پایان نامه بازاریابی رابطه مند/اصول ایجاد وفاداری

اصول ایجاد وفاداری: شرکت هایی که بیشترین حد وفاداری را در آنها مشاهده می کنیم ، مشخصه های مشترکی دارند.رهبران این شرکتها بر ایجاد و حفظ وفاداری پایبند هستند و استراژی های وفاداری آنها بر شش اصل زیر مبتنی هستند … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و ارتباطات بازاریابی

تأثیر همزمان ابعاد بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان معنی دار است. اعتماد، کیفیت ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی و تعهد به ترتیب بیشترین اثر خالص را برروی وفاداری مشتریان دارد.5-2- بحث و تفسیردر این تحقیق مشخص گردید که بین ابعاد مختلف … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و رسیدگی به شکایات

تأکید و توجه مدیریت شعب بانکی بر این نکته که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ارتباطات اثربخش بانک با مشتری، پاسخ گویی کارکنان به سؤالات مشتر ی است، ز یرا مشتر ی تمایل دارد کارمند در هر وضعیتی که قرار … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و ارتباطات بازاریابی

6.53 2.342.16.000.000.031.000.020.031a. متغیر وابسته: وفاداری مشتریانجدول شماره 4-13 حاکی از آن است که تاثیر متغیر‌های اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی (خبرگی) بر وفاداری مشتریان معنی دار است . بتای بدست آمده نشان می‌دهد که اعتماد (467/0)، کیفیت … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

نمودار 4-2- توزیع فراوانی وفاداری مشتری براساسیافتههایتحقیق میانگین و انحراف استاندارد بازاریابی رابطه‌مند به ترتیب برابر224/3 و 27/1 محاسبهگردیده است و منحنی توزیع بازاریابی رابطه‌مند با چولگی 27/0- بیانگر نرمال بودن آزمون است (اگر کوچک تر از 2- و بزرگ … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

در این تحقیق پژوهشگر از روش همبستگی از شاخه توصیفی استفاده می‌کند. زیرا در این تحقیق از یک گروه (مشتریان) دو دسته اطلاعات (بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان) در دسترس است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و ارتباطات بازاریابی

تنکابن50 45آمل5046نور5044چالوس6459جمع3843523-5- ابزار و روش جمع آوری داده‌ها و اطلاعات در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان 37 پرسش در قالب یک پرسشنامه تنظیم شده است. برای سنجش بازاریابی رابطه‌مند از 25 سوال محقق … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت بازاریابی

برای سنجش وفاداری مشتریان از 12 سوال محقق ساخته استفاده شده است. برای سنجش بعد وفاداری نگرشی از شش شاخص: انتخاب اول بانک پاسارگاد در ارائه خدمات، عدم جذب توسط سایر بانک‌های رقیب، اولین مکانی که به هنگام نیاز به … ادامه‌ی خواندن

مقاله توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و بازاریابی رابطه‌مند

N of Items . /801123-8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده می‌شود. از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده‌ها و تهیه جداول ونمودارهای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

بارنز و هاولت (1998) در مطالعات خود در زمینه ی خدمات مالی به این نتیجه دست یافتند که تعامل احساسی در روابط میان بنگاه و مشتریانش حیاتی است. این چنین روابطی کمتر توسط رقبا تقلید می‌شده و لذا ایجاد چنین … ادامه‌ی خواندن

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و رضایت مندی مشتریان

فابین در سال 1997 بیان کرده است که آن دسته از شرکت‌های خدماتی که نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند با ریسکهای زیر سر و کار دارند: کارکنان ناراضی که با مشتریان در تماس هستند: کارکنانی که در محل کارشان، … ادامه‌ی خواندن

مقاله مزایای بازاریابی رابطه‌مند و تبلیغات دهان به دهان

2-2-5- ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌منددر حوزه ادبیات ارزشی، پژوهشگران بیان می‌کنند ارزشی که مشتریان به یک محصول یا خدمت می‌دهد میزان منفعتی است که آنها فکر می‌کنند از مصرف آن محصول یا خدمت می‌توانند به دست بیاورند. با دقتی عمیق … ادامه‌ی خواندن

مقاله عوامل مؤثر بر وفاداری و بازاریابی رابطه‌مند

2-3-2- مفهوم وفاداریدر دنیای رقابتی امروز خدمات ارایه شده از سوی شرکت‌های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه‌تر می‌شوند و دیگر به سختی می‌توان مشتری را با ارایه خدمتی کاملا بدیع در بلندمدت شگفت‌زده کرد؛ زیرا نوآورانه‌ترین خدمات به … ادامه‌ی خواندن

مقاله مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

متغیر وابسته: وفاداری مشتریان متغیر وابسته این تحقیق می‌باشد.1-10- مدل مفهومی پژوهشاعتمادارتباطاتمدیریت تعارضوفاداری مشتری شایستگیتعهدشکل 1-1- مدل مفهومی پژوهشفصل دوممروری بر تحقیقات انجام شده2-1- مقدمه اوایل سال ۱۹۸۰بود که بسیاری از شرکتها به برقراری تعاملات پایدار با تامین کنندگان و … ادامه‌ی خواندن

مقاله استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأکید به بازاریابی داخلی

بازاریابی رابطه‌مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بیشتر این رابطه با مشتریان است (Fontenot and Hyman, 2004, 121-130). شل و همکارانش عقیده دارند بازاریابی رابطه‌مند، فهم ومدیریت ارتباطات مشتریان و تأمین کنندگان می‌باشد (Shell by … ادامه‌ی خواندن