پایان نامه درمورد زنجیره تامین:عوامل موثر بر رقابت پذيري

عوامل موثر بر رقابت پذيري
1.عوامل محيطي
عامل محيطي به عنوان پارامتر تاثيرگذار بر رقابت پذيري،  در حوزههاي مختلف اقتصادي – سياسي حضوري فعال داشته و در ابعاد مختلف كلان بين الملل، ملي و خرد قابل طرح و بررسي است كه در اين ميان، عوامل محيطي كلان اساساً به مجموعه عواملي كه بر بنگاه تاثير گذاشته و از حيطه كنترل آن خارج ميباشند(مانند عوامل سياسي، اقتصادي و…). اشاره دارد. عوامل محيطي ملي، اهداف فوق را در ابعادي كوچكتر و در سطح ملي تعقيب و دنبال ميكند. عوامل محيطي خرد به محيط نزديك به سازمان ودر واقع بازار ميپردازد و در عين حال، عوامل تشكيل دهنده آن از ارتباط تنگاتنگ با بنگاه و فعاليتهايش برخوردار است نظير پويايي هاي مربوط به بازار، فناوري، مشتري، رقابت و نهايتا پوياييهاي مربوط به خود بنگاه ( 2011 , Goran etal) بر اين اساس، محيط كلان- بين الملل نقش زيرساخت را براي محيط ملي ايفا ميكند و چنان چه تحولات به وجود آمده در حوزه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي بين الملل بتواند آثار مثبتي در حوزههاي چهارگانه داخلي بر جاي بگذارد در اين شرايط محيط ملي نيز مي تواند منجر به ايجاد پويايي در حوزههاي بازار، فناوري، مشتري و رقبا شده و پويايي خود بنگاه را نيز به ارمغان بياورد در غير اين صورت چنان چه تغييرات محيط كلان- بين الملل به گونه اي رقم بخورد كه هم خواني لازم را با محيط ملي نداشته باشد با فرض ثبات در وضعيت محيط ملي امكان ايجاد مزيت رقابتي آن هم از نوع پايدار وجود نخواهد داشت و اين امر در ميان مدت آثار سويي بر پوياييهاي محيط خرد بر جاي خواهد گذاشت ( ,2009 Aszlo & Ulbert).
 
2.عوامل درون سازماني
به عوامل قابل كنترل داخل يك سازمان يا بنگاه اقتصادي اطلاق مي شود كه خود متشكل از سه عامل كليدي نگرش مبتني بر منابع، نگرش مبتني بر بازار و نگرش مبتني بر دانش مي باشد. از عوامل درون سازماني موثر در فضاي رقابتي ميتوان به مواردي همچون ساختار سازماني، استراتژي، سيستم،سبك مديريت، كاركنان و نيز فرهنگ اشاره نمود ( 2002 ,  Webster).
1.2. رويكرد مبتني بر منابع
يكي از رويكردهاي مرتبط با رقابت پذيري، رويكرد مبتني بر قابليت يا منابع است كه اساسا بر نقش عوامل داخلي سازمانها در تاثيرگذاري بر توان رقابتي آنها تاكيد دارد. اين ديدگاه عملكرد سازماني و موقعيت بازار را تابعي از ويژگيهاي سازماني دانسته و رابطه بين مشخصه هاي سازماني و نتايج عملكردي را بررسي مي كند. بر پايه اين ديدگاه، منابع سازمان شامل همه دارايي ها، قابليت ها، فرآيندهاي سازماني، مشخصه ها و ويژگي هاي سازمان، اطلاعات و دانش تحت كنترل مجموعه است كه سازمان را قادر به تدوين و اجراي استراتژيهايي براي بهبود كارايي و اثربخشي و در يك كلام بهره وري مي كند(مهری ، 1383).
2.2.رويكرد مبتني بر بازار
در ديدگاه مبتني بر بازار، بنگاهها به منظور كسب مزيت رقابتي پايدار، بايستي مشتري گرا، بازارگرا، نوآور و در عين حال كارآفرين بوده و نيز گرايش بالايي به يادگيري داشته باشند. بر اين اساس، گرايش به بازار، منبعي مهم براي نيل به مزيت رقابتي آن هم از نوع پايدار محسوب مي شود (., 2003 Liu etal). همچنين در اين رويكرد، ساختار صنعت، عاملي موثر در كسب توان رقابتي آن تلقي مي شود فلذا هدف غايي اين رويكرد، در وهله اول شناسايي نيازها و خواسته هاي مشتري و سپس عرضه كالاها و ارائه خدمات براي تحقق آن نيازها و خواسته ها به گونه اي متمايزتر از شركتهاي رقيب است، به طوري كه مسير حركت فعاليت ها از محيط بيرون (بازار) به سمت محيط درون (كسب سود و رضايت مشتري)  جريان مي يابد. امروزه استراتژي بسياري از شركت هاي موفق و پيشرو بر پايه مشتري گرايي استوار بوده و مشتري گرايي در رديف فرهنگ سازماني و برنامه ريزيهاي استراتژيك شركت طبقه بندي مي شود (عباسی ورحیمی،1391).
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *