مقاله رایگان با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سبک های فرزند پروری

1- با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های همبستگی محسوب می گردد، و در اینگونه پژوهش ها متغیر های دیگری نیز ممکن است در تعیین میزان همبستگی و پیش بینی پذیری دخیل بوده باشند، بویژه این متغیر ها می توان به میزان موفقیت های قبلی فرد، میزان کمال گرایی و مسئولیت پذیری […]

مقاله رایگان با موضوع کمال گرایی جامعه مدار و کمال گرایی خودمدار

در مقابل، افراد کمال گرای منفی(نابه هنجار) یا روا ن رنجور، بیشتر در فکر آنند که مبادا اشتباهی از آ ن ها سر بزند؛ آن ها هیچ وقت احساس پیروزی نمی کنند. کسا نی که کمال گرایی منفی دارند ، حتی اگر از دیگران بهتر کار می کنند، بازهم احساس رضا یت نمی کنند، آن […]

وابستگی به مواد مخدر و وابستگی به مواد

– بیماری‌های جسمی. – مسامحه، غفلت یا سوء استفاده شدن توسط والدین. – افسردگی. – وابستگی به مواد مخدر یا مشروبات الکلی. – اختلالات شخصیّت به خصوص اختلال شخصیّت مرزی یا ضدّ اجتماعی. 3. دلایل شخصیّتی: افرادی که اقدام به خودزنی می‌کنند تمایل به ویژگی‌های شخصیّتی ذیل دارند: – گرایشات کمال گرایی. – ناتوانی در […]