مقاله مقایسه و نتیجه

4-6 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر……………………………………………..122
Widget not in any sidebars

4-6-1 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D) ……….122
4-6-2 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از نمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D) ………………….127
4-6-3 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D) ………..132
4-7 نتیجه گیری آرایش ساختمانها با فاصله 3w……………………………………………………137
4-8 تغییر و بررسی چیدمان و آرایش ساختمانها …………………………………………………….138
4-8 -1 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید1w-1 (به حالت دو بعدی،2D) …………………………..140
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….صفحه
4-8 -2 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید1w-1(به حالت سه بعدی ، 3D) ………………………….144
4-8 -3 نتیجه بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید1w-1 ……………………………………..148
4-8 -4 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1 (به حالت دو بعدی،2D) ………………………149
4-8 -5 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1 (به حالت سه بعدی،3 D) ……………………………..154
4-8 -6 نتیجه بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1 (به حالت سه بعدی،3D) ………………………………….159
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….160
اثبات بهترین آرایش و چیدمان برای ساختمانها و برجها…………………………………………………………………………………….160
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..161
5-2 گرافهای حاصل از آرایش 1w (در حالت دو بعدی2D,)………………………………………………………………………….162
5-3 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 1wو2w………………………………………………………………………………………………..176
5-4 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 2wو.3w……………………………………………………………………………………………….186
5-5 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 1wو 1w-1……………………………………………………………………………………………192
5-6 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 2wو 1w-1……………………………………………………………………………………………192
5-7 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 1w-1 و 2w-1 …………………………………………………………………………………….198
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….صفحه