دادستان( 1387) برای روشن شدن مفهوم فشار عصبی ذکر چند نکته را ضروری می داند : 1- استرس همواره به علت عوامل ناخوشایند و نامطلوب در فرد به وجود نمی آید. یک خبر شادی بخش نیز می تواند به اندازه…

Continue Reading

ـ عدم همکاری علی الخصوص در رابطه با گروه مردان در هر دو شغل و بخصوص گروه شغلی پرستاران به دلیل محدودیت مردان شاغل در شغل پرستاری تعداد نمونه را با مشکل مواجه نمود.ـ با وجود آزاد بودن انتخاب جهت…

Continue Reading

نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل ارتباط بین ترک شغل و خشنودی شغلی یکی از مفاهیمی است که به صورت گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است. برای مثال، بلودرن [1] و موبلی[2] (1982) به این نتیجه رسیدندکه بین…

Continue Reading

استرس شغلی نتیجه طولانی مدت از استرس، فرسودگی شغلی و به دنبال آن فرسودگی هیجانی می باشد که به عنوان یک سندرم، نتیجه استرس شغلی مزمن و طولانی با تحلیل نگرشی، عاطفی و جسمی تعریف می شود . اثر استرس…

Continue Reading

مسئولیت‌پذیری یا وظیفه شناسی: این عامل از یک سو با صفت‌هایی مانند مسئولیت، خویشتن‌دار، منظم و موفق و از سوی دیگر با صفت‌هایی مانند غیر مسئول، بی‌توجه، تکانشی، تنبل و غیر قابل اعتماد در ارتباط است.برون‌گرایی: این عامل از یک…

Continue Reading

آقایی، ا. جلالی، د، حسن زاده، ر. اصلان، ز. (1390). پیش بینی ابهام نقش، تعارض نقش، فرسودگی شغلی و ابعاد چهارگانه سرریزشدگی استرس مشاوران مراکز مشاوره شهر اصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان. یافته های نو در روان شناسی،…

Continue Reading

استرس های شدید روانشناختی هستند . افرادی که وضعیت اجتماعی /اقتصادی مناسبی ندارند ؛ بیشتر در محیط کاری خود به استرس شغلی دچارند و این امر نیز با حمایت اجتماعی محدود ،عوامل خطر معمول کرونری ،سطح پایین آموزش و تحصیلات…

Continue Reading

منافع اقتصادی کارآفرینی دانشگاهیارتباط آلکسی تایمیا ابرازگری هیجان  پیامدهای تعهد سازمانیخلاقیت در شغلفرایند های خلاقیت تاثیرات قصه گویی مقتضیات مشارکت تعریف بهزیستیرویکردهای شایستگی آفرینندگیدیدگاه ها ی نابهنجاری اختلال شخصیت اسکیزوتایپیتصمیم گیری اخلاقی کمال­گراییاحساس تعلق به مدرسه تکنیک اسکمپرتکنیک DILOتکنولوژی های جدیدتولید ناخالص…

Continue Reading

01/001/0 02/01/1N.Sهمانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود ابعاد کمال گرایی قاد به پیش بینی 79درصد از واریانس بلاتکلیفی در جهت گیری هدف می باشد. کمال گرایی دیگرمدار با میزان ، ضریب بتای 69/0-، قوی ترین بعد کمالگرایی برای…

Continue Reading

از بهره وری به این شرح ارائه داد: «بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام، بسته به این که بازده…

Continue Reading