بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه …

متغیر وابستهاعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
در تعریفی که جانسون از اعتماد می کند، اعتماد ایجاد ارتباط بادیگری و درخواست پذیرش و حمایت آشکار از دیگران ، خودتکمیلی در روابط و انطباق با انتظارات دیگران است.جانسون عناصر تشکیل دهنده اعتماد را صراحت و بازبودن، سهیم کردن، پذیرش، حمایت، تمایلات همکاری جویانه و رفتارمبتنی براعتماد می داند.
در تحقیق حاضر برای سنجش اعتماد پنج معرف: صداقت، صراحت، سهیم کردن، تمایلات همکاری جویانه واطمینان مورد استفاده قرار گرفته اند و در پرتو آن ها که ویژگی هایی قابل مشاهده اند، سنجش اعتماد ممکن گردیده است. در این جا نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متغیرهایی که ما درباره آن ها بحث می کنیم ممکن است باهم تداخل هم داشته باشند ویا تکیه گاه یکدیگر باشند. با همه این تفاسیر، به نظر می رسد که متغیرها (معرف ها )ی فوق فضای مفهومی اعتماد را دربر می گیرند و همه آن ها برروی هم چیزی را تشکیل می دهند که اعتماد عمومی خوانده می شود.
در این جا برای روشن شدن فضای مفهومی اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به تعریف (مفهومی وعملیاتی) معرف های مذکور می پردازیم.این تعاریف مفهومی از نظریه جانسون برگرفته شده است .
صداقت: تطابق وهماهنگی میان اعمال وگفتار با اعتقادات وگرایشات درونی وعدم تظاهر به رفتار یاگفتاری که به نظر شخص درست ومورد قبول نیست. (کفاشی ، ۱۳۸۸: ۱۰۰-۹۹ )
دراین تحقیق برای سنجش مفهوم صداقت ازشاخص های ذیل استفاده شده است :
مطابقت داشتن گفتار روابط عمومی قوه قضائیه با رفتار آنها ؛
سرلوحه قرار دادن صداقت و راستگویی در اطلاع رسانی پرونده های قضائی ؛
صراحت: شرکت دادن دیگران در اطلاعات، عقاید، افکار واحساسات است که از طریق آن فرد افکار،احساسات، ترس وتردید های درونی خود را نسبت به دیگران بیان می کند.(همان)
دراین تحقیق برای سنجش مفهوم صراحت ازشاخص های ذیل استفاده شده است :
اطلاع رسانی صریح و شفاف روابط عمومی قوه قضائیه در خصوص پرونده های مهم ؛
پاسخگوئی دقیق و روشن روابط عمومی قوه قضائیه به انتظارات شهروندان ؛
سهیم کردن : ارائه منابع و ذخائر( خصوصاً منابع و ذخائر اطلاعاتی ) خود به دیگران تا آنها را در نیل به اهدافشان یاری کنیم . (همان)
دراین تحقیق برای سنجش مفهوم سهیم کردن ازشاخص ذیل استفاده شده است .
مشارکت و سهیم کردن مردم در انجام کارهای خود ؛
تمایلات همکاری جویانه : بیانگر این است که فرد می خواهد با دیگران برای رسیدن به یک هدف مشترک کارکند که این امر مستلزم هماهنگی اعمال فرد با اعمال دیگران است . (همان)
دراین تحقیق برای سنجش مفهوم تمایلات همکاری جویانه ازشاخص ذیل استفاده شده است :
همکاری روابط عمومی با صدا و سیما در تهیه و تولید فیلم های آموزشی، مفاهیم حقوقی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی مردم؛
اطمینان: تصدیق این امر است که طرف مقابل توانائی و شایستگی های لازم را برای حل و فصل مطلوب مسائل کنونی در موقعیت حاضر دارد. (همان)
دراین تحقیق برای سنجش مفهوم اطمینان ازشاخص های ذیل استفاده شده است :
اطمینان از انعکاس مسائل و مشکلات مردم توسط روابط عمومی به مسئولین ؛
ارائه اخبار،تفسیرها و گزارش های روابط عمومی قوه قضائیه که از اطمینان و صحّت برخوردار اند .
متغیرهای مستقلدر این قسمت سعی می شود تا متغیر های مستقل بکار رفته در فرضیات بصورت نظری و عملیاتی تعریف شود .
ویژگی های فردی : متغیر ویژگی های فردی شامل جنسیت ، سن ، وضعیت تأهل و… می شود .
این متغیر به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی شده است :
سن شهروندان؛
جنسیت شهروندان ؛
وضعیت تأهل؛
پایگاه اقتصادی اجتماعیپایگاه اجتماعی اقتصادی نه تنها وضع اقتصادی بلکه قدرت ، نحوه زندگی ، فعالیت های خاص در گذراندن اوقات فراغت ، زمینه آموزشی ، محل اقامت و…. را در برمی گیرد . ( ساروخانی ، ۱۳۷۵ ، ۸۰۸ )
این متغیر به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی شده است :
منزلت شغلی شهروندان
تعداد سالهای تحصیل شهروندان
میزان هزینه ماهیانه خانوار
احساس امنیتاحساس وجود بسترهای مناسب که در سایه آن فرد بتواند در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با آرامش خاطر فعالیت کند . (محمدرش ، ۱۳۸۴ : ۱۵ )
این متغیر به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی شده است :
ارزیابی از میزان خشونت ودرگیری نسبت به سه سال گذشته؛
احساس امنیت نسبت به پارک کردن ماشین در خیابان به مدت چند روز؛
احساس امنیت در شهر بعد از تاریکی هوا؛
نگرانی در مواقع مسافرت در خصوص دزدی اموال منزل؛

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.