پایان نامه با موضوع شرکت های پذیرفته شده و کیفیت گزارشگری مالی

این پیشنهادها با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و آزمون فرضیهها، درقالب پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی تقسیمبندی میشود:
Widget not in any sidebars

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج بدستآمده از فرضیه اول، سوم و چهارم که نشان دهنده رابطه معکوس بین عدم تقارن اطلاعاتی با نقدشوندگی سهام، قیمت سهام و حجم معاملات وجود دارد به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی پیشنهاد میگردد که از تمهیداتی خاص مانند اعلان به موقع اطلاعات، انتخاب حسابرسان معتمد ، تدوین استانداردهای حسابرسی مناسبتر که تأثیر ملموسی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی داشته باشند، استفاده شود.
همچنین پیشنهاد میشود که شرکتها با بهکارگیری سیستمهای کنترل داخلی و سیستم حسابرسی داخلی قوی، در افزایش شفافیت گزارشگری مالی خود قدم بردارند. ودر نهایت نهادهای قانونگذار، قوانینی را تصویب کنند که شرکتها را ملزم کند که فعالیتها و رویههای مالی و عملیاتی خود را به صورت شفافتری افشا کنند، تا اطلاعاتی مفید و قابل اتکا برای استفادهکنندگان صورتهای مالی فراهم شود.
پیشنهادها برای پژوهشیهای آتی
بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه با توجه به نوع رقابت در بازار
استفاده از سایر مدلها به منظور محاسبه عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی همچون مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای
بررسی نقش تلاش برای کسب اطلاعات محرمانه قبل از اعلان سود در افزایش عدم تقارن اطلاعاتی
بررسی اثر وضع قوانین و مقررات حاکم بر افشای صورتهای مالی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام.
بررسی تاثیر انتخاب حسابرسان خاص از بین حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی بر عدم تقارن اطلاعاتی
موانع و محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی است که باعث میشود نتایج آن با احتیاط بیان شود . از آن جمله میتوان به عدم کنترل متغیرهایی نظیر شرایط اقتصادی و سیاسی، نوع صنعت، نوع فعالیت شرکت، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و همچنین انتخاب شرکتها محدود به سالهای 1387 تا1392 اشاره نمود که میتواند متغیرهای پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد.
منابع
احمدپور کاسگری، احمد و مریم عجم. بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و »(1389.) «عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در فصلنامه بورس اوراق ،« بورس اوراق بهادار تهران بهادار ، ش 11 ، صص107
خوش طینت، محسن؛ یوسفی، فرشته. (1391). رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 95 ، صص 69
خانی، عبداله و زیبا قجاوند . ( 1391 ). تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی، مقاله در دست چاپ، تحقیقات حسابداری و حسابرسی.
خوبانی، محمدعلی. ( 1389). بررسی رابطه پایان نامه ،« کیفیت سود باعدم تقارن اطلاعاتی کارشناسی ارشد. مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رجاء قزوین.
قائمی، محمد حسین، وطن پرست، محمدرضا. (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41، صص 85-103
وکیلی فرد، حمیدرضا و وهاب رستمی. تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن اطلاعاتی » .(1389). بین اعضای حرفه، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی های کیفی حسابداری .« اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی
محمدی، هاجر.(1390).« تحلیل ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
عرب مازار یزدی، محمد و سید محمد کیفیت گزارشگری مالی، ریسک » طالبیان. (1387 ) نشریه اقتصا د- مطالعات ،« اطلاعاتی و هزینه سرمایه .30- حسابدار ، ی ش 21 ، صص 1