) درتحقیقی که در خصوص بررسی رفتار پذیرش روش­های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین پذیرش و متغیرهای سن، تعداد قطعات، سابقه و میزان عملکرد گندم آبی رابطه معنی­دار منفی و بین میزان سواد وسطح کل اراضی رابطه معنی­دار مثبت وجود داشت. ضمناً متغیرهای میزان سواد و سطح اراضی دیم ۹/۶۷ درصد تغییرات رفتار پذیرش روش­های کشاورزی پایدار در مخاطبان را تبیین نمودند.
کرمی (۱۳۸۹) درتحقیقی که در خصوص بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه­­ی محصول گندم در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام داد به این نتایج دست پیدا کرد که، متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل­کرد، مدیریت ریسک و سطح زیر کشت از عوامل تاثیر­گذار بر تمایل به بیمه­ی محصولات بوده است، به­ طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیر کشت، انحراف استاندارد عمل­کرد، و نسبت حداقل درآمد مزرعه­ی به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه­ی محصولات گردیده است و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه، کل بدهی و دیگر درآمدهای کشاورز تمایل به بیمه­ی محصولات کشاورزی را کاهش می­دهد.
مومنی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق دیگری که در زمینه عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، آگاهی از فرسایش خاک، اعتقاد به تاثیر اقدامات در کنترل فرسایش خاک، مساحت کل اراضی، شرکت در آموزش­های مربوط به حفاظت خاک و نوع مالکیت اراضی به طور مثبت و معنی­داری تصمیم کشاورزان برای پذیرش اقدامات حفاظتی را تحت تاثیر قرار می­دهند، در حالی که سن، تحصیلات، متوسط فاصله اراضی از محل سکونت و داشتن مشاغل غیر کشاورزی به­عنوان عوامل منفی و معنی­دار موثر بر تصمیم به پذیرش کشاورزان شناخته شدند.
مهرجردی و اسماعیلی (۱۳۸۹) درتحقیقی که در زمینه تعیین عامل­های موثر بر پذیرش بیمه­ی دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش­های پارامتریک و ناپارامتریک انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، سطح سواد، سابقه­کار و تعداد دام­ها در پذیرش بیمه مثبت و نوع دامد­اری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه منفی بود.

 

طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی سویه های ۶٫۱۱٫۱۶٫۱۸٫۳۱٫۴۵ بر پایه پروتئین های۹۳ L1 و L2- قسمت ۴- قسمت 2

۲-۷-۲- پروتئین E7

 

