بررسی زوال ورق های غیرایزوتروپیک TWB تحت فرآیند هیدروفرمینگ- قسمت ۱۳

۱٫۵-۲٫۰

 

 

۲٫۰-۲٫۰

 

 

۲٫۰

 

 

۱٫۵

 

 

DP-steel

 

 

جدول (۴-۳): ضخامت فلزات پایه وترکیبات حاصله برای نمونه های جوش داده شده درTWB های
غیرهم جنس.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base materials Welded specimens
DP-steel (mm) ۶۱۱۱-T4 (mm)
۱٫۵ ۱٫۵ No(1)
۲٫۰ ۱٫۵ No(2)
۱٫۵ ۲٫۶ No(3)
۲٫۰ ۲٫۶ No(4)

 

۴-۲- خواص مکانیکی فلزات پایه وناحیه جوش:

 

خواص الاستیک ورفتار سختی فلزات پایه که به صورت ایزوتروپیک فرض گردیده بوسیله تست کشش تک محوره اندازه گیری شده اند. این تست که ازاستاندارد KSB 0801 پیروی می کند (مطابق نمونه تست شکل (۴-۱))، بوسیله مجموعه دستگاه های Instron 8516 درنرخ کرنش  بر روی ثانیه انجام شده است [۱۰۱].

شکل (۴-۱): ابعاد نمونه تست کشش طبق استاندارد KSB 0801[103].
اما همانطور که دربخش تئوری هم به آن پرداخته شد، بدلیل تردبودن جوش وکم بودن عرض آن، کاربرداین تست ها ودستگاه ها درمورد ناحیه جوش عملا بدون استفاده خواهدبود. لذا درمورد نمونه هایی که اطلاعات آزمایشگاهی کافی وجود دارد (TWB های هم جنس)، ازقانون ترکیب طبق معادله زیراستفاده شده است.
(۴-۱)
همانطور که درمعادله (۴-۱) نشان داده شده است، اندازه گیری دقیق سطح مقطع ناحیه جوش  پرسشی اساسی درجهت بدست آوردن خواص دقیق ترناحیه جوش می باشد. اگرچه اندازه گیری سطح مقطع جوش خود یک فرایند پیچیده است و نیازمند اندازه گیری هندسه ومیکروساختاروسختی میکروسکوپیک ناحیه جوش می باشد، اما برای رفتارفلزجوش به طورتقریبی آن را ایزوتروپیک فرض می کنیم. دراین تحقیق،  تنها سطح مقطع شیار جوش درنظر گرفته شده است. با فرض اینکه سطح مقطع سطح شیار درناحیه جوش به عنوان قسمتی از یک دایره است، شعاع این دایره با درنظرگیری سه نقطه روی شیار بدست خواهد آمد که به طور خلاصه در شکل(۴-۲) برای TWB های هم جنس مشاهده می شوند.

(ی)
(ه)
(و)
(د)
(الف)
(ب)
(ج)
شکل (۴-۲): ابعاد سطح مقطع برای نمونه های: الف) ۶۱۱۱-T4(SG) ب) ۶۱۱۱-T4(DG) ج) ۵۰۸۳-H18(SG) د) ۵۰۸۳-H18(DG) و) ۵۰۸۳-O(SG) ه) DP590(SG) ی) DP590(DG)
[۷].
توجه کنید که اگرناحیه گذار نظیر ناحیه تحت تاثیرحرارت بین فلزپایه وناحیه جوش به اندازه کافی کوچک نباشد، روش بدست آوردن سطح ناحیه جوش براساس هندسه شیار کافی نخواهد بود ونتایج دقیقی از خواص متوسط ناحیه جوش را نخواهد داد که دراینجا برای آلومینیوم ۵۰۸۳-H18 این اتفاق رخ داده است. بنابراین برای ۵۰۸۳-H18، سطحی که برای ناحیه تحت تاثیرحرارت درنظرگرفته شده است (که فرض می شود دارای خواص متالورژیکی یکسانی با ناحیه جوش باشد) این گونه به معادله (۴-۱) اضافه می شود[۷]:
(۴-۲)
که پارامتر  به صورت نسبت سطح ناحیه تحت تاثیرحرارت به سطح شیار ناحیه جوش تعریف می شود. توجه شود  نیز سطح فلزپایه است که ناحیه تحت تاثیرحرارت ازآن کم شده است. برای ۵۰۸۳-H18(SG) مقدار  باعث شد که نمودارهای تنش- کرنش بدست آمده شبیه به آزمایشات بوده باشد. همچنین مقدار  برای ۵۰۸۳-H18(DG) نیز بااین فرض که نمودار سختی آن همانند نمودارسختی SG باشد، برابر۰/۱ بدست آمده است. برای نمونه های ۶۱۱۱-T4، ۵۰۸۳-O و DP590 هیچ گونه ناحیه تحت تاثیرحرارت درنظرگرفته نشده وبنابراین  می باشد. در شکل(۴-۳) نتایج بدست آمده ازنمودارهای سختی ناحیه جوش درتست کشش تک محوره با نمودارهای حاصله ازفلزات پایه مقایسه شده اند. این شکل نشان می دهد که خواص ناحیه جوش برای چهارورق گفته شده، ترکیبات متنوعی ازتنش بیشتر/ کمتر رابیان می کند وچکش خواری را نیز بهتر/ بدتر می کند.

بررسی میزان توجه برنامه های درسی دوره پیش از دبستان به رشد شخصیت اجتماعی و عاطفی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین ناحیه ۴ در سال تحصیلی ۹۲-۹۱- قسمت ۵

ویژگی نوآموزان دوره پیش دبستانی
سنین سه تا شش سالگی (دوره دوم کودکی)، دوره کودکستانی یا پیش دبستانی نامگذاری می شود درواقع در این دوره است که شخصیت کودک شکل می گیرد. کودک بسیار پرتحرک و پرجنب و جوش است به بازی علاقه فراوان دارد و بدان وسیله احساساتش را بروز داده به شناخت محیط می پردازد کودک نسبت به محیط کنجکاو و به همکاری با دیگران علاقه مند است و تکلم و توانایی های ذهنی او رشد سریع دارند در این دوره همانندسازی با والدین انجام می گیرد، فراخود یا وجدان ظاهر می شود و بروز رفتارهای دفاعی برای مقابله با موقعیتهای اضطراب آور و مخاطره انگیز آغاز می گردد و برای شناخت خصوصیات کودکان پیش دبستانی که برای برنامه ریزان، مدیران ومربیان ضرورت دارد جنبه های گوناگون رشد آنان را بررسی می کنیم:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 1. رشد جسمانی

 

