مفهوم فشار عصبی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

دادستان( 1387) برای روشن شدن مفهوم فشار عصبی ذکر چند نکته را ضروری می داند : 1- استرس همواره به علت عوامل ناخوشایند و نامطلوب در فرد به وجود نمی آید. یک خبر شادی بخش نیز می تواند به اندازه یک حادثه ناگوار استرس زا باشد. 2- استرس را نباید پدیده ای منفی در نظر […]

تعهد سازمانی و رضایت شغلی و دانشگاه علوم پزشکی

ـ عدم همکاری علی الخصوص در رابطه با گروه مردان در هر دو شغل و بخصوص گروه شغلی پرستاران به دلیل محدودیت مردان شاغل در شغل پرستاری تعداد نمونه را با مشکل مواجه نمود.ـ با وجود آزاد بودن انتخاب جهت شرکت در پژوهش، به نظر می‌رسد عدم تمایل افراد شرکت کننده یا زمان اختصاص داده […]

پایان نامه درمورد درگیری شغلی:نقش خشنودی شغلی

نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل ارتباط بین ترک شغل و خشنودی شغلی یکی از مفاهیمی است که به صورت گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است. برای مثال، بلودرن [1] و موبلی[2] (1982) به این نتیجه رسیدندکه بین خشنودی شغلی و ترک شغلی رابطه منفی وجود دارد و احتمال بیشتری وجوددارد، شاغلینی که […]

مفهوم استرس شغلی و عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس

استرس شغلی نتیجه طولانی مدت از استرس، فرسودگی شغلی و به دنبال آن فرسودگی هیجانی می باشد که به عنوان یک سندرم، نتیجه استرس شغلی مزمن و طولانی با تحلیل نگرشی، عاطفی و جسمی تعریف می شود . اثر استرس شغلی و فرسودگی بویژه برای کسی که در خدمات اجتماعی فعالیت می کند خطرناکتر است […]

پنج عامل شخصیتی نئو و آموزش و پرورش تهران

مسئولیت‌پذیری یا وظیفه شناسی: این عامل از یک سو با صفت‌هایی مانند مسئولیت، خویشتن‌دار، منظم و موفق و از سوی دیگر با صفت‌هایی مانند غیر مسئول، بی‌توجه، تکانشی، تنبل و غیر قابل اعتماد در ارتباط است.برون‌گرایی: این عامل از یک سو بین افرادی که اجتماعی، خونگرم، پر حرف، خوش‌گذران و عاطفی هستند و از سوی […]

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، ویژگی های جمعیت شناختی

آقایی، ا. جلالی، د، حسن زاده، ر. اصلان، ز. (1390). پیش بینی ابهام نقش، تعارض نقش، فرسودگی شغلی و ابعاد چهارگانه سرریزشدگی استرس مشاوران مراکز مشاوره شهر اصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان. یافته های نو در روان شناسی، 5(20)، 69-88.پروا، م. (1370). روان شناسی صنعتی و مدیریت. تهران: انتشار.پروین، ل. (1381). روان شناسی […]

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : حمایت اجتماعی

استرس های شدید روانشناختی هستند . افرادی که وضعیت اجتماعی /اقتصادی مناسبی ندارند ؛ بیشتر در محیط کاری خود به استرس شغلی دچارند و این امر نیز با حمایت اجتماعی محدود ،عوامل خطر معمول کرونری ،سطح پایین آموزش و تحصیلات ، ارتباط دارد (پیتر و سگریست ،2000،استرایک و استپتو،2004).از دیگر عوامل بروز استرس های مزمن […]

منافع اقتصادی کارآفرینی دانشگاهیارتباط آلکسی تایمیا ابرازگری هیجان  پیامدهای تعهد سازمانیخلاقیت در شغلفرایند های خلاقیت تاثیرات قصه گویی مقتضیات مشارکت تعریف بهزیستیرویکردهای شایستگی آفرینندگیدیدگاه ها ی نابهنجاری اختلال شخصیت اسکیزوتایپیتصمیم گیری اخلاقی کمال­گراییاحساس تعلق به مدرسه تکنیک اسکمپرتکنیک DILOتکنولوژی های جدیدتولید ناخالص داخلی تناسب اندام تناسب اندام با شناتمیز کردن کفش جیر تمیز کردن کاغذ دیواری تمیز […]

مقاله رایگان با موضوع کمال گرایی جامعه مدار و کمال گرایی خودمدار

01/001/0 02/01/1N.Sهمانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود ابعاد کمال گرایی قاد به پیش بینی 79درصد از واریانس بلاتکلیفی در جهت گیری هدف می باشد. کمال گرایی دیگرمدار با میزان ، ضریب بتای 69/0-، قوی ترین بعد کمالگرایی برای پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گیری هدف می باشد. سپس کمال گرایی خودمدار قادر به […]

پایان نامه ارشد روانشناسی : افزایش بهره وری-خرید پایان نامه

از بهره وری به این شرح ارائه داد: «بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام، بسته به این که بازده در ارتباط با سرمایه، سرمایه گذاری یا مواد خام و … مورد بررسی قرار گیرد، […]