پایان نامه با موضوع معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مورد انتظار سهامدار


Widget not in any sidebars
دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که تواناییهای متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند .طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند .زیرا، برخی از معاملهگران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر میشود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معاملهگران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری میکنند.
اسکینر ( ١٩٩١) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظهای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد . یان ( ١٩٩٨ ) به وجود عواملی اشاره میکند که طبق آن، حرکتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که میتواند معاملهگران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند. وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد .از اینرو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است. اکر ( ٢٠٠٢ ) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است. لی بی، ماتیو و راب (2003) با بررسی شرکتهای فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است. لوییچی ویل (2004 ) با بررسی شرکتهای فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
2-3. پیشینه پژوهش
2-3-1 پیشینه پژوهش خارجی
آکینس و همکاران (2012) در مطالعات خود نشان دادند که در شرایط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران باعث میگردد که قیمت سهام نسبت به رقابت کامل کاهش یابد. عدم تقارن اطلاعاتی به عرضه نقدینگی منجر میگردد و این موضوع بر هزینه سرمایه تاثیر میگذارد. از این رو، یک ارتباط مثبت بین معاملهگران مطلع/ غیر مطلع و هزینه سرمایه وجود دارد
آرمسترنگ و همکاران (2011) پژوهشی با عنوان”در چه صورت بازار رقابتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تاثیر می گذارد؟ “انجام دادند . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، زمانی که بازارهای سرمایه به صورت رقابت کامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر هزینه سرمایه نخواهد داشت؛ ولی در صورتی که بازار سرمایه به صورت رقابت ناقص باشد، عدم تقارن اطلاعاتی یک اثر مجزا بر هزینه سرمایه میگذارد و بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک ارتباط مثبت وجود خواهد داشت . آنها همچنین دریافتند که درجه رقابت بازار به منظور در نظر گرفتن ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک متغیر مهم و اثرگذار است .
لین (2011) در پژوهشی عنوان کرده است که یک سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی سبب این خواهد گردید که مدیران درگیر دستکاری سود شوند. از سوی دیگر، ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی، خرید و فروش سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. نقدشوندگی اشاره بر میزان سرعت و سهولت در معامله دارد که در آن می توان مقادیر هنگفتی از سهام را معامله نمود. نقدشوندگی یک معیار کلیدی از کیفیت بازار سرمایه است و برای رشد و توسعه بازار یک پیش شرط محسوب می گردد. نقدشوندگی به صورت مستقیم با بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در رابطه با سرمایهگذاری ارتباط داشته و یک معیار اصلی تأثیرگذار بر کارایی قیمتگذاری دارایی است.
هوآ (2011) در یک مطالعه بین المللی در بین 14 بورس عمده جهان، نشان داد که عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه مستقیمی با فرصتهای رشد و نیز عدم تقارن اطلاعاتی دارد. وی همچنین نشان داد که پس از کنترل اثر هر عامل، سرمایهگذاران واکنشهای متفاوتی را نسبت به هر یک از دو عامل مذکور نشان می دهند.
هوگز و همکاران (2007) نیز به همین موضوع اشاره کردند که در بازار رقابت کامل، اطلاعات سهامداران بر قیمت سهام تاثیری ندارد و بنابراین ، عدم تقارن اطلاعاتی در این بازار بر هزینه سرمایه یا بازده مورد انتظار سهامداران تاثیر نخواهد داشت.
لامبرت و همکاران (2006) معتقدند که معمولا زمانی که اطلاعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود ، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیمگیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت میپذیرد . بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی از سوی سرمایهگذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد میشود که این امر تحلیلهای نادرست و گمراهکنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت .در این حالت سرمایهگذاران کوچک تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت و این مسئله در نهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی میشود که باید به وسیله سرمایهگذاران کمتر تحمل شود.
