منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی و الگوریتم

4-4- بررسی نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با دیگر الگوریتم ها……………………………. 71
4-4-1- معرفی داده های استفاده شده و نتایج شبیه سازی مربوط به آن …………………………………………..72
Widget not in any sidebars

4-4-1-1- مجموعه داده Iris ……………………………………………………………………………………………… 72
4-4-1-2- مجموعه داده Wine ………………………………………………………………………………………….. 75
4-4-1-3- مجموعه داده CMC …………………………………………………………………………………………. 77
4-4-1-4- مجموعه داده Vowel ……………………………………………………………………………………….. 80
5- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………82
5-1- نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
5-2- پیشنهاد کارهای آینده ………………………………………………………………………………………………………. 84
فهرست جدولها
عنوان و شماره صفحه
جدول21 مزایا و معایب الگوریتم k-means …………………………………………………………………………………………………26
جدول22 معایب و محاسن الگوریتم c میانگین فازی …………………………………………………………………………………… 31
جدول23 معیارهای تشابه بر اساس توابع فاصله مختلف………………………………………………………………………………….32
جدول3-1 توابع عددی مورد استفاده برای تست الگوریتم‌ها …………………………………………………………………………60
جدول41 پارامترهای مربوط به الگوریتم های پیشنهادی ……………………………………………………………………………….71 جدول42مراکز خوشه به دست آمده با اجرای الگوریتم FCM-BA روی مجموعه دادهIris ………………….73
جدول43پاسخ الگوریتم های موجود بر روی مجموعه دادهIris …………………………………………………………………….74
جدول44 پاسخ الگوریتم FCM-BA بازاء مقادیر مختلف پارامترها بر روی مجموعه داده Iris ………………. 74
جدول45 پاسخ الگوریتم های موجود بر روی مجموعه داده Wine………………………………………………………………75
جدول46 مراکز خوشه به دست آمده بااجرای الگوریتم FCM-BA روی مجموعه داده Wine………………..76
جدول47پاسخ الگوریتمFCM-BA بازاء مقادیر مختلف پارامترها برروی مجموعه دادهWine …………….. 77
جدول 48 مراکز خوشه به دست آمده با اجرای الگوریتم پیشنهادی روی مجموعه داده CMC ………………. 78
جدول 49پاسخ الگوریتم های موجود بر روی مجموعه داده CMC ……………………………………………………………..79
جدول410پاسخ الگوریتم FCM-BAبازاء مقادیر مختلف پارامترها بر روی مجموعه داده CMC …………79