پسران در سه سالگی تقریباً ۹۵ سانتیمتر قد و پانزده کیلوگرم وزن دارند و دختران اندکی کوتاهتر و سبکتر از پسران هستند. دختران در پنج سالگی ۱۰۸ سانتی متر قد و بیست کیلوگرم وزن دارند و پسران کمی بلندتر و سنگینتر از آنان هستند. سرعت افزایش قد و وزن در چهار سالگی کمتر از سه سالگی و در پنج سالگی کمتر از چهارسالگی است. در این دوره رشد، بالاتنه و دور سر بتدریج کند می شود و دختران بیشتر بافت چربی و پسران بافت ماهیچه ای دارند. در شش سالگی، پاها رشد سریع دارند و قامت کودک کشیده می شود. استخوانها و عضلات و دستگاه عصبی کودک در این دوره بیشتر رشد می کند و استخوانها سفت تر شده، بر حجم و اندازه آنها افزوده می شود تا سن سه سالگی تقریباً تمام دندانهای شیری می رویند و کودک می تواند از غذاهای بزرگسالان استفاده کند. در پایان این دوره کودک یک یا دو دندان دائمی در جلوی دهان دارد. از چهار سالگی بر سرعت رشد عضلات افزوده می شود به طوری که حدود ۷۵ درصد افزایش وزن کودک در پنج سالگی به رشد عضلاتش مربوط می شود. عضلات درشت تر زودتر از عضلات ریزتر رشد می کنند. رشد عضلانی به عواملی نظیر وراثت سلامتی، تغذیه، خواب و استراحت و میزان فعالیت کودک بستگی دارد. رشد عضلانی، کودک را بتدریج برای انجام دادن اعمال پیچیده آماده می سازد. در این دوره، تنفس کودک کندتر، ولی عمیق تر می شود ضربان قلب منظم تر می گردد، فشار خون به طور ثابت افزایش می یابد و نظام عصبی بسرعت رشد می کند در سه سالگی مغز کودک ۷۵ درصد و در شش سالگی نود درصد وزن زمان بزرگسالی را دارد. در این دوره کودک بتدریج در برابر بیماریهای عفونی مقاومتر می شود و در برابر عفونتها، درجه حرارت بدن کودک نوسان کمتری پیدا می کند و کنترل ادرار بخوبی انجام می شود.
رشد حسی ـ حرکتی
حواس کودک در سه سالگی فعال است و او را در دریافت و تفسیر محرکها یاری می دهد. رشد عصبی‌ـ عضلانی موجب تحرک کودک در زمینه های متعدد می شود و سپس تمرین و تکرار، حرکات را بهبود می بخشد. کودک در دو سالگی با دقت و ظرافت بیشتری راه می رود، می دود به آسانی دور خود می چرخد، بدون کمک دیگران از پله ها پایین و بالا می رود. از بلندی می پرد و مدتی می تواند روی یک پا بایستد. کودک در سه سالگی می تواند مکعبهای چوبی را روی هم قرار دهد و یک ورق کاغذ را به طور افقی و عمودی تا کند. کودک سه ساله، محرکها را به صورت کل دریافت می کند و تشخیص بالا و پایین و چپ و راست است برایش مشکل است. از این رو نمی تواند تفاوت بین دو مثلث را که قاعده یکی بالا و دیگری پایین باشد تشخیص دهد. در چهار سالگی می تواند یک ضربدر یا دایره روی کاغذ بکشد. کودک پنج ساله می تواند خطوط مستقیم را در تمام جهات بر روی کاغذ بکشد و به طور مشخص تصویر یک آدم را رسم کند و فاصله و وزن اشیاء را تقریباً حدس بزند. برخی کودکان پنج ساله، تفاوت بین حروف وارونه و عادی را بدرستی نمی تواند مشخص کنند در حدود شش سالگی کودک توانایی توپ بازی و پرتاب توپ را که به مهارتهای مختلف بینایی و حرکتی نیاز دارد به دست می آورد. به دلیل عدم احساس خستگی از تکرار عمل و نیز انعطاف پذیری بدن، این دوره مهمترین زمان برای آموزش مهارتهای حرکتی نظیر نشانه زدن مو، کشیدن تصاویر و خطوط، پریدن از بلندی، ایستادن روی یک پا، چرخیدن دور خود و تا زدن و قیچی کردن کاغذ معرفی شده است. هر چه سن کودک به انتهای این دوره نزدیکتر شود. علاقه او به بازی کردن با همسالان بیشتر شده بازیهایش حالت اجتماعی به خود می گیرد. همچنین در این دوره، بازیهای دختران و پسران از یکدیگر تفکیک می شود. پسران بازیهای دشوار و دختران بازیهای ساکت و آرام را ترجیح می دهند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رشد ذهنی
رشد ذهنی که به سازگاری کودک با محیط کمک می کند با تکلم، حافظه ادراک، استدلال و حل مسأله همراه است. پیاژه هوش را کیفیتی می داند که سبب سازگاری فرد با محیط می شود و به فکر و اندیشه سازمان می دهد. سازگاری دو جنبه تلفیق و تطابق دارد. بوسیله تلفیق، کودک مشاهداتش را با معلومات و درک خودش از موقعیت ارتباط می دهد و گاهی نیز اطلاعات و یافته های جدید را به گونه ای تغییر می دهد تا بتواند آنها را جزئی از سازمان ذهنی خود بکند. کودک از طریق تطابق، سازمان ذهنی اش را با وضعیت محیطی هماهنگ می سازد، یا آنکه محیط را طوری سازمان می دهد که با ساخت ذهنی او همراه و همگام باشد. به نظریه پیاژه رشد ذهنی در این دوره در مرحله پیش عملیاتی قرار دارد که به دو مرحله پیش ادراکی (پیش مفهومی) و تفکر شهودی تقسیم می شود. در مرحله پیش مفهومی که سنین دو تا چهار سالگی را در برمی گیرد ـ مفاهیم ذهنی کودکان به معنی واقعی کلمه مفهوم نیستند و جامعیت ندارند زیرا هنوز کودک به مفهوم طبقات کلی دست نیافته است. خودمحوری و جاندار انگاری اشیاء در این مرحله بین کودکان شایع است و کودک از طریق سمبولها با اشیاء و امور ارتباط برقرار می سازد، برای نمونه، دختر دو تا چهار ساله که با عروسکش بازی می کند گویی در دنیای واقعی با آن در ارتباط است. در مرحله تفکر شهودی ـ که چهار تا هفت سالگی را در برمی گیرد تفکر کودک بیشتر جنبه ادراکی دارد و بر شکل ظاهری امور مبتنی است کودک گر چه می تواند به حل مسأله بپردازد نمی تواند دلایل آن را توضیح دهد. کودک در این مرحله از رشد ذهنی بر جنبه های مشخص امور تکیه می کند و استدلالش بازگشت ناپذیر است. کودک علی رغم رشد نسبی تفکر و مفهوم سازی، به تماس عینی با اشیاء نیاز دارد و مفاهیم ذهنی او تا حدود بسیاری به آنچه می بیند وابسته است. کودک در سه تا شش سالگی در یادگیری کلمات و ساختن جملات به سرعت پیشرفت می کند و می تواند چندین جمله را پشت سر هم بیان کند و کاربرد صحیح اسامی، صفات، افعال و قیود را در جمله بدون آموزش مستقیم و از طریق ارتباط با اطرافیان بتدریج یاد می گیرد در این زمان، تکرار کلمات بین کودکان رواج دارد و در پسران بیش از دختران شایع است. کودک چهار ساله یک کلمه را برای تشریح و طبقه بندی دسته ای از اشیاء و مفاهیم به کار می برد برای مثال کلمه اتومبیل را برای معرفی تمام وسایل حمل و نقل به کار می برد.
رشد عاطفی:
در این دوره کودک نه مانند دوره اول کودکی احساساتی است و نه مانند بزرگسالان می تواند عواطفش را کنترل کند او از نظر عاطفی به بزرگسالان آشنا وابسته است و حالت عاطفی متغیر و ناپایداری دارد ودر پنج سالگی سازگارتر است و در رفتارش آرامش و تعادل بیشتری مشاهده می شود در کودکان پیش دبستانی، اضطراب، ترس، حسادت و ناکامی شایع است. عوامل متعدد از جمله ممانعت از بروز پرخاشگری، تولد برادر یا خواهر و طرد شدن توسط والدین یا دوستان موجب اضطراب او می شود کودک که می خواهد خود را از اضطراب و احساسات ناخوشایند حاصل از آن برهاند. هنگام مواجهه با موقعیت اضطراب آور از مکانیسمهای دفاعی متعددی استفاده می کند از مکانیسمهای دفاعی شایع بین کودکان پیش دبستانی می توان احتراز از موقعیت اضطراب آور و بازگشت به رفتارهای دوره اول کودکی را نام برد. ترس، یکی از عواطف کودکان پیش دبستانی است که آموخته می شود وجود مقدار معینی از ترس برای حفظ سلامتی کودک لازم است تا او را از خطرهای احتمالی به دور نگه دارد. کودک در موقعیتهای ترس آور به اعمالی نظیر گریه و جیغ زدن فرار و شکایت متوسل می شود ترس کودکان پیش دبستانی قابل پیش بینی نیست و شیوه های مقابله با آن متفاوت است. محرکی ممکن است کودکی را بشدت بترساند در حالی که همان محرک در کودک دیگر ممکن است ترسی ایجاد کند. کودک پیش دبستانی بسیاری از ترسها را از مادر می آموزد و ترسهای مشترک بین کودک و مادر به درمان نسبتاً طولانی نیاز دارد.
حسادت یکی دیگر از عواطف کودکان پیش دبستانی است که از محرومیت و اضطراب ناشی می شود حسادت، واکنش کودک نسبت به عوامل مزاحم و محرومیت زاست. کودک می ترسد مبادا محبت و توجه والدین را از دست دهد چنانچه با حسادت کودک به طریق مناسبی برخورد نشود و ادامه و شدت یابد سازگاری او مختل می شود.
پرخاشگری، بازگشت به رفتارهای کودکانه، اجتناب از مادر و دیگر اعضای خانواده و سرکوبی از جمله واکنشهای کودکان حسود محسوب می شود که برای کاهش حسادت در کودکان توجه بیشتر والدین و روابط خانوادگی مطلوب نیاز هست. پرخاشگری که بر اثر عدم توانایی کودک در کنترل خود پدید می آید ممکن است وسیله ای یا خصمانه باشد در پرخاشگری وسیله ای کودک با توسل به رفتارهای پرخاشگرانه اسباب بازی یا شیء مورد نظرش را از دیگران می گیرد. در پرخاشگری خصمانه، کودک با اعمال پرخاشگرانه قصد آسیب رسانی و صدمه زدن به دیگران دارد با افزایش سن کودک، فراوانی پرخاشگری وسیله ای کاهش می یابد و پرخاشگری خصمانه نسبتاً رواج بیشتری پیدا می کند چرا که کودکان پرخاشگر معمولاً به خانواده های پرخاشگر تعلق دارند (شفیع آبادی، ۱۳۸۵).
رشد اجتماعی
کودک بتدریج از طریق ارتباط با دیگران بر مهارتهای اجتماعی خود می افزاید در این دوره، دوستان و همبازیها تأثیر بسزایی در رشد اجتماعی کودک دارند و بر اثر آمیزش با همسالان در کودکستان و کوچه بتدریج پی می برد که برخی از آموخته هایش مناسب و مقبول نیست و باید تغییر یابد. اگر کودکستان از امکانات کافی برخوردار باشد مهارتهای اجتماعی کودک را افزایش می دهد او در آنجا به یادگیری و تجربه می پردازد و روش های ارتباط با دیگران را می آموزد و به نقاط قوت و ضعف خود پی می برد کودکستان باید بر قوه ابتکار و اعتماد به نفس کودک بیفزاید و مهارتهای اجتماعی او را گسترش دهد و رفتارهای نامناسب او را اصلاح کند. کودکان پیش دبستانی بیشتر با همجنسهای خود دوست می شوند و در گزینش همبازی، تشابهات جسمانی و خانوادگی و سنی را در نظر می گیرند روال انتخاب دوست بتدریج دگرگون شده، دوستیهای موقتی و زودگذر بتدریج به دوستیهای عمیق و پایدار در دوره های بعد مبدل می شود. کودک پیش دبستانی، وابستگی شدیدی به اعضای خانواده دارد. کودک برای حل مشکلات، از والدین کمک می طلبد و برای انجام دادن و ادامه کارها به اطمینان و تسلی آنان نیازمند است و همواره دوست دارد همراه والدین باشد مادر، کودک را به کسب استقلال تشویق کرده وا نتظار دارد که کارهای شخصی اش را خود بکند. کنترل پرخاشگری و رقابت صحیح با دیگران از علائم رشد اجتماعی محسوب می شود رقابت کودکان با یکدیگر متفاوت است برخی بشدت رقابت می کنند و عده ای رقابت را دوست ندارند کودک نیل به برتری و غلبه بر دیگران را در خانواده می‌آموزد و رفتارهایی که در این جهت باشد بوسیله والدین تقویت می‌شود کودکانی که با خواهران و برادران خود رفتار مناسبی دارند با دیگران کمتر به رقابت نامناسب می‌پردازند (همان منبع).
همانند سازی که بدان وسیله کودک رفتار فرد یا افراد مورد علاقه خود را الگو قرار می دهد در رشد اجتماعی او بسیار اهمیت دارد برای ایجاد همانندسازی خواست کودک و نیز تقویت رفتارهای مطلوب او توسط اطرافیان ضرورت دارد کودک از رفتار والدین تقویت می کند و چون تشویق می شود بتدریج به انجام دادن آن خو می گیرد به نظر روان کاوان کودک در همانندسازی با والدین با عقده اودیپ و اکثراً مواجه می شود در پسرها عقده اودیپ حاصل می شود که زاییده تمایل او به جلب توجه و محبت مادر و حسادت به پدر است در دخترها اکثراً پدید می آید که در آن دختر در صدد جلب توجه و محبت پدر بر می آید و از مادر دور می شود حل عقده اودیپ در تکوین شخصیت نقش مهمی دارد و اگر به طریق مناسبی با آن برخورد نشود ‌آثار نامطلوبش دردوره نوجوانی و بزرگسالی بروز خواهد کرد. کودک سه ساله میل به مشارکت و همکاری دارد به بازی علاقه مند است و با کودکان کوچکتر از خودش با مهربانی رفتار می کند در چهار سالگی با دوستانش روابط اجتماعی متقابل برقرار می سازد و به بازیهای گروهی علاقه مند می شود از دستورات والدین و بزرگترها سرپیچی می کند و به مخالفت با آنان برمی خیزد. کودک شش ساله توقعات و انتظارات بسیاری از اطرافیان دارد و خواستار احترام از جانب دیگران است همچون گذشته از انجام دادن دستورات دیگران سرباز می زند و لجوج و سرسخت است.
رشد اخلاقی
چون کودک پیش دبستانی با توجه به میزان رشد ذهنی، امور را براساس پیامدها و نتایج تفسیر می کند تشویق و تنبیه در تنظیم رفتار اخلاقی اونقش مهمی دارد یعنی کودکان پیش دبستانی، اعمال خود را بر پایه اجتناب از مجازات و دستیابی به پاداش انجام می دهند همچنین کودک به علت ضعف حافظه، علی رغم تذکر والدین به کارهای نادرست گذشته ادامه می دهد در این سن نافرمانی کودک باید بیشتر یک فراموشی کودکانه تلقی شود رفتار والدین، اولین الگوی اخلاقی برای کودکان است آموزش عملی دستورات اخلاقی پسندیده به کودک و بازداشتن مناسب او از ارتکاب کارهای ناپسند در رشد اخلاقی کودک پیش دبستانی حائز اهمیت است کودک باید بتدریج بیاموزد که راستگو و امین باشد (همان منبع).
مهمترین هدفهای آموزش در دوران اولیه کودکی
هدفهای آموزشی در زمینه های زیر را می توان در تنظیم برنامه درسی خردسالان منظور کرد:
اجتماعی شدن
دستیابی به ارزشها
کسب صلاحیت فکری
یادگیری نظامهای زبانی
یادگیری راه های بیان خود
زیبایی شناسی
یادگیری مهارتهای جسمانی
کسب خودمختاری شخصی
اجتماعی شدن:
در جامعه ما خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی مطرح است در امر اجتماعی کردن کودک در هر کاری، از تعلیم آداب توالت رفتن گرفته تا آموزش شیوه غذا خوردن، لباس پوشیدن و ایجاد رابطه با دیگران، در وهله اول والدین مسؤل هستند. در جامعه ای به گوناگون و پیچیدگی جامعه ما که در آن کودکان ناگزیر از داشتن تماس با گروه های اجتماعی گوناگون می باشند باید خانواده را در راه به انجام رساندن این امر مهم یاری کنیم مدرسه، همراه با دیگر مؤسسات باید در هر چه بیشتر اجتماعی کردن کودکان با خانواده مشارکت داشته باشد معلمان می توانند مهارتهای کودک را در جهت کار با گروه های مختلف و زندگی در میان محیط های اجتماعی گوناگون پرورش دهند آنان می توانند به کودک کمک کنند تا قوانین و مقررات مربوط به رفتار در محیط های مختلف و نیز نحوه ایجاد ارتباط با مسؤلان مشاغل مختلف را بیاموزند. درواقع کودک در محیط رسمی آموزشی موقعیت خود را به عنوان یک فرد مستحکم می سازد که این سبب اجتماعی شدن او می گردد البته کودک در سالهای اول زندگی بصورت فردی کاملاً اجتماعی شده در نمی‌آید طی سالها با موقعیتهای تازه بیشتری آشنا می شود و بر اعمال و روابط بیشتری تسلط پیدا می کند مهد کودک، کودکستان و سالهای دبستانی می‌توانند برای کودک بصورت خط حائلی در آیند که او را در راه رسیدن به دنیای بزرگ خارج از محیط خانواده یاری دهند آنها همچنین می توانند به کودک کمک کنند تا راه و رسم رفتار متقابل اجتماعی را فرا گیرد چرا که این رفتار هنگام بروز قابل انتقال به موقعیت جدید می باشد (اسپادک، ۱۳۸۳).
دستیابی به ارزشها
هنگامی که کودک خردسال وارد روند آموزش رسمی می گردد فردی خودمحور (Self- centered) است. نظام انگیزشی کودک عبارت است از: برخورد با نیازها و خواسته های ضروری خود او و پاسخ به درخواستهای والدینش لازم است این نظام آنچنان گستردگی پیدا کند که موجب گرایش کودک به درک اندیشه و احساس دیگران شود او باید نظام ارزشی فرهنگ بزرگسالان را نیز جذب کند. مدرسه نظام ارزشی و پاداشی خاص خود دارد. کودک خردسال باید این مسأله را بیاموزد که چیزهایی را مهم بشمارد که مدرسه و معلمانش به آنها اهمیت می دهند گر چه بیشتر چیزهایی که کودک در دبستان می آموزد در آینده برایش اهمیت دارد ولی چنین به نظر می رسد که کودکان پنج یا شش ساله به این مسأله توجه چندانی ندارند ارج نهادن به موفقیت در فعالیتهای مدرسه نوعی ویژگی عالمانه محسوب می شود به رغم آنکه کودک ممکن است قبل از ورود به مدرسه با نحوه این ارج نهادن آشنا شده باشد معلم نمی تواند مبنا را بر چنین تصوری بگذارد. گاه کودک نظامهای انگیزشی را از طریق الگو قرار دادن رفتار اطرافیان می آموزد در مواردی دیگر شاید معلمان بخواهند برنامه های تنظیم شده ای را ارائه دهند تا از طریق آن کودک به نظامهای انگیزشی مورد قبول نزدیک شود.
کسب صلاحیت فکری
یکی از اساسی ترین هدفهای آموزش و پرورش در همه سطوح یاری افراد در ایجاد ارتباطی هوشمندانه با محیط اطراف خود می باشد لازمه این امر آن است که فرد به برخی اطلاعات درباره جهان هستی دسترسی داشته باشد و نیز در راه به انجام رساندن این اطلاعات و سازمان دادن آنها به شکلی مناسب دارای مهارتهایی باشد تا بتوان به نتیجه ای کلی برسد و اطلاعات جدید را به صورت یک نظام دانش قابل رشد شکل دهد. این امر به معنی فرا رفتن از پرورش ادراکی (Perceptual training) یا آموزش حسی (Sensory education) است تا کودک به مدد آن معنی و مفهوم احساسها را تشخیص دهد کودک جهان را درک می کند او باید بداند چه جنبه هایی از درک وی مهم و قابل توجه و چه جنبه هایی بی اهمیت هستند و باید از ذهن زدوده شوند فقط از طریق بذل توجه خاص است که کودک می تواند اطلاعات لازم را از انبوه اطلاعات در هم و برهم استخراج کند او می آموزد که چیزهایی مشخص دارای خصوصیاتی مشترک هستند و این چیزهای مشخص می توانند به سبب هدفهایی خاص دسته بندی شوند چنین دسته بندی ها یا مفاهیمی به کودک این اجازه را می دهند تا با نظریات مختلف به گونه ای مؤثرتر و با پدیده های جدید و قابل انطباق با طبقه بندی های موجود، با حالتی آماده تر در تماس باشد و سیستم تصور کودک را باید با روش سازمان دادن دانش درجامعه ارتباط داد و کودک باید مهارتهای مربوط به مقایسه نظریات خویش با عقاید دیگران را بیاموزد. یادگیری این مهارتها برای ساختن نظام دانش پایه ای کودک ضروری است و اساس یادگیری بعدی را تشکیل می دهد کودک باید نحوه یادگیری در مدرسه را همچون استنباط مفاهیم دنیای خارج فرا گیرد آنچه که بیشتر لازم است کودک درباره رفتار مناسب آموزش در مدرسه بدانند از طریق فرایند اجتماعی شدن به دست می‌آید کودک باید برای تنظیم سیستم آگاهی خویش به ادراکات خود نظم دهد و به طریقی آنها را به صورت زبانی در آورد.
یادگیری نظامهای زبانی
بسیاری از کودکان قبل از ورود به مدرسه بر ساختارهای اساسی زبان مادری تسلط پیدا کرده اند و توانایی ادا کردن و شنیدن لغات بسیار زیادی را به دست آورده اند اما سایر کودکان از عهده این کاربر نمی آیند لازم است مدرسه از ابتدای امر، نیازهای کودکان در زمینه یادگیری زبان را تشخیص دهد و آنان را در راه آموختن این نظام و نیز در راه گسرتش مهارتهای زبانی افراد صلاحیتدار تر یاری کند. شاید برای این کار نیاز به آموزش گویشهای مختلف استاندارد به بعضی از کودکان احساس شود و یا کمک به کودکان درباره به کار بردن زبان برای بیان خود ضروری به نظرمی رسد در حالی که اکثر تجارب اولیه گفتاری بیشتر به زبان محاوره ای مربوط است زبان مکتوب نیز در برنامه آموزشی از اهمیت روزافزونی برخوردار است ولی حتی نوشتن نیز دیگر تنها وسیله ثبت زبان نیست و از همین رو کودکان در مراحل نخستین مدرسه برای ضبط زبان محتاج به دانش تجربیاتی درباره شیوه های مکانیکی آن هستند.
یادگیری راه های بیان خود
کودکان خردسال در حال عادی تا حد زیادی قادر به بیان خود می باشند گر چه زبان یکی از عمده ترین وسیله های بیان است تنها وسیله قابل استفاده برای کودکان محسوب نمی شود هنر و کادرستی، موسیقی و تحرک راه های دیگر بیان خود به شمار می آیند. کودکان باید مهارتهای اساسی را درکاربرد این واسطه ها بیاموزند تا بتوانند نیات خود را به انجام برسانند و نیز خودآگاهی و درک خود را تا حدی افزایش دهند در زمینه بیان خود علاوه بر محتوای یاد شده توانایی ایجاد نیز حائز اهمیت است.
زیبایی شناسی
بیان احساس از طریق هنر و موسیقی چیزیست و آموختن درک خلاقیت دیگران کاملاً چیزی دیگر و هر دو را به پرورش نوعی احساس زیبایی نیاز است درک زیبایی یک مقوله فرهنگی محسوب می شود و کودکان آن را از راه های گوناگون یاد می گیرند زیبایی شناسی باید بخشی از هر برنامه کودکان خردسال را تشکیل دهد و به گونه ای ارائه شود تا کودکان بتوانند به معیارهای خاص خود در مورد زیبایی و به راه های قضاوت درباره آن برسند.
یادگیری مهارتهای جسمانی
آموزش یک رشته مهارتهای جسمانی باید بخشی از برنامه مهدکودکها و کودکستانها را تشکیل دهد این مهارتها عبارتند از انجام حرکتهای عضلات بزرگ که در فعالیتهایی چون دویدن، کوهنوردی یا سوار شدن بر وسایل چرخ دار دیده می شود داشتن مهارتهایی در انجام اعمال عضلات کوچک که آن نیز دارای اهمیت است استفاده از قیچی و مدادرنگی در ایجاد بسیاری از مهارتهای لازم نوشتن و خواندن مؤثر است. داشتن مهارتهای بنیادی در اجرای حرکات و حفظ تعادل برای موفقیتهای علمی و رشد جسمانی اهمیت دارد.
کسب خودمختاری شخصی:
این هدف تا حد زیادی تمام هدفهای دیگری را که قبلاً بیان شدند شامل می شود کودک باید برای نیل به خودمختاری شخصی لیاقت خویش را افزایش دهد و به پرورش نوعی حس استقلال در عمل و گسترش مجموعه ای از ارزشها بپردازد و اعمال خود را براساس آنها بنا نهد. لیاقت در سالهای اول کودکی همان توانایی مراقبت از خود به حساب می آید حتی مهارتهایی چون پوشیدن و درآوردن لباس به رغم آنکه مهارتهایی ابتدایی هستند برای کودک دارای اهمیت می باشند بعدها توانایی نوشتن و خواندن و داشتن قضاوت منطقی لازمه های وجود لیاقت خواهند بود. هرقدر شایستگی کودک زیاد می شود به همان نسبت اعمال وی وابستگی کمتری به خواسته ها و تقاضاهای اطرافیان بزرگسالش پیدا می کند و این اعمال بیشتر تابع تصمیمات شخصی وی می شوند مجموعه ارزشهایی که در بروز رفتارهای مثبت در کودک مؤثرند از اهمیت خاصی برخوردارند ضمن آن که کودک همچنان بصورت عضوی سودمند از یک گروه اجتماعی، خواه کلاس خواه فرهنگ باقی می ماند نظام ارزش نهفته در باطن او سبب می شود تا وی اعمال مستقلتری را انجام دهد (همان منبع).
برنامه درسی مراکز پیش دبستانی:
کارکرد برنامه درسی مراکز پیش دبستانی یا به عبارت بهتر دوره پیش دبستانی بوسیله دو عامل اساسی تعیین می شود از یکسو میلیون ها کودک مدرسه رو در کشور وجود دارد کودکانی با پتانسیل بسیار زیادی برای زندگی در جامعه اما متفاوت از نظر توانایی و ظرفیت یادگیری از سویی دیگر در جامعه مسائل بیشماری وجود دارند و باید برای بهبود و غنی تر کردن زندگی انسانها کارهایی انجام می گردند لذا برنامه درسی دوره پیش دبستان شامل تجاربی است که کودکان از طریق آن به خودشکوفایی می رسند و در همان زمان یاد می گیرند در ساختن جامعه خوب کشور خوب وبرای بهتر زیستن همگان مشارکت کنند که در این میان توجه به برنامه ریزی محتوای درسی و آموزش در مراکز قبل از دبستان ضروری است.
موارد مهم در برنامه ریزی محتوای آموزش در مراکز پیش دبستان:

 

 

  1. توجه به انرژی و وقت: همانطور که می دانید این کودکان پرجنب و جوش و به ظاهر پرانرژی زمانی که در یک جامعه محدودباشند و بخواهند به سخنان مربی گوش فرا دهند یا به فعالیت جدی (نه بازی) بپردازند حوصله شان کم می شود علاوه بر آن مدت زمانی که کودکان می توانند با تمام وجود و با بهره گرفتن از همه حواس با مربی باشند بسیار محدود است و تنها می توانند به طور مستمر بین ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به گفته ها و فعالیتهای هدایت شده مربی توجه داشته به فعالیت بپردازند بنابراین در برنامه ریزی باید به انرژی و مدت زمان توجه کودکان از سویی و شرایط زمانی و مدت زمان آموزش از سوی دیگر توجه داشته باشیم.

 

  1. توجه به نیازمندیهای فردی و گروهی: اصولاً نیازمندیهای کودک محدود و مشخص است و ما باید این نیازها را تشخیص دهیم و لذا برنامه ها در جهتی باید حرکت کند که این نیازها را برآورده سازد نه بیشتر، یعنی ما در حقیقت نمی خواهیم اطلاعات خود را به کودکان منتقل کنیم بلکه تنها می خواهیم در مورد پرسشهای آنان پاسخگو باشیم پس در برنامه ریزی باید به این تواناییها و نیازها توجه داشته باشیم بچه از حدود سه سالگی وقتی در کنار هم قرار می گیرند بعد اجتماعی شخصیتشان رشد می کند و دوست دارند با هم باشند و با همه بازی کنند درا ین شرایط برنامه ریز باید توجه داشته باشد که در برنامه هایشان فعالیتهایی را بگنجد که امکان فعالیتهای گروهی بیشتری را برای کودک فراهم کند شرایط زمانی و مکانی نکته مهم دیگری است که باید در برنامه ریزی در نظر برنامه ریز باشد ما نمی توانیم مفاهیم را بدون توجه به مکان و زمان برنامه ریزی کنیم زیرا کودکان توانایی ندارند که مطالب را بفهمند بدون آن که در آن زمینه تجربه ای داشته باشند مثلاً برای کودکان سواحل خلیج فارس صحبت از جنگلهای انبوه شمال و برفهای سنگین غرب تا حدودی بی معنی است.

 

 1. ایجاد محیط مناسب: محتوای برنامه باید به سوی این هدف یعنی فراهم آوردن محیطی مناسب گرایش داشته باشند برنامه و محتوای آموزش در قبل از دبستان باید با توجه به همه جنبه های جسمی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی کودکان برنامه ریزی شود. ارائه محتوایی نامناسب حتی اگر کمتر از ظرفیت و توانایی کودکان طراحی شود بدون شک سبب خستگی خواهد شد و کار را به تکرار می کشاند و بی علاقگی و خستگی زودرس به دنبال خواهد داشت. بنابراین در این زمینه باید بسیار دقیق بود و محتوای برنامه را چنان پیش بینی کرد که با خصوصیات و توانایی های آن مقطع سنی هماهنگی داشته باشد (ندیمی، ۱۳۸۰).

 

جهت گیری هدفها در دوره پیش دبستانی:
اهداف یکی از مهمترین عناصر برنامه درسی هستند معمولاً آنچه از فراگیران انتظار می رود یاد بگیرند بصورت هدف بیان می شوند هدفهای اصلی و اساسی دوره پیش دبستان در ۵ گروه به شرح زیر بیان می شود:

 

 

  1. به رشد و شکوفایی کودک باید فارغ از هر گونه قید و بند و هدف گیری خاصی از جمله قید آماده شدن برای ورود به دبستان توجه نمود (کسب مهارت در خواندن، نوشتن، حساب کردن بصورت مقدماتی)دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی بیشتر در این جهت حرکت می کنند و سعی دارند راه ها و روش هایی پیدا کنند که استعدادها و توانایی های ذاتی کودک را آشکار و تقویت کند یعنی آنچه بالقوه وجود دارد به فعل درآورند در این هدف آنچه مد نظر است کودک است و توجهی به ضرورتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نمی شود یا بسیار کم به آنها پرداخته می شود.

 

  1. آماده شدن برای ورود به دبستان: وقتی چنین هدفی مد نظر باشد عملاً مرحله پیش از دبستان تابع برنامه ریزیها و هدف گیریهای دبستان می شود و تمام توجه و فعالیتها بر این امر متمرکز می گردد که از کودک دانش آموز موفق ساخته شود.

 

  1. پایه گذاری ارزشهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی در کودک در این هدف نظام اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و تربیتی جامعه تعیین کننده برنامه ها و فعالیتهاست.

 

  1. جایگزینی ما در همه اوقاتی که به نیروی کار او در جامعه نیاز است: جامعه به نیروی کار زنان و مادران در شهر و روستا در کارخانه و مزرعه در امور تولیدی و خدماتی نیاز دارد بنابراین لازم است به مادرانی که کودکان خردسال دارند کمک شود در اینجا منظور فقط نگهداری و پرستاری نیست بلکه می تواند بهترین جایگزین باشد یعنی توجه به همه جوانب پرورش جسمی، ذهنی، عاطفی.

 

 1. شکستن دور باطل فقر، بیسوادی، عقب ماندگی … (همان منبع)

 

اهداف آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی
براساس طرح نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۷ و در جهت اهداف کلی نظام، اهداف دوره پیش دبستانی در سه سطح شناختی عاطفی، روانی، حرکتی از طرف کمیسیون پیش دبستانی و دبستان به شرح ذیل تعیین و اعلام شده است:
اهداف شناختی:

 

 

  1. پرورش عادات مفید در کودک

 

  1. پرورش توان کودک برای گفتن عقاید و احساسات خود بطور صحیح و روشن

 

  1. دادن اطلاعات بهداشتی و ایمنی

 

  1. دادن اطلاعات لازم در زمینه واجبات دینی

 

مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی- قسمت ۲۵

خیارُ الوَرَی ما إن سَمِعنا بِمِثلِهِ

 

 

بهُ زَیِّنَت دُنیا و اُخرَی و بَرزَخُ

 

 

 

خَصائِصه لَم یُؤتِها اللهُ مُرسَلاً

 

 

خصائِصُهُ اَعلَی و أسمَی و أشمَخُ

 

 

 

خلیلٌ حَبیبٌ مُصطفیً سَیِّدُ الوَرَی

 

 

بَدَا فضلُهُ فی العالَمینِ یُوَرّخُ

 

 

 

خَلََا بِمقامِ ما رآهُ مُقَرَّبٌ

 

 

و لا هُوَ فِی فَضلٍ لِرُسلٍ مُورَّخُ[۲۸۸]

 

 

– او بهترین مردم است و هنوز نشنیده ام که کسی مثل او باشد که دنیا و آخرت و برزخ بواسطه ی او مزین شود.
– خصائص و ویژگیهای او را خداوند به هیچ یک از مخلوقاتش نداد در حالیکه او را فرستاد و ویژگی هایش برتر و نامی تر و والاتر است.
– دوست، محبوب، و برگزیده و سرور مردم است و فضل و بزرگی اش در جهان شروع به ماندگاری و جاودانگی نمود.
– او به مقامی دست یافت که هیچ مقربی آن را ندید و هیچ فضلی در پیامبران نیست مگر اینکه در وجود او ثبت شده است.
«مهیار دیلمی» نیز پیامبر اکرم (ص) را مایه ی فخر خدا معرفی می کند و می گوید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا الکتاب و اَعجازه عَلی مَن؟ و فی بیتِ مَن؟ نُزِّلا
بِمَن بِاهل اللهُ اعداءَهُ فکان الرسولُ بهم أبهلا[۲۸۹]

 

– این کتاب (قرآن) و اعجازش بر چه کسی و در خانه ی چه کسی نازل شد.
– و خداوند به چه کسی بر دشمنانش افتخار کرد، آن کس پیامبر (ص) بود که بر آنها برتری داده شد.
«صرصری» در این باره می گوید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبیُّ الهُدَی لیثُ العدِی سُحُبُ النّدی مُزیلُ الرَّدَی شافی الصّدی کامل المَعَنَی
و بَوّاهُ الرحمنُ حَضرَهَ قدسِهِ و ادناهُ مِنهُ قابَ قوسینِ اَو ادنیَ[۲۹۰]

 

-پیامبر هدایت و شیر مرد جنگ، ابرهای بخشش، زایل کننده مرگ، شفا دهنده تشنگی و کامل کننده ی معناست.
– خدای رحمان جایگاه قدسی و پاکش را جایگاه او قرار داد و او را به اندازه ی دو قوس یا کمتر به خود نزدیک کرد.
۴-۲-۲- خاتمت پیامبر (ص)
«خاتم» از ریشه ی «ختم» گرفته شده است و به معنی پایان چیزی است. نام خاتم بر وسیله ی مهر زدن، گذارده شده است که با آن پای نامه ها، اسناد و دفاتر را مهر می زدند. در قرآن مجید، ماده ختم و مشتقات آن، در هفت مورد به کار رفته است و بدون استثناء به معنی پایان دادن به چیزی و یا مهری که در پایان می زنند، آمده است و این نیز مفهومی جز این ندارد که پیامبر خاتم (ص) پایان بخش سلسله انبیاست و مهری است که در پایان دفتر رسالت خورده است. و قرآن در سوره احزاب به خاتمیت پیامبر (ص) اشاره کرده است و می گوید: «مَا کانَ مُحَمَّدٌ أبَآ أحَدِ من رِجالکُم و لکنِ رسُولَ الله ِ و خَاتَمَ النَّبینَ و کانَ الله بِکُلِّ شَیءٍ عَلیماً»[۲۹۱] محمّد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نیست لیکن او رسول خدا و خاتم انبیاست؛ و خدا همیشه بر همه ی امور عالم آگاه است.
«صرصری» درباره ی خاتمیت پیامبر چنین سروده است:

 

 

 

 

 

 

 

یا خاتَم الُرسُلِ الکِرامِ و فاتِحَ بخیرات، یا مُتواضعاً شَمَّاخا[۲۹۲]

 

– حضرت محمّد (ص) خاتم بزرگ پیامبران و گشاینده ی نیکی هاست، فروتن و متواضع است اما در مقابل ظلم و ستم از خود تواضعی نشان نمی دهد.
و این شاعر در قصیده ی دیگرش به خاتمیت پیامبر (ص) و عنایت خدا نسبت به او اشاره می کند و می گوید:

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه- قسمت ۷

 • ماهیت و سطح انسجام یا میزان تشابه و مکمل بودن؛ هر چه انسجام یا تشابه بین واحدها بیشتر باشد شرایط برای ایجاد یک نظم منطقه ای مساعدتر است. همچنین میزان مبادلات بین این واحدها برای شناخت یک نظام منطقه ای، بسیار مهم است. شباهت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی همراه مجموعه ای از میراث تاریخی، فرهنگی، زبانی و قومی می تواند زمینه ای را برای انسجام درون یک منطقه یا نظام تابعه فراهم نماید.
 • عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 • سطح قدرت در نظام تابعه؛ این متغیر به سطح قدرت بازیگران منطقه ای باز می گردد. میزان قدرت هر یک از بازیگران منطقه ای، نقش کلیدی در معادلات درون منطقه ای ایفا می کند. از نظر سطح قدرت، بازیگران منطقه ای را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد : ۱) بازیگر انی که نقش مؤثری در نظام منطقه ای خود ایفا می کنند مانند ایران، ترکیه، مصر، عربستان سعودی و عراق. ۲) بازیگرانی که توانایی آنها برای اثر گذاری در نظام منطقه ای محدود است مانند سوریه، لبنان، اردن و یمن.۳ ) بازیگرانی که توانایی ایجاد تغییرات در نظام منطقه ای را ندارند مانند بحرین، قطر و عمان.

 

 • ماهیت ارتباط بین نظام تابع و نظام مسلط؛ سومین متغیر الگویی که در شکل گیری یک نظام تابعه مؤثر است، ماهیت ارتباط بین نظام تابعه و نظام مسلط بین الملی است. این ارتباطات در قالب مناسبات دیپلماتیک، روابط اقتصادی، تجاری، مبادله نخبگان و دانشگاهیان، حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی پدیدار می گردد. بدون تردید افزایش ارتباطات، مبادلات و مناسبات در گسترش پیوند های بین یک نظام منطقه ای و نظام مسلط منطقه ای می تواند مؤثر باشد. برخی از بازیگران منطقه ای ممکن است مناسبات بسیار نزدیکی با نظام مسلط داشته باشند. در این موارد می توان اسرائیل و مصر در خاورمیانه نام برد یا برعکس که مناسبات آنها با نظام مسلط خصمانه باشد مانند ایران.

 

 • ساختار روابط درون منطقه ای؛ این متغییر الگویی به ساختار روابط بین بخش های پیرامونی و مرکزی مربوط می شود. به طوری که گفته شد سطح قدرت و ماهیت ارتباطات بین بازیگران مرکزی و پیرامونی، سبب پیدایش نوع خاصی از روابط ساختاری در بین آنها می شود. با توجه به بیگانگی بازیگران از یکدیگر در توزیع قدرت میان آنها، می توان انتظار داشت که ساختار روابط بین بازیگران بیشتر به وابستگی یک طرفه نزدیک باشد تا به وابستگی متقابل، اما این عدم مساوات در توزیع قدرت، قانون عام نیست. در مواردی اتفاق افتاده است که یکی از بازیگران قدرتمند نظام تابعه، به مقتضای عوامل فرهنگی نتواند به طور مسالمت آمیزی نقش مرکزی را ایفا کند. دستیابی این بازیگران به نقش مرکزی، زمانی ممکن است که در بین بازیگران مرکزی به گونه ای تعارض ساختاری وجود آید که حفظ نظام تابعه در گرو نقش آفرینی یک بازیگر بیگانه باشد. تا کنون دو بار تعارض بین کشورهای محافظه کار عرب این موقعیت را برای ایران فراهم کرده است که به نقش آفرینی در خاورمیانه بپردازد. بار اول ایران در اوائل دهه ۱۹۷۰ شروع به دخالت در شمال عراق ، سرکوب جنبش ظفار، دخالت در شاخ آفریقا و مداخله در یمن کرد. بار دیگر نیز اخلاف در بین کشورهای عربی در جریان تجاوز عراق به کویت، سبب شد ایران نقش مهمی در منطقه به عهده بگیرد و با محکوم کردن تجاوز عراق و حمایت از استقلال و تمامیت ارضی کویت روابط خود را با کشورهای عربی – که بدنبال جنگ ایران و عراق تیره شده بود – بهبود بخشید( جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۳۱).

 

۲-۷-۳- ساختار نظام موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه
منطقه خاورمیانه در میان مناطق استراتژیک جهان با دارا بودن ۱۵ کشور با ویژگی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی نمونه بارز و پیچیده ای از رقابت ها، کنش ها و واکنش ها و جستجوی ایفای نقش ملی و منطقه ای به وسیله این کشورها ارائه می دهد. از دیدگاه قدرت برتر جهانی این منطقه، کمان بی ثباتی استراتژیک[۶] نام گرفته و روند کلیدی در آن، اغتشاش و بی ثباتی استراتژیک می باشد( افشردی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۱۴).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آمریکا در مقطع زمانی اولیه بعد از یازده سپتامبر در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ سعی داشت اصلاحاتی بنیادین در جهان عرب ایجاد کند و عراق به عنوان اولویت اول انتخاب شد. اما بعد از چند سال متوجه شد که این اقدام به افزایش نفوذ منطقه ای ایران و افزایش شکاف با متحدین عرب سنتی اش منجر شده است. با توجه به این تغییر و تحولات، امریکا از اواسط سال ۲۰۰۶ به ویژه از زمان جنگ ۳۳ روزه تغییراتی در رویکرد خاورمیانه ای خود داد و پس از آن ایجاد بازدارندگی و موازنه سازی در مقابل ایران بسیار پرنگ تر شد. در این راستا بود که آمریکا تأکید بر اصلاحات در جهان عرب را بسیار تعدیل و حتی تعطیل کرد و کوشید به کشورهای میانه رو عربی نزدیک شود. با تلاش امریکا و برجسته شدن تهدیدات ناشی از موقعیت جدید ایران برای کشورهای عربی، سیاست مداران واشنگتن سعی کردند جبهه و ائتلاف جدیدی متشکل از دولت های میانه رو عربی، اسرائیل و امریکا در مقابل محور ایران و متحدان آن شکل دهند.
در شرایط کنونی ائتلافی ضد ایرانی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه به رهبری ایالات متحده شکل گرفته است. برای تبیین این ائتلاف، نخست باید تعریفی از مفهوم ائتلاف ارائه داد. ائتلاف یک تعهدرسمی یا غیر رسمی به همکاری امنیتی با نیت افزایش قدرت، امنیت و نفوذ هریک از آنان است. عنصر کلیدی در معنادار ساختن یک ائتلاف، تعهد به حمایت متقابل در برابر تهدیدات ناشی از یک یا چند بازیگر خارجی است. در شرایط کنونی چنین ائتلافی بر علیه ایران شکل گرفته، کشورهای غربی، عربی و اسرائیل به دلایلی مشترک و متفاوت ایران را تهدید تصور می کنند و با نگرانی به فعالیت های آن نگاه می کنند و به همین دلایل است که این کشورها با نگرانی و احساس تهدید به فعالیت های هسته ای ایران نگاه می کنند. این بازیگران سعی می کنند تا با تشکیل ائتلاف هایی جلوی هژمون منطقه ای را بگیرند.
۲-۷-۴- ائتلاف ها و محورهای منطقه ای
ائتلاف غربی – عربی موجود در منطقه خاورمیانه را می توان ائتلاف چرخ پره ای[۷] نامید ، بدان معنا که ایالات متحده به مثابه چرخ و محور ائتلاف عمل می کند و اعراب و اسرائیل با همراهی با آن، به پره های این ائتلاف شکل می دهند و سعی در موازنه گری در برابر ایران دارند. اگر چه این ائتلاف، به ویژه با حضور اسرائیل در آن تا حدودی شکننده است، اما مأموریت آن روشن است و آن موازنه کردن و مهار[۸] ایران است( شریعتی نیا،۱۳۸۹: ۲۰۲).
در مقابل مدل چرخ پره ای یا محافظه کار، ایران محوری دیگری از ائتلاف و موازنه ایجاد کرده است که موسوم به «محور مقاومت یا پایداری» عربی است که در این مدل متحدان استراتژیک ایران حماس، حزب الله و پل ارتباطی آنان سوریه است که به عنوان عمق نفوذ استراتژیک ایران و خط مقدم مقاومت شناخته می شود. سقوط صدام (۲۰۰۳) و به قدرت رسیدن حکومت شیعی در عراق نیز این کشور را به این حلقه تا حدودی نزدیک کرد. روابط نزدیک حکومت شیعی عراق با جمهوری اسلامی ایران، رابطه با سوریه و حزب الله لبنان ؛ همواره این مسأله در سطح منطقه مطرح بوده است که توازن استراتژیک منطقه ای به هم خورده است و ایران جایگاه ویژه و برتری در سطح منطقه به دست آورده است، از جمله کشورهای منطقه که نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند رژیم صهیونیستی و عربستان بودند و در مقابله با ایران، تشییع و مقاومت برآمدند، بعد از تحولات اخیر منطقه ترکیه نیز به تدریج به این جریان نزدیک شده است و درصدد جلوگیری از نقش ایران در منطقه پرداخت. در مورد بحران سوریه می توان گفت که تداوم و پیچیدگی بحران این کشور ناشی از رقابت بین دو جریان متضاد «مقاومت» و «محافظه کار» در منطقه خاورمیانه است. توضیح آنکه، پیش از انقلاب‎های عربی و به راه افتادن موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی، نظام منطقه‎ای حول دو محور مشخص یعنی «محور اعتدال یا محافظه کار» و «محور مقاومت یا پایداری» شکل گرفته بود. محور اعتدال شامل کشورهای عربستان سعودی، قطر، ترکیه و چند کشور دیگر خلیج فارس بودند. ویژگی اصلی این محور این بود که اعضای این محور سیاست خارجی خود را در چارچوب سیاست‎های خاورمیانه‎ای غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف می‎کردند. در حالی که «محور مقاومت» یا «پایداری» که شامل کشورهای ایران و سوریه هستند، در تضاد با سیاست‎های منطقه‎ای آمریکا قرار دارند. در این میان، سوریه در محور مقاومت از جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیک ویژه‎ای برخوردار است؛ چرا که حلقه اتصال بین ایران با حزب الله در لبنان وجریان مقاومت حماس در فلسطین است. با آغاز بهار عربی شاهد بروز رقابت فزاینده بین جریان مقاومت شامل کشورهای ایران و سوریه و گروه های مقاومت حزب الله لبنان و حماس در مقابل جریان محافظه کار در منطقه خاورمیانه بوده ایم. در جریان تحولات عربی، جریان میانه رو که در ابتدا به دلیل سرعت وقایع به نوعی تضعیف شده بود کم کم به کنترل اوضاع پرداخت و با همکاری غرب تلاش کرد تا جریان مقاومت را تحت فشار قرار داده و حرکتی را که بعد از انقلاب مصر به سمت جریان مقاومت و ضد آمریکایی منطقه راه افتاده بود متوقف کند تا از این قافله تغییرات در منطقه خاورمیانه بی نصیب نماند و به بازنده مطلق تبدیل نشود. در همین راستا جریان محافظه کار در تلاش است با منزوی کردن سوریه، یکی از متحدان کلیدی ایران را در منطقه که پل ارتباطی با گروه های مقاومت حزب الله و حماس هم هست، ضربه‌ای به این جریان بزند. تغییر جهت سیاست خارجی سوریه به طرف جریان محافظه کار باعث تغییر نقشه سیاسی و قدرت در خاورمیانه شده و ضربه جبران ناپذیری بر جریان مقاومت است و هر یک از طرفین با درک این مطلب سعی در حفظ یا تغییر اوضاع در سوریه دارند.
فصل سوم:
کالبد شکافی تحولات سوریه
۳-۱- ژئوپلیتیک سوریه
ژئوپلیتیک از جمله اصطلاحات رایج در مباحث سیاسی است که کاربرد فراوان دارد، اما معانی و تعاریف متنوعی را در بر می گیرد. در ژئوپلیتیک که معانی لغوی آن سیاست زمین است، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی می شود(حافظ نیا، ۱۳۹۰: ۲۸). بنابراین تعریف، ژئوپلیتیک اموری نظیر ساختار و کارکرد قدرت، نزاع، همگرایی و واگرایی، حوزه نفوذ، رقابت، تصمیم گیری، بحران، کنترل سلطه و نفوذ، صلح و همکاری، منابع و محیط زیست، فضا، منافع ملی، قدرت ملی، امنیت و ثبات ملی، وحدت ملی، روابط فضایی، توسعه و رفاه، محلی گرایی و جهان گرایی و نظایر آن که به طور عمده مفاهیم کلی و پایدار هستند را در بر می گیرد(همان: ۳۹-۳۸). به عبارتی ژئوپلیتیک مفهومی ترکیبی است که در آن سه عنصر اصلی جغرافیا، قدرت و سیاست خصلتی ذاتی دارند. در واقع مسائل، موضوعات و پدیده‏های مورد توجه‏ ژئوپلیتیک به گونه‏ای با این سه عنصر ارتباط پیدا می‏ نمایند. از این رو موضوع ژئوپلیتیک روابط متقابل بین سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست می باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۹: ۸۴-۸۵). سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست، موجب شکل گیری نوعی رقابت منطقه ای و بین المللی برای تأثیرگذاری، کسب منافع و مدیریت بحران در این کشور شده است. در واقع به جرأت می توان گفت عامل اصلی صف بندی نیروهای خارجی در بحران سوریه، ژئوپلیتیک این کشور می باشد. ژئوپلیتیک این کشور باعث برانگیخته شدن حس رقابت میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای شده است.
عکس مرتبط با محیط زیست
سوریه کشوری کوچک با مساحت۱۸۵۱۸۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر است. نزدیک ۷۴ درصد جمعیت سوریه به مسلمانان سنی تعلق دارد. طیف دیگری از مسلمانان این کشور را علوی‌ها، شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیان با مجموع ۱۳ درصد تشکیل می‌دهند. ۱۰ درصد جمعیت سوریه نیز مسیحی هستند و ۳ در صد بقیه جمعیت شامل دروزیان و یزیدیان می شود. مسلمانان شیعه بیشتر در شهرهای دمشق، حلب و روستاهای اطراف حمص ساکن‌اند.۸۹٫۳ درصد مردم سوریه عرب هستند و بزرگترین اقلیت قومی در این کشور را کردها با رقمی حدود ۶ درصد جمعیت تشکیل می‌دهند. تا قبل از شکل گیری بحران در سوریه، دست‌کم یک میلیون آواره عراقی و پانصد هزار فلسطینی نیز زندگی می‌کردند که همراه با کردها حدود ۷٫۹ درصد کل جمعیت را شامل می‌شوند. سوریه از شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و اسرائیل همسایه است. این کشور دارای ۱۴ استان است که شامل سویدا، دیرالزور، رقه، طرطوس، حما، لاذقیه، حمص، دومه، دمشق، حلب، قنیطره، ادلب، درعا و حسکه می‌شوند۲۰۱۲), cia). گر چه جمهوری عربی سوریه هفتاد و هفتمین کشور جهان از نظر وسعت محسوب می شود. اما از نظر جغرافیایی موقعیت حائز اهمیتی دارد. بسیاری از کارشناسان سیاسی سوریه را بزرگترین کشور کوچک جهان نامیده اند شاید به این دلیل که این کشور کوچک اهمیت فوق العاده ای در منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد (کتاب سبز سوریه، ۱۳۸۷: ۲۶-۱).
ژئوپلیتیک سوریه به شکلی است که جایگاه راهبردی به این کشور بخشیده است؛ زیرا قرار گرفتن سوریه در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا گردیده و سوریه را در میان اروپای صنعتی و خاورمیانه قرار داده است(آجرلو،۱۳۹۰: ۵۶). سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید. در همین راستا هر تغییری در نظام این کشور، باعث تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه می شود. موقعیت جغرافیایی برای سوریه نیز نوعی ثروت محسوب می شود، زیرا این کشور، که در قلب خاورمیانه واقع شده است، از اهمیت استراتژیک ویژه ای برخوردار است. موقعیت خط مقدم سوریه در برابر اسرائیل، جایگاه ویژه ای به این کشور در جهان عرب داده است. این مرکزیت ژئوپلیتیکی سوریه را آن اندازه مهم می کرد که می توانست از فراسوی مرزها منابع و حمایت دیپلماتیک دریافت کند(هینه بوش ،۱۳۹۰ :۲۷۱). در خصوص دلایل اهمیت سوریه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی به عوامل زیر می توان اشاره کرد:

 

 

  1. سوریه در نقطه ی اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده و این جایگاهی استراتژیک به آن بخشیده است. قرار گرفتن سوریه در نقطه اتصال اروپای صنعتی و خاورمیانه نفت‌خیز و هم‌زیستی قوم‌ها و مذاهب مختلف در این کشور، موقعیتی بس ویژه به آن داده است.

 

  1. سوریه یک بازیگر ژئوپلتیک – محور است که سه عامل؛ واقع شدن در منطقه‌ی ‌استراتژیک خاورمیانه، قرار گرفتن بر کناره‌ی شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از ۱۸۶ کیلومتر ساحل و همسایگی با فلسطین اشغالی، لبنان، ترکیه و عراق، به وضوح اهمیت ژئوپلتیکی و نقش راهبردی این کشور را در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نمایان می‌سازد.

 

  1. سوریه تنها بازیگر عربی است که در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای عربی، نقش مستقلی را در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می کند. درگیری رژیم صهیونیستی با سوریه، محور اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور در منطقه می‌باشد. نقش‌آفرینی سوریه در معادلات سیاسی لبنان و قرار گرفتن دمشق به‌عنوان دولت حامی مقاومت اسلامی، بر اهمیت استراتژیک سوریه ‌افزوده ‌است.

 

 1. این کشور می‌تواند از طریق بنادر «بانیاس» و «طرطوس» در ساحل مدیترانه، مسیر بسیار مهمی برای صادرات نفت و گاز عراق و ایران به ‌اروپا باشد. مسیر سوریه وابستگی عراق و ایران را برای صادرات انرژی به خلیج فارس، کانال سوئز و حتی ترکیه تقلیل می‌دهد. این موقعیت یکی از دلایل برانگیخته شدن حس رقابت ژئوپلتیکی ترکیه با سوریه گردیده ‌است.

 

۳-۲- سیری در تحولات سیاسی سوریه
سوریه کشوری مالامال از تاریخ باستانی است، تاریخ این کشور همواره تاریخ پرفراز و نشیب بوده است. موقعیت جغرافیایی این کشور و مسیرهای تجاری، ساحل حاصل خیز و واحه های آن، سوریه را در طول تاریخ به هدفی دلخواه برای امپراتوری های بزرگ تبدیل کرده بود. سرزمینی که در دوران باستان سوریه ی بزرگ نام داشت، محدوده بسیار وسیعتری از سوریه امروزی را در بر می گرفت. این سرزمین از غرب به دریای مدیترانه، از شمال به کوه های توروس و از شرق و جنوب به صحراهای عربستان و سینا محدود می شد. سوریه بزرگ لبنان، اردن و اسرائیل امروزی و بخش هایی از ترکیه وعراق را نیز در بر می گرفت(دوئرتی،۱۳۸۵: ۲۵). امپراتوری های متعددی بر سوریه حکومت کردند، فاتحان جهان از امپراتوری های باستانی تا رومی ها، مغول ها و ارتش های ترک برای تسلط بر سوریه جنگیده اند (همان، ۷). عثمانی ها آخرین امپراتوری بزرگ حاکم بر سوریه، به مدت چهارصد سال سلطه بر این کشور را حفظ کردند. استیلای عثمانی ها بر سرزمین سوریه تا جنگ جهانی اول تداوم یافت.
پس از پایان جنگ بر اساس قرارداد سایکس – پیکو که بین کشورهای انگلیس و فرانسه منعقد شد، متصرفات دولت عثمانی تحت قیمومیت انگلیس و فرانسه قرار گرفت به این ترتیب که اداره امور نواحی ساحلی سوریه و لبنان در اختیار فرانسه و مناطق جنوبی زیر نظر انگلیس قرار گرفت با این حال در آوریل ۱۹۲۰ که کنفرانس «سان‌رمو» در ایتالیا برگزار شد، قیمومیت سوریه و لبنان به فرانسه واگذار شد و عراق و فلسطین به بریتانیا رسید. چهار ماه بعد هم توافقنامه «سور» در فرانسه منعقد شد که بر اساس آن ترکیه دیگر هیچ ادعایی نسبت به مناطق تحت قیمومیت فرانسه و بریتانیا نداشت. هر چهار کشور تحت قیمومیت تحت عنوان طبقه A به عضویت جامعه بین‌الملل درآمدند (Hitti,1959:241).
به‌رغم توافقی که در کنفرانس سان‌رمو بین قدرت‌های بزرگ حاصل شد، فیصل، فرزند شریف حسین به تحت قیمومیت درآمدن سوریه تن نداد. اوایل ژوئن سال ۱۹۲۰، فیصل که به سمبل خواسته‌های سوری‌ها تبدیل شده بود، به دمشق بازگشت. وی از سفر دوم خود به سوریه بازگشته بود و در این سفر قانع شده بود که فرانسه و انگلیس حاضر به پذیرش استقلال سوریه نیستند. کنگره سوریه که در دمشق تشکیل شده بود، خواستار تاسیس سوریه از «بندر طرطوس» تا «صحرای سینا» بود. این سوریه در واقع سوریه کنونی و فلسطین را در بر می‌گرفت اما لبنان را کنار می‌گذاشت(Hitti,1959:242).
در همین شرایط و در تاریخ ۱۴ جولای، «هنری گورود»، کمیسر ارشد فرانسه و از قهرمانان این کشور در جنگ اول جهانی خطاب به فیصل یک اولتیماتوم صادر کرد و از وی خواست تا بدون قید و شرط، قیمومیت فرانسه را بپذیرد. اندکی بعد، نیروهای فرانسوی بدون اینکه با مقاومت شدیدی مواجه شوند، وارد سوریه شدند و مقاومت سربازان کم‌تعداد و آموزش‌ندیده فیصل را شکستند. فیصل به ‌ناچار سوریه را ترک کرد و بعدها از سوی بریتانیایی‌ها به پادشاهی عراق رسید. نوه فیصل تا سال ۱۹۵۸ در عراق حکومت می‌کرد(Hitti,1959:242). یکی از مسایل مهم در خصوص فیصل این بود که از اساس با قیمومیت فرانسه مشکل داشت و متمایل به بریتانیا بود (لنچافسکی،۲۷۵:۱۳۳۷).
قیمومیت فرانسه بر سوریه در ابتدا با مشکلاتی مواجه بود. نبود ارگان‌های اداری و مکانیسم اداره کشور فرانسوی‌ها را مجبور کرد تا از همان ابتدای قیمومیت خود، مشغول ایجاد دستگاه‌های حکومتی و قضایی شوند، به تعمیر جاده‌ها بپردازند و آموزش را سیستماتیک نمایند. قیمومیت فرانسه موفق شد به مرور یک سیستم مدرن اداری را در مناطق تحت تسلط خویش ایجاد کند(Hitti,1959:242-243).
دولت فرانسه بعد از اشغال نظامی سوریه، به ‌فکر افتاد تا به طریقی این کشور را برای همیشه تحت تصرف خود درآورد و بالاخره راه‌ حل قضیه را در دستور دیرینه سیاست یعنی «تفرقه بینداز و حکومت کن» دریافت و بدین منظور ژنرال گورود در اول سپتامبر سال ۱۹۲۰ میلادی، آن کشور را به چهار ناحیه مجزا یا «ولایت» تقسیم کرد که عبارت بودند از : لبنان کبیر، دمشق که شامل جبل‌الدرروز می‌شد، حلب و لاذقیه که محل اجتماع علویون بود. همچنین در ۱۹۲۴، فرانسوی‌ها دست به تاسیس ولایت اسکندرون زدند که بعدها به ترکیه الحاق شد و نام آن به «هاتای» تغییر کرد (لنچافسکی،۲۷۶:۱۳۳۷). اکثریت سنی‌مذهب سوریه نه از قیمومیت فرانسه در سوریه شادمان بود و نه با تقسیم سوریه موافق بود. این اکثریت، تقسیمات مزبور را ابزاری برای جلوگیری از شکل‌گیری همبستگی ضد فرانسوی بر مبنای مذهب می‌دانست… به مرور، مناطقی به ولایت لبنان افزوده شد و بعد در همان سال ۱۹۲۴، باقی بخش‌های باقی‌مانده سوریه نام گرفتند(Kamrava,2005:45). بر این اساس، در قیمومیت فرانسه، اساس جدایی لبنان از سوریه و همچنین اسکندورن از این کشور طرح‌ریزی شد.
سوریه تا سال۱۹۳۰ میلادی بدون قانون اساسی اداره می‌شد. در سال ۱۹۲۸، قانون اساسی مدنظر یک مجمع منتخب سوری با مخالفت کمیسر فرانسوی مواجه شد. در سال ۱۹۳۰، کمیسر فرانسوی خودش دست به تدوین یک قانون اساسی برای سوریه زد که البته شباهت‌های زیادی به همان پیش‌نویسی داشت که مجمع انتخاب‌شده طرح‌ریزی کرده بود(Hitti,1959:243).
پس از جنگ جهانی دوم زمینه استقلال یابی کشورهای منطقه خاورمیانه مهیا شد. تا پایان سال ۱۹۴۵ میلادی، بریتانیا و فرانسه توافق کردند که در خصوص خارج ساختن نیروهای خود از سوریه و لبنان به مشورت با یکدیگر بپردازند. پذیرش لبنان و سوریه در تاریخ ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ به عضویت سازمان ملل متحد نشان می‌داد نظام بین‌المللی پایان دوران قیمومیت را به‌رسمیت شناخته است. ۲۰ روز پس از این تاریخ سوریه به عضویت اتحادیه عرب هم درآمد. تحت فشار سازمان ملل متحد، تخلیه سوریه از نیروهای خارجی در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۴۶ به پایان رسید (Hitti,1959:249). به این ترتیب، پس از قرن ها حکومت قدرت های خارجی، سوری ها سرانجام توانستند حکومت خود را تشکیل دهند. مردم این کشور سال ها زیر سلطه امپراتوری های یونان و روم و عثمانی بودند و در نهایت فرصتی برای دفاع از استقلال خود یافتند. سوریه استقلال خود را نیز به ‌نوعی مدیون تحولات نظام بین‌الملل است. در واقع می توان گفت که نظام بین الملل بود که دولت سوریه را بنا نهاد.
با استقلال سوریه فصل نوینی در تاریخ این کشور آغاز شد که مهمترین مشخصه های آن آشفتگی سیاسی و کودتاهای نظامی است طوری که در سال های ۱۹۴۹-۱۹۴۵چند کودتای نظامی توسط افرادی چون حسنی زعیم، حناوی، ادیب شیشکلی و آتاسی به وقوع پیوست(نیاکوئی، ۱۳۹۱: ۱۳۵). سوریه پس از استقلال دچار بی ثباتی طولانی شد به این جهت که از یک طرف به دلیل باقی ماندن ریشه های استعمار و هرج ومرج داخلی و عدم کارایی نهادهای دولتی و از طرف دیگر ناکامی در تحصیل استان اسکندرون که بعد از خروج فرانسه در اختیار ترکیه قرار گرفته بود، همچنین به دلیل شکست از اسرائیل در جنگ سال ۱۹۴۸، اعراب و اسرائیل با مشکلاتی رو به رو بود. تاریخ این کشور بعد از پایان جنگ نیز تا چند دهه تحت تأثیر بحران اعراب و اسرائیل قرار داشت.
در سال ۱۹۴۸ سوریه با حضور در اولین جنگ اعراب و اسرائیل شکست سختی را متحمل شد. این امر رهبران سوریه را بی اعتبار ساخت. شکری القوتلی که در دوران جنگ جهانی دوم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده بود، با کودتای نظامی در سال ۱۹۴۹برکنار شد(دوئرتی،۱۳۸۵: ۴۴). پس از آن، این کشور برای بیست‌ سال در بحرانی داخلی فرورفت و کودتاهای متوالی را تجربه کرد.
از وقایع پر اهمیت سوریه در دوران پس از استقلال می توان به اتحاد این کشور با مصر در سال ۱۹۵۸، اشاره کرد در این سال مصر و سوریه با هم متحد شدند و جمال عبدالناصر رئیس جمهور، جمهوری متحد عربی شد. این اتحاد تا سال ۱۹۶۱ ادامه داشت(برزین،۱۳۶۵: ۷۳). به هر حال اتحاد دو کشور چندان موفقیت آمیز و پایدار نبود و متعاقب یک کودتای نظامی در سال ۱۶۹۱ سوریه از مصر جدا شد و جمهوری متحد عربی منحل شد. در طی سال های بعدی نیز بی ثباتی سیاسی تداوم یافت و کودتاهای مختلفی در این کشور به وقوع پیوست.
در سال ۱۹۶۷ طی جنگ ۶ روزه اعراب واسرائیل، بلندی های جولان به اشغال اسرائیل در آمد. شکست سوریه و مصر در جنگ با اسرائیل، حکومت سوسیالیستی رادیکالی را که با کودتای ۱۹۶۶ تشکیل شده بود، تضعیف نمود؛ این امر مشکلات زیادی را به دنبال داشت و سبب نفوذ جناح مبارز حزب بعث در سیاستگذاری سوریه شد. در این مقطع ژنرال حافظ اسد که از وزارت دفاع و رهبری جنبش فداییان، را بر عهده داشت و به لحاظ فکری نیز گرایش میانه رویی داشت(دوئرتی:۴۹). در نوامبر۱۹۷۰ حافظ اسد وزیر دفاع وقت به انجام کودتای نظامی خونینی مبادرت کرد و رهبری غیر نظامی حزب را برکنار نمود و قدرت را کاملاًًٌ در دست گرفت(نیاکوئی، ۱۳۹۱: ۱۳۵). حافظ اسد به سرعت برای تثبیت حاکمیت خود حرکت کرد. او در سال ۱۹۷۰ رهبری حزب بعث را به دست آورده بود و در سال ۱۹۷۱رئیس جمهور سوریه شد. او تنها نامزد انتخابات بود و۲/۹۹ درصد آراء را کسب کرد(دوئرتی،۱۳۸۵ :۵۱). پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد ناآرامیها و هرج ومرج های داخلی از بین رفت و دوران نظم و ثبات در این کشور آغاز گردید. بدین ترتیب، نقطه ی عطفی در تاریخ سوریه پدیدار گردید و به عمر کودتاها و بی ثباتی ها خاتمه داده شد.
اسد رهبری حسابگر بود که با خونسردی و زیرکی راه های ماندن در رأس قدرت را می یافت. او از جایگاه محکمی در سوریه برخوردار بود (همان،۵۰). حافظ اسد رهبری بود که می دانست چگونه در دولت سوریه قدرت بی چون و چرای خود را حفظ کند. او همچنین می دانست که چگونه دیپلماسی با دیگر کشورها را اداره کند. اسد هنگامی که در می یافت همکاری با کشورهایی که زمانی دشمن سوریه به شمار می رفتند به نفع سوریه است، در این همکاری تردید نمی کرد. برای مثال زمانی که عراق در سال۱۹۹۰ به کویت حمله کرد، سوریه اولین کشور عربی بود که اقدام عراق را محکوم کرد. همچنین در سال ۱۹۹۱ اسد به خاطر مصلحت و منافعی که تشخیص داد به ائتلاف غرب علیه عراق پیوست.
با گذشت زمان حال حافظ اسد رو به وخامت می گذاشت و او می دانست که دیگر قادر نیست سال های بیشتری بر سوریه حکومت کند. اما می خواست خانواده اش در رأس قدرت باقی بمانند. حافظ اسد بزرگ ترین پسرش یعنی باسل را برای در دست گرفتن زمام رهبری سوریه آماده کرده بود. اما پس از آن که باسل در تصادف اتومبیل در سال ۱۹۹۴ کشته شد، اسد پسر کوچک خود بشار را به عنوان جانشین خود برگزید. اما همه با این انتخاب موافق نبودند. برادر او رفعت هنوز هم امیدوار بود تا روزی بر سوریه حکومت کند. او و حامیانش می کوشیدند تا با تسلط بر بندر لاذقیه جایگاهی در سوریه به دست آورند. اما نقشه آنان عملی نشد و هنگامی که حافظ اسد تصمیم به سرکوب ناآرامی ها گرفت، حامیان رفعت را دستگیر کرد و آن ها را به قتل رساند. اسد در انتخاب جانشین خود مصمم بود. بشار که در رشته پزشکی در بریتانیای کبیر تحصیل کرده بود، وارد ارتش سوریه شد و به سرعت مدارج ترقی را طی کرد. او با حمایت پدرش در سال ۱۹۹۹ به درجه سرهنگی رسید(دوئرتی، ۱۳۸۵ :۶۰). سرانجام پس از سال ها بیماری، حافظ اسد در۱۰ ژوئن ۲۰۰۰، هنگام مکالمه تلفنی با امیل لحود، رئیس جمهور وقت لبنان، دچار سکته قلبی شد و از دنیا رفت.(طاهایی ۱۳۸۸ :۱۲) همان گونه که طرح ریزی کرده بود، پسر او به عنوان رهبر سوریه قدرت را در دست گرفت. قانونی که حداقل سن برای تصدی مقام ریاست جمهوری را چهل سال تعیین کرده بود، خیلی ساده به ۳۴ سال، یعنی سن بشار اسد، تقلیل یافت. بشار نیز فرمانده نیروی مسلح سوریه و رهبر حزب بعث شد. در اواسط ماه ژوئیه سال ۲۰۰۰، او با کسب ۹۷ درصد آرا به ریاست جمهوری سوریه برگزیده شد(دوئرتی،۱۳۸۵: ۶۱).
۳-۳- چگونگی شکل گیری بحران سوریه
بحران های بین المللی در جهان سوم، به خصوص در خاورمیانه و آفریقا، به کرات روی می دهند. در بعضی از این کشورها، تعارضات میان دولتها، ریشه در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درونی و داخلی کشورها دارد. در موارد و شواهد دیگر، عوامل خارجی بر آتش اختلافات داخلی دامن زده و آن را شعله ورتر کرده است (برچر،۲۱۹: ۱۳۸۲). از آغاز سال ۲۰۱۱ نیز، خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد تحولات اساسی بوده است. ناآرامیها در جهان عرب چنان دامنه و ژرفایی دارد که بی گمان بررسی های تاریخی گسترده ای را می طلبد. تاریخ منطقه نشان می دهد سرازیر شدن مردمان به «خیابانهای عرب» بیشتر برای ابراز خشم و بیزاری نسبت به بیگانگان و استعمارگران بوده است، ولی اینک این چنین نیست. شهروندان به میدان قیام آمده اند تا نقشی کارساز ایفا کنند، نه برای اعلام ایستادگی در برابر دشمنان و نیروهای متجاوز بیرونی، بلکه برای عقده گشایی و رساندن فریاد خود به آسمان از رنجها و کمبودهای دیرپا و پایمال شدن حقوق و آزادیهایشان در گذر دهه ها. به بیان دیگر، مردم خاورمیانه و شمال آفریقا میدان های شهرها را به محل بیان درد دلهای همگانی تبدیل کرده اند(دهشیار، ۱۳۹۰: ص۴). شروع ناآرامی و خیزش های در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا از آن جا آغاز شد که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ در شهر سیدی بوزید تونس، پلیس، گاری دستی غیر مجاز یک جوان ۲۶ ساله سبزی فروش را مصادره کرد. محمد بو عزیزی که از این واقعه احساس تحقیر و ناتوانی می کرد، به یک ساختمان محلی دولتی رفت و خود را به آتش کشید. این واقعه پیش درآمد اعتراضات سیاسی گسترده ای شد که در نهایت به سقوط بن علی در تونس انجامید. تأثیر سرایتی این رویداد بر سایر جوامع عرب به گونه ای بود که چند صباحی بعد مبارک نیز در مصر سقوط کرد (نیاکوئی،۱۳۹۱: ۱۳). در لیبی سرسختی و خشونت فراگیر حکومت معمر قذافی را به دنبال داشت که سرانجام با دخالت نظامی کشورهای عضو ناتو، سقوط دیکتاتوری قذافی را به دنبال داشت، در یمن نیز قیام مردم باعث سقوط دیکتاتوری علی عبدالله صالح شد، همچنین دامنه اعتراضات کشورهای مختلفی چون بحرین، و سوریه را فرا گرفت و در کشورهای دیگری چون مراکش، اردن و عربستان سعودی نیز اعتراضاتی به وقوع پیوست. در واقع خودسوزی محمد بو عزیزی جوان دست فروش تونسی نه تنها خشم مردم را نسبت به نظام دیکتاتوری بن علی شعله ور کرد بلکه تونس را طلایه دار خیزش نوینی کرده که تا کنون خواب از چشم نظام های دیکتاتوری ظالم ومستبد را ربوده است. این امواج خیزش ها در ایران به عنوان «بیداری اسلامی» و در جهان غرب و کشورهای عربی به عنوان «بهار عربی» شناخته می شوند. با شروع بهار عربی و خیزش جنبش‌های رهایی‌ بخش خاورمیانه که منجر به سقوط چندین حاکم مستبد در کشورهای اسلامی گردید، مردم سوریه هم از این حرکت بی‌نصیب نماندند. جرقه ی بحران در سوریه از آن‌جا آغاز شد که چند دانش‌آموز با نوشتن شعارهای ضدحکومتی بر در و دیوار شهر موجب خشم مقامات امنیتی سوریه شدند. زمانی‌که نیروهای امنیتی به دستگیری این دانش‌آموزان اقدام کردند، با اعتراض خانواده‌های آنان مواجه شدند، ولی با برخورد نظامی و امنیتی به آنان پاسخ دادند. ارتش سوریه که هیچ‌گونه تجربه‌ای در مهار اعتراضات خیابانی نداشت، فکر می کرد همان‌گونه‌که برای مقابله با دشمن فرضی در پادگان‌ها آموزش دیده است، باید با مردم بی‌دفاع برخورد کند، غافل از این‌که این آتش زیر خاکستر ‌نهایتاً به آتشفشانی عظیم مبدل خواهد شد. بحران سوریه پس از گذشت بیش از دو سال و کشته شدن بالغ بر صد هزار نفر در درگیری ها و برگزاری مذاکرات بین‌المللی و چند جانبه متعدد در سطح منطقه و بین المللی، همچنان ادامه دارد.
نقطه آغاز بروز بحران سیاسی سوریه، سال ۲۰۱۱ و انجام تظاهرات‎هایی به شکل عمده در مناطق حاشیه‎ای، پیرامونی و شهرهای کوچک سوریه برای مبارزه با فساد، انجام اصلاحات و کسب آزادی بوده است. مردم سوریه با الهام گرفتن از سایر انقلاب ها، اگر چه دیرتر از سایر کشورهای عربی به خیابان ها ریختند و خواهان اصلاحات وتغییر اوضاع خود شدند؛ اگر چه اعتراضات مردم به دلیل وادار کردن نظام به اصلاحات داشت به نتایج قابل قبول می رسید اما برخی از گروه های مخالف نظام دست به اسلحه بردند و اعتراضات به مرحله خونبار خود رسید(آجرلو،۱۳۹۰: ۵۹). با حمایت های مالی، لجستیکی و تسلیحاتی بازیگران منطقه از جمله ترکیه، عربستان و قطر از مخالفان نظام و همچنین با تجهیز و تسلیح آنها روز به روز اعتراضات خشونت آمیز تشدید می شد.
درباره ی تحولات سوریه تفاسیر و دیدگاه های مختلف وحتی متعارضی وجود دارد. برخی از تحلیل گران چنین فرایندی را ناشی از گروه های اجتماعی در سوریه می دانند. آنان در تحلیل خود، رویکرد مبتنی بر اقتدارگرایی سیاسی دولت سوریه را عامل اصلی بحران می دانند. گروه دیگری بر این اعتقادند که سوریه مرز ژئوپلیتیکی رادیکالیسم سیاسی محافظه کاری جهان غرب محسوب می شود. بنابرین آمریکا و کشورهای محافظه کار عرب در صدد هستند تا زمینه افول قدرت دولت های رادیکال را فراهم آورند(متقی،۱۳۹۰: ۹). گروه اول ناآرامی ها و بحران در سوریه را تنها امتداد جنبش های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می دانند. در این نگاه، سوریه همانند کشورهای عربی، گرفتار مشکلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مردم آن برای رهایی از این مشکلات، دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیم زده اند. این کارشناسان بر این اعتقادند که معترضین برای دموکراسی فعالیت می کنند، خواهان حقوق سیاسی و آزادی هستند و این بزرگ ترین دغدغه است شبیه آنچه که در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا رخ می دهد. از طرف دیگر، عده ای از ناظران بین المللی بر این اعتقادند که حوادث سوریه بیش از آنکه منشاء داخلی داشته باشد، دارای منبع خارجی است و مشکلات داخلی سوریه عرصه و فرصتی برای بهره برداری و رقابت بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است. بر اساس این استدلال، سوریه همچنان قربانی می شود، نه تنها در درگیری های خشونت آمیز با ارتش بلکه با سیاست های مختلف بازیگران منطقه ای و بین المللی(نیاکویی و بهمنش،۹۱: ۹۹). برخی از کارشناسان معتقد به دیدگاه و تحلیل دوم، با استناد به دخالت‌های آمریکا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، عربستان سعودی، قطر و ترکیه در بی‌ثبات‌سازی سوریه، بر این باورند که جوهره ‌اعتراضات در این کشور، متفاوت از جنبش های مردمی کشورهای منطقه ‌است. بر اساس این دیدگاه مداخله بازیگران خارجی در تحولات داخلی سوریه به منزله یاری به مردم نیست بلکه مردم توسط عوامل بیرونی مسلح و مجهز شده و سپس کشته می شوند. به طور کلی می توان گفت: سطح تحلیل گروه اول فاقد نگاه دقیق و راهبردی به تحولات و ناآرامی های سوریه است؛ به این دلیل که در این نوع تحلیل صرفاً متغیر های داخلی(وضعیت داخلی این کشور) مورد بررسی قرار می گیرد و به عوامل بیرونی این تحولات و ناآرامی ها توجهی نکرده و آنها را نادیده می گیرد. به نظر نگارنده ‌اگرچه سوریه ‌از مشکلات فراوان و جدی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج می‌برد، اما ناآرامی‌های این کشور از نوع خیزش‌های مردمی و بیداری اسلامی نیست، و پیچدگی و تشدید بحران در این کشور تابعی از رقابت‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و همچنین متأثر از معادلات بین‌المللی است که برای تبیین دقیق آن باید متغیرهای مذکور را در تحلیل وضعیت این کشور مورد نظر و بررسی قرار داد. بنابراین برای ارائه تحلیلی دقیق و علمی در مورد عوامل تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه، علاوه بر سطح داخلی باید به سطح خارجی نیز توجه و آن را مورد تحلیل قرار داد.
۳-۴- سطوح تحلیل بحران سوریه
۳-۴-۱- سطح تحلیل داخلی
سوریه کشوری است که اکثر مشکلات سیاسی و اجتماعی کنونی اش ریشه در تاریخ دارد و این مسأله به سبب موقعیت خاص جغرافیایی آن بوده است. این کشور پیوسته محل برخورد اقوام و نژادها و عقاید و فرهنگ های مختلف بوده است. موجودیت برخی دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا محصول استعمار نه معلول نیاز مردمی که در آن به سر می برند. مرزهای این کشور را قدرت های استعماری بعد از جنگ جهانی اول و بدون توجه به روابط، جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی موجود در کل منطقه ترسیم کردند(دارایسدل و بلیک،۱۳۶۸: ۲۴۴). همچنین هویت سیاسی این کشورها هویتی ساختگی می باشد به این معنی که این هویت طبیعی نمی باشد و تحت فشار قوه قهریه و زور نظامی شکل گرفته است. در سطح داخلی سوریه، سه شکاف عمده مذهبی، سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به سمت و سوی حوادث کشور مؤثر بوده است.
۳-۴-۱-۱- شکاف مذهبی- طایفه ای
ریشه اصلی بحران جمعیتی سوریه، به این واقعیت بر می گردد که این کشور از اقوام و طایفه های مختلف تشکیل شده است. ایجاد یک نظم جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم حل و فصل این بحران درونی است. ناگفته پیداست که یک چنین ترکیبات جمعیتی انسانی ناهمگونی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی موجب بروز تنش ها و چالش های ناگزیر سیاسی و اجتماعی مختلفی را فراهم خواهد ساخت(آجرلو،۱۳۹۰: ۶۰). تبعیض قومی و فرقه گرایی مذهبی از بارزترین ویژگی های حکومت سوریه در دوران اسد به شمار می رود که زمینه های نارضایتی گسترده را در میان اقشار گسترده ای از جمله بخشی از کردها و بویژه بنیادگرایان سنی که علوی ها را نامسلمان می دانند ایجاد کرده و بستر عمیقی از منازعات فرقه ای را در این کشور به وجود آورده است.
ترکیب طایفه ای خاص سوریه به یک صف بندی و شکاف عمیق منجر شده که در یک سوی آن بخش هایی از اکثریت اهل سنت و در سوی دیگر آن بخش های عمده اقلیت ها (علویان، مسیحیان، دروزی ها) قرار دارند. اگر بخش هایی از اکثریت مذهبی اهل سنت برای پایان دادن به حاکمیت اقلیت علوی مبارزه می کنند، اقلیت علوی از تمامی امتیازات حاکمیتی و ابزار قدرت موجود برای حفظ خود بهره برداری کرده و تا حدودی توانسته سایر اقلیت ها و اکثریت اهل سنت را از ترس حاکمیت نیروهای مذهبی متعصب سنی، با خود همراه کند.
۳-۴-۱-۲- شکاف سیاسی
معارضان نظام حاکم خود از طیف وسیعی از نیروها تشکیل می شوند که دچار شکاف های درونی مختلف بوده و از ظهور به عنوان یک جبهه متحد باز مانده اند. اختلاف میان معارضان از طیف وسیعی از اختلاف، نظرها و دیدگاه های آنها ناشی می شود. به طور کلی، معارضان و مخالفان سوری را می‎توان به سه دسته کلی اسلام گرایان، ملی گرایان و ناسیونالیست های عرب تقسیم کرد. اسلام گرایان به دو گروه اخوان المسلمین و سلفی، ناسیونالیست ها به دو گروه قومی و چپ گرا تقسیم می شوند. این طیف بندی را نیز می توان به دو گروه یعنی نیروهای سکولار(ملی گرایان و قومی گرایان) و اسلام گرایان تقسیم کرد.
۳-۴-۱-۳- شکاف اقتصادی
یکی از مهمترین مسائل موجود در دنیای امروز، عوامل اقتصادی است که در موفقیت یا عدم موفقیت و در کل بر بقا و ادامه حیات حکومت تاثیر قابل توجهی دارد. عوامل اقتصادی در تحولات سوریه نیز بی تاثیر نبوده است(آجرلو،۱۳۹۰: ۶۱). بخش عمده توده های مردمی شرکت کننده در اعتراضات سوریه حاشیه نشینان و اقشار طبقات فرودست اجتماعی کشور هستند که به لحاظ تاریخی جزئی از پایگاه مردمی حزب حاکم بعث محسوب می شوند. طبقات اجتماعی کارگری و کشاورزان در بیش از یک دهه اخیر از اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی متضرر شده اند و انگیزه بیشتری برای برخورد با وضع موجود یافته اند. این در حالی است که بخش های مهمی از طبقه متوسط شهری و بورژوازی تجاری در اعتراضات جاری فعال نبوده و بی طرف یا گاه همراهی با نظام حاکم را در پیش گرفته اند. همین واقعیت نقش عمده ای از گسترش ناآرامی به دو شهر عمده (دمشق و حلب) جلوگیری کرده و بحران را در مناطق حاشیه ای کشور (مانند درعا و ادلب) و برخی از شهر های کوچک تر در مرکز کشور(حمص و حما)محدود نگه داشته و از تبدیل آن به قیام فراگیر کشوری، جلوگیری کرده است.
۳-۴-۲- سطح تحلیل فرا منطقه ای
علاوه بر سطح داخلی، قدرت های فرا منطقه ای نیز در سطح بین المللی سعی نموده اند تا روند تحولات منطقه ای را به گونه ای هدایت و مدیریت کنند که در آینده به نحو بهتری منافع آن ها را تأمین نماید. بدیهی است که تمام بازیگران سعی دارند در سایر تحولات حد اکثر منافع را بدست آورند. منافع ملی کشورها ایجاب می کند که بازیگران برای کسب منافع و اهداف تعریف شده خود در این تحولات نقش بازی کنند از طرف دیگر به دلیل منافع محور بودن رویکرد بازیگران، با استراتژی و منطق دوگانه ای برخورد می کنند به این معنی که نوع رفتار بازیگران بین المللی نسبت به تحولات منطقه و سوریه متفاوت باشد. در یک کشور از مردم و در کشوری دیگر از حکومت ها حمایت به عمل می آورند. در بحران سوریه دو دسته از قدرت های بزرگ جهانی با راهبردهای متفاوت و متعارض وجود دارند.
نخست، قدرت هایی که خواستار تغییر وضع موجود در سوریه می باشند. از جمله مهمترین این کشورها که در تحولات سوریه نقش بارزی را ایفا می کند آمریکا می باشد. آمریکا که از تحولات خاورمیانه غافلگیر شده است و ادامه این روند را در تضاد با منافع خود می بیند در تلاش است که با بازتعریف خود در منطقه، امور منطقه را مدیریت کند. آمریکا برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی، تضعیف مقاومت در منطقه را در دستور کار خود قرار داده است. برای این کار، سوریه را به عنوان محور اساسی مقاومت، مورد هجمه همه جانبه داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار داده است.
سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه پس از انقلاب های عربی تاثیرگذاری بر معادلات قدرت در منطقه و پیگیری سیاست سنتی خود یعنی حفظ توازن قوا در منطقه برای تامین منافع و امنیت ملی خود بوده است. آمریکا در استراتژی خود در سیاست خارجی همواره به اصل توازن قوا به عنوان یک اصل مهم برای تامین منافع خود در منطقه از جمله تضمین جریان آزاد نفت و انرژی و حفظ امنیت اسرائیل نگاه کرده است. بنابراین یکی از عناصر اصلی استراتژی کلان آمریکا در منطقه خاورمیانه بعد از بروز انقلاب های عربی حفظ توازن قوا و به نوعی تسلط بر معادلات منطقه است(برزگر،۱۳۹۲ :۲۸۶). یکی دیگر از کشورهای تأثیر گذار در تحولات سوریه که هم راستا با سیاست آمریکا می باشد فرانسه است. از آغازین روزهای شروع اعتراضات در سوریه، فرانسه حساسیت زیادی نسبت به عکس­العمل دولت بشار اسد در خصوص ناآرامی­ها از خود نشان داد. دولت فرانسه با محکوم کردن شدید اقدامات نامتناسب دولت دمشق در برخورد با مردم، همچون قضیه لیبی تلاش بسیاری برای اعمال فشار حداکثری به دولت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل صورت داد. سیاست فرانسه در قبال بحران سوریه، تغییر رژیم در دمشق است.
گروه دوم، قدرت های خواستار حفظ وضع سابق در سوریه که در برگیرنده روسیه و چین می باشند و در بحران سوریه در مقابل آمریکا و دولت های اروپایی ایستادگی کرده اند. بنابراین در حالی که کشورهای غربی و متحدین عرب آنها برای تشدید فشارها علیه سوریه و فراهم آوردن زمینه برای دخالت نظامی در سوریه تأکید می کنند؛ روسیه و چین بر مخالفت های خود با چنین تلاش های خصمانه ای تأکیدکرده اند.
سیاست و برداشت‏ های روسیه نسبت به تحولات جهان عرب را باید ناشی از منافع و ارزش‏های خاص روسیه در چارچوب رقابت کلان با آمریکا در ارتباط با موضوعاتی همچون گسترش نظم آمریکایی به منطقه خاورمیانه و همچنین بحث گسترش سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا و سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه مورد ارزیابی قرار داد(برزگر،۱۳۹۲ :۲۷۱). روسیه به خوبی از این مسأله آگاهی دارد که در صورت سرنگونی دولت بشار اسد با مداخله نظامی غربی ها، دیگر قادر به ادامه روابط قبلی با سوریه نبوده و علاوه بر زیان های اقتصادی، از منظر نظامی نیز دچار خسارات عظیمی با از دست دادن بازار تسلیحاتی سوریه و پایان حضور دریایی آن نیز در بندر طرطوس خواهد شد(عبدالباری،۲۰۱۲). روسیه و سوریه همکاری‌ های نظامی گسترده‌ای دارند و نیروی دریایی روسیه دارای یک پایگاه دریایی در بندر طرطوس است که تنها پایگاه نظامی روسیه خارج از محدوده شوروی سابق محسوب می شود.
چین همانند روسیه نگران گسترش نقش و نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه و از دست رفتن کشورهایی همچون سوریه در چارچوب تحولات عربی است(برزگر،۱۳۹۲ :۲۸۱). مخالفت روسیه و چین با غرب در خصوص بحران سوریه، تاکنون یکی از دلایل عدم قاطعیت آمریکا در سیاست های خود در قبال بحران سوریه بوده است. با توجه به اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی بحران سوریه به ویژه از لحاظ امنیت اسرائیل، آمریکا به موافقت و همراهی قدرت هایی چون روسیه و چین در خصوص این بحران نیاز دارد. این موضوع سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه را از سیاست آمریکا در قبال بحران افغانستان، عراق و تا حدودی لیبی از لحاظ بی توجهی به مخالفت روسیه و چین متمایز می کند. روسیه و چین بارها اعلام کرده اندکه با رویکرد غربی ها در قبال سوریه به شدت مخالفند. به همین جهت با وتوی قطعنامه پیشنهادی غرب علیه دولت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل، به صورت جدی در صدد خنثی کردن اقدامات غرب در خصوص سوریه بر آمده اند. در این راستا روسیه دست به اقدامات دیگری نظیر ارسال محموله موشک های ضد کشتی پیشرفته به سوریه زده است اقدام دیگر روسیه، اعزام یک ناو گروه شامل ناو هواپیمابر به سواحل سوریه بوده است(عبدالباری،۲۰۱۲) این اقدام در واقع با هدف اعلام پشتیبانی جدی روسیه از دولت سوریه و به منزله هشداری به غرب انجام شد. می توان گفت که هدف اصلی روسیه از این اقدام، جلوگیری از شکل گیری هر گونه توافقی بین کشور های بزرگ غربی یعنی آمریکا ، فرانسه و انگلیس برای اقدام نظامی مشابه مورد لیبی در چارچوب عملیات فرا منطقه ایی ناتو علیه سوریه است. نقش دو قدرت روسیه و چین در مورد تحولات سوریه را می توان به عنوان قدرت موازنه کننده ای در مقابل غرب تلقی کرد.
۳-۴-۳- سطح تحلیل منطقه‎ای
بحران سوریه علاوه بر مسائل داخلی از کشاکش‌های منطقه‌ای نیز متأثر است. می توان گفت مداخله های منطقه ای مهم ترین عامل تأثیر گذار بر تحولات داخلی سوریه است. در واقع تداوم بحران سوریه ناشی از رقابت بین دو جریان متضاد «مقاومت» و «محافظه کار» در منطقه خاورمیانه است. با آغاز بهار عربی شاهد بروز رقابت فزاینده بین جریان مقاومت، شامل کشورهای ایران و سوریه و گروه مقاومت حزب الله لبنان در مقابل جریان میانه‌ رو، شامل عربستان سعودی، قطر و ترکیه در منطقه خاورمیانه بوده ایم.
اختلافات این دو جریان صرفاً محدود به نحوه برخورد با اسرائیل نمی‌شود؛ بلکه در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، اقتصاد و تعامل با قدرتهای بزرگ نیز گسترش می‌یابد. نخست جریان مقاومت در مسأله فلسطین خواهان برخورد جدی با اسرائیل بوده و نسبت به روابط با آمریکا و غرب نگاه بدبینانه دارد و خواهان تجدید نظر در ساختار قدرت در منطقه است. برعکس جریان میانه ‌رو و محافظه کار، خواهان پیگیری صلح خاورمیانه است و دارای روابط بسیار گسترده‌ای با آمریکا بوده و از هم پیمانان استراتژیک غرب محسوب می‌شود. در جریان تحولات عربی، جریان میانه رو که در ابتدا به دلیل سرعت وقایع به نوعی تضعیف شده بود کم کم به کنترل اوضاع پرداخت و با همکاری غرب تلاش کرد تا جریان مقاومت را تحت فشار قرار داده و حرکتی را که بعد از انقلاب مصر به سمت جریان مقاومت و ضد آمریکایی منطقه راه افتاده بود متوقف کند تا از این قافله تغییرات در منطقه خاورمیانه بی نصیب نماند و به بازنده مطلق تبدیل نشود (برزگر،۱۳۹۲ :۱۷۷).
مخالفت سوریه با سیاست‌های آمریکا در منطقه و همسویی با ایران، به رسمیت نشناختن اسرائیل و مخالفت با طرحهای صلح عربی در قضیه فلسطین منجر به احساس خطر از این ناحیه برای آمریکا و متحدانش شده است. به همین دلیل و بنابر اهمیت استراتژیک سوریه و سیاستی که این کشور در قبال این دولت‌ها اتخاذ کرده باعث مقابله شدید آمریکا و جریان محافظه کار با این کشور در فضای بین‌المللی شده است. در همین راستا جریان محافظه کار در تلاش است با منزوی کردن سوریه، یکی از متحدان کلیدی ایران در منطقه که پل ارتباطی با گروه های مقاومت حزب الله و حماس هم هست، ضربه‌ای به این جریان بزند.
همانطور که می دانیم سوریه اهمیت فوق العاده ای در منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد. واقع شدن سوریه در کناره ی دریای مدیترانه و همچنین همسایگی آن با رژیم صهیونیستی جایگاه ویژه ای به سوریه داده است؛ این موقعیت باعث شده که تحولات این کشور و پیامدهای آن با حساسیت های زیادی در محافل منطقه ای دنبال شود. بنابراین در فصل بعدی این پژوهش به سیاست خارجی و رویکرد بازیگران تأثیر گذار در رابطه با تحولات این کشور پرداخته می شود؛ بر این اساس نقش سیاست ترکیه، عربستان سعودی و قطر در خصوص بحران سوریه مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در فصل آخر پژوهش به سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه پرداخته می شود.
فصل چهارم:

اینترنت و نقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی مصر – تونس- قسمت 2

2-2-12- مراحل جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………………. 59
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
2-2-13- کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………… 60
2-2-14- استراتژی های جنبش اجتماعی ……………………………………………………………………… 61
2-3- مروری بر دیدگاه های نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………… 62
2-3-1- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………… 66
2-3-2- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی …………………………………………. 73
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
2-3-3- ساختار شبکه های اجتماعی…………………………………………………………………………….. 76
2-3-4- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… 77
2-3-5- کارکرد های شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………….. 79
2-3-6- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ………………………………………………………………….. 80
2-3-7- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ………………………….. 82
2-5- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………… 82
2-6- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 83
2-6-1- مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………… 84
2-6-2- مدل نظری آلن تورن ………………………………………………………………………………………………. 85
2-6-3- مدل نظری چارلز تیلی ……………………………………………………………………………………………. 86
2-7- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 94
فصل سوم
3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96
3-2- ابزار های گرد آوری ………………………………………………………………………………………………… 96
3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….97
3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 98
3-5- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-6- مقوله های تحلیل ……………………………………………………………………………………………………… 99
3-7- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 100
3-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. 101
2-8-1- جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 101
2-8-2- اینترنت ………………………………………………………………………………………………………………… 103
2-8-3- ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………………… 104
2-8-4- مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………………. 105
2-8-5- مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………. 106
2-8-6- تاکتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 106
2-8-7- رهبری توده ها ………………………………………………………………………………………………………. 108
2-8-8- کسب حمایت داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………… 109
2-8-9- آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………. 110
3-9- تعیین اعتبار ……………………………………………………………………………………………………………….. 110
3-10- پایایی …………………………………………………………………………………………………………………… 110
3-11- روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 111
فصل چهارم
4-1- کشور مصر …………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-2- تاریخچه سیاسی مصر …………………………………………………………………………………………….. 114
4-3- انقلاب مصر 2011 …………………………………………………………………………………………………. 115
4-3-1- اولین جرقه های اعتراضات ………………………………………………………………………………….. 116
4-4- نقش اینترنت در موفقیت جنبش مصر ………………………………………………………………………… 132
4-4-1- نقش اینترنت در مشارکت جنبش اجتماعی …………………………………………………………….. 134
4-4-2- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی …………………………………………………………….. 136
4-4-3- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها ………………………………………………………… 137
4-4-4- نقش اینترنت در کسب حمایت های داخلی و خارجی ……………………………………………….. 139
4-4-5- نقش اینترنت در آگاهی مردم مصر از جنبش اجتماعی ……………………………………………….. 141
4-4-6- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم …………………………………………….. 142
4-5- شبکه های اجتماعی و انقلاب مصر ……………………………………………………………………………… 143

ویژگی های یک پنل پیامکی خوب

پنل SMS اس‌ ام‌ اس یا سامانه پیامکی چیست؟

حتماً شما هم تجربه ساختن ایمیل و استفاده از پنل آن را دارید. این پنل به شما اجازه می‌دهد تا ایمیل‌های خودتان را ارسال و دریافت کنید. کار کردن با پنل پیامکی هم به همین سادگی است.

پنل اس ام اس در حقیقت یک نرم‌افزار در فضای اینترنت است، که به شما اجازه می‌دهد تا مشتریان‌ را مدیریت کنید و برای آن‌ها پیامک‌های انبوه ارسال کنید.

حالا مشتری می‌تواند یک نفر باشد یا کل شاگردان یک مدرسه و یا در مقیاسی بزرگ‌تر، اهالی شهر یا کشوری را شامل شود. به عبارت دیگر شما بدون نیاز به سخت‌افزار یا برنامه جانبی خاصی می‌توانید مشتریان را دسته‌بندی کنید و پیامک‌های متناسب با هر دسته را ارسال کنید.

چرا باید پنل اس ام اس داشته باشم؟

همان‌طور که قطعاً خودتان هم می‌دانید زندگی امروز ما بدون موبایل غیر ممکن است. تقریباً می‌توانیم بگوییم که 95 درصد از آدم‌ها از موبایل استفاده می‌کنند، بنابراین بازاریابی که بر اساس موبایل شکل گرفته باشد، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بازاریابی در سراسر دنیا است. برای همه کسب‌وکارهایی که‌ می‌خواهند در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشند و صدای بلند برندشان را به مشتریان برسانند، بازاریابی پیامکی یکی از بهترین روش‌های بازاریابی است.

از طرفی دیگر، کسب‌وکار شما از جهت خدمات و تبلیغات نیاز به یک راه ارتباطی سریع و بی‌واسطه دارد. سامانه پیامکی امکان این را می‌دهد که در مقیاس‌های مختلف (مثلاً محله، شهر و …) کسب‌وکار خودتان را تبلیغ کنید. چه روشی بهتر از داشتن یک پنل اس ام اس وجود دارد که هم ارزان باشد و هم در سریع‌ترین زمان ممکن پیام  را به مخاطبان برساند؟

پنل ارسال اس ام اس چه قابلیت‌هایی دارد؟

یک پنل پیامکی که مناسب کسب‌وکار شما باشد، علاوه‌بر ویژگی‌های پایه مثل ارسال و دریافت پیامک، ویژگی‌های منحصربه‌فرد دیگری هم دارد؛ مثلاً می‌تواند به گروه سنی خاصی پیامک ارسال کند یا منطقه خاصی از کشور را تحت پوشش قرار بدهد و پیامک را به صنف یا دستۀ شغلی ویژه‌ای بفرستد. در ادامه همهٔ این ویژگی‌ها را بررسی می‌کنیم.

قابلیت ارسال اس ام اس یا پیامک

شما می‌توانید در لحظه به شماره همهٔ مشتریان، ارسال انبوه انجام دهید. اگر بانک شماره‌های شما کوچک است یا به‌تازگی کسب‌وکارتان را راه‌اندازی کردید و هنوز مشتریان زیادی ندارید، شاید جالب باشد که بدانید در سامانه پیامکی، بانک شماره‌های حاضر و آماده‌ای وجود دارد، تا بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن بازاریابی پیامکی‌ را شروع کنید.

امکان دریافت پیامک

همان‌طور که شما می‌توانید از طریق پنل اس ام اس به مشتریان‌ پیامک ارسال کنید، آن‌ها هم می‌توانند برای شما اس ‌ام ‌اس بفرستد!

در واقع پنل اس ام اس یک قابلیت فوق‌العاده برای برقراری تعامل میان شما و مشتریان است. از طریق سامانه پیامکی، می‌توانید نظرات مخاطبان را دربارهٔ کسب‌وکار خود جویا شوید، مسابقه پیامکی ترتیب دهید و خیلی موارد دیگر که می‌تواند برای کسب‌وکارتان مفید باشد.

ارسال بر اساس سن و جنسیت

فرض کنید شما صاحب یک مهدکودک هستید و می‌خواهید امکانات و آموزش‌هایی را که در مهد ارائه می‌کنید، با بازاریابی پیامکی به گوش والدین برسانید. مشتریان شما در چه بازه سنی قرار دارند؟ آیا منطقی است که برای مردم کل شهر پیامک ارسال کنید؟

مسلماً نه! با استفاده از قابلیت بالا، شما فقط برای کسانی‌که در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند پیامک می‌فرستید و به این شکل مشتریان واقعی خودتان را هدف می‌گیرید.

ارسال منطقه‌ای و ارسال BTS

دوباره همان مثال قبل را در نظر بگیرید. فرض کنید که مهدکودک شما در منطقه پونک قرار دارد. به نظرتان منطقی است کسی‌که نه ساکن آن منطقه است و نه محل کارش نزدیک پونک است، بخواهد بچه‌اش را در مهد شما ثبت‌نام کند؟
مسلماً باز هم نه! با استفاده از قابلیت ارسال منطقه‌ای می‌توانید فقط ساکنین پونک را هدف بگیرید و همچنین با به‌کارگیری امکان ارسال از دکل مخابراتی(BTS) می‌توانید تنها برای کسانی‌که به پونک رفت‌وآمد دارند، پیامک ارسال کنید. برای آشنایی بیشتر با ارسال BTS مقالۀ «ارسال پیامک از طریق آنتن مخابراتی» را بخوانید.

ارسال بر اساس شغل

یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب پنل‌های پیامکی، ارسال بر اساس شغل است. این ویژگی زمانی به کار می‌آید که مشتریان جز شغل یا صنف خاصی باشند، در این صورت تبلیغات ارزان پیامکی حتی بهتر از تبلیغات پرهزینه تلویزیونی بازدهی دارد؛ چون دقیقاً با شناسایی مخاطب درست، پیامک را به افرادی که باید می‌رسانید.

علاوه‌بر امکانات بالا، پنل‌های پیامکی قابلیت‌های دیگری هم دارند که به شما این امکان را می‌دهند تا با دقت بیشتری تبلیغ کنید و فروش خودتان را به بالاترین حد ممکن برسانید. برای آشنایی با امکانات متنوع سامانه ملی‌پیامک می‌توانید پنل‌های چهارگانه ملی پیامک را بررسی و پنل مورد نیاز را تهیه کنید.

قابلیت گزارش گیری و آمار

شاید تا اینجای داستان این پرسش پیش آمده باشد، که حالا چگونه می‌توانید بفهمید چند درصد از پیامک‌ها به دست مشتریان رسیده‌ است؟ آیا اصلاً چنین امکانی در پنل اس ام اس وجود دارد؟

پاسخ ما قطعاً برای شما رضایت‌بخش است. در پنل اس ام اس قابلیت گزارش‌گیری با دقت بسیار بالایی وجود دارد. هنگامی که یک پیامک را می‌فرستید، می‌توانید ببینید که پیامک ارسالی در چه وضعیتی قرار دارد. در این حالت با سه وضعیت مواجه می‌شوید:

 1. وضعیت رسیده به گوشی
 2. وضعیت رسیده به مخابرات
 3. نرسیده به گوشی (در این حالت هزینه‌ شما بازگشت داده می‌شود.)

توجه داشته باشید در صورتی که پیام به دست مشتری نرسیده باشد هزینه آن بازگشت داده می‌شود و حتی می‌توانید گزارش هزینه برگشت داده شده توسط سامانه را هم داشته باشید.

یک پنل اس ام اس خوب چه ویژگی دارد؟

مطمئناً کسی دلش نمی‌خواهد در هنگام خرید، سرش کلاه برود و یک پنل پیامکی به‌دردنخور نصیبش شود. برای اینکه همچین بلایی سرمان نیاید باید خیلی دقیق نشانه‌های یک پنل پیامکی خوب را بشناسیم. نشانه‌هایی مثل پشتیبانی خوب، کاربری مناسب و … لطفا قبل از خرید پنل اس ام اس با بخش پشتیبانی سایت www.amootsms.com (پنل پیامک آموت) بزنید و ویژگی های پل اس ام اس خوب را بررسی کنید.

 خرید فنس چمنی

فِنس fence یا hedge که در زبان فارسی با عنوان حصار یا پرچین نامیده می شود، سازه ایست که برای جدا سازی فضاهای مختلف و تعیین حریم و حد و مرز محوطه استفاده می شود. فنس ها انواع گوناگونی دارند و مواد سازنده آنها معمولاً چوب، فلز، سنگ، آجر، پلاستیک و… است. آن چه که در اصطلاح عامیانه فنس شناخته می شود، در واقع توری سیمی بوده که به آن می پردازیم. از گذشته های بسیار دور، انسان همواره برای محافظت از خود و اموالش در مقابل خطرات محیط زندگی، همچون حیوانات درنده و دشمنان، به حصار کشی مباردت می کرده. این کار، خانه و حریم خصوصی را از دید و دسترس دیگران خارج کرده و باعث ایجاد امنیت نسبی می گردد. در دهه های گذشته، نصب و استفاده از توری حصاری فلزی در پیرامون زمین و باغات، بسیار متداول بوده. برای سبز کردن این فنس ها معمولا از کاشت گیاهان رَوَنده و چسبنده علفی همچون انواع پیچک استفاده می شده. این گیاهان برای این که زنده و سبز باقی بمانند، به خاک، تغذیه، آبیاری و نور نیاز دارند. عدم تامین نیازهای حیاتی گیاه، باعث زوال و از بین رفتن آنها می شود.

خرید فنس چمنی

 

از سوی دیگر، در فصل های سرد سال مثل پاییز و زمستان، گیاهان دچار خزان و برگ ریزی می شوند و پوشش مورد انتظار فراهم نخواهد شد.

در بسیاری از موارد، شرایط مورد نیاز برای حفظ سلامتی و حیات گیاهان طبیعی فراهم نیست و به همین دلیل باید به فکر یک پوشش سبز مصنوعی باشیم.

یکی از انواع نوین فنس، فنس چمنی مصنوعی می باشد که در سال های اخیر مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته است.

 

مشخصات فنّی

 

ساختار اصلی فنس چمنی همچون دیگر انواع توری های سیمی فلزی، از سیم مفتول فولاد گالوانیزه تشکیل می شود.

 

بر روی سیم های مفتول، پوششی از جنس پی وی سی PVC و به شکل لایه نازک ریش ریش شده به رنگ سبز وجود دارد که در واقع ظاهر برگ های نازک چمن طبیعی را تداعی می کند.

طول نوارها حدود 30 تا 35 میلی متر و پهنای این بخش های بریده بریده از حدود 2 تا 4 میلی متر متغیّر است.

ماده پی وی سی مورد استفاده در این محصول، همچون دیگر پلیمرها بر اثر گرما و آتش، دچار ذوب شدگی و سوختگی می گردد.

ولی این ماده مقاومت بسیار خوبی داشته و آتش فقط در محدوده ای کوچک باعث سوختن و سیاه شدن پوشش چمنی شده و در همان نقطه باقی می ماند و به اطراف گسترش نمی یابد.

به این ویژگی، خود اطفایی یا self extinguishing گفته می شود.

 

همچنین این پوشش چمنی، در مقابل کلیه تنش های محیطی همچون نور خورشید، برف و باران و رطوبت، باد، سرما و گرما، خاک و گرد و غبار و… پایدار می باشد.

بر اثر عوامل نامبُرده، هیچ گونه پوسیدگی و تغییر رنگ نیز در فنس چمنی اتفاق نمی افتد و در ضمن حشرات هم نمی توانند آن را دچار تخریب و آسیب نمایند.

در فنس چمن یک لایه به رنگ سبز بهاره (روشن) در مرکز و چسبیده به سیم مفتول قرار دارد و یک لایه به رنگ سبز تابستانه (تیره) دور آن پیچیده شده و با یکدیگر در هم آمیخته اند.

این پوشش سبز، به طور کامل سیم مفتول را فرا گرفته به طوری که رنگ نقره ای و درخشنده مفتول پنهان شده و به چشم نمی آید.

سپس این مفتول های سبز پوش، توسط ماشین آلات ویژه ای به گونه ای به همدیگر بافته می شوند که شکل آشنای توری با خانه یا چشمی های همسانی به شکل مربع یا لوزی تشکیل می شود.

بسیاری از مردم، رنگ خاکستری و بی روح فنس های فلزی را دوست ندارند و فنس های ساخته شده با سیم های روکش دار پلاستیکی نیز معمولا دارای رنگ های غیر طبیعی هستند.

ولی رنگ سبز و ساختار متخلخل فنس چمنی در تناسب کامل با فضای سبز و باغ پیرامون خود بوده و سازگاری خوبی با محیط ایجاد می کند.

به این ترتیب، شادابی و طراوت را برای هر محوطه ای به ارمغان می آورد.

فنس چمنی در رنگ های گوناگون دیگری همچون سیاه، سفید، بنفش، آبی، زرد، طلایی، نارنجی، سرخ و… نیز تولید می شود که با وجود عدم انطباق با طبیعت، کاربردهای تزئینی خاص خود را دارد.

 

 

 

فنس چمنی به دلیل وجود سوراخ و حفرات خالی (چشمی ها) باد را به خوبی از خود عبور می دهد و در مقابل تند بادهای شدید، ایستایی خود را حفظ نموده و کنده نمی شود.

تابش نور بر روی فنس چمنی باعث درخشش غیر طبیعی آن نمی شود و ظاهر آن واقعی و باور پذیر به نظر می رسد. همچنین وزش باد باعث ایجاد صدای نامطلوب از آن نخواهد شد.

فنس چمنی با ایجاد دیواری سبز و متراکم، محدوده مورد نظر شما را از دید عمومی پنهان کرده و حریم خصوصی شما به خوبی محافظت می شود.

 

موارد مصرف و کاربردها

 • دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی ساختمان
 • محصور نمودن نمای بالکن و تراس خانه
 • ایجاد دیوار سبز در باغ رستوران، باغ تالار، کافی شاپ
 • ایجاد حصار برای باغ، حیاط ویلا و بالای دیوار خانه، روف گاردن و…
 • اطراف زمین های ورزشی مانند تنیس، والیبال، فوتبال، استخر و…

 

نصب فنس چمنی

 

اولین مساله مهم در فرایند نصب فنس چمنی، محاسبه و اندازه گیری مقدار مورد نیاز این محصول در هنگام خرید می باشد.

ابتدا باید فضای مورد نظر را به دقت متر کنید و فنس چمنی را به همان اندازه سفارش دهید؛ نه کمتر و نه بیشتر. زیرا عدم رعایت این مساله، باعث اتلاف وقت و هزینه در فرایند نصب خواهد شد.

فنس چمنی را معمولا بر روی پایه های معمولی نصب می کنند. این پایه ها باید به خوبی درون بستر خود مقاوم سازی شده باشد.

 

نصب پایه فنس توری سیمی درون زمین

 

در صورت نصب روی زمین، پایه ها باید از نوع لوله، سپری، قوطی و اَشکال دیگر و از جنس فولاد مقاوم با ضخامت مناسب باشد تا استحکام و ایمنی حصار فنس چمنی را تضمین نماید.

این پایه ها در کف زمین و درون چاله با ملات سیمان پایدار می شود و یا بر روی صفحات فلزی ستون، جوش داده می شود.

در صورت نصب فنس چمنی بر روی دیوار، پایه ها باید به خوبی مستحکم و پایدار شوند.

همچنین، فنس چمنی را می توان به وسیله انواع سیم مفتول فولادی سیاه و سفید با ضخامت های مختلف بر روی نرده، حفاظ، فنس و سازه های مشابه نصب نمود.

قیمت فنس چمنی بسیار مناسب و معقول می باشد و با اختصاص بودجه ای اندک می توانید در هزینه های دیگر خود صرفه جویی نمایید.

 

نگهداری از فنس چمنی

 

مراقبت از فنس چمنی بسیار آسان است. جذب و انباشت خاک، گرد و غبار، برگ و بقایای درختان و گیاهان اطراف و… بر روی فنس چمنی کاملا طبیعی می باشد.

این آلودگی ها را می توان به کمک شلنگ آب پُر فشار، مواد شوینده پارچه و لباس مانند پودر رختشویی، جاروی مو بلند و… به خوبی شست و شو دهیم و تمیز کنیم.

به این ترتیب، فنس چمنی مثل روز اول، پاکیزه و نو خواهد شد.

تولید فنس چمنی در کارخانه توسط ماشین آلات مخصوص

ابعاد این چشمی ها در مدل های مختلف فنس، بسیار متنوع است که از بسیار ریز تا بسیار درشت متغیّر خواهد بود.

 

پوشش سبز چمنی موجود بر روی فنس، بافتی حجیم به آن می بخشد که قطر نهایی فنس را به حدود 6 سانتی متر می رساند.

فنس چمنی معمولاً به شکل رول و با عرض 0.5، 1، 1.5 و 2 متر و با طول 10 متر تولید می شود.

تنوع انواع کیف و استاندارد هایی که هنگام خرید باید در نظر بگیریم

کیف تنوع زیادی دارد که در این مقاله  از کیف یک درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.

قبل از بازگشایی مدارس، تمامی والدین به دنبال بهترین کیف مدرسه برای فرزندان خود هستند.

اگر کیف مناسب برای فرزند خود تهیه نکنید، ممکن است ستون فقرات فرزند دلبندتان دچار آسیب شود

یا اینکه مشکلات حرکتی برای او ایجاد شود. بر این اساس، خرید یک کیف مناسب بسیار حائز اهمیت است و باید در آن دقت زیادی داشته باشیم.
یک کیف مناسب استاندارد چه ویژگی‌هایی دارد؟
کیف‌های  استاندارد ویژگی‌هایی دارند که این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

 

انواع کیف  – جنس کیف

کیف  باید سبک باشد، پس کیف‌هایی با جنس لی یا کتان به دلیل این‌که سنگین هستند، مناسب مدرسه نمی‌باشند چرا که وزن این کیف‌ها با پر کردنشان با کتاب و دفتر و غیره بیش از اندازه بالا می‌رود.
پس یک انتخاب بسیار خوب برای کیف مدارس ، کیفی است که تولید شده از جنس برزنت یا پارچه باشد.

انواع کیف  محکم و با دوام

اکثر بچه‌ها وسایلشان را به طور شلخته در کیف خود می‌ریزند، به همین دلیل، مناسب است که جنس کیف آن‌ها محکم باشد تا آسیبی به پشت آن‌ها وارد نگردد.
بیش از حد بزرگ نبودن آن
یک کیف تحصیلی استاندارد نباید از شانه‌های بچه بزرگ‌تر باشد و باید مناسب با دوره آموزشی، ساختار بدنی و همچنین سن آن کودک باشد. اگر کیف مدارس بیش از حد بزرگ باشد، بچه آن را با وسایلی پر می‌نماید که ضرورتی برای او ندارند.

پخش عمده کیف

قابل شست و شو بودن کیف

به این دلیل که بچه‌ها کیف خود را در مدرسه روی زمین می‌گذارند و همچنین به علت بی توجهی آن‌ها به کیفشان، باید کیفی که برای آن‌ها خریداری می‌شود قابل شست و شو باشد.
به دلیل این‌که پسرها توجه کمتری به وسایل خود نسبت به دخترها دارند، کیف تحصیلی پسرها هر ۲۵ تا ۳۰ روز یک‌بار و کیف مخصوص مدرسه دخترها هر ۳۵ تا ۴۰ روز یک‌بار نیاز به شست و شو دارد.
تولیدی کیف  با قابلیت دارا بودن بند‌های خوب و مناسب
اگر کیف دارای بندهای خوب و مناسب باشد، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا کیف در وضعیت خوبی قرار بگیرد و همچنین از تکان خوردن جلوگیری شود.
وزن کیف به طور مستقیم روی شانه‌ها قرار خواهد گرفت پس بندهای کیف باید بلند، نرم و همچنین قابل تنظیم باشند تا شانه‌ها آسیب نبینند و بچه، کیف را آسان‌تر حمل نماید.

 

تولیدی کوله پشتی

 

انواع کیف  و صادرات آن

صادرات به کشورهای خارج مخصوصا کشورهای همسایه، از زمان‌های قدیم در برنامه تولیدکنندگان کیف بوده و بعد از افزایش قیمت ارز، شرایط جهت صادرات بسیار بهتر شده است.
فروش آنلاین محصول در بازار اینترنتی تولیدی کیف
فروش محصولات تولیدی‌های کیف به صورت آنلاین، مراحلی دارد که این مراحل عبارت‌اند از:
قرار دادن محصولات در کانال، شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها و غیره
ارسال سفارش‌ها با باربری کامیون، اتوبوس و غیره

ارسال در همان روز ثبت سفارش

نمایندگی فروش شیک ترین نوع کیف مدارس
شما می‌توانید به روز ترین و زیباترین مدل کیف‌های مدرسه دخترانه و همچنین پسرانه را از نمایندگی‌ها و شرکت‌های پخش و فروش آن با قیمت بسیار مناسب و به صرفه خریداری کنید.
این شرکت‌ها به دلیل این‌که محصول را به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای از تولید کنندگان و همچنین سازندگان آن محصولات دریافت می‌نمایند، نرخ بسیار کمی را جهت خرید پرداخت می‌کنند.
به همین علت، سود بسیار کمی نیز برای فروش این محصولات در نظر خواهند گرفت.
انواع و اقسام کیف مدرسه دخترانه و پسرانه از نظر طرح و رنگ با یکدیگر متفاوت هستند.

اکثرا کیف مدارس دخترانه در رنگ‌های بنفش، صورتی،

گلبهی و از این قبیل رنگ‌ها و همچنین طرح‌های انیمیشنی جذاب دخترانه تولید و به فروش می‌رسند.

تولیدی کیف مدرسه  پسرانه نیز در رنگ‌های مشکی، آبی، سبز و غیره و طرح‌هایی از جمله بن تن، مرد عنکبوتی و غیره انجام می‌شوند.

 

 کیف  در سراسر کشور

کارخانجات و کارگاه‌هایی که در سراسر کشور در زمینه تولیدی کوله پشتی فعالیت دارند اقسام متفاوت کیف‌مدرسه را با کیفیت

و همچنین مرغوبیت بالا تولید کرده و به بازارهای خارجی و داخلی می‌فرستند.
این مرکزها، در کار تولید کیف مدرسه بسیار حرفه‌ای هستند و کیف‌ها را با مواد اولیه‌ای که صددرصد تولید شده‌ی داخلی هستند تولید می‌کنند،

پس با این حساب، قیمت تولیدی کیف آن‌ها از محصول‌هایی که از کشورهای دیگر وارد می‌شوند کمتر می‌باشد.

تولیدی کیف

پاین کم بودن قیمت، به این دلیل است که در وارد کردن کیف مدارس از کشورهای خارجی،

تاجرها باید هزینه بسیار زیادی به عنوان حق گمرک، برای جا به جایی، نگهداری و همچنین دلار و ارز پرداخت نمایند،

این عوامل سبب می‌شوند که قیمت این کیف‌ها بیشتر شود.

برای دیدن محصولات  کیف  به صفحه اصلی

بخش کیف‌مدرسه ای و کوله پشتی مراجعه فرمایید.

راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام

اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که روزانه میلیون ها کاربر فعال دارد. همین موضوع اینستاگرام را به یک فرصت طلایی برای درآمدزایی و کسب درآمد تبدیل می کند. با این وجود بسیاری از کسب و کارهای مختلف نمی توانند به تعداد مخاطبان مورد نظر خود دست یابند و افزایش فالوور اینستاگرام را یکی از چالش برانگیزترین اقدامات بازاریابی شبکه های اجتماعی می دانند ، اما با چندین راهکار ساده می توان تعداد فالوورهای پیج های مختلف را تا حد قابل توجهی افزایش داد.

الگوریتم اینستاگرام   

طبق اطلاعات سایت Cyberg اینستاگرام از الگوریتم خاصی برای رتبه بندی پست های مختلف استفاده می کند ، بنابراین دانستن نحوه عملکرد این الگوریتم می تواند کمک زیادی به افزایش فالوورهای اینستاگرام شما کند. به طور کلی معیارهای مختلفی در اینستاگرام وجود دارد که قطعا تاثیر بسیاری در رتبه بندی های اینستاگرام دارند ، برای مثال تعداد لایک ها ، کامنت ها و.. از آنجایی که تعداد لایک به عنوان میزان محبوبیت پست ها محسوب می شود ، بنابراین افزایش تعداد لایک پست ها می تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش فالوور پیج شما داشته باشد.

الگوریتم اینستاگرام دائما در حال آپدیت و به‌روزرسانی می باشد ، بنابراین شاید نتوان به طور دقیق در مورد نحوه عملکرد الگوریتم بحث کرد اما همانطور که اشاره کردیم ، معیارهای نسبتا ثابتی وجود دارند که اگر بر روی آن ها تمرکز داشته باشید می توانید ، به راحتی تعداد فالوورهای خود را در مدت زمان کوتاهی افزایش دهید.

برای افزایش فالوور اینستاگرام چه اقداماتی می توان انجام داد ؟

برای افزایش فالوور اینستاگرام ، باید مجموعه از اقدامات صورت گیرد ، تا بهترین نتیجه برای پیج شما رقم خورد. در ادامه به بررسی راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام می پردازیم.

راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام
افزایش کیفیت عکس ؛ یکی از راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام

افزایش کیفیت عکس های پست

بر اساس بیانیه اینستاگرام ، تولید محتوای با کیفیت باعث افزایش فالوور اینستاگرام و بیشتر دیده شدن خواهد شد. شاید سوالی که در حال حاضر در ذهن خود داشته باشید ، این باشد که چه محتوایی می تواند با کیفیت و یا بی کیفیت باشد ؟ پاسخ این سوال واضح می باشد ، در واقع باید به دنبال منتشر کردن پست هایی باشید که احتمال دریافت لایک بیشتری داشته باشد و برای درک این موضوع هم باید انواع مختلفی از پست را منتشر کنید تا به صورت حدودی با علایق کاربران و مخاطبان خود آشنایی پیدا کنید.

اگر تا به حال به کیفیت عکس های پست های خود اهمیت نداده اید ، با انتشار چند پست با کیفیت کار خود را شروع کنید و شاهد افزایش تعداد لایک های پست های خود باشید. به طور دقیق تر پست های شما به نوعی سرمایه گذاری خواهند بود و هر چقدر که پست های با کیفیت تری ایجاد کرده باشید ، سود بیشتری در آینده نزدیک و دور دریافت خواهید کرد.

منتشر کردن مستمر استوری

علاوه بر اینکه انتشار پست های مختلف باید به صورت مستمر صورت گیرد ، منتشر کردن استوری هم باید به صورت مستمر باشد و باید سعی کنید که با مخاطبان خود بیشتر در ازتباط باشید که استوری ها می توانند ابزار بسیار مناسبی برای این موضوع باشند. بر اساس آمارهای مختلفی که در مورد تعداد استوری های روزانه منتشر شده ارائه شده است ، تعداد استوری های روزانه کاربران از 500 میلیون استوری گذر کرده است و همچنان هم در حال افزایش می باشد چرا که تعداد مخاطبان شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز در حال افزایش می باشد .

با توجه به توضیحات ، نباید فرصت افزایش فالوور با منتشر کردن مستمر استوری را از دست دهید ، بنابراین به صورت مستمر به صورت روزانه حداقل یک پست و دو یا سه استوری برای پیج های مختلف خود منتشر کنید تا مخاطبان شما بتوانند ارتباط بیشتری با شما داشته باشند. استوری ها باعث می شوند که پیج های شما در زاویه دید کاربران بیشتر قرار گیرند و این موضوع می تواند میزان درگیری پیج شما با مخاطبان را افزایش دهد که در ادامه آن می توانید شاهد افزایش فالوور اینستاگرام خود باشید .

راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام
انتشار محتوای ویدیویی ؛ یکی از راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام

انتشار بیشتر محتوای ویدیویی

به طور  واضح و دقیق نمی توان گفت که ویدیوها می توانند از اهمیت بیشتری نسبت به عکس ها برخوردار باشند ، اما بهتر است این موضوع را به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مزیت های ویدیوها ، پخش اتوماتیک آن هاست ، بنابراین کاربران بدون آنکه بخواهند با محتوای شما درگیر شده و توجه آن ها به پست های شما جلب خواهد شد و همین موضوع می تواند شانس دریافت لایک پست های شما را افزایش دهد و دنباله آن چیری نخواهد بود به جز افزایش فالوور اینستاگرام !

علاوه بر ویدیوهای کوتاه یک دقیقه ، اینستاگرام از ویدیوهای بیشتر از یک دقیقه هم پشتیبانی می کند که می تواند یک فرصت مناسب دیگر برای جذب مخاطبان بیشتر باشد .

توجه به کپشن ها

کپشن ها توضیحات هر پست می باشند که مخاطبان بعد از دیدن عکس ها و یا ویدیوهای هر پست به آن ها مراجعه می کنند ، بنابراین اگر توانسته باشید مخاطبان را با عکس ها و ویدیوهای با کیفیت جذب کنید و کپشن مناسب و جذابی نداشته باشید ، شانس خود را برای دریافت لایک و حتی کامنت تا حد زیادی کاهش می دهید که نمی تواند برای پیج شما مفید باشد. بنابراین باید علاوه بر توجه به کیفیت عکس ها و ویدیوهای هر پست خود به کپشن هم توجه ویژه ایی داشته باشید. در کپشن ها می توانید از هر نوع علامت و یا ایموجی برای جذب مخاطبان استفاده کنید اما سعی کنید بیش از حد از این علامت ها استفاده نکنید ، چرا که می تواند باعث کاهش جذابیت کپشن شما شود .

استفاده از هشتگ های مرتبط

هشتگ ها یکی دیگر از ابزارهای شما برای افزایش فالوور اینستاگرام می باشد . هشتگ ها در واقع باعث می شوند کاربران بتوانند با سهولت بیشتری محتوا و پست های شما را پیدا کرده و به مشاهده آن ها بپردازند. بنابراین باید حتما از هشتگ ها برای پست های مختلف خود استفاده کنید. در واقع باید سعی کنید به تعداد 5 تا 10 هشتگ مرتبط به پست های خود اضافه کنید تا شانس آن ها را برای بیشتر دیده شدن افزایش دهید .

افزایش فالوور

بسیاری از کسب و کارها در ابتدای کار خود تعداد مخاطبان مناسبی ندارند و همین موضوع می تواند باعث دلسردی و ناامیدی آن ها شود. خرید فالوور اینستاگرام به این پیج ها کمک می کند که بتوانند به مخاطبان بیشتری دست یابند و نرخ درگیری با کاربران را افزایش دهند. علاوه بر این ها خرید فالوور می تواند برای پیج های محبوب هم مناسب باشد و آن ها را بیش از پیش به محبوبیت برساند .

خرید فالوور واقعی اینستاگرام جی فالوور مزیت های مختلفی برای پیج های مختلف به همراه خواهد داشت. برای مثال تعداد لایک ها و کامنت ها و بازدیدهای پست های شما افزایش خواهد یافت و می توانید شاهد افزایش نرخ درگیری کاربران خود با پست های پیج های خود باشید. همانطور که اشاره کردیم ، نرخ درگیری تاثیر بسزایی در افزایش فالوورهای پیج اینستاگرام شما خواهد داشت ، بنابراین با افزایش این مقدار می توانید شانس بیشتری برای افزایش فالوور و جذب فالوورهای جدید و به دنبال ان فروش بیشتر داشته باشید ، البته ناگفته نماند که فالوورهای فیک مزیت های فالوورهای واقعی را نخواهند داشت.

بای پس و اسلیو معده – جراحی چاقی

اسلیو معده چیست؟

در این مقاله می‌خواهیم به اینکه اسلیو معده چیست و چطور میتواند باعث لاغری شود اشاره کنیم. آقای دکتر حامد قدسی بهترین جراح چاقی به این سوالات پاسخ می‌دهند.

اسلیو معده برای اولین بار توسط چه کسی در جهان انجام شد؟

روش انجام عمل اسلیو معده به چه صورت است؟

مزایای اسلیو معده چیست؟

عوارض اسلیو معده چیست؟

اسلیو معده برای اولین بار توسط چه کسی در جهان انجام شد؟

اسلیو معده برای اولین بار توسط گروه جراحی دکتر گانیر (Gagner) انجام شد. گروه دکتر گانیر پس از بررسی بیماران با BMI > 50 برای کاهش عوارض ناشی از عمل جراحی چاقی تصمیم به انجام عمل جراحی لاغری در دو مرحله گرفتند . عمل مرحله اول بصورت آستینی کردن معده یا لوله ای کردن معده انجام میشد که در بعدها به اسلیو گاسترکتو می معروف شد.

با نهایت تعجب بسیاری از بیمارانی که تحت عمل اسلیو معده قرار گرفته بودند به علت کاهش وزن مناسب ناشی از آن نیاز به عمل دوم پیدا نکردند . بنابراین سایر جراحان این عمل را به عنوان عمل جراحی لاغری پذیرفتند.

در نهایت The American Society of Metabolic and Bariatric Surgery عمل اسلیو گاسترکتومی را به عنوان عمل استاندارد چاقی پذیرفت.

روش انجام عمل اسلیو معده به چه صورت است؟

روش عمل : این روش جراحی چاقی معمولا به صورت لاپاراسکوپی یا کم تهاجمی (Minimally Invasive Surgery) یا MIS انجام شده و جزو اعمال محدود کننده غذا (restrictive) طبقه بندی میشود . در این عمل حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد معده در طول انحنای بزرگ تا نزدیک محل اتصالش به مری توسط استاپلر (stapler) جدا شده و از بدن خارج می شود و باقی مانده معده بصورت لوله یا tube باقی می ماند و بنابراین ظرفیت پذیرش غذا نیز بصورت چشمگیری کاهش می یابد. از طرفی با توجه به ترشح هورمون تحریک کننده اشتها بنام گرلین (Gherelin) از قسمتی از معده که از بدن خارج می شود این افراد بعد از عمل اشتهای کمتری نیز برای خوردن غذا دارند. زیرا قسمت انتهایی معده که کار ترشح هورمون اشتها را انجام میدهد در این عمل برداشته می‌شود و فرد دیگر اشتهایی به میل غذا نخواهد داشت. این عمل برای افرادی که غذا خور هستند بیشتر پیشنهاد می‌شود.

در این عمل معده در طول انحنای بزرگ تا نزدیک محل اتصالش به مری بریده و دوخته میشود و به شکل لوله در میاید.این عمل به روش لاپاراسکوپی و با استاپلر قابل انجام است.

 

مزایای اسلیو معده چیست؟

۱ – کاهش قابل توجه حجم معده

۲ – کاهش اشتها

۳ – عدم وجود سندرم دامپینگ به علت وجود دریچه پیلور (دریچه خروجی معده به دوازده یا دئودنوم )

۴ – کاهش شانس کم خونی کمبود ویتامین وپروتئین (عدم بای پس روده)

۵ – کاهش ریسک عوارض عمل در بیماران با BMI > 50

۶ – قابل انجام به روش لاپاراسکوپی

عوارض اسلیو معده چیست؟

۱ – احتمال کاهش وزن ناکافی

۲ – احتمال نیاز به عمل دوم در افراد با BMI>55

۳ – خط استاپلر بلند و احتمال عوارض ناشی از آن (خونریزی لیک )

۴ – غیر قابل برگشت

1 2 3 4 5 118