مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز- قسمت ۸

۶۵/۰

 

 

۷۷/۰

 

 

تحمل نکردن رفتار جسورانه

 

 

سازگاری هیجانی

 

 

 

۵۹/۰

 

 

۶۷/۰

 

 

منع خشونت و تنبیه فیزیکی

 

 

 

۷۶/۰

 

 

۸۳/۰

 

 

نمره کل

 

 

جدول۲-۳٫ پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری هیجانی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون

 

 

 

 

همان طور که در جدول ۲-۳ مشاهده می شود پایایی خرده مقیاس تحمل نکردن رفتار جسورانه، به روش آلفای کرونباخ برابر ۷۷/۰ و به روش تنصیف ۶۵/۰ ، برای خرده مقیاس منع خشونت و تنبیه فیزیکی به روش آلفای کرونباخ برابر ۶۷/۰ و به روش تنصیف ۵۹/۰ و برای سازگاری هیجانی به روش آلفای کرونباخ برابر ۸۳/۰ و به روش تنصیف ۷۶/۰ محاسبه گردید.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

روایی

 

در این پژوهش، برای تعیین روایی این خرده مقیاس، از روش تحلیل عامل تأییدی، با بهره گرفتن از نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری[۱۴۷] (AMOS) بر روی ماده های این خرده مقیاس، استفاده شد. همانطور که در نمودار ۱-۳ مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس منع خشونت و تنبیه فیزیکی، همه به جز ماده ۱۰ دارای بار عاملی بالای ۳/۰ بودند. بنابراین، ماده ۱۰ از این خرده مقیاس حذف شد همچنین ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس تحمل نکردن رفتار جسورانه، همه به جز ماده ۶، ۸ و ۱۲ دارای بار عاملی بالای ۳/۰ بودند. بنابراین، ماده ۶، ۸ و ۱۲ از این خرده مقیاس حذف شد.

نمودار ۱-۳٫ ضرایب استاندارد مربوط به خرده مقیاس سازگاری هیجانی بااستفاده از روش تحلیل عاملی
مشخصه های نیکویی برازش پرسشنامهی سازگاری هیجانی، تحصیلی و اجتماعی در جدول ۳-۳ آمده است. جهت بررسی برازش این خرده مقیاس، شاخصهای مجذور خی[۱۴۸] (c2) و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب[۱۴۹] (RMSEAَ)، که در مدل های خوب کمتر از ۰۵/۰، برای مدل های متوسط بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ و برای مدل های ضعیف بالاتر از ۱/۰ است، بررسی شدند. اما، از آنجا که مجذور خی (c2) نسبت به اندازه نمونه بسیار حساس است، بسیاری از پژوهشگران، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی[۱۵۰] (df/c2) را گزارش میدهند. در پژوهش حاضر، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران بیان کرده اند، چنانچه این شاخص کمتر از ۲ باشد برازندگی عالی، چنانچه بین ۲ تا ۵ باشد برازندگی خوب و چنانچه بزرگتر از ۵ باشد برازندگی ضعیف بوده و غیر قابل بودن الگو را نشان می دهد. همچنین، بر اساس یک قاعده کلی، شاخصهای نیکویی برازش[۱۵۱] (GFI) و نیکویی برازش تعدیل شده[۱۵۲] (AGFI)، در مدلهای خوب بین ۹/۰ تا ۹۵/۰ است و هر چه این مقدار به ۱ نزدیکتر باشد نشان از برازش بهتر مدل دارد، (ارشدی، ۱۳۸۶). و در پژوهش حاضر، میزان آنها برای مقیاس سازگاری هیجانی به دست آمده است. مشخصه های نیکویی برازش پرسشنامهی هیجانی در جدول ۳-۳ آمده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

جدول ۳-۳٫ شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی خرده مقیاس سازگاری هیجانی در پژوهش حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص برآورد
مجذور کای ۷۵۷/۱۹۱۲
درجه آزادی (وسطح اطمینان) ۴۹۵ (۰۰۰/۰=p)
شاخص هنجار شده ی مجذور کای (x2/df) ۸۶/۳
جذر میانگبن مجذور خطای تقریب ۰۸/۰
شاخص نیکویی برازش ۷۰/۰
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ۶۶/۰

 

نتایج تحلیل عامل تأییدی برای خرده مقیاس سازگاری هیجانی، نشان داد که مجذور خی (c2) برابر با ۷۵۷/۱۹۱۲، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی (df/c2) برابر است با ۸۶/۳، شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEAَ)، برابر است با ۰۸/۰، شاخص نیکویی برازش (GFI) برابر است با ۷۰/۰ و نیز شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) برابر است با ۶۶/۰ که برازش متوسطی را با داده ها نشان میدهد.
همان طور که در جدول ۳-۳ مشاهده میشود، داده های این پژوهش با ساختار عاملی این پرسشنامه برازش مناسبی دارد و این، بیان گر همسویی ماده ها با سازه پرسشنامه هیجانی است.
مقیاس ساز گاری تحصیلی

 

پایایی

 

 

پایایی دو خرده مقیاس سازگاریت حصیلی با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون محاسبه شده که در جدول ۴-۳ ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *