پایان نامه با موضوع مواد غذایی و درجه حرارت

دانلود پایان نامه

 • 2-آئروباکتر )انتروباکتر(بر روی گیاهان در آب ومواد غذایی و برخی موارد دستگاه گوارش حیوان.
  3-کلبسیلا در مجاری تنفسی- گوارشی یا مجاری تناسلی انسان و حیوان
  4-باکتریهای پاراکولون که فرصت طلب هم نامیده میشوند.ودارای سه دسته سیتروباکتر)تورم معده و روده( پروویدانس )عامل اسهال ( و آریزونا) عامل عفونت(
  5-آلژینوباکتر میکروب های غیر بیماریزا خاک زی
  ب- اروینیه پاتوژن گیاهی هستند مثل اروینیا
  ج – سراتیه غیر بیماریزا و مولد رنگدانه مثل سراتیا قادر به تخمیرلاکتوز وذوب ژلاتین.
  د – پروتئه غیر بیماریزا مثل پروتئوس عدم تخمیر لاکتوز ولی قادر به تجزیه اوره
  ه – سالمونلا عدم تخمیر لاکتوز و عدم تجزیه اوره وبه دو دسته سالمونلا عامل بیماری های انسان و حیوان و شیگلا که عامل شیگلوز در انسان و حیوان است.(برگی،1990)
  3-1-1:محیط کشت قابل رشد و خواص انتروباکتریاسه:
  این باکتری ها بی هوازی اختیاری می باشند و دارا ی کاتالاز سیتو کروم بوده و قادرند هم از طریق هوازی و هم از طریق غیر هوازی کسب انرژی نمایند(فریزیر،2004). از نظر احتیاجات غذایی میکروب های کم توقعی هستند و بر روی محیط های سننتیک که از املاح مختلف، یک منبع انرژی و یک منبع ازت تشکیل شده اند می توانند رشد و تکثیر نمایند.گلوکز وتعدادی از کربو هیدرات های دیگر توسط ارگانیسم های این خانواده با ایجاد اسید و گاز تخمیر می شوند( فریزیر، 2004).
  تمامی آن ها روی محیط معمولی ژلوز و آبگوشت مغذی به خوبی رشد می کنند. در محیط آبگوشت مغذی به طور کلی بعد از 24 ساعت کدورت یکنواخت ایجاد می کنند، طوری که اگر لوله کشت را تکان دهیم، منظره خاصی را مشاهده خواهیم کرد (همتی، 1370).
  در محیط های غیر اختصاصی مثل اگار خون دار یا اگارانفوزیون تمامی آن ها در شکل کلونی های مرطوب، خاکستری و صاف ظاهر می شوند، لذا گونه های مختلف تفکیک نیستند. گاهی تغییر شکل کلونی ها از فرم S به فرمR دیده می شود و کلونی های مربوط به برخی سوش ها همولیز بتا ایجاد می کنند (جا کلیک و همکاران، 2003).
  باکتری های خانواده انتروباکتریاسه در سطح وسیعی از درجه حرارت رشد می کنند ولی درجه حرارت مناسب اکثر آن ها 37 درجه سانتی گراد می باشد (زهرایی صالحی، 1378).
  در مواردیکه انتروباکتریاسه ها باید از نمونه های آلوده جدا شوند از محیط های انتخابی استفاده
  می شود. در این محیط ها مهار کننده هایی مثل نمک های صفر اوی یا رنگ هایی مانند ائوزین، متیلن بلوو.
  در محیط های کشت EMB و مک کانکی، معرف های رنگی و جند قند قابل تخمیر مانند لاکتوز اضافه شده است، لذا در این محیط ها، جرم هایی که قدرت تخمیر لاکتوز را دارند کلونی هایی به رنگ قرمز ایجاد می کنند. به همین علت به این محیط ها، محیط های کشت افتراقی نیز گفته می شود.
  اعضای جنس آنتروباکتر، اشرشیاکلی و اغلب گونه های جنس کلبسیلا حاوی کلونی های تخمیر کننده لاکتوز هستند اما پاتوژن روده ای مانند سالمونلا و شگیلا تخمیر لاکتوز را ندارند و در شکل کلونی های بی رنگ مشاهده می شوند(رحیمی،1386)
  4-1-1:مکانیسم بیماریزایی
  – تهاجم
  – تولید توکسین
  – اتصال به دیواره روده
  5-1-1:عوامل موثر در بیماریزایی:
  1-5-1-1:باکتریوسین ها:
  بسیاری از انتروباکتریاسه ها کولی سین یا همان باکتریوسین تولید می کنند که تولید این باکتریوسین ها توسط پلاسمید کنترل می شود باکتریوسین تولید شده توسط اشریشیا کولی سین نام دارد.موادی از جنس پلی پپتید هستند که برخی از نمونه های آنتروباکتری آن را ایجاد می کنندوباکتریوسین ها دارای قدرت باکتریوسیدی هستند، به همین جهت می توانند روی فلور طبیعی روده اثر کنند. از میان انتروباکتری، کلی باسیل و شگیلا آن را بیشتر تولید می نمایند (همتی، 1370).

    مقاله رایگان درمورد حفاظت محیط زیست و ویژگیهای طبیعی
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.