پایان نامه ارشد روانشناسی : ایجاد کسب و کار

خارک
2-‌ بررسی مؤلفه‌های کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک
3-‌ بررسی توانمندسازی بر هریک از مؤلفه‌های بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک
4-‌ بررسی کارآفرینی بر هر یک از مؤلفه‌های بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک

فرضیه های تحقیق
فرض اصلی تحقیق
بین توانمندسازی و کارآفرینی با بهره وری کارکنان پتروشیمی خارک رابطه معنادار وجود دارد.
فرض های فرعی تحقیق
1-بین مؤلفه‌های توانمندسازی و بهره‌وری رابطه معنادار وجود دارد.
2-بین مؤلفه‌های کارآفرینی و بهره‌وری رابطه معنادار وجود دارد.
3-بین توانمندسازی و هر یک از مؤلفه‌های بهره‌وری رابطه معنادار وجود دارد.
4-بین کارآفرینی و هر یک از مؤلفه‌های بهره‌وری رابطه معنادار وجود دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر ها
تعاریف مفهومی متغییر ها
کارآفرین : فردی که منابع لازم را برای شروع و یا رشد کسب و کاری بسیج نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرایند، محصول یا خدمات جدید می باشد. اگر این فرد تحت حمایت یک شرکت یا سازمان باشد، کارآفرین سازمانی است و اگر با مسئولیت خود این وظیفه را دنبال کند کارآفرین (مستقل) است (احمدپور داریانی، 1380).
کارآفرینی : فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد. به عبارت دیگر فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها (احمدپور داریانی، 1380).
توانمندسازی : فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان است که از طریق ایجاد و گسترش نفوذ مبتنی بر صلاحیت افراد و گروه ها بر تمام قلمرو ها و وظایف صورت می گیرد و بر روی عملکرد کارکنان و عملکرد کلی سازمان اثر می گذارد (دنیس، 1929).
بهره وری : عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجی های یک سیستم به ورودی های آن (استیگل، 1970).

تعاریف عملیاتی متغییر ها
کارآفرینی: در این پژوهش توسط پرسشنامه کارآفرینی، میزان کارآفرینی کارکنان سنجیده می شود که حاوی 31 سوال تستی می باشد.
توانمندسازی: در این پژوهش توسط پرسشنامه توانمندسازی، میزان توانمندسازی کارکنان سنجیده می شود که حاوی 30 سوال تستی می باشد.
بهره وری: در این پژوهش توسط پرسشنامه بهره وری، میزان بهره وری سازمانی کارکنان پتروشیمی خارک سنجیده می شود که حاوی 20 سوال تستی است.

مقدمه
اهمیت شرکت های نفتی و پتروشیمی و سهم فزاینده آنها در درآمد های نفتی و صادرات نفتی به کشور های جهان و ایجاد اشتغال در بازار کار طی 15 یا 20 سال گذشته در اکثر کشور های نفت خیز و صادرکننده نفت واقعیتی پذیرفته شده است این نوع موضوع نشان دهنده تحولی است که روند چند دهه اخیر را تغییر داده و اهمیت وافر بهره‌وری سازمانی را در این شرکت ها نشان می دهد، تربیت انسانی ماهر و متخصص مهمترین عامل در موفقیت هر سازمان در مواجه شدن آن با تغییرات محیطی است و مقوله های کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان می تواند عامل مؤثری برای نیل به اهداف سازمانی باشد و مؤلفه بهره‌وری سازمانی در شرکت های نفتی را افزایش دهد (احمدپور داریانی، 1380).

تاریخچه کارآفرینی
نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده ارائه تعریف روشن از آن است. (کارآفرینان تکنولوژیک) زمانی ظهور کردند که انسان های اولیه ابزار سازی را کشف کردند، آنها ابزار هایی را برای دیگران می ساختند و آن ابزار ها را با غذا و سایر مایحتاج خود، معاوضه می کردند. قدمت واژه کارآفرینی به سال 1709 میلادی بر می گردد. در اوایل سده شانزدهم کسانی را که در امر هدایت مأموریت‌های نظامی بودند کارآفرین می‌خواندند. واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آن که مفهوم کلی کارآفرینی به زمان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شد. «سی » اقتصاددان قرن هیجدهم میلادی، کارآفرین را فردی تعریف کرد که منابع اقتصادی را از حوزه ای با بهره وری پایین تر بیرون می کشد و آنها را به حوزه ای با بهره وری و سود بیشتر منتقل می کند (آقایی، 1378).
در نیمه اول قرن بیستم «شومپیتر » اقتصاددان و نظریه پرداز اجتماعی مطالب گسترده ای پیرامون کارآفرینی و تاثیر آن بر اقتصاد نوشت. تز «شومپیتر» این بود که کارآفرینان نوآور موجب نوعی عدم تعادل پویا در اقتصاد می شوند. همچنین وی بود که فرد کارآفرین را یک تخریب گر خلاق قلمداد کرد و با تجاری سازی نوآوری و جا انداختن آن در محیطی که قبلاً فاقد آن بود، تعادل اقتصادی را بر هم می زند. بعد از ژزف شومپیتر پدر علم کارآفرینی 1934 محققان زیادی مباحث کارآفرینی را دنبال کردند. پیتر دراکر پدر مدیریت در سال 1985 کتابی پیرامون اصول نوآوری و کارآفرینی نوشت. با ورق خوردن تاریخ نسل دیگری از کارآفرینان ظهور کرده اند که با صنایع مبتنی بر دانش ارتباط دارند. این نخبگان کارآفرین در ابتدا از حوزه هایی چون شیمی، برق و خودرو سر برآوردند. در آخرین دهه های قرن بیستم با رونق گرفتن تکنولوژیک اطلاعات، سر فصل دیگری در مبحث کارآفرینی تکنولوژیک پدید آمد. کارآفرینانی چون «بیل گیتس » مفهوم تخریب خلاقانه شومپیتر را با تکیه بر تکنولوژی اطلاعات به تصویر کشیدند. در نگاه تاریخی به کارآفرینی تکنولوژیک دو الگوی عمده را تشخیص می دهیم. در دویست سال گذشته کارآفرینی از الگوی «مخترع – کارآفرینی» به سمت الگوی «نوآور – کارآفرینی» متمایل شده است.

«الگوی مخترع – کارآفرینی» با افرادی مثل «آلفردنوبل » «مخترع دینامیک»، «گراهام بل » «مخترع تلفن» و «توماس ادیسون » «مخترع چراغ برق» و … مشخص می شود.
الگوی «نوآور – کارآفرین» نیز با افرادی مثل «بیل گیتس» (پدید آورنده سیستم های عامل کامپیوتر) و «گوردن مور » (پدید آورنده ریز پردازنده‌ها) مشخص می‌شود. برخلاف فرانسویان که تعاریف نسبتاً منسجم و گسترده ای را از کارآفرینان ارائه می کنند. انگلیسی ها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص کارآفرینی به کار می گرفتند که عبارت بودند از (ماجراجو، متعهد و کارفرما). ریشه مفهوم کارآفرینی (امروزی) به قرن 18 میلادی باز می گردد. یعنی زمانی که (ریچارد کانیتون ) عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد:
مالکان زمین
عوامل اقتصادی
دستمزد بگیر.
آن دسته از عوامل اقتصادی که با قبول خطر در بازار بورس فعالیت می‌کنند. بدین ترتیب «کانتیون» اولین فردی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد و آن را چنین تعریف کرد. «کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار، خریداری می‌کند» کارآفرین درهنگام خرید از قیمت نهایی محصولات اطلاع ندارد. وی عمده فروشان را به عنوان اصلی ترین گروه کارآفرینان محسوب می کرد (آقایی، 1378).
«ژان باتیست‌سی» در سال 1800 اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در جابهجایی منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری تاکید کرد. حدود سال 1800 ژان باتیست سی کارآفرینی را مختص فردی می دانست که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهره وری و سود پایین به حوزه ای دارای بهره وری بالا و سود بیشتر منتقل می کند. لازم به یادآوری است که پژوهش در حوزه کارآفرینی در دهه های آخر 1950 و 1960 رایج شد. اما در دهه های 1970 و 1980 با سکون مواجه شد و از اواخر دهه 1980 دوباره توجهات را به سوی خود معطوف کرد (احمدپور داریانی، 1380).
مفهوم واژه کارآفرین
هنوز تعریف رسمی که مورد توافق کلیه یا اکثریت صاحب نظران و اندیشمندان درباره کارآفرین وجود ندارد، لذا برای فهم بهتر واژه کارآفرین شایسته است تعدادی از معروف ترین تعریف ها را گردآوری و ارائه شود.
کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می نماید (پیتر دراکر ، 1974).
کارآفرین وظیفه تعیین نوع کسب و کار مورد نظر را بر عهده داشته و یا آن را می پذیرد (هربرتون ایوانز ، 1980).
کارآفرینان مهندسان پیشرفت صنعتی و عوامل اصلی تولید هستند (فرانسیس واکر ).
میل کارکرد و عمل کارآفرین را شامل هدایت، نظارت، کنترل و مخاطره پذیری می دانست و عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین را مخاطره پذیری معرفی می کرد (جان استوارت میل ، 1972).

تعریف واژه کارآفرینی شرکتی
کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرایند های جدید و نظام های سازمانی نوین است (احمدپور داریانی، 1380).
کارآفرینی چیست؟
کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشور و کلید حل مشکلات می باشد و می تواند با خلاقیت و نوآوری خویش، جهش اقتصادی شرکت ها، سازمان ها و در نهایت پیشرفت یک کشور را سبب گردد. کارآفرینی فرزند، ایده های تجاری است و همواره در سیمای کسب و کار نو تجلی می کند. اما شکفتن ایده های نو، اغلب نیازمند استفاده از تکنولوژی های جدید است و اصطلاحاً به کارآفرینی تکنولوژیک منجر می شود. از ابتدای بلوغ فکری بشر در زمینه اقتصادی و ایجاد کسب و کار، دغدغه ای برای رشد تولید و توسعه مشاغل وجود داشته است. امروزه نیز آنچه به عنوان اصلی ترین عامل برای به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار های تجاری شناخته می شود.
وجود عاملی به نام «کارآفرین» است که با قبول ریسک معقول و خطرات ناشی از شروع یک فعالیت تازه و یا بازنگری در روش های قبلی کار ایده های جدید خود را به خدمت و یا محصولات پرفروش در بازار تبدیل و عرضه می نماید. همچنین در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه با تلاش و اعتماد به نفس بدون تحمل هزینه بر دوش دولت یا دیگران و یا جذب سرمایه از سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر به معرفی محصول و نوآوری های خود در بازار می پردازد.
«فرانسیس واکر » وجه تمایز سرمایه دار و کارآفرین را مورد تأکید قرار می دهد و کارآفرینان را مهندسان پیشرفت و عوامل اصلی تولید قلمداد می کند. عینکی که کارآفرین بر چشم دارد سبب می گردد تا خلاء های بازار را بهتر و سریعتر از سایرین تشخیص دهد و از میان ایده های مطروحه در ذهن خود «فرصت » را شناسایی نماید (به نقل از رضائیان، 1374).
کارآفرین با بازاریابی و تبلیغات مناسب و همچنین استفاده از منابع مالی فردی و سازمانی به شناسایی خلاء های بازار و انتخاب بازار هدف می پردازد. نقش کارآفرین یا عامل تغییر در ایجاد اشتغال و پیشرفت سازمان تحت مدیریت وی، به عنوان نیروی طلایی کاملاً مفید و اثربخش می باشد، به طور کلی کارآفرینی یکی از اصلی ترین راهبرد ها برای ایجاد فضای رقابتی، ایجاد فرصت های شغلی و بقا در زمینه تجارت می باشد. الگوی صفحه بعد به بررسی نحوه شناسایی ایده و تبدیل آن به فرصت برای ایجاد کسب و کار نو می پردازد:

+
=

نمودار (2-1): نحوه شناسایی ایده و تبدیل آن به فرصت (عصر کارآفرینی، 1384)
همانطور که در الگو دیده می شود اگر ما فرصت‌ها و یا خلاءها و نواقص بازار را درست درک نکنیم یا حتی اگر درست ایده را نشناسیم و بهترین ایده را بیان نکنیم، مشکلات و موانع کارآفرینی به وجود خواهد آمد.

عوامل اجتماعی و روانی کارآفرینان
نتیجه پژوهش ها نشان داده است که عوامل اجتماعی و روانی به اضافه صلاحیت ها و شایستگی های ممتاز، از ویژگی های کارآفرینان است.
-‌ عوامل روانی : کارآفرینان مانند اکثر مردم، انسان های پیچیده ای هستند و هیچ تئوری منحصر به فردی نمی تواند تمام رفتار آنها را توجیه کند. شاید نخستین و مطمئن ترین تئوری درباره ریشه های روانی کارآفرینان، در دهه 1960 به وسیله دیوید مک کللند ارائه شده باشد. او دریافت افرادی که خط مشی خود را بر کارآفرینی می گذارند (مثل فروشندگان) بیش از حد جاه طلب هستند و از نظر روانی احساس نیاز می کنند که همواره به موفقیت دست یابند که البته برای رسیدن به آن خطر را هم می‌پذیرند. وی همچنین دریافت که برخی از جوامع افرادی را که در پی پیشرفت و ترقی نسبتاً زیادی هستند، پرورش می دهد. عده دیگری از پژوهشگران هم انگیزه‌ها و هدف‌های کارآفرینان را مورد مطالعه قرار داده‌اند که از آن جمله:
ثروت، قدرت، حیثیت و اعتبار، امنیت شغلی، خودشکوفایی و خدمت به جامعه است. اینها از جمله هدف ها و انگیزه کارآفرینان بوده اند.
«توماس بگلی و دیوید پی بوید » در دهه 1980 وجه تمایز افراد کارآفرین و کسانی که سازمان‌های کوچک را اداره می‌کنند، بیان کردند:
نیاز به کسب موفقیت: که همواره در پی هدف‌های بلند پروازانه هستند و می‌خواهند بیشتر موفق شوند.
مرکز کنترل: این که فرد، حاکم بر زندگی خویش است و می تواند زندگی خود را کنترل کند.
تحمل ریسک: کارآفرینانی که ریسک متوسط را می پذیرند، از کسانی که هیچ ریسکی نمی کنند، از محل سرمایه گذاری خود بازده بیشتری دارند.
رویارویی با وضع مبهم: هر مدیری با چنین وضعی روبهرو می شود، ولی کارآفرینان با وضعی مبهم تر و نامشخص تر روبهرو هستند، زیرا آنها دست به کار هایی می زنند که برای نخستین بار انجام می شود.
رفتار از نوع A : یعنی باید در زمانی به دستاورد های بیشتری رسید و اگر ایجاب کند، باید اعتراضات دیگران را هم نادیده گرفت.
«الن فاگنسون » به تفاوت بین کارآفرینان و مدیران از زاویه ای دیگر نگاه می کند. او دریافته است که اکثر کارآفرینان برای چیز هایی مانند احترام شخصی، آزادی، احساس داشتن توانایی در تکمیل نمودن کار ها و شیوه زندگی هیجان انگیز ارزش زیادی قائل هستند. از سوی دیگر، مدیران می‌کوشند به دوستی حقیقی، فردگرایی، رستگاری و خوشی و تفریح اهمیت بیشتری بدهند. او به این نتیجه می رسد «یک کارآفرین، در مقایسه با یک مدیر، خواسته دیگری از زندگی دارد» (احمدپور داریانی، 1380).
-‌ عوامل اجتماعی : اغلب اعضای گروه های اقیت در شرکت ها چنین احساس می کنند که کارفرمایان، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درباره آنها تبعیض قائل می شوند و در واقع، اگر ما پیشرفت گروه های مختلفی که تشکبل دهنده این جامعه ناهمگون هستند و شکایت هایی را که آنها علیه شرکت ها نموده اند، مورد توجه قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که اغلب این احساس بر مبنای واقعیت ها قرار دارند. برخی از گروه های اقلیت برای این که در فرهنگ سازمانی یا شرکت مربوطه بتوانند موفق شوند، باید روح خود را بفروشند یعنی هویت جنسی، قومی و نژادی خود را از دست بدهند یا از آن دست بردارند. برخی دیگر از گروه ها دست به کار های جدید می زنند و به گونه ای درصدد تامین خواسته ها و نیاز های خود برمی‌آیند که این خود نیز باعث افزایش کارآفرینی در بین گروه های اقلیت است (احمدپور داریانی، 1380).

انواع کارآفرینی
کارآفرینی فردی
کارآفرینی آزاد: فرایندی است که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را به طور آزاد به ثمر رساند.
کارآفرینی درون سازمانی : فرایندی است که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را در سازمانی که معمولاً سنتی و بوروکراتیک است، به ثمر رساند، که به دو بخش انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شود.
کارآفرینی گروهی
کارآفرینی سازمانی : فرایندی است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خود مختار به ثمر رسد (صمد آقایی، 1378).
وجوه مشترک کارآفرینان
ریسک پذیری (ریسک متوسط و حساب شده)
نیاز به توفیق
مرکز کنترل
نوآوری، خلاقیت، ایده سازی
اعتماد به نفس
پشتکار زیاد

آرمان گرایی
پیش‌قدم بودن
فرصت گرا بودن (در جستجوی فرصت ها هستند تا تهدیدات)
نتیجه گرا بودن
اهل کار و عمل بودن
آینده گرایی
هدف گرا
خود محور
انعطاف پذیر
قاطعیت
واقع بین، نتیجه گرا، وفادار به عهد و پیمان و صادق

دارای تفکر واگرا و هم تفکر همگرا
خیلی راحت نتیجه اعمال خود را می پذیرند و دارای ثبات شخصیت اند (صمد آقایی، 1385).
همچنین به دنبال یافتن پایخ برای سوالات زیر هستند:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کجا فرصت وجود دارد؟
بر روی فرصت به دست آمده چگونه سرمایه گذاری شود؟
چه منابعی مورد نیاز است؟
از چه راهی می توان منابع را به کنترل درآورد؟
چه ساختاری بهتر است؟

نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی
الف: کارآفرینی در دیدگاه اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *