مقاله با موضوع تجزیه واریانس و مورفولوژی

4-6- تعداد شاخه فرعی …………………………………………………………………………………………………… 55
Widget not in any sidebars

4-7- فاصله اولین غلاف از سطح خاک ……………………………………………………………………………… 57
4-8- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………………………….. 59
4-9- عملکرد دانه ……………………………………………………………………………………………………………. 61
4-10- عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………………………………………… 63
4-11- شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………………… 65
4-12- نتایج حاصل از تجزیه صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود ……………….. 67
4-12-1- غلظت کلروفیل برگ …………………………………………………………………………………………. 68
4-12-2- پروتئین دانه ……………………………………………………………………………………………………… 70
4-12-3- شاخص سطح برگ ……………………………………………………………………………………………. 73
4-13- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 75
4-4- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………… 76
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- آمار هواشناسی منطقه مورد آزمایش ………………………………………………………………… 34
جدول 3-2- خواص شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش ………………………………………………… 34
جدول 3-3- میزان مواد تشکیل دهنده بافت خاک ……………………………………………………………….. 35
جدول 4-1- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورفولوژیک و اجزاء عملکرد نخود …….. 44
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت ارتفاع بوته تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد دانه در شاخه فرعی و اصلی تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود …………………………………………………………………………………………. 49
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد غلاف در بوته تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 51
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد غلاف در شاخه فرعی و اصلی تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود …………………………………………………………………………………………. 53
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد شاخه فرعی در بوته تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………….. 56
جدول 4-7- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت فاصله اولین غلاف از سطح خاک تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود …………………………………………………………………………………………. 58
جدول 4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت وزن صد دانه تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 60