بهترین روش اصلاح ، تیغ یا ماشین اصلاح؟                                                

تراشیدن ریش یکی از مهمترین مسایل آرایشی آقایان به حساب می آید اما اگر می خواهید پوست خوب و چهره ای زیبا داشته باشید، حتی با روشهای گوناگون اصلاح صورت، باید مراقب پوست خود باشید و از آسیب رسانی به آن جلوگیری کنید. انتخاب یک روش مناسب برای اصلاح صورت به  ۳ عامل اصلی از […]

دانلود پایان نامه سطح آمادگی جسمانی و تمرینات استقامتی

3. تفاوت معناداری در تغییرات میزان VEGF پلاسمای خون بین دو گروه کنترل و تجربی در شرایط “سازگاری در پاسخ” وجود دارد، بهطوری که گروه تجربی پس از 4 هفته تمرین HIT ، افزایش بیشتری در پاسخ به تمرین نشان داد (05/0>p). 5-3. بحث و نتیجهگیری5-3-1. پاسخ فاکتور رشد اندوتلیال عروقی(VEGF) به یک جلسه فعالیت […]

دانلود پایان نامه فیزیولوژی ورزشی و مقایسه نتایج

575/1227/0اثر گروه**1823/4042/0* متغیر وابسته : میزان VEGF در پیش از فعالیت پس آزمون** متغیر وابسته : میزان تغییرات VEGF در پس آزمونفصل پنجمبحث و نتیجه گیری5-1. مقدمه در این فصل خلاصهای از اهداف، چگونگی انجام تحقیق، بحث و نتیجهگیری نتایج بدست آمده، مقایسه نتایج بدست آمده با سایر پژوهشها و بحث پیرامون علل احتمالی تفاوتهای […]

دانلود پایان نامه فعالیت بدنی و برنامه ریزی

پس آزمون 02/0 ± 93/001/0 ± 92/002/0 ± 90/004/0 ± 91/0* تفاوت معنادار تغییرات گروه تمرین با تغییرات گروه کنترل (05/0>p). طبق یافته های جدول 4-3، میزان تغییرات VO2 پس از دوره 4 هفته ای در گروه تمرین در تمامی مراحل اندازه گیری تفاوت معناداری با تغییرات گروه کنترل نداشت (05/0p). همچنین میزان تغییرات RER […]

دانلود پایان نامه حداکثر اکسیژن مصرفی و تمرینات مقاومتی

نورشاهی و همکاران (2011 ) در تحقیقی تاثیر لپتین پایه متفاوت را با برخی از شاخص های آنژیوژنیکی (VEGF ،2 -MMP ) سرم در حالت استراحت و در پاسخ به ورزش زیر بیشینهی استقامتی مورد ارزیابی قرار دادند. به همین منظور 50 نفر آزمودنی سالم غیرفعال (51/3 ± 32/25 ساله و 39/2 ± 36/23=BMI ) […]

دانلود پایان نامه محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی

2-8. تنظیم بیان VEGF1. هایپوکسی: هایپوکسی موجب افزایش HIF-α میگردد که، میتواند فعالیت بیش از 60 ژن دخیل در آنژیوژنز را تحت تاثیر قرار دهد از جمله HIF-α موجب افزایش بیان VEGF میشود و مسیرهای سیگنال رسانی رشدی را راهاندازی میکند. همچنین هایپوکسی منجر به تولید آدنوزین میگردد که از طریق گیرندهای آدنوزین موجود بر […]

دانلود پایان نامه نفوذپذیری و مرحله رشد

گروه اول: فاکتورهای این گروه شامل خانواده VEGF و آنژیوپویتینها میباشد که این فاکتورها به صورت اختصاصی بر روی سلولهای اندوتلیال عروق اثر میگذارند.آنژیوپویتینها: خانوادهای از فاکتورهای رشدی هستند که چهار نوع از آنها تاکنون شناخته شده است (Ang1, Ang2, Ang3, Ang4). آنژیوپویتینها شروع کننده آنژیوژنز نیستند ولی میتوانند باعث پیشرفت و بازسازی یا تخریب […]

دانلود پایان نامه فعالیت ورزشی و انعطاف پذیری

سیستم گردش خون برای انتقال اکسیژن و مواد غذایی و پسماندههای متابولیکی ضروری است تا سلامت و عملکرد طبیعی بافت حفظ شود (40). در اکثر بافتهایی که در آنها عروق نقش تغذیهای دارند مخصوصا در عضلات اسکلتی، شبکه عروق خونی (مخصوصا عروق خونی کوچک اطراف عضلات اسکلتی) دارای خاصیت پویا و انعطاف پذیری است که […]

دانلود پایان نامه نقش برجسته و سازماندهی

7. تشکیل غشاء پایه در اطراف مویرگ جدید از طریق به کارگیری پریسایتها و سلولهای عضلانی صاف8. آمیزش رگهای خونی جدید با رگهای قبلی و جریان یافتن خون در آنها.شکل 2-1. مراحل آنژیوژنز به روش جوانه زدن2-2-2. آنژیوژنز به روش دو نیمشدن (intussusceptive angiogenesis ) دو نیمشدن رگ تکامل یافته با شکافته شدن مویرگ به […]

دانلود پایان نامه دوره بزرگسالی و فعالیت ورزشی

عدم کنترل انگیزه مشارکت آزمودنی ها در تمرین به منظور یکسان بودن شرایط آزمودنیها از دادن هر گونه انگیره (مانند تشویق) در حین اجرای تمرینات HIT یا آزمونهای دیگر خودداری شد.1-8. واژههای کلیدیتمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین : عموما به تکرار جلسات فعالیتهای ورزشی تناوبی اطلاق میشود که نسبتا کوتاه است و […]

دانلود پایان نامه تمرین استقامتی و اهداف اختصاصی

از آنجایی که در زمینه سازگاریهای مربوط به آنژیوژنژ و فاکتورهای پلاسمایی در پی تمرینات HIT پژوهشهای اندکی انجام گرفته است، و همچنین پژوهشهای که در زمینه پاسخ فاکتورهایآنژیوژنیک به فعالیت حاد صورت گرفته، نتایج متناقضی را گزارش کردهاند بنابراین به نظر میرسد تمرین ذکر شده که هم از لحاظ شدت و هم حجم، بهعنوان […]

دانلود پایان نامه تمرینات استقامتی و سندرم متابولیک

جدول 3-1. شمای کلی طرح پژوهش 48جدول 3-2. ویژگیهای آزمودنی‌های پژوهش (انحراف استاندارد ± میانگین) 49جدول 3-3. توصیف مقادیر و مقایسه بین گروهی VO2peak، و RER و ضربان قلب در VO2peak 51جدول 4-3. توصیف مقادیر و مقایسه تغییرات بین گروهی VO2، % VO2peak و RER در آزمون 60 دقیقه رکاب زدن 52جدول 3-5. نوع و […]

مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری و ظرفیت جذب

از طرف دیگر، رفتار واجذبی یونهای فلزات سنگین در سطح GO و مشتقات آن نشان می دهد که GO را می توان پس از شستشو با محلول HCl مورد استفاده مجدد قرارداد. این تحقیقات نشان می دهد که GO-Ethylenediamine می تواند یک جاذب موثر برای حذف یونهای فلزات سنگین سمی از محلولهای آبی باشد.3-4- مقایسه […]

مقاله رایگان با موضوع ساختار لایه ای و ظرفیت جذب

شکل(3-4) طیف XRD گرافن اکساید در شکل(3-4) مسیر XRD ساختار GO را از نمونه پودری برای برآورد میزان و درجه پراش با استفاده از شدت نسبی پیک ها نشان می دهد. یک پیک شدید و تیزدر 2θ =8.1° که با فضاهای بین صفحه ای از لایه های گرافن اکسید مطابقت می کند. این مقدار به […]

مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری و بررسی داده

2-3- آماده سازی6-آمینو اوراسیلروش کارg5/0 گرافن اکساید را با ml20 تیونیل کلراید((SOCl2 در حضور ml5/0 دی متیل فرمامید(DMF( به مدت 24 ساعت در دمای C°70 رفلاکس کرده تا اسیدهای کربوکسلیک چسبیده به سطح به آسیل کلریدها تبدیل شوند. بعد از انجام رفلاکس ماده را با دستگاه روتاری خشک کرده و در آون به مدت 24 […]