پایان نامه مدل معادلات ساختاری و کیفیت ادراک شده

یکی از روشهای تحلیل دادههای آماری، تحلیل مسیر (Path Analysis) است که با استفاده از رگرسیون چند متغییره انجام میگیرد این روش برای آزمون مدل های علّی به کار میرود و در واقع علّیت را نشان میدهد، تحلیل مسیر صورتی از رگرسیون کاربردی است که در آن برای ساده تر شدن مسئلههای با آزمون فرضیه های پیچیده، از نمودار مسیر استفاده میشود. تحلیل مسیر یکی از چندین آزمون آماری است که تحت عنوان مدل معادلات ساختاری شناخته شدهاند، این روش امکان آزمون روابط علّی بین دو یا چند متغییر را فراهم میکند که ممکن است به صورت مستقل، وابسته یا پیوسته، پنهان یا آشکارا و یا هر دو، در یک معادله خطی به کار روند. در تحلیل مسیر اثرات مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند متغیر روی متغیرهای دیگر مورد بررسی و تفکیک قرار میگیرد.
در واقع تحلیل مسیر مشخص میکند که هر متغیر مستقل تا جه حد بر روی متغیر وابسته به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثر دارد، در نتیجه تحلیل مسیر ما را قادر می سازد به سازگاری اثر متغیرها با یکدیگر پی ببریم، بدین ترتیب تحلیل مسیر به طریق ساده و قابل فهم، اطلاعات زیادی دربارهی فرآیندهای علّی فراهم میآورد، به عبارتی دیگر تحلیل مسیر برای تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم و بی اثری بین متغیرهای موجود در نظام علّی مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین اصل علیت در کاربرد تحلیل مسیر، نقش اساسی را ایفا میکند.
Widget not in any sidebars

تحلیل مسیر ما را قادر می سازد تا به اهمیت نسبی پیوند های مستقیم یا غیر مستقیم و بی اثری تطابق مدل با مجموعهای از دادهها پی ببریم و ضمن روشن ساختن ماهیت روابط بین چند متغیر، از تفسیرهای نادرست جلوگیری می کند، پس تحلیل مسیر تکنیکی است که روابط علّی میان متغیرهای مشخص شده در مدل را آزمون میکند و نیز تحلیل مسیر یک وسیلهی تکنیکی آماری برای درک علّیت و نمایش الگوی روابط علّی در میان متغیرهاست.
در کابرد تحلیل مسیر، هدف آزمون، مدل تحلیلی تحقیق است که مدل تحلیل مسیر برآیند چارچوب نظری پژوهش است.
در این تحقیق از روش تحلیل مسیر برای پیدا کردن تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم و تاثیرکل(مجموع اثرات مستقیم یا غیر مستقیم) متغیرها بر روی وفاداری مشتری می پردازیم و از نرم افزار AMOS برای تجریه و تحلیل آماری دادهها استفاده میکنیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه
این فصل طبق اطلاعات بدست آمده شامل جداول اطلاعات( الفای کرونباخ،آزمون K-S، ضرایب رگرسیون، کای دو، ضرایب استاندارد شده متغیرها، مدل پیشنهادی) در مورد شرکت همراه اول همچنین نمودارهای