پایان نامه رایگان درباره محصول و تصویر


Widget not in any sidebars

………………………………………………………………………………………. 38
شکل 2-4 پاسخ حسگر بر حسب غلظت H2S را در دمای اتاق برای حسگرهای گازی نانو ذره NiO بازپخت شده در دماهای مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 39
شکل 2-5 پاسخ حسگر برحسب دمای بازپخت برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO در غلظت‏های مختلف H2S در دمای اتاق …………………………………………………………………………………………………………….. 40
شکل 2-6 پاسخ حسگر بر حسب دما برای ppm 10 گاز H2S برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده در دماهای مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 41
شکل 2-7 پاسخ حسگر بر حسب دمای بازپخت برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO در ppm 10 گاز H2S در دماهای کار آن‏ها ………………………………………………………………………………………………………………. 42
شکل 2-8 پاسخ حسگر برحسب غلظت H2S برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده در دماهای مختلف در دمای کار آن‏ها ………………………………………………………………………………………………… 43
شکل 2-9 پاسخ حسگر برحسب غلظت NO2 در دمای اتاق برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده در دماهای مختلف ……………………………………………………………………………………………………… 44
شکل 2-10 منحنی‏های پاسخ دینامیک برای چند غلظت NO2 در دمای اتاق برای حسگر گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت نشده ……………………………………………………………………………………………………………………. 45
شکل 2-11 پاسخ حسگر برحسب دما در ppm 10گاز NO2 در دمای اتاق برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده در دماهای مختلف ……………………………………………………………………………………. 45
شکل 2-12 پاسخ حسگر برحسب دمای بازپخت در ppm 10گاز NO2 برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده، در دمای کار آن‏ها …………………………………………………………………………………………… 46
شکل 2-13 پاسخ حسگر برحسب غلظت NO2 برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده، در دمای کار آن‏ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
شکل 2-14 (الف-ه) تصاویر SEM و (و) نمونه‏های XRD محصولات به دست آمده در دماهای هیدروترمال مختلف به مدت 12 ساعت. (الف) °C 100،(ب) °C 140، (ج) °C 180، (د و ه) °C 220 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
شکل 2-15 (الف) تصاویر TEM پیش‏ماده‏های NiC2O42H2O تهیه شده در دمای °C 220 به مدت 12 ساعت (ب) تصاویر TEM با بزرگ‏نمایی زیاد از مستطیل‏های I-III در (الف) ……………………….. 50
شکل 2-16 تصاویر TEM محصولات به دست آمده بعد از باز پخت پیش ماده‏های NiC2O42H2O در °C 180 (الف و ب) و °C 220 (ج و د) در هوا در دمای °C 400 به مدت 2 ساعت …………………. 51
شکل 2-17 نمونه‏های XRD محصولات به دست آمده بعد از بازپخت پیش‏ماده‏های NiC2O42H2O در °C 180 (الف) و °C 220 (ب) در هوا در دمای °C400 به مدت 2 ساعت …………………………. 52
شکل 2-18 تصاویر SEM محصولات به دست آمده از بازپخت پیش‏ماده‏های NiC2O42H2O تهیه شده در °C 220 به مدت 12 ساعت،در هوا در دمای °C400 به مدت 2 ساعت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
شکل 2-19 تصویر SEM پودرهای NiO………………………………………………………………………………………. 53
شکل 2-20 منحنی‏های پاسخ مبتنی بر (I) نانوسیم‏های طویل (II) نانوسیم‏ها و (III) پودرهای NiO نسبت به غلظت‏های مختلف (الف) تولوئن، (ب) اتانول، (ج) استون، (د) تری‏اتیل‏آمین و (ه) متانول در دمای °C 350 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
شکل 2-21 منحنی‏های پاسخ حسگرهای مبتنی بر (I) نانوسیم‏های طویل (II) نانوسیم‏ها و (III) پودرهای NiO نسبت به غلظت‏های مختلف (الف) تولوئن، (ب) اتانول، (ج) استون، (د) تری‏اتیل‏آمین و (ه) متانول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55