پروتئین E7 یک پروتئین هسته ای کوچک است. پیش بینی شده است که E7 ORF پاپیلوماویروس انسانی تیپ ۱۶، یک پروتئین ۹۸ اسید آمینه را کد دهی می کند که فسفریله است. ناحیه ای در درون پروتئین E7 محتوی دو موتیف Cys-X-X-Cys است که در بین پروتئین های HPV E7 مختلف حفاظت شده است. موتانت هایی که هر دوی این موتیف ها در آنها تخریب شده است، فعالیت ترانسفورم کنندگی کمی دارند، بنابراین عقیده بر این است که این موتیف ها یک Zinc finger تشکیل می دهند و ممکن است در پایدار باقی ماندن پروتئین E7 مهم باشند (۹۰،۹۱).
E7 شبیه E1A ( S12) عمل می کند و می تواند پروموتر E2 آدنوویروس را فعال کند. پروتئین E2 آدنوویروس قادر است درسلول های درحال استراحت، سنتز DNA را تحریک نماید (۹۲،۹۳). پروتئین E7 همراه با انکوژن ras، سلول های اولیه جوندگان را ترانسفورم می کند (۹۱). بخشی از پروتئین E7 از نظر توالی اسیدهای آمینه شبیه E1A آدنوویروس و آنتی ژن T بزرگ SV40 است. این بخش حفاظت شده است و در هر سه ویروس در ترانسفورمیشن اهمیت دارد. این ویروس ها قادرند از این طریق به بسیاری از پروتئین های تنظیم کننده سیکل سلولی از جمله pRb، p107 و p130 متصل شوند (۹۴،۹۵). pRb همراه با پروتئین های p107 و p130 در یک خانواده قرار می گیرند و همه آنها دارای بخشی به نام Pocket هستند که در محل اتصال به پروتئین های E7 پاپیلوماویروس انسانی، E1A آدنوویروس ها و آنتی ژن T بزرگ SV، با یکدیگر شباهت دارند (۹۶)
حالت فسفوریلیشن pRb از طریق چرخه تکثیر سلولی تنظیم می شود. بدین ترتیب که درفازهای G0 و G1، این پروتئین هیپوفسفریله و در فازهای S، G2 و M فسفریله است. در هنگام عبور از فاز G1 به S، پروتئین pRb توسط cdk در چندین سرین فسفریله می شود و تا فاز M فسفریله باقی می ماند. سپس توسط فسفاتاز اختصاصی هیپوفسفریله می شود (۹۷).
E7 و آنتی ژن T بزرگ SV40 به فرم هیپوفسفریله pRb متصل می شوند و باعث غیرفعال شدن آن می گردند. در این وضعیت، سیکل سلولی به سمت فاز S پیش می‌رود در نهایت سنتز DNA سلولی و پرولیفریشن آن ها اتفاق می افتد. مکانیسم عمل به این ترتیب است که اعضای خانواده فاکتورهای نسخه برداری E2F با پروتئین های دارای بخش Pocket ارتباط دارند. با توجه به این که فعالیت نسخه برداری توسط پروئین pRb واسطه گری می شود، وقتی E2F به فرم هیپوفسفریله pRb درفاز G0 وG1 متصل می شود، E2F به عنوان رپرسور نسخه برداری عمل می کند. هنگامی که pRb توسط کینازهای وابسته به سیکلین (cdk) در حد فاصل G1و S فسفریله می شود، کمپلکس pRb- E2F از یکدیگر جدا شده و E2F به عنوان فعال کننده نسخه برداری عمل می کند (۹۷).
E7 باعث ناپایداری pRb شده و آن را به سمت پروتئولیز پیش می برد. در پاپیلوماویروس های کم خطر مانند پاپیلوماویروس‌های تیپ ۶ یا ۱۱، توانایی اتصال پروتئین E7 به PRb، ۱۰ برابر کمتر از پاپیلوماویروس های پر خطر است. بنابراین تیپ های کم خطر در ایجاد ترانسفورمیشن سلولی کارائی کمتری دارند. بین پروتئین E7 پاپیلوماویروس های پر خطر و کم خطر تنها یک توالی اسید آمینه‌ای اختلاف وجود دارد. بدین ترتیب که در E7 پاپیلوماویروس تیپ ۱۶ (پرخطر) در موقعیت ۲۱ آسپارتیک اسید قرار گرفته است در حالیکه در در E7 پاپیلوماویروس تیپ ۶ (کم خطر) در همین موقعیت گلاسین قرار دارد و این امر گرایش اتصال به pRb را مشخص می کند و در نهایت باعث ایجاد ترانسفومیشن و یا عدم ایجاد آن می شود (۹۸،۹۹).
پروتئین E7 به فرم دایمر است و انتهای c آن در ایجاد دایمر اهمیت دارد. این ناحیه در میانکنش E2F و pRb نیز تاثیر دارد. اتصال پروتئین E7 به pRb به تنهایی برای ایجاد نامیرایی کافی نیست و وجود فاکتورهای سلولی برای ایجاد ترانفسور میشن ضروری می باشد (۹۷).
پروتئین E7 می تواند با مهار کننده های cdk نیز وارد عمل شود. P27 باعث مهار رشد سلول‌های کراتینوسیت توسط TGF- می شود و HPV16E7 فعالیت مهارکنندگی P27 را از بین می برد. بنابراین توقف رشد مرتبط با TGF- را تحت تاثیر قرار می دهد. HPV16E7 همچنین با p21cip1 ارتباط برقرار می کند. P21 بر روی cdk و تکثیر DNA وابسته به PCNA نقش مهار کننده دارد. HPV16 E7 به P21 متصل می شود و نقش مهار کنندگی آن را از بین می برد. P21 بطور طبیعی در هنگام تمایز کراتینوسیت ها القا می شود و مهار آن توسط E7 برای تکثیر DNA ویروسی در سلول های اپی تلیال اسکواموس تمایز یافته مهم است. تحقیقات نشان داده است که HPV16 E7 قادر است باعث دوتایی شدن غیر طبیعی سنتروزوم شود. گرچه E6 نیز توانایی ایجاد این اثر را دارد، اما E7 درالقای این اختلال میتوزی مرتبط با سنتروزم نقش اصلی را دارد. مکانیسمی که E7 این اختلال را ایجاد می کند، هنوز مشخص نشده است. دوتایی شدن غیر طبیعی سنتروزوم به سرعت باعث ناپایداری ژنومی و آناپلوئیدی می شود که یکی از علائم سلول سرطانی می باشد. بنابراین این فعالیت از نظر عملکردی نشان می دهد که HPV های پر خطر در پیشرفت بدخیمی شرکت دارند (۱،۹۷)

 

۲-۷-۳- پروتئین های L1 و L2

 

پروتئین اصلی کپسید ویروس L1 می باشد که در پاپیلوماویروس های مختلف بسیار حافظت شده است، یک کپسید کامل ویروسی شامل ۳۶۰ مولکول L1 و ۱۲ مولکول L2 می باشد. هنگامی که L1 به صورت نوترکیب در سلول‌های یوکاریوتی بیان می شود، می‌تواند به صورت خود به خودی تجمع یابد و ذرات شبه ویروسی (VLP) را ایجاد کند. پروتئین L1 دارای دو توالی( ( Nuclear Localization Signal NLS می باشد، بنابراین پس از ساخت به درون هسته رفته، ذرات ویروسی را ایجاد می‌کند. تولید پروتئین L1 بستگی به میزان تمایز سلول های آلوده دارد و این پروتئین بیشتر در لایه های بالایی سلولهای اپی تلیال که در مراحل نهایی تمایز هستند، دیده می‌شود. پروتئین L2 نیز دارای توالی NLS جهت انتقال به هسته می باشد. نقش آن در تجمع کپسید ویروسی همراه با پروتئین L1 ثابت شده است و حاوی اپی توپ خنثی کننده نیز می باشد (۱،۳۸).

 

۲-۸- تیپ بندی پاپیلوماویروس ها

 

براساس منشاء گونه ها و وسعت و میزان ارتباط ژنوم های ویروسی طبقه بندی تیپ های این ویروس ها انجام می‌گیرد. DNA پاپیلوماویروس های جدا شده از یک گونه براساس همسانی توالی ژنومی آنها طبقه بندی می شوند. براساس معیارهای منطق با کمیته نامگذاری پاپیلوماویروس، توالی های نوکلئوتیدی ORFهای E6، E7 و L1 از یک تیپ جدید نباید بیش از ۹۰ درصد با توالی های مشابه تیپ‌های دیگر همسانی داشته باشند. همسانی بیش از ۹۰ درصد یک تیپ را ایجاد می‌کند و همسانی بیش از ۹۸ درصد واریانت جدید از یک تیپ را نشان می دهد (۱،۳۸،۱۰۰).
انواع پاپیلوماویروس های انسانی را براساس خویشاوندی فیلوژنی و حضور آنها در ضایعات بدخیم یا خوش خیم گردن رحم به سه نوع پر خطر، با خطر متوسط و کم خطر تقسیم بندی کرده اند:
انواع پر خطر شامل HPV16 , 18 , 45، انواع با خطرمتوسط شامل HPV31 , 33 , 35 , 51,58 و انواع کم خطر شامل ۶,۱۱,۴۲,۴۴ HPV می باشند (۱۰۳،۱۰۲،۱۰۱).

 

۲-۹- بیماری زایی

 

انسان تنها میزبان پاپیلوماویروس های شناخته شده است و این ویروس ها کاملا اختصاصی گونه عمل می کنند (۱،۳۸). پس از تلقیح ذرات ویروسی به پوست و مخاط عفونت بوجود می آید که در پوست به آن زگیل و در مخاط کوندیلوما می‌گویند (۱،۱۰۴). دوره کمون پاپیلوماویروس‌ها ممکن از ۳ تا ۱۸ ماه متغیر باشد (۳۹). براساس تظاهرات بالینی بیشتر پاپیلوماویروس های انسانی را می‌توان در دو گروه عمده قرار داد:

 

 

  1. فرم پوستی که زگیل های پوستی غیر تناسلی ایجاد می کنند.

 

 1. فرم مخاطی – تناسلی که می تواند پوست و یا مخاط تناسلی یا غیر تناسلی را آلوده کند (۱،۳۹،۱۰۵).

 

پاپیلوماویروس های انسانی می توانند علاوه بر پوست و مجاری تناسلی، بر مخاط دهان، حلق، نای و مجاری بینی نیز تاثیر گذارند. همچنین حضور پاپیلوماویروس های انسانی در ضایعات سلول های سنگفرشی ملتحمه ای ثابت شده است و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد HPV مخاط برونش ها را نیز درگیر می کند. اخیرا نیاز گزارش های مبنی بر وجود عفونت HPV در مخاط مری مشاهده شده است که نشان می دهد ممکن است این ویروس در سرطان زایی مری نقش داشته باشد (۱۰۶).

شکل۲-۴: مواردی از عفونت پاپیلوما ویروس ها

 

۲-۹-۱- عفونت پوستی

 

پاپیلوماویروس ها قادرند هر ناحیه ای از پوست را آلوده نمایند اما پاپیلوم خوش خیم بیشتر روی دست ها و پاها ایجاد می شود. بیشتر ضایعات به مدت چند ماه باقی می مانند و در مدت ۲ سال به طور خود به خودی از بین می روند، اما بعضی از ضایعات به مدت نامحدودی باقی می مانند. ضایعات متعدد شایع هستند و ممکن است به صورت قرینه یا یک طرفه باشد.تیپ های ۱،۲،۴ در زگیل های معمولی دیده می شوند (۱).

