مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری


Widget not in any sidebars

ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………………………………………………………. 41
بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بیسابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …
42
فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیهی جرایم ……………… 43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه …………………………………………….. 44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………………………………………………….. 44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………………………………………………………… 45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه ………………………………………….. 46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری ……………………………………………………………………………… 46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ……………………………………………………………………….. 47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی …………………………………………………….. 48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………………………………………….. 48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………………………………………………. 51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ……….. 53
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ……………….. 53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار ……………………………………………. 54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی 55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………………………………..
59
گفتار سوم: تعارض اقرارها ……………………………………………………………………………………………….. 62
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه ………………………………………………………………………………………. 67
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی …………………………………………………………………………. 71
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ……… 72