تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و شرکت‌های پذیرفته شده

میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است. در این مدل ضریب تعیین برابر 32/0 می باشد. بدین معنا که متغیرهای مستقل 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و تغییرات قیمت سهام

ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمهبا توجه به اهمیتی که قیمت سهام در ارزیابی سرمایهگذاران دارد، در این تحقیق، رابطه بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت (مقیاسی برای اندازهگیری مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت که در قیمت انعکاس یافته) و … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و قیمت‌گذاری دارایی‌

مشکل اصلی:امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و محتوای اطلاعاتی

ارزیابی رابطه بین اندازه‌ی شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیقارزیابی رابطه بین روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیقسایر اهداف: بررسی تأثیر نماگرهای بازار بر همزمانی قیمت و محتوای … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و بورس اوراق بهادار

قلمرو پژوهشهر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و شرکتهای پذیرفته شده

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت 68 جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 68جدول (8-4): نتایج آزمون فرضیه اول 69جدول (9-4) : نتایج آزمون فرضیه دوم 70جدول (10- 4): نتایج آزمون فرضیه سوم 72جدول (19-4): نتایج آزمون فرضیه … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد پیش بینی ورشکستگی و بورس اوراق بهادار

2-این فرضیه مبتنی بر رابطه میان تغییرات حجم بازار می باشد. همانگونه که در مقدار همبستگی بدست آمده می توان مشاهده نمود رابطه ای ضعیف مستقیمی میان حجم بازار و همزمانی قیمت وجود دارد. در خصوص رابطه میان حجم بازار … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و وجه نقد حاصل از عملیات

رضایی و همکاران (1389) هدف اصلی این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل چرخه حیات می‌باشد. دوره زمانی موردمطالعه، 1387-1381 و نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از … ادامه‌ی خواندن