 

۲-۹-۲- عفونت حفره دهانی

 

عفونت‌های HPV که در حفره دهان ایجاد می شوند، معمولاً بدون علائم و یا همراه یک یا چند ضایعه در نقاط مختلف دهان بوجود می آیند. در بیشتر ضایعات خوش خیم مخاط دهان معمولا دو تیپ ۶ و ۱۱ یافت شده اند و تیپ های ۱۶ و ۱۸ درضایعات پیش بدخیم مشاهده شده اند (۱،۳۸).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

ارزیابی و تحلیل نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه- قسمت ۵

 • مدیریت کیفیت جامع (شهایی، ۱۳۹۰).

 

با این نگاه، مفهوم یادگیری سازمانی، مفهوم جدیدی نیست. فینگر و وولیس (۱۹۹۴) بر این باورند که برخی مکاتب فکری عمده درباره یادگیری سازمانی منجر به پیدایش مفهوم سازمان یادگیرنده توسط سنگه در سال ۱۹۹۰ شد. دونالد شون و کریس آرجریس بر این باورند که مفهومی تحت عنوان توسعه سازمانی، فرایندی است که به صورت فعالانه، تغییرات برنامه ریزی شده را برای کمک به آزمایش انعطاف پذیری سازمان ها اجرا می کند و امور روزمره و هنجارهای فرهنگی خود را عوض می کنند (آرجریس و شون، ۱۹۷۸).
دومین مفهومی که به پیدایش مفهوم سازمان یادگیرنده مربوط می شود، تغییرات اقتصادی سال ۱۹۸۰ بود. فینگر و وولیس در مورد فرایندهای جهانی شدن و مقررات زدایی گفته اند که این ها به صورت اساسی رقابت را به خصوص در شرکت های بزرگ جهانی سریع تر کرده است (فینگر و وولیس[۳۷]، ۱۹۹۴). سومین مفهومی که بر پیدایش مفهوم سازمان یادگیرنده موثر بود، جنبشی است که به سوی مدیریت کیفیت جامع رهسپار شد. مدیریت کیفیت جامع به ادوارد دمینگ نسبت داده شده است و آن رویکردی است که تغییرات را با آغوش باز پذیرفته و توجه سازمان را به برآورده کردن خواسته های مشتریان جلب می کند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

اهمیت یادگیری سازمانی

 

بیش از نیم قرنی از عمر مباحث یادگیری سازمانی می گذرد و در حال حاضر هم به شکل فزاینده ای در حال رشد است. تغییرات و چالش های فراوان دنیای کنونی ایجاب می کند که سازمانی با قدرت یادگیری و به روز رسانی مناسب شکل بگیرد تا بتواند با تحولات سریع خود را منطبق کرده و به موقع به محرک های محیطی پاسخ دهد. همچنین با کسب دانش و آگاهی به صورتی گسترده و پویا و زنده در حوزه بهسازی و توسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهد. یادگیری سازمانی نیز یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی در مدیریت استراتژیک است (علامه، مقدمی، ۱۳۹۰).
در شرایط فعلی، واژه یادگیری سازمانی بخشی از تئوری های مدیریت است که عوامل متعددی را در توضیح این مطلب آورده اند. اولا یادگیری سازمانی، دارایی بسیار مهمی برای سازمان ها به منظور استفاده از سرمایه های فکری در امر تولید می باشد، دوما با شتاب گرفتن پدیده جهانی شدن و تاکید بر کسب و کار، آگاهی سازمان ها از محیط پیرامون خود ضروری است. همچنین با توجه به تئوری مبتنی بر منابع، دانش هب عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی محسوب می شود (بیک زاده و فتحی، ۱۳۹۱).
با توسعه دانش، فناوری و گسترش حیطه های کسب و کار، بنگاه های اقتصادی گسترش یافته و به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل شده است و در این میان، پارادایم های جدیدی ظاهر شده که بقا را برای بسیاری از بنگاه ها، شرکت ها و سازمان ها مشکل ساخته اند. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری و آموزش در سطح کارکنان و سازمان مطرح شود. به عبارتی دیگر، محوریت پارادایم های جدید، یادگیری است و از این رو، سازمان هایی موفق تراند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری و آموخته ها را در فرایندهای کاری خود نشان دهند. دقیقا به همین دلیل است که مفهوم یادگیری سازمانی در سال های اخیر مطرح شده و رشد قابل توجه ای داشته است. سازمان ها به جای رفتارها و حرکت های سنتی خود که در بهترین شکل سازمانی آن، در برگیرنده آموزش نیز بود، تبدیل به سازمانی می شود که همواره در پی یادگیری هستند و کوشش خود را در راستای یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می برند (علوی، ۱۳۹۰).
اهمیت یادگیری سازمانی در این است که کلید موفقیت سازمان ها در راستای نیل به عمر طولانی محسوب می شود، چرا که موفق ترین سازمان ها اگر دچار فقر یادگیری شوند، ممکن است به حیات خود ادامه دهند اما هرگز نمی توانند از تمامی قابلیت های خود استفاده کنند. از این رو، در آینده نزدیک تنها سازمان هایی می توانند ادعای برتری کنند که قادر باشند از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمانی خود به نحور احسن بهره برداری کنند (علوی، ۱۳۹۰). سازمان ها در قرن ۲۱، بی وقفه با تغییر مواجه اند. برای اینکه آن ها را به رقابت موثر در بازارهای رقابتی توانمند سازیم، نکته کلیدی این است که چگونه باید یاد بگیرند و دانایی جدید تولید کنند. بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییرهای پی در پی محیطی است. فقط سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی کنند و بقای خود را در محیط دائما متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز دارند (خان علی زاده و دیگران، ۱۳۸۹).
سازمان هایی با سطوح یادگیری بالا، افرادی را دارا هستند که توانایی خود را برای خلق نتایجی که برای آن ها واقعا مطلوب است، افزایش می دهند. یادگیری سازمانی موجب می شود که الگوهای ذهنی جدید و گسترده ای پرورش یابد و افراد به طور مرتب بیاموزند که چطور با هم بیاموزند. سازمان هایی با چنین ویژگی هایی به دلیل تشویق نوآوری، کسب دانش و توسعه قابلیت ها، علائم را از محیط دریافت، تفسیر و در فرصت ها اجرا می کنند (اسدی و دیگران، ۱۳۸۸).

