تحلیل واریانس و اندازه گیری


Widget not in any sidebars

مفروضه کرویت
3
502/5
004/0
شکل 1-4: تغییرات اندازه های تکراری در زمان پرش عمودی در گروه های کشش با تاخیر 2 دقیقه
یکی از مفروضه هایی که در تحلیل واریانس با اندازه های تکراری باید مورد توجه قرار گیرد آزمون کرویت موخلی است. در صورتیکه این مفروضه برقرار نباشد از آزمون های تعدیل شده استفاده می شود. در اینجا این مفروضه برقرار است (007/0 = P)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 4-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در زمان پرش عمودی بین اندازه های تکراری در کشش های با 2 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 004/0 = P و 502/5 = F).
جهت مشخص کردن محل دقیق اختلاف بین گروه های کشش با 2 دقیقه تاخیر از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط این آزمون نشان داد که بین گروه بدون کشش با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (009/0 = P)، گروه کشش ایستا با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (000/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
آزمون فرضیه دوم:
انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 2 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 4-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 2 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 3-4 آورده شده است.
جدول 4-4: مقایسه میزان تغییرات نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 2 دقیقه
منبع پراش
df
میزان F
میزان P
عامل (تکرار)
هوین-فلت
3
780/8
000/0
شکل 2-4: تغییرات اندازه های تکراری در نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در گروه های کشش با تاخیر 2 دقیقه
مفروضه آزمون کرویت موخلی برقرار نیست (731/0 = P)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 6-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه های تکراری در کشش های با 2 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 000/0P = و 780/8 = F).

اندازه گیری و کشش ایستا


Widget not in any sidebars

نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه بدون کشش با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (002/0 P=)، گروه کشش ایستا با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (002/0= P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
فرضیه سوم: انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 5 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر زمان پرش عمودی دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 5-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر زمان پرش عمودی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 2-4 آورده شده است.
جدول 5-4: مقایسه میزان تغییرات زمان پرش عمودی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه
منبع پراش
df
میزان F
میزان P
عامل (تکرار)
هوین-فلت
3
931/6
002/0
شکل 3-4: تغییرات اندازه های تکراری در زمان پرش عمودی در گروه های کشش با تاخیر 5 دقیقه
مفروضه آزمون کرویت موخلی برقرار نیست (273/0P=)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 5-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در زمان پرش عمودی بین اندازه های تکراری در کشش های با 5 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 002/0 = P و 931/6= F).
نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه بدون کشش با 5 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 5 دقیقه وقفه (003/0 = P) و گروه بدون کشش با 5 دقیقه وقفه با گروه کشش ترکیبی با 5 دقیقه وقفه (047/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
فرضیه چهارم:
انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 5 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 6-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 4-4 آورده شده است.
جدول 6-4: مقایسه میزان تغییرات نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه
منبع پراش
df