دانلود پایان نامه دوره بزرگسالی و فعالیت ورزشی

عدم کنترل انگیزه مشارکت آزمودنی ها در تمرین به منظور یکسان بودن شرایط آزمودنیها از دادن هر گونه انگیره (مانند تشویق) در حین اجرای تمرینات HIT یا آزمونهای دیگر خودداری شد.1-8. واژههای کلیدیتمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین : عموما به تکرار جلسات فعالیتهای ورزشی تناوبی اطلاق میشود که نسبتا کوتاه است و […]

دانلود پایان نامه تمرین استقامتی و اهداف اختصاصی

از آنجایی که در زمینه سازگاریهای مربوط به آنژیوژنژ و فاکتورهای پلاسمایی در پی تمرینات HIT پژوهشهای اندکی انجام گرفته است، و همچنین پژوهشهای که در زمینه پاسخ فاکتورهایآنژیوژنیک به فعالیت حاد صورت گرفته، نتایج متناقضی را گزارش کردهاند بنابراین به نظر میرسد تمرین ذکر شده که هم از لحاظ شدت و هم حجم، بهعنوان […]

دانلود پایان نامه تمرینات استقامتی و سندرم متابولیک

جدول 3-1. شمای کلی طرح پژوهش 48جدول 3-2. ویژگیهای آزمودنی‌های پژوهش (انحراف استاندارد ± میانگین) 49جدول 3-3. توصیف مقادیر و مقایسه بین گروهی VO2peak، و RER و ضربان قلب در VO2peak 51جدول 4-3. توصیف مقادیر و مقایسه تغییرات بین گروهی VO2، % VO2peak و RER در آزمون 60 دقیقه رکاب زدن 52جدول 3-5. نوع و […]

مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری و ظرفیت جذب

از طرف دیگر، رفتار واجذبی یونهای فلزات سنگین در سطح GO و مشتقات آن نشان می دهد که GO را می توان پس از شستشو با محلول HCl مورد استفاده مجدد قرارداد. این تحقیقات نشان می دهد که GO-Ethylenediamine می تواند یک جاذب موثر برای حذف یونهای فلزات سنگین سمی از محلولهای آبی باشد.3-4- مقایسه […]

مقاله رایگان با موضوع ساختار لایه ای و ظرفیت جذب

شکل(3-4) طیف XRD گرافن اکساید در شکل(3-4) مسیر XRD ساختار GO را از نمونه پودری برای برآورد میزان و درجه پراش با استفاده از شدت نسبی پیک ها نشان می دهد. یک پیک شدید و تیزدر 2θ =8.1° که با فضاهای بین صفحه ای از لایه های گرافن اکسید مطابقت می کند. این مقدار به […]

مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری و بررسی داده

2-3- آماده سازی6-آمینو اوراسیلروش کارg5/0 گرافن اکساید را با ml20 تیونیل کلراید((SOCl2 در حضور ml5/0 دی متیل فرمامید(DMF( به مدت 24 ساعت در دمای C°70 رفلاکس کرده تا اسیدهای کربوکسلیک چسبیده به سطح به آسیل کلریدها تبدیل شوند. بعد از انجام رفلاکس ماده را با دستگاه روتاری خشک کرده و در آون به مدت 24 […]

مقاله رایگان با موضوع سیستم ها و محدودیت

مجموعه های پایۀ مینیمال از اوربیتالهای اتمی با اندازه ثابت استفاده می کنند. مجموعۀ پایه STO–3G یک مجموعه پایۀ مینیمال است. این مجموعۀ پایه از سه تابع گوسی اولیه استفاده می کند که 3G در آن به همین مطلب اشاره می کند و STO مخفف اوربیتال های نوع اسلیتر است. 1-29-2- مجموعه ی پایه با […]

مقاله رایگان با موضوع نرم افزار و سیستم ها

در این روش، با توجه به اینکه یک دترمینال اسلیتر منفرد برای بیان تابع موج کافی نیست، آرایش های الکترونی سیستم به صورت ترکیب خطی از تمام دترمینال های اسلیتر چند الکترونی ممکن بیان می شود[57]. از آنجائیکه حتی برای تعداد کمی از الکترون و توابع پایه توصیف کننده آنها، تعداد این دترمینال ها بسیار […]

مقاله رایگان با موضوع نتایج تجربی و شبیه سازی

روش های شیمی محاسباتیدترمینان اسیتر ضد متقارن بوده و اصل پائولی در ان لحاظ شده است.نمودار(1-1) روش های شیمی محاسباتیبه طور کلی دو شاخه گسترده در شیمی محاسباتی وجود دارد:1-24- روش مکانیک مولکولیشبیه سازی مکانیک مولکولی از قوانین فیزیک کلاسیک برای پیش بینی ساختار و خواص مولکولها استفاده می کند. روشهای مکانیک مولکولی در بسیاری […]

مقاله رایگان با موضوع بهینه سازی و نرم افزار

که در آن جمله اول عملگر انرژی جنبشی nالکترون،جمله دوم عملگر انرژی پتانسیل جاذبه n الکترون با N هسته، جمله سوم انرژی پتانسیل دافعه بین n الکترون و جمله چهارم، انرژی پتانسیل دافعه بین N هسته می باشد. انرژی دافعه بین هسته ای در معادله بالا ثابت است زیرا در این تقریب مواضع هسته ها […]

مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری و درجه حرارت

-AAS می تواند به اندازه گیری بیش از 70 عنصر فلزی به کار رود.– دارای دقت عالی بوده و انحراف استاندارد آن بهتر از 1% می باشد. – جذب اتمی مستقل از طول موج خط جذبی است.– اگر از اثرات درجه حرارت بر راندمان تشکیل اتم که خود متغیری است که هم جذب و هم […]

مقاله رایگان با موضوع آلودگی محیط زیست و عقب ماندگی ذهنی

این یون فلزی عنصر مهمی برای فعالیت های بدنی نیست و از طریق فاضلاب های آبکاری، صنایع شیمیایی و استخراج معادن ممکن است داخل آب شود. در دود سیگار و دودهای آلودگی کننده هوا مقداری کادمیوم موجود است که باعث آلودگی محیط زیست خواهد گردید. در بدن بعضی موجودات آبی که برای انسان جنبه غذایی […]

مقاله رایگان با موضوع فاضلاب های صنعتی و آلودگی محیط زیست

1-13- کاربری محیط زیستآلودگی محیط زیست و مواجه شدن انسان با یونهای فلزات سنگین مثل Pb2+/Zn2+/Cu2+ /Cd2+ /Cr2+ در آبهای سطحی در دهه های اخیر بخاطر افزایش استفاده از فرایندهای صنعتی زیاد شده است. یونهای فلزات سنگین در فاضلاب عامل مشکلات بسیار زیاد زیست محیطی گردیده است و باعث توجه گسترده به این موضوع شده […]

مقاله رایگان با موضوع پایان نامه و شیمیایی

1-9-5- در میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)همانند میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)، یک پرتوی الکترونی به نمونه می تابد. در نتیجه بعضی قسمت ها نظیر تفنگ الکترونی، عدسی های متمرکز کننده و سیستم خلآ، درهر دو دستگاه مشابه است. اما روش تشکیل تصویر و نحو بزرگنمایی کاملاً متفاوت است. علاوه بر این، TEM اصولاً برای مطالعه ساختار نمونه های […]

مقاله رایگان با موضوع ابزارهای اندازه گیری و مواد بیولوژیک

ارسال هدفمند داروها درمان ایدز و سرطان با فولرین های حساس به نورلاستیک های سبکتر، مقاومتر و الاستیک ترجلوگیری از رشد باکتری هاa) C60 b)c C70)فولرین درون وجهی C82 دارای عنصر لانتانیومشکل(1-2) انواعی از فولرن و اشکال مربوط.(a)- مولکول C60 اولین نانو توپ شناخته شده است.(b)-C70 فولرین ها بدلیل تو خالی بودن می تواند مانند […]