 

فواید یادگیری سازمانی

 

موضوع یادگیری سازمانی، مزایای متعددی برای سازمان به همراه دارد که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره شده است.

 

 

  • بهبود عملکرد: تحقیقات یانگ و همکاران (۲۰۰۴)، حاکی از آن است که یادگیری سازمانی موجب تقویت عملکرد گروه ها و افراد شده و انتقال دانش به سیستم موجب تقویت عملکرد سازمانی می شود. از سویی دیگر، هررا [۳۸](۲۰۰۷)، در مطالعه ای که در شرکت های صنعتی امریکا انجام داد، به این نتیجه رسید که می توان وظایف کاری افراد را طوری طراحی کرد که کنترل وظایف و نتایج کار بهبود یابد، به طوری که درک نتایج یادگیری و نیز توانمندسازی سازمان افزایش یابد.

 

  • بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان: تعهد سازمان به یادگیری، منجر به تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان می شود. در این فرهنگ، با توجه به گرایش سازمان به ایجاد دانش و استفاده از آن، فرصت های بیشتری برای یادگیری در سازمان فراهم آمده و ضمن توسعه دانش افراد و سهیم شدن آن ها در دانش یکدیگر از یک سو و افزایش قابلیت اجرای ایده ها، فرایندها یا محصولات جدید از سوی دیگر، ظرفیت نوآوری در بنگاه افزایش می یابد. از این رو، سازمان متعهد به یادگیری به خاطر داشتن دانش و توانایی در فهم و پیش بینی نیاز مشتریان، تعهد به نوآوری و جو یادگیری و استقبال از ایده های نو در سازمان قادر است، توان نوآوری خود را بالا برده و نسبت به رقبایش از ظرفیت نوآوری بالاتری بهره ببرد (معطوفی و احمدیان، ۱۳۹۰).

 

  • توسعه سازمان: یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست، بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است. در صورت عدم یادگیری، سازمان هزینه های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارت ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار، تبدیل به سرمایه های سازمان می شوند (بهنامی، ۱۳۹۱).

 

 • حفظ مزیت رقابتی: در آیند نزدیک، تنها سازمانی می تواند ادعای برتری داشته باشد که قادر باشد از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهره برداری کند. هر قدر بر توانایی یادگیری سازمانی افزوده شود، بهتر می تواند خود را با محیط در حال تغییر سازگار کند (یوسفی، ۱۳۹۲). در دنیای پویای اقتصادی، امروزه سازمانی موفق تر است که فرایند یادگیری سازمانی را جدی بگیرد، چرا که یادگیری سازمانی، فرایندی مهم برای رسیدن آسان به بالاترین سطح اثربخشی سازمانی محسوب می شود (کاظم پور، ۱۳۹۲).

 

یادگیری سازمانی، یک منبع ضروری و بنیادی از مزیت رقابتی در زمینه مدیریت استراتژیک است. سازمانی که پویا است و با تغییرات محیطی سرو کار دارد، نباید فقط به فرایند اطلاعات کارا بسنده کند، بلکه باید دانش و اطلاعات را نیز تولید نماید. ویلیامز (۱۹۹۲)، بر این باورست که تمام صنایع در معرض تغییرات چشمگیری قرار می گیرند که این تغییرات یا به وسیله مشتریان و رقبات به جریان می افتد، یا به وسیله عرضه کنندگان تکنولوژی ایجاد می شود. این تغییرات برای مشاغل فشار مداوم را ایجاد می کنند، تا آن ها تولیدات و خدماتشان را به منظور حفظ مشتریانشان بهبود بخشند. از این رو، یادگیری سریعتر نسبت به رقبا تدوام پذیری مزیت رقابتی را ممکن می سازد (سوسانا[۳۹] و دیگران، ۲۰۰۵).

