مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

 • ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………………………………………………………. 41
  بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بیسابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …
  42
  فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیهی جرایم ……………… 43
  مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه …………………………………………….. 44
  گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………………………………………………….. 44
  گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………………………………………………………… 45
  مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه ………………………………………….. 46
  گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری ……………………………………………………………………………… 46
  گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ……………………………………………………………………….. 47
  مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی …………………………………………………….. 48
  گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………………………………………….. 48
  گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………………………………………………. 51
  گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ……….. 53
  فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ……………….. 53
  مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار ……………………………………………. 54
  گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی 55
  گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
  ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………………………………..
  59
  گفتار سوم: تعارض اقرارها ……………………………………………………………………………………………….. 62
  گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه ………………………………………………………………………………………. 67
  گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی …………………………………………………………………………. 71
  مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ……… 72

    دانلود تحقیق با موضوع آنالیز واریانس و پایداری
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.