تحقیق با موضوع امید به زندگی زنان و راهبردهای یادگیری


Widget not in any sidebars
4-5 پیشنهادها
1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی
به پژوهشگران علاقمند در این زمینه پیشنهاد می شود که:
تأثیر آموزش القای خلق مثبت را در جامعه های دیگر مورد بررسی قرار دهند.
تأثیر آموزش القای خلق مثبت را در دانشجویان مقاطع بالاتر تحصیلی مورد بررسی قرار دهند.
تأثیر سایر عوامل تهدیدکننده امید را در دانشجویان مورد مطالعه قراردهند.
تأثیر آموزش القای خلق مثبت را بر سایر متغیرهای انگیزشی مورد بررسی قرار دهند.
2-4-5 پیشنهادهای کاربردی
به منظور به کار بستن یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که:
نتایج این طرح برای بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان و افزایش امید در آنها مورد استفاده مسئولین و خانواده ها قرار گیرد.
این پژوهش با یافتههای تجربی، میتواند در غالب یک برنامه آموزشی راهبردهای افزایش امید و افزایش القای خلق مثبت جهت افزایش امیدواری دانشجویان فراهم آورد.
نتایج این پژوهش در قالب نشست یافتههای تحقیقاتی، در جمع مدرسان دانشگاهی و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات عالی، ارائه گردد تا تا متولیان نظام آموزش و پرورش کشور، آموزش مهارتهای مثبت اندیشی را به عنوان یک موضوع مهم درسی در مدارس در نظر بگیرند، تا با آموزش آن به دانش آموزان تفکرات و هیجانات منفی را از آنان دور و تفکرات مثبت و سازنده، که اساس و مبنای رشد خلاقیت است، را در آنان رواج دهند.
در قالب کلاسهای فوق برنامه، توسط اساتید فن و مشاوران به دانشجویان علاقهمند راهبردهای یادگیری القای خلق مثبت و افزایش امید ارائه گردد.
منابع فارسی
اسدالهی 1386، تأثیر درمان‌‌های شناختی، با تکیه بر درمان عقلانی ـ عاطفی الیس و خوش بینی سلیگمن، بر کاهش ناامیدی و افسردگی دانش آموزان دبیرستان‌‌های دخترانه شهر تهران، دانشگاه الزهرا.
بایزیدی، ابراهیم 1389، تحلیل دادههای پرسشنامهای به کمک نرم افزار Spss، انتشارات عابد.
بریس، نیکلا 1389، تحلیل دادههای روانشناسی با برنامه spss ، ترجمه خدیجه علیآبادی، نشر دوران،2010.
بهاری، فرشاد 1390، مبانی امید و امید درمانی (راهنمای امید آفرینی)، تهران،نشر دانژه.
بهارى، فرشاد 1388، مقایسه تأثیر مشاوره زناشویى متمرکز بر امید و مدل ترکیبى بخشودگى و امید بر تحریف هاى شناختى بین فردى و تعارضات زناشویى زوج هاى مراجع به مراکز مشاوره شهر اصفهان، پایان نامه دکترى، گروه مشاوره، اصفهان، دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى دانشگاه اصفهان.
بنوات، گری 1377، زنان از دید مردان.ترجمه جعفر پوینده، تهران، انتشارات جام، 1998.
بیجاری، هانیه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام علی؛ آقامحمدیان شعر باف، حمیدرضا؛ همایی شاندیز، فاطمه 1388، بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان.شماره35،171-184.
روژه، پیره 1370، روان شناسی اختلافی زن و مرد، ترجمه سروری، انتشارات جانزاده، 1991.