 

خصوصیات سازمان یادگیرنده

 

مفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی، پیش از سازمان یادگیرنده توسعه داده شده است. کار جدی محققان پیرامون یادگیری سازمانی، زمینه ساز شکل گیری نظریه سازمان یادگیرنده بوده است. یادگیری سازمانی به طور فزاینده ای در میان سازمان هایی که به افزایش مزیت رقابتی، نوآوری و اثربخشی علاقه مندند، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. آرجریس و شون (۱۹۸۷)، که دو تن از محققان اولیه در این زمینه هستند، یادگیری سازمانی را به عنوان کش و اصلاح خطا تعریف می کنند. به نظر فایول و لایلز[۴۰] (۱۹۸۵)، یادگیری سازمانی فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش و شناخت بهتر است. داجسون، یادگیری سازمانی را به عنوان روشی که سازمان ها ایجاد، تکمیل و سازماندهی می کنند تا دانش و جریان های عادی کار در رابطه با فعالیت ها و در داخل فرهنگ های خود و نیز کارایی سازمان را از طریق بهبود بکارگیری مهارت های گسترده نیروی کارشان، توسعه بخشند، تعریف می کند (سوسانا و دیگران، ۲۰۰۵).
در ذیل به چند مورد از ویژگی های سازمان های یادگیرنده که در راستای بهره بردن از یادگیری سازمانی به این امر نائل شده اند، پرداخته شده است.

 

 

  • زمان خود را صرف ساخت آینده ای بهتر می کنند.

 

  • روش های جدید را می آموزند و راه های قدیمی انجام کار را فراموش می کنند.

 

  • در برابر مشکلات مایوس نشده و ایده های جدید را ارائه می دهند.

 

  • یادگیری را برای تمام اعضا تسهیل می کنند و مداوم آن را انتقال می دهند.

 

  • سازمان یادگیرنده به وجود آورنده دیدگاه های جدید است

 

  • سازمان یادگیرنده، مکانی است که در آن افراد مرتبا توانایی خود را در جهت خلق هر آنچه که میل به خلق آن دارند، افزایش می دهند.

 

  • سازمان یادگیرنده شیوه های انجام کار را هدایت می کند.

 

  • به آموزش کارکنان اهمیت می دهد و یادآور می شود که همواره علاقه مند فراگیری باشند.

 

  • بر ریسک تاکید و از سرزنش کردن دوری می کند.

 

  • با کارکنان ارتباط همه جانبه ای برقرار می کند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیارشان قرار می دهد.

 

  • به کارکنان می آموزد که قدرت تصمیم گیری واقع بینانه را در خود توسعه دهند.

 

  • سازمان یادگیرنده از ایده های جدید استقبال می کند(البرزی، ۱۳۹۱).

 

  • سازمان یادگیرنده با سرعت زیاد، آیین نامه ها و بخشنامه ها را معرفی می کند.

 

  • سازمان یادگیرنده ارباب رجوع خود را می شناسد و مستقیما با آن ها وارد گفتگو می شود.

 

  • بازخوردهای مثبت را به همه کارکنان به طور مستمر ارائه می دهد و تنبیه ها را به حداقل می رساند.

 

  • آگاهی و شناخت را سرلوحه رشد حرفه ای کارکنان قرار می دهد.

 

  • به پرونده ها در حداقل زمان ممکن رسیدگی می کند.

 

  • رضایت و غرور کارکنان را تقویت می کند.

 

  • بای پرهیز از خودمحوری، قدرت را به طور تقریبا منطقی در سراسر سازمان توزیع می کند.

 

  • از تجارب خود و دیگران درس می گیرد.

 

 • بر اطلاعات مستند تکیه دارد نه بر فرض ها و دهن بینی ها (البرزی، ۱۳۹۱).

 

ابعاد یادگیری سازمانی

 

در مطالعه اروتنبلاد (۲۰۰۲) در مورد ادبیات یادگیری سازمانی که در آن نوعی گونه شناسی از ایده سازمان یادگیرنده ارائه شده، چهارگونه برداشت از مفهوم سازمان یادگیرنده تبیین شده است. نخست، دیدگاه یادگیری سازمانی سنتی است که بر حافظه دانشی سازمان و کاربرد دانش تمرکز دارد. نوع دوم، یادگیری در دیدگاه کاری و در هنگام کار است. سوم، دیدگاه جو یادگیری است که به سازمان یادگیرنده به عنوان سازمانی می نگرد که یادگیری کارکنانش را آسان می کند. چهارم، دیدگاه ساختار یادگیری است که به سازمان یادگیرنده به عنوان پدیده ای پویا می نگرد (اورتنبلاد[۴۱]، ۲۰۰۲).
آشکناس، یوریچ، جیک و کرر[۴۲] (۱۹۹۵)، قابلیت یادیگری سازمانی ار توانایی سازمان برای یادگیری از تجاربش و کسب تجبه در طول زمان و در عرض مرزهای سازمانی تعریف کرده اند. آن ها بر این باورند که سازمان های ناتوان در یادگیری، بر اساس طرق خودشان قضاوت می کنند و برای انجام تغییرات و بهبودها وقت صرف نمی کنند. هسو و فانگ (۲۰۰۹)، یادگیری سازمانی را توانایی سازمان برای جذب، تبدیل و دگرگون سازی دانش جدید و استفاده از آن برای توسعه سریع محصول جدید به منظور کسب مزیت رقابتی تعریف می کنند. همچنین، جرزگومز، کس پگدز لورنتی (۲۰۰۵) و وال لی – کاب ریرا (۲۰۰۷)، قابلیت یادگیری سازمانی را بر حسب چهار بعد تعهد مدیریت، دیدگاه سیستم ها، باز بودن و تجربه و آزمایش کردن، انتقال و تلفیق دانش تعریف و تشریح می کنند. به باور آن ها، یک سازمان باید از یادگیری در هر کدام از این ابعاد را از خود به نمایش بگذارد تا بتوان گفت که قابلیت یادگیری بالایی دارد. هر یک از ابعاد چهارگانه یادگیری سازمانی در ذیل به آن ها پرداخته شده است:

 

 

  • تعهد مدیریتی: مبین تشخیص ارتباط یادگیری، توسعه یک فرهنگ برای ارزش دادن به کسب، تولید و انتقال دانش، تبیین دیدگاهی استراتژیک به یادگیری برای ایجاد ابزارهای تاثیرگذاری بر روی کسب نتایج بلندمدت، تضمین فهم و درک اهمیت یادگیری و درگیری در آن توسط کارکنان برانگیختن فرایند تغییر و مسئولیت پذیری سازمانی با توانش بازآفرینی سازمان و نیز مواجهه با چالش های جدید توسط مدیریت و حذف باورهای کهنه و مدل های ذهنی قدیمی می باشد (وال لی، ریرا[۴۳]، ۲۰۰۷).

 

  • دیدگاه سیستم ها: بر گرداوری اعضای سازمان پیرامون یک هویت مشترک، درک و فهم افراد، حوزه های گوناگون سازمان نسبت به اهداف سازمان و نقش خودشان در توسعه آن ها، نگریستن به سازمان به عنوان یک سیستم مشتمل بر اجزای مختلف با وظایف خاص و در ضمن هماهنگ کردن اعمال در این اجزا، تشخیص اهمیت روابط مبتنی بر تبادل اطلاعات و خدمات و توسعه مدل های ذهنی مشترک دلالت دارد (وال لی، ریرا، ۲۰۰۷).

 

  • باز بودن و تجربه و آزمایش: مبین ایجاد یک فضای باز سازمانی، تعهد به تنوع کارکردی و فرهنگی، علاوه بر کسب آمادگی برای استقبال از ایده ها و دیدگاه های جدید درون سازمانی و برون سازمانی، به منظور فراهم کردن امکان بازآفرینی و احیای مستمر، گسترش و بهبود دانش فردی، اجتناب از نگرش خودمحورانه برای ملاحظه برتری ارزش ها، باور ها و تجارب خود نسبت به دیگران، جستجوی راه حل های منعطف و نوآور برای مسائل جاری و آینده، پرورش و توسعه فرهنگ سازمانی برای تشویق و بهبود خلاقیت، توانایی نوآور بودن و جرات به خرج دادن و آمادگی برای پذیرش خطرات کنترل شده و یادگیری از اشتباهات است (وال لی، ریرا، ۲۰۰۷).

 

 • تلفیق و انتقال دانش: بر انتشار درونی دانش کسب شده در سطح فرد، از طریق ارتباطات منعطف، گفتگو و بحث، و طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات چابک به منظور تضمین صحت و قابلیت دسترسی اطلاعات دلالت می دارد (وال لی، ریرا، ۲۰۰۷).

 

پیشینه پژوهش

 

در زمینه ارتباط میان رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی، تا به امروز تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره شده است.

 

 

  • منشاد[۴۴] و همکاران (۲۰۱۴) تحقیقی را تحت عنوان بررسی ارتباط میان رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی به انجام رسانده اند. در این پژوهش، از روش توصیفی – همبستگی استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. در این راستا، جامعه آماری مورد نظر، ۲۰۰ نفر از کراشناسان دانشگاه آزاد یزد بوده اند که به دنبال آن، نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داده که میان مولفه های رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داده که مولفه های رهبری تحول گرا، قابلیت پیش بینی یادگیری سازمانی را با اطمینان ۹۵/۰ درصد دارند.

