منابع پایان نامه ارشد با موضوع تعیین رابطه بین و همبستگی پیرسون


Widget not in any sidebars

به سایبانان آرامش
تکیه گاهان زندگی
به زیباترین آفرینش های یزدان
به فروهرهای نگهبان راستی و درستی
به کسانی که نگاه و کالبد اهورایشان یادآور شکوه دماوند، زیبایی هدیش و بخشایش میتراست.
به مادر مهربانم، به پدر گرامیم، به خواهران و برادرم که همواره کنارم بودند و به کلیه آموزگارانم که یاریم کردند تا بیاموزم.

چکیده
بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موشهای ماده نژاد اسپراگوداولی
به کوشش
راحله بناکار
آدیپوکینها یا آدیپوکیتوکینها ، سایتوکینهایی هستند که از بافت آدیپوسیت ترشح می‌شوند و از جمله میتوان به واسپین و کمرین اشاره کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات سطوح واسپین و کمرین در موشهای ماده نژاد اسپراگوداولی می‌باشد. بدین منظور در این مطالعه 35 سر موش نژاد اسپرگوداولی از نمونههای در دسترس آزمایشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز انتخاب شدند، که 15 سر موش در گروه کنترل و 20 سر موش در گروه تجربی قرار گرفتند. از نظر تغذیه و جنس و سن کنترلهای لازم انجام شد. آزمودنیهای گروههای تمرینی با شدت بالا مطابق با برنامه تمرینی، فعالیت دویدن روی نوارگردان را به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا کردند. این تمرین به صورت فزاینده و با رعایت اصل اضافه بار انجام شد. دادههای حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار spss.16 و آزمون t مستقل و جهت تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تمرین و فعالیت بدنی باعث کاهش سطوح پروتئین واسپین و افزایش سطح سرمی کمرین می‌شود. در نهایت مشخص گردید جهت ایجاد تغییرات قابل توجه در سطوح هورمون واسپین و کمرین، انجام هشت هفته فعالیت ورزشی کافی است و تغییر در عامل شدت و مدت زمان فعالیت ورزشی، میتواند بر پاسخ این هورمونها تاثیر داشته باشد.
واژههای کلیدی : واسپین، کمرین، تمرین هوازی شدید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 8
1-4- اهداف تحقیق 11
1-4-1- هدف کلی 11