اوهارا (2003) و ایزلی و اوهارا (2004) معتقدند که عدم تقارن اطلاعاتی بر روی قیمتها تاثیر گذاشته و به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه شرکتهاست. آنها بیان میکنند که عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران بازار منجر به انتخاب و نگهداری پرتفویهای مختلف و گوناگون توسط آنها میشود. لذا معاملهگرانی که دارای اطلاعاتاند ، تلاش خ
واهند کرد تا داراییهایی را نگهداری کنند که بتواند ضعف ناشی از اطلاعات نابرابر را جبران کند . این مسئله منجر خواهد شد تا قیمت اوراق بهاداری که میزان عدم تقارن اطلاعاتی آنها بالاست ، کاهش پیدا کرده، نقدشوندگی آنها نیز کاهش و هزینه داد و ستد آنها در زمان خرید و فروش افزایش یابد. سرمایهگذاران برای اضافه هزینه معاملاتی پرداخت شده ، پاداش بیشتری مطالبه کرده و در نتیجه هزینه سرمایه مرتبط با این شرکتها افزایش مییابد . با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشا ، شرکتها قادر خواهند بود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهادار و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش دهند.
لو (1998) میگوید: محققین حسابداری میتوانند مطلوبیت مقررات حسابداری را از طریق آزمون تغییرات بلندمدت در معیارهای قابل مشاهده عدم تقارن اطلاعاتی همچون اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبل و بعد از تنظیم مقررات با اهمیت ارزیابی کنند.به منظور ارزیابی اثربخشی قوانین و مقررات لازم است که نتیجه حاصل از اجرای آنها بررسی شود . از آنجایی که یکی از اهداف اصلاح در استانداردهای حسابرسی افزایش شفافیت و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است، لازم است کارآیی استانداردهای جدید حسابرسی در دستیابی به هدف موردنظر مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد.
2-3-2 پیشینه پژوهش داخلی
احمد پور و عجم (1389) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری ندارد.
آزاد (1389)، در مقالهای تحت عنوان “ناقرینگی اطلاعاتی میان سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار” به بیان مطالبی درباره اطلاعات و عدم تقارن یا ناقرینگی اطلاعاتی میان سرمایهگذاران در اوراق بهادار میپردازد .وی برای سنجش ناقرینگی اطلاعاتی میان سرمایهگذاران از پرکاربردترین معیار سنجش ناقرینگی اطلاعاتی یعنی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام برای 90 شرکت بورسی در سال های 1381 تا 1386 استفاده نموده است. نتایج پژوهش وی نشان میدهد که در بورس اوراق بهادار تهران ناقرینگی اطلاعاتی وجود دارد و این ناقرینگی در سالهای یاد شده در حال رشد بوده است.
خانی و قجاوند (1391) در تحقیقی با عنوان “تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی”تاثیر دو دسته سنجه مبتنی بر بازار و مبتنی بر حسابداری را بر هزینه سرمایه با استفاده از مدل فاما و فرنچ (1993) بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی به استثنای کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر دارد.
خوبانی(1389) در پژوهشی با عنوان”بررسی رابطه کیفیت سود باعدم تقارن اطلاعاتی”به بررسی نقش کیفیت سود درکاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ تاثیری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد . وی همچنین ، دریافت که عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پساز اعلان سود بیشتر از دوره قبل از اعلان سود است.
قائمی و وطنپرست (1384)، در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر قیمت سهام و حجم مبادلات در21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم پرداختند. آن ها 121 مورد اعلان سود را برای 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1383-1381 بررسی کردند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایهگذاران وجود داشته و این امر در دورههای قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دورههای پس از اعلان سود میباشد. همچنین مشخص گردید عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم مبادلات و قیمت سهام تاثیر گذار بوده به طوری که در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته وقیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شده است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران توانستهاند در دوره قبل از اعلان سود بازده غیر عادی کسب کنند.
نوروش و کردلر (1384) طی تحقیقی به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعاتی و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند. برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکتهایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکتهایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی را تشکیل میدهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکتهای اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکتهای قبلی گزارش کردهاند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعات بیشتری در شرکتهای سرمایهپذیر با درجه پایینی از سرمایهگذاران نهادی گروه اول مشاهده گردید.
فصل سوم
روششناسی پژوهش