پایان نامه وفاداری مشتریان به نام تجاری و رضایتمندی و وفاداری مشتریان

5-1 مقدمه پژوهش حاضر به جهت بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری در بین مشترکین سیم کارتهای ایرانسل و همراه اول در شهر کرمانشاه انجام گرفتهاست. جامعهی آماری پژوهش تعداد 75000 دارندگان سیم کارت همراه اول و تعداد 100000 دارندگان سیم کارت ایرانسل در شهر کرمانشاه میباشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. […]

پایان نامه کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان

مک مولان (2005) در پژوهش خود با عنوان ” مقیاس چندگانه برای اندازهگیری پیشرفت وفاداری مشتری” به بررسی روابط درونی پیچیده بین ابعاد رفتاری و گرایشی پیشرفت وفاداری مشتریان میپردازد که با بررسی فرایندهای پویا (دینامیک ) انجام میشود و به وسیلهی آن منشأ وفاداری مشتری و حفظ آن با استفاده از شیوههای مختلف مشخص […]

پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و وفاداری مشتریان به نام تجاری

به منظور کسب موفقیت در بازارهای رقابتی و پیچیده امروز، تحقیقات و مطالعاتی در زمینه وفاداری مشتریان وتاثیرات نام تجاری انجام شدهاست. شرکتها میتوانند به کمک آن مشتریان وفادار خود را حفظ کرده و با تمرکز و به جذب مشتریان بالقوه بپردازند. همچنین این نتایج حاکی از آن است که رضایتمندی مشتری تاثیر مثبتی در […]

وفاداری مشتریان به نام تجاری و رضایتمندی و وفاداری مشتریان

فصل پنجمنتیجهگیری وپیشنهادهای پژوهش5-1 مقدمه پژوهش حاضر به جهت بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری در بین مشترکین سیم کارتهای ایرانسل و همراه اول در شهر کرمانشاه انجام گرفتهاست. جامعهی آماری پژوهش تعداد 75000 دارندگان سیم کارت همراه اول و تعداد 100000 دارندگان سیم کارت ایرانسل در شهر کرمانشاه میباشد. پژوهش حاضر از نوع […]

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و وفاداری مشتریان به نام تجاری

یکی از مهمترین عوامل توسعه ارتباطات الکترونیکی جوامع امروزی سیستمهای تلفن همراه است. با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت ازآن شرکتهای خواهدبود که قادر باشند به نحو شایستهتری انتظارات و ارزشهای مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی کرده وبه نحو مطلوب به […]

وفاداری مشتریان به نام تجاری و کیفیت ادراک شده

1-4-3 اهداف کاربردیبا توجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، مدیران شبکه مخابرات ایرانسل و همراهاول، میتوانند برپایهی روابط مذکور، وضعیت بازار وموقعیت رقابتی خود را مشخص و استراتژی خود را نسبت به آن تنظیم نمایند.نمایندگیهای هر یک از شرکتهای فوق میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش فوق برنامههای تبلیغاتی بازاریابی و مؤثر نسبت به […]

منابع پایان نامه ارشد درباره وفاداری مشتریان و کیفیت محصولات

5- Simple Random Sampling انتخاب نمونهروش انتخاب یک نمونه از جامعه می تواند کل پروژه تحقیقی را در معرض انتقاد قرار دهد. اگر یافته های یک تحقیق به افرادی دیگری به غیر از آن هایی که در نمونه مورد نظر بوده اند قابل تعمیم نباشد ، پژوهش انجام شده جز صرف انرژی و هزینه نخواهد […]

منابع پایان نامه ارشد درباره وفاداری مشتریان و رضایت و وفاداری

1- Applied Research2- Description Research قلمرو مکانی :قلمرو مکانی پژوهش مشتریان شهرهای نیشابور و مشهد هستند که حداقل در یک مرحله از محصولات شرکت ایران شرق خرید کرده باشند و به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شوند و نمونه آماری از میان مشتریان به صورت تصادفی انتخاب می گردد.قلمرو زمانی :دوره زمانی پژوهش […]

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

نمودار 4-2- توزیع فراوانی وفاداری مشتری براساسیافتههایتحقیق میانگین و انحراف استاندارد بازاریابی رابطه‌مند به ترتیب برابر224/3 و 27/1 محاسبهگردیده است و منحنی توزیع بازاریابی رابطه‌مند با چولگی 27/0- بیانگر نرمال بودن آزمون است (اگر کوچک تر از 2- و بزرگ تر از 2+ باشد نرمال بودن رد می‌شود). همچنین میانگین و انحراف استاندارد وفاداری مشتری […]

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

در این تحقیق پژوهشگر از روش همبستگی از شاخه توصیفی استفاده می‌کند. زیرا در این تحقیق از یک گروه (مشتریان) دو دسته اطلاعات (بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان) در دسترس است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر قابل سنجش وجود دارد اگر […]

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

بارنز و هاولت (1998) در مطالعات خود در زمینه ی خدمات مالی به این نتیجه دست یافتند که تعامل احساسی در روابط میان بنگاه و مشتریانش حیاتی است. این چنین روابطی کمتر توسط رقبا تقلید می‌شده و لذا ایجاد چنین احساسی از روابط در میان مشتریان بسیار مهم است . تراواتاناونگ و دیگران (2007) تأثیر […]

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

جدول 4-4- آمار توصیفی میزان سپرده گذاری مشتریان 51جدول 4-5- آمار توصیفی مشتریان بر حسب تأهل 52جدول 4-6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 52جدول 4-7- آمارتوصیفی بازاریابی رابطه‌مند 53جدول 4-9- آزمون نرمال بودن داده ها 55جدول 4-10- همبستگی اعتماد سازی با وفاداری مشتری 55جدول 4-11- همبستگی تعهد بانک با وفاداری مشتری 56جدول 4-12- همبستگی کیفیت ارتباطات […]

پایان نامه اعتماد و وفاداری مشتریان:/شاخص رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری تمایل وسیعی در بین کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه وجود دارد که شاخص رضایت مشتری (سی. اس. ای) را برای سطح خرد (بنگاه)، ملی و بین المللی تعریف نمایند و صنایع و بنگاه های خود را با آن مبنا مورد ارزیابی قرار دهند. اهمیت این شاخص تا بدان جاست که […]

پایان نامه وفاداری به برند و کیفیت درک شده

یکی از پیشگامان دانشگاهی از نام و نشان ویژه، دیوید آکر از دانشگاه بروکلی است. دیوید آکر برند را سمبلی میداند که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و برای شناسایی و تمایز محصولات ارائه می-شود. مدل آکر یک دیدگاه مفهومی است که در جستجوی مشخص کردن ویژگیهایی است که از […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

2-2-4 فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات عمدتاً رسانههایی است که به واسطه آنها میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. به دلیل وجود طیف گستردهای از شکلهای ترکیبی تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسوخ آنها به همه جوانب زندگی اجتماعی، ایجاد سنخشناسیهایی از قبیل رسانههای گرم و رسانههای سرد (مکرلوهان،1964).ژان فرانسوالیوتار(1979)، فیلسوف فرانسوی، درکتاب خود با عنوان “موقعیت […]