منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، برنامه ریزی، تجارت الکترونیک، اشخاص حقوقی

نمود.
“هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود،اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هرنوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق داده پیام محسوب می گردد.”۱۵۴
از ماده فوق موارد ذیل استباط می شود.
۱. ارسال کننده می تواند از مخاطب تصدیق دریافت داده پیام رابخواهد،کلمه ” بخواهد” بدین معنی است که ارسال کننده می تواند مخاطب را ملزم به این امر نماید که تصدیق داده پیام را به او اطلاع دهد و این مورد در جایی است که الزام، جزئی از شرایط ارسال کننده برای مخاطب باشد که معمولا در اشخاص حقوقی دیده می شود.
۲. طرفین می توانند برای تصدیق دریافت داده پیام با یکدیگر توافق کنند،این مورد در جایی است که طرفین اشخاص عادی بوده و در این رابطه با یکدیگر توافق می کنند.
۳. این توافق می تواند قبل و یا در هنگام ارسال داده پیام صورت بگیرد،قبل از ارسال داده پیام معمولا در توافق نامه تنظیمی فی مابین طرفین است و در هنگام ارسال داده پیام می توان در متن داده پیام این موضوع را خواستار شود یا از طریق دیگربه توافق برسند، نکته مهم اینست که بعد از ارسال داده پیام نمی توان درخواست مطرح و یا توافق در این زمینه حاصل شود. به این دلیل که تصدیق دریافت هر داده پیام می بایست در لحظه دریافت انجام شود تا شخص بتواند از تعهدات ناشی از آن استفاده نماید و در بخی موارد زمان در یافت ، زمان شروع تعهد می باشد. البته می توان تصدیق دریافت داده پیامهایی که از قبل ارسال شده است را درخواست نمود اما توافق بر تصدیق دریافت برای داده پیامهایی است که در آینده ارسال خواهد شد .
۴. طرفین می توانند به روش تصدیق دریافت داده پیام نیز توافق نمایند،توافق ممکن است مبتنی بر هر روشی باشد،اعم از داده پیام،پیامک،نامه،تلفن و سایر روشها. البته معقول تر اینست روشی انتخاب شود که بتوان در آینده به آن استناد جست و به استناد همین قانون دارای اعتبار باشد،کما اینکه تصدیق از طریق تلفن نمی تواند در آینده مورداستناد قرار گیرد.
۵. در صورت عدم توافق در روش اعلام ، تصدیق این امر بر عهده مخاطب گذاشته شده است که به هر روشی که صلاح بداند ارسال کننده را مطلع سازد. معمولا چون مخاطب از طریق توافق یا درخواست ارسال کننده ملزم به این امر شده روشی را بر می گزیند که در آینده بتواند با اثبات و معتبر بودن آن خود را از مسئولیت مبری نماید.
۶. فرستنده بایست بطور معقول از تصدیق دریافت مطلع شود،معقول را می توان اینگونه تعبیر کرد فرستنده ممکن است داده پیامهای متعددی برای یک شخص ارسال نماید،لذا باید مطلع شود کدامیک را گیرنده دریافت و تصدیق نموده است، لذا گیرنده بایستی در تصدیق خود جهل فرستنده را در دریافت داده پیام مورد نظر خود رفع نماید. البته کلمه معقول دارای معانی و تفاسیر مختلفی می باشد که عندالزوم در محاکم می تواند از موجبات صدور آراء مختلف و متضاد به شمار آید.
موارد فوق تمثیلی بوده و مانع از این نیست که شخص حقیقی ارسال کننده نتواند مخاطب را ملزم نماید و یا شخص حقوقی بایستی در این امر با مخاطب به توافق برسد.۱۵۵
همچنین اشخاصی که دارای ارتباطات زیاد می باشند با تنظیم پست الکترونیک خود پس از دریافت هر پست الکترونیک به صورت خودکار تصدیق دریافت داده پیام را به فرستنده ارسال می کنند. گردانندگان پایگاههای اطلاع رسانی نیز که دارای ارتباطات وسیع تری می باشند معمولا با نصب نرم افزارهای مربوطه سیستم خود را به نحوی تنظیم می نمایند که به محض دریافت یک داده پیام به صورت خودکار توسط سیستم، تصدیق دریافت آنرا به پست الکترونیکی فرستنده اعلام می نماید.
نکته مهم این تصدیق تنها دریافت داده پیام بدون توجه به مندرجات آن است، به این معنی که فقط متن پیش فرض برای فرستنده ارسال می شود و سیستم شخص مخاطب فقط دریافت آنرا بدون توجه به مندرجات تصدیق می نماید و اگر مندرجات به صورت ناقص ارسال شده باشد می تواند در آینده از موارد بروز اختلاف باشد که در ادامه و در شرح ماده ۲۴ بیان خواهد شد.
حال ممکن است داده پیام برای طرفین دارای اثر حقوقی باشد، ممکن است تعهدی ایجاد شود و یا معامله ای صورت پذیدرو سایر موارد که معمولا برای فرستنده دارای بار حقوقی بیشتری است و ممکن است برای انجام آن زمان محدودی در اختیار داشته باشد،لذا فرستنده می بایست برای قبول این بار حقوقی و مسئولیت از زمان دریافت داده پیام مطلع شود تا بتواند در زمان مقرر مسئولیت خود را به انجام رساند.
” اگر اصل ساز بطور صریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد ، داده پیام ارسال نشده تلقی می شود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود.”۱۵۶
مطابق این ماده طرح این موضوع از طریق فرستنده می بایست بطور صریح و آشکار بیان شود (منطوق) و بیان بصورت ضمنی و در لفافه (مفهوم) که مخاطب را ملزم به تامل و دقت در متن می کند و حتی ممکن است به این امر پی نبرد مورد قبول واقع نشده است و این بیان می تواند قبل و یا هنگام ارسال داده پیام صورت گیرد و نمی توان بعد از ارسال داده پیام درخواست نمود ، این مورد در عبارت ” …مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد”ذکر شده است، زمان فعل گذشته است؛ یعنی باید هنگامیکه داده پیام به مخاطب می رسد این شرط از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد و این امر بدین معنی است که قبل از ارسال و یا هنگام ارسال داده پیام باشد ، اصل بر اینست که داده پیام ارسال نشده است تا زمانیکه تصدیق آن دریافت شود، در اینصورت بار حقوقی زمانی برای فرستنده ایجاد می شود که تصدیق دریافت داده پیام به او رسیده باشد و اثبات این امر برعهده گیرنده است که ثابت نماید تصدیق دریافت داده پیام را ارسال نموده و فرستنده نیز آنرا دریافت نموده است .۱۵۷
موضوع مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد اینست که آیا وجود شرایط ارسال و تصدیق دریافت در رابطه با محتوای داده پیام نیز صادق است؟ به این معنی که داده پیامی که دارای شرایط ارسال می باشد ، محتوی آن نیز بصورت صحیح و کامل ارسال شده است؟ ویا داده پیامی که دریافت آن تصدیق شده است مخاطب محتوای آنرا بصورت کامل دریافت نموده و به جزئیات آن واقف است؟
همانگونه که ذکر شده می توان با تنظیمات پست الکترونیک ، سیستم را به گونه ای برنامه ریزی کرد که بصورت خودکار در هنگام دریافت داده پیام ،تصدیق دریافت آنرا به فرستنده ارسال نماید، در اینحالت ممکن است مخاطب حتی از دریافت داده پیام اطلاعی نداشته باشد اما تصدیق دریافت آن بصورت خودکار ارسال شده است، لذا نمی توان تصدیق دریافت را به محتوای داده پیام تسری داد و چنین استنباط نمود که مخاطب از محتوای آن نیز مطلع شده است. همچنین ممکن است که ارسال کننده سهوا متن کامل داده پیام را ارسال نکرده باشد یا ضمیمه های آن را بصورت ناقص فرستاده باشد و یا هر شرایط دیگری از سوی ارسال کننده که موجب دریافت ناقص داده پیام از سوی مخاطب گردد.
” اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.”۱۵۸
در خصوص معنی اماره باید گفت قانونگذار در تعریف اماره آورده است “اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود”. ۱۵۹ ” از بیان ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی معلوم می شود اماره عبارت است از امر معلومی در خارج ،که بوسیله آن امر مجهولی ثابت می شود، آن امر معلوم اوضاع و احوال خاصی است در خارج ،که دادرس را راهنمایی به امری می نماید که وجود آن مورد ادعاست که بدون راهنمایی اوضاع و احوال، آن امر مجهول می باشد، بدین جهت در هر موردی که آن اوضاع و احوال یافت گردید حکم به وجود آن امر مجهول می شود. “۱۶۰
به بیان ساده تر اماره عبارتست از شرایط و اوضاع و احوال خاصی که بوسیله آنها می توان موضوعی مجهول را ثابت نمود. شرایط و اوضاع و احوال مورد نظر در بحث ما همان شرایط داده پیام ارسال شده و شرایط تصدیق آنست که با وجود این شرایط یک داده پیام ارسال شده توسط ارسال کننده و دریافت شده توسط مخاطب محسوب می گردد که این موارد همان مجهول ها هستند که بایستی ثابت شوند، اما این شرایط ( اماره ) فقط در خصوص داده پیام صادق است و به محتوای آن اعم از اینکه متن، تصویر، صوت و یا هر چیز دیگر باشد صدق نمی کند و تصدیق ارسال و دریافت صحیح محتوای یک داده پیام ارسال و دریافت شده شرایط خاص خود را می طلبد، اعم از اینکه طرفین در رابطه با محتوا، نحوه اجرا ، رفع ابهام و یا سایر شرایط با یکدیگر در ارتباط باشد که می توان دریافت صحیح محتوای داده پیام را از آن استباط نمود.
همانگونه که در شرح ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیک بیان شد طرفین می توانند در خصوص نحوه ارسال و تصدیق دریافت داده پیام توافق نموده و روشی را برای آن مشخص نمایند،پس از این توافق طرفین موظف به رعایت آن شرایط می باشند، همچنین در صورت عدم توافق، طرفین جهت ارسال و دریافت می بایست یک سری الزامات استاندارد را رعایت نمایند، بدین معنی که هر سیستم ارسال و دریافت داده پیام برای خود دارای یک سری اصول و شرایط از پیش تعیین شده می باشد و طرفین برای استفاده از این سیستم ملزم به رعایت آنها می باشند تا بتوانند داده پیامی را ارسال نموده و یا دریافت نمایند. حال در صورت وجود توافق طرفین در روش تصدیق دریافت،علاوه بر اینکه مخاطب نمی تواند به روش دیگری عمل نماید و ملزم به اعمال روش مورد توافق است ، نمی تواند در هر تصدیق دریافت داده پیام تمامی مراحل را ذکر نموده و نحوه انجام آنرا برای فرستنده بیان نماید و عملا نیز امکان پذیر نمی باشد ، زیرا ممکن است توافق مورد نظر دارای مراحل متعدد و شرایطی خاص باشد که قید آن در تصدیق دریافت از طرف مخاطب و دریافت و مطالعه آن توسط ارسال کننده زمان زیادی را از طرفین تلف می کند،مخاطب می تواند در تصدیق دریافت داده پیام قید نماید داده پیام مطابق با توافق انجام شده دریافت شده است و ذکر این عبارت ارسال کننده را نسبت به دریافت برابر توافقی که از قبل صورت پذیرفته و او به تمامی مراحل آن اشراف دارد آگاه می کند، در این حالت با توجه به اصل صحت ( هرعملی که صورت پذیرد اصل به صحت و درستی آن است مگر خلافش به اثبات برسد) قانونگذار فرض را به انجام تمام و کمال توافق یا الزامات گذاشته است مگر خلافش به اثبات برسد، مخاطب در تصدیق دریافت اعلام می دارد برابر توافق انجام شده یا برابر الزامات فنی استاندارد داده پیام را دریافت نموده و تصدیق می نماید،فرض بر اینست که تمام اصول و توافقات بطور کامل و با طی تمامی مراحل انجام شده است.
” هنگامیکه که در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *