مقاله مقایسه و نتیجه

دانلود پایان نامه

4-6 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر……………………………………………..122

 • 4-6-1 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D) ……….122
  4-6-2 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از نمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D) ………………….127
  4-6-3 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D) ………..132
  4-7 نتیجه گیری آرایش ساختمانها با فاصله 3w……………………………………………………137
  4-8 تغییر و بررسی چیدمان و آرایش ساختمانها …………………………………………………….138
  4-8 -1 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید1w-1 (به حالت دو بعدی،2D) …………………………..140
  فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….صفحه
  4-8 -2 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید1w-1(به حالت سه بعدی ، 3D) ………………………….144
  4-8 -3 نتیجه بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید1w-1 ……………………………………..148
  4-8 -4 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1 (به حالت دو بعدی،2D) ………………………149
  4-8 -5 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1 (به حالت سه بعدی،3 D) ……………………………..154
  4-8 -6 نتیجه بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1 (به حالت سه بعدی،3D) ………………………………….159
  فصل پنجم
  بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….160
  اثبات بهترین آرایش و چیدمان برای ساختمانها و برجها…………………………………………………………………………………….160
  5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..161
  5-2 گرافهای حاصل از آرایش 1w (در حالت دو بعدی2D,)………………………………………………………………………….162
  5-3 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 1wو2w………………………………………………………………………………………………..176
  5-4 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 2wو.3w……………………………………………………………………………………………….186
  5-5 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 1wو 1w-1……………………………………………………………………………………………192
  5-6 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 2wو 1w-1……………………………………………………………………………………………192
  5-7 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 1w-1 و 2w-1 …………………………………………………………………………………….198
  فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….صفحه

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.