 

  • همچنین در پزوهشی، آراگون[۴۵] و همکاران (۲۰۰۷) رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی را در نمونه ای متشکل از ۹۰۰ شرکت اسپانیایی و در چهار بخش مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش ناشن داد که رهبری تحول آفرین یک پیش بینی کننده مهم برای یادگیری سازمانی است.

 

  • کامپس و رودریگز[۴۶] (۲۰۱۱)، در مطالعه ای دریافتند که بین رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد. آن ها نشان دادند که تشویق یک سبک رهبری تحول آفرین که از اعضای سازمان حمایت کند برای بهبود یادگیری ضروری است. همچنین بیان کردند که این سبک رهبری، رهبر را قادر می سازد که خودش را آزادانه به یادگیری متعهد سازد، کارکنان را برانگیزاند و هر کاری را در توان و قدرت وی است، برای تفوق بر شک گرایی و دشواری های برونی که مانع یادگیری می شود انجام می دهد.

 

  • در پژوهشی که ناصر عسگری و همکاران (۱۳۹۳) تحت عنوان نقش رهبری تحول گرا در توسعه یادگیری سازمانی به انجام رسانده اند، به نتایج قابل توجه ای دست یافتند. ر پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول گرا در توسعه ی یادگیری سازمانی پرداخته می­ شود و رابطه ی بین پنج بعد اصلی رهبری تحول گرا (شناخت شخصی، ترغیب ذهنی، رهبری حمایتی، ارتباطات الهام­بخش و تبیین چشم انداز) با شش بعد یادگیری سازمانی در سه لایه فردی، گروهی و سازمانی بررسی می شود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. قلمرو آماری آن نیز شامل مدیران شرکت­های پتروشیمی و شرکت­های مهندسی مشاور و ساخت و نصب پتروشیمی کشور (۹۵۰ نفر) است که با نمونه گیری تصادفی انجام شده و ۲۹۵ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده ­ها با کمک الگوی معادلات ساختاری نشان می­ دهند که رهبری تحول­آفرین و همه ی ابعاد آن تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه ی سازمان یادگیرنده دارند و رهبری تحول­آفرین می تواند زمینه ی اجتماعی مناسبی برای توسعه ی یادگیری سازمانی فراهم سازد.
  • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • صدیقه خورشید و همکاران (۱۳۹۳) تحقیقی را تحت عنوان اثر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوش سازمانی به انجام رسانده اند. در این تحقیق با بهره گرفتن از شیوه توصیفی- همبستگی، تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر روی قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوشمندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، پرسنل شرکت ارتباطات زیرساخت بودند که ۴۷۲ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های تحقیق، بوسیله پرسشنامه جمع آوری، و با بهره گرفتن از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که الف. سبک رهبری تحول آفرین بر هوش سازمانی، و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد. ب. هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد. ج. هوش سازمانی، رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی را بطور جزیی و محدود میانجی گری می کند. د. سبک رهبری تحول آفرین به طورمستقیم، و نیز به طور غیر مستقیم از طریق هوش سازمانی، بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

 

جمع بندی فصل

 

یکی از مهم­ترین بخش­های هر پژوهش، بخش مبانی نظری و آن به شمار می­آید. در این بخش ابتدا با ترسیم چارچوب نظری پژوهش، سعی بر توضیح و تبین اجزای موضوع شد. رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی و مسائل مربوط به آن ها مورد بررسی قرار گرفت. با تشریح استراتژی­ های جستجو و نتایج حاصل از آنها، به توضیح ادامه بخش پرداخته، و در نهایت، به چند تن از تحقیقاتی که در زمینه رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی چه در داخل و چه خارج از کشور کار شده اند را ذکر کرده و نتایج بدست­آمده از این تحقیقات را در این فصل آورده است.
 

فصل سوم

 

 

روش اجرای پژوهش

 

 

مقدمه

 

فصل سوم به بررسی و تحلیل روش شناسی مورد نظر در این تحقیق می‌پردازد. جامعه مورد بررسی و منابع گردآوری داده ­ها نیز ارائه شده­است. ابزار گردآوری داده ­ها، شامل تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با طراحی پرسشنامه و همچنین توزیع پرسشنامه نیز در اولویت کارها قرار می‌گیرد. جزئیات پرسشنامه ­های مورد استفاده، دلایل انتخاب آنها، و روایی و پایایی این ابزارها از دیگر اطلاعات ارائه شده در این فصل است. همچنین توضیحاتی در ارتباط با پرسشنامه های توزیع شده در میان جامعه آماری توضیحاتی ارائه می شود. روش های پژوهش مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه می شود. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به ملاکهای هدف تحقیق، نحوه گردآوری داده ها، نحوه اجراء معین می شود. هر تحقیقی را می توان کوششی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‏هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید ( سکاران ،۱۳۹۲).
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی ،۱۳۸۸).

1 2 3 4 118