مقاله درباره ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و شرکت‌های پذیرفته شده

بهاتاچارای و همکاران(2012) با انجام تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که با کاهش سود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تامین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

2-13. پیشینه موضوع تحقیقصاحبنظران و پژوهشگران متعددی به موضوع هموارسازی سود پرداخته اند. که در این قسمت تنها برخی از پژوهشهای انجام شده که تا حدی با هدف این پژوهش مرتبط تر می باشند، مورد مطالعه قرار می گیرند. 2-13-1. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور2-13-1-1. تحقیق براون و همکاران (1994)براون و همکارانش […]

پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:نظام های راهبری شرکتی

نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری(حاکمیت ) شرکتی نظام راهبری در هر کشوری تابعی از متغیر های داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشور ها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و […]

مقاله درباره استانداردهای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,tABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری SIZE = اندازه شرکت […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و شرکت های سرمایه گذاری

2-13-2-6. تحقیق احمدپور و همکاران (1388) در این تحقیق، رفتار مدیریت سود و رابطه آن با ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی، مدیران غیرمؤظف (ابزار نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی) و سرمایه گذاران نهادی عمده (ابزار نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی)، بررسی شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق براساس مدل آستانه و از […]

دانلود مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و شرکت های پذیرفته شده

کریم جمال و چنگ تاون (2007) مطالعه‌ای با عنوان آیا مدیران از استراتژی اقلام تعهدی در مدیریت سود استفاده می‌کنند؟ انجام داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در زمان هموارسازی سود بیشتر از هر زمانی مدیران با قدرت پیش‌بینی کم تمایل به استفاده از اقلام تعهدی در هموارسازی سود رو به بالا دارند در حالی که […]

مدیریت : روش‌های تجاری‌سازی

P فروش رو تکنولوژی. Pمجوزهای تکنولوژی. P همکاری مشترک. P کارای راه اندازی. راه جدیدتر و مؤثرتر تجاری سازی، انتقال تکنولوژی، کارای مشترک و خلق زمینه های تجاری جدیده. روش هدف دار های بازاریابی و تجاری سازی خیلی به نوع اختراع و زمینه تکنولوژیکی بستگی دارن. این روش هدف دار ها می تونن واسه تولید […]

پایان نامه ارشد درباره شرکت پذیرفته شده در بورس و هزینه حقوق صاحبان سهام

استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می‌باشند. استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاددانان (صالح و همکاران، 2005). 2-2-5- اهمیت سود تأثیر اطلاعات صورت‌های مالی بر شاخص‌های بازار سرمایه به عنوان مطالعات مربوط بودن با ارزش (در […]