منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، زنجیره تأمین، برنامه ریزی خطی

متعادل کردن سطح موجودی اطمینان، بیشینه کردن سطح خدمت به مشتری، بیشینه کردن استواری تصمیمات در ارتباط با این سه تابع هدف در مواجهه با تقاضای غیرقطعی و افزایش سطح رضایت تمامی شرکاء از قیمت توافق شده هستند. برای حل این مدل از روش تصمیم گیری فازی با دو فاز استفاده شده است.
کاهش دوره عمر محصولات و افزایش انتظارات مشتریان، مدیریت زنجیره تأمین را به ویژه برای محصولات نوآورانه با دشواری همراه می کند. اگرچه محصولات نوآورانه، سازمان را قادر می‌سازند تا سود حاشیه ای بیشتری کسب کند اما به دلیل در دست نبودن اطلاعات تاریخی، تقاضای این گونه محصولات برای سازمان ها قابل پیش بینی نیست. در این رابطه، ونگ و شو در سال 2005، یک روش تصمیم گیری فازی را در شرایط عدم قطعیت در اطلاعات یا فقدان اطلاعات تاریخی توسعه دادند که یک چارچوب جایگزین برای پرداختن به عدم قطعیت ها در زنجیره تأمین و تعیین استراتژی های موجودی زنجیره فراهم می کند. این مدل زنجیره تأمین فازی بر اساس تئوری احتمالات به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره توسعه داده شده است و هزینه موجودی زنجیره را کمینه می نماید. مدل پیشنهادی به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد تا رویکرد خود نسبت به ریسک را بیان کنند و مبادله بین سطح خدمت به مشتری و سرمایه گذاری موجودی را تحلیل نمایند. از رویکرد شبیه سازی به منظور اعتباربخشی50 به مفاهیم توسعه یافته استفاده شده است.
جن و سیاریف[43] در سال 2005، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط را به منظور برنامه‌ریزی تولید و حمل در زنجیره های تأمین پیشنهاد کردند و مدل ارایه شده را با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تکنیک های فازی حل نمودند. اسکی گان [34] و همکاران در سال 2005، در شبکه زنجیره تأمین شامل چندین کارخانه، مرکز توزیع و ناحیه تقاضا، در مورد روش حمل مستقیم و غیرمستقیم و راه اندازی انبارها تصمیم گیری کرده اند. هر کارخانه در حمل انواع محصولات خرید به هر مقصد تنها می تواند از یک روش حمل استفاده کند. انبارها نیز فقط از یک کارخانه محصولات را دریافت می نمایند. تابع هدف به صورت کمینه کردن هزینه ها است و فرض محدودیت ظرفیت برای انبارها وجود دارد. برای زمان تحویل هزینه ای در نظر گرفته شده و در تابع هدف وارد شده است. سایر مؤلفه های تابع هدف، هزینه های مربوط به حمل و نقل و تأسیس انبارها هستند. روش محاسبه زمان تدارک یکی از وجوه تمایز این مدل از مدل‌های قبلی است. مدل توسعه یافته در ابتدا غیرخطی است (به دلیل روش محاسبه زمان تامین)، که با جایگزینی متغیرها، به مدلی به صورت خطی صفر و یک تبدیل می شود. برای حل مدل برنامه ریزی خطی صفر و یک حاصل، از روش ابتکاری لاگرانژ استفاده شده است.
آلتی پارماک[4] و همکاران 2006، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط51 چند‌هدفه را برای مسئله طراحی زنجیره تأمینی چهار سطحی و تک محصولی ارایه کرده اند. توابع هدف مسئله به صورت کمینه سازی هزینه کل زنجیره تأمین (هزینه های ثابت باز کردن و عملیاتی کردن کارخانه‌ها و مراکز توزیع، هزینه های متغیر حمل مواد اولیه از تأمین کنندگان به کارخانه ها و حمل محصولات از کارخانه ها به مشتریان از طریق مراکز توزیع)، بیشینه‌سازی سطوح خدمت به مشتری و بیشینه سازی توازن استفاده از ظرفیت مراکز توزیع هستند. برای حل مسئله از دو روش وزنی مختلف و الگوریتم ژنتیک استفاده شده و داده های آن از یک شرکت پلاستیک سازی در ترکیه گرفته شده است.
آزاد و داوودپور[9] در سال2008، مسئله طراحی شبکه توزیع در سیستم زنجیره تأمین را که شامل تصمیم گیری در مورد مکان، موجودی و حمل و نقل است، را مورد مطالعه قرار داده اند. این مسئله در قالب مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط فرموله شده و برای حل آن از الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوع52 استفاده شده است.
طالعی زاده و همکاران[128] در سال 2008، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح را به منظور بهینه‌سازی یک مسئله کنترل موجودی چند دوره ای در زنجیره تأمینی متشکل از یک فروشنده و یک خریدار ارایه نمودند. برای حل این مدل که در آن کمبود موجودی جایز است و تقاضاها دارای ماهیت احتمالی هستند از الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده شده است.
یا او و هوانگ[58] در سال2011 ، با اشاره به مشکل اصلی بسیاری از زنجیره های تأمین سنتی که در آنها استراتژی زنجیره تأمین به طور کامل با استراتژی رقابتی سازمان ها هماهنگ نیست و اعضای زنجیره اهداف متفاوت خود را دنبال می کنند که ممکن است بر عملکرد کل زنجیره تأثیر نامطلوب داشته باشد، روشی بهینه سازی ارایه نمودند که نه تنها استراتژی های زنجیره تأمین و سازمان ها را یکپارچه می کند بلکه اهداف متفاوت اعضای زنجیره را به منظور بیشینه سازی عملکرد زنجیره تأمین هماهنگ می نماید. میرزاپور آل هاشم و همکاران[94] در سال2011، در زنجیره تأمینی متشکل از چندین تأمین کننده، چندین تولید کننده و چندین مشتری، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط چند هدفه را برای مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی در شرایط عدم قطعیت ارایه نمودند. در این مدل، تابع هدف اول، کل هزینه های زنجیره تأمین شامل هزینه تولید، هزینه های استخدام، اخراج و آموزش، هزینه حمل و نقل، هزینه کمبود و هزینه نگهداری موجودی را کمینه می نماید و تابع هدف دوم، رضایت مشتریان را از طریق کمینه سازی مجموع ماکزیمم مقدار کمبودها در تمام دوره ها برآورده می سازد. سطوح کاری، بهره وری کارگران، ا
ض
افه کاری، مدت زمان تحویل، ظرفیت ذخیره سازی و قراردادها در این مدل در نظر گرفته شده اند و مدل پیشنهادی با به کارگیری روش وزنی متریک به صورت مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط تک هدفه حل شده است.
سجادی و داوودپور [113] در سال 2012، به مسئله طراحی یک شبکه زنجیره تأمین دو سطحی، چند محصولی و تک دوره ای پرداخته اند. این مسئله در قالب مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله شده و در برگیرنده هر دو سطح استراتژیکی و تاکتیکی برنامه ریزی زنجیره تأمین است. این مدل، تصمیمات مربوط به جایابی کارخانه های تولیدی و انبارهای توزیع، تخصیص تقاضای خرده فروشان به انبارها و تقاضای انبارها به کارخانه ها و نیز انتخاب روش های حمل و نقل را در نظر می گیرد و کل هزینه های شبکه شامل هزینه های حمل و نقل، مدت زمان های تحویل، هزینه های نگهداری موجودی، هزینه های راه اندازی و هزینه های عملیاتی تسهیلات را کمینه می نماید. برای حل مسایل در اندازه واقعی با زمان محاسباتی قابل قبول از یک الگوریتم ابتکاری بر پایه لاگرانژ استفاده شده است.
لیو و پاپاگرگیو[79] در سال 2013، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط را به منظور برنامه‌ریزی تولید، توزیع و ظرفیت در زنجیره های تأمینی جهانی ارایه نمودند. مدل پیشنهادی به طور همزمان سه هدف هزینه، پاسخگویی و سطح خدمت به مشتری را در نظر می گیرد و از دو استراتژی به منظور حل آن استفاده می گردد. روش محدودیت اپسیلون، مجموعه ای حل های بهینه پارتو را حاصل می کند و روش لکسیکوگرافی حل رضایت بخشی را در منحنی بهینه پارتو می یابد.
در پایان، تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در جدول جامعی جمع آوری شده است.

ردیف
محققین
ساختار زنجیره تامین
نوع مدلسازی
اهداف مساله
رویکرد حل
1
Pirkul, H., Jayaraman, V., (1998)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
2
Jayaraman, V., Pirkul, H., (2001)
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
3
Syarif, A., Yun, Y., Gen, M., (2002)
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر درخت فراگیر
4
Hwang, H.S., (2002)
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع و چندین مشتری
برنامه ریزی خطی صفر ویک
مینیمم سازی هزینه های لجستیک و مینیمم سازی تعداد انبارهایی که میتوانند راه اندازی شوند
برنامه ریزی شئی گرا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
5
Lee, Y.H., Kim, S.H., (2002)
چند تولید کننده، انبار میانی و مشتری
مدل ترکیبی
ریاضی – شبیه سازی
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
رویکرد ترکیبی
6
Chen, C.L., Wang, B.W., Lee, W.C., (2003),
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع و چندین مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
ماکسیمم سازی سود، سطح خدمت، موجودی های اطمینان
رویکرد تصمیم گیری فازی دو مرحله ای
7
Chen, C.L., Lee, W.C., (2004)
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع و چندین مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
ماکسیمم سازی سود، سطح خدمت، موجودی های اطمینان
رویکرد تصمیم گیری فازی دو مرحله ای
8
Miranda, P.A., Garrido, R.A., (2004)
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
9
Gen and syarif
2005
چند تولید کننده، چند مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک و تکنیک های فازی
10
Eskigun, E., Uzsoy, R., Preckel, P.V J.D., (2005)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
11
Park, Y.B., (2005)
چندین تولید کننده و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
ماکسیمم سازی کل سود خالص زنجیره تامین
الگوریتم ابتکاری
12
Altiparmak, F., Gen, M., Lin, L., Paksoy, T., (2006)
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
مینیمم سازی کل هزینه ها، ماکسیمم سازی سطوح خدمت به مشتری و توازن استفاده از ظرفیت مراکز توزیع
الگوریتم ژنتیک
13
Amiri, A., (2006)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
14
Miranda, P.A., Garrido, R.A., (2006)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
15
Park, B.J., Choi, H.R., Kang, M.H., (2007),
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک
16
Aliev, R.A., Fazlollahi, B., Guirimov, B.G., Aliev, R.R., (2007)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی ریاضی فازی
ماکسیمم سازی س
ود زنجیره تامین، ماکسیمم سازی سطح خدمت
الگوریتم ژنتیک
17
Eksioglu, S.D., Eksioglu, B., Romeijn(2007 )
چند تولید کننده و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
18
Roghanian, E., Sadjadi, S.J., Aryanezhad, M.B., (2007),
چند تولید کننده، یک مرکز توزیع و یک مشتری
برنامه ریزی خطی چند هدفی احتمالی
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
تکنیک های فازی برای حل مدل قطعی برنامه ریزی غیر خطی چند هدفه
19
Azad, N., Davoudpour, H., (2008),
چندین مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید و جست و جوی ممنوع
20
Rizk, N., Martel, A., D’amours, S., (2008)
یک تولید کننده و چند مرکز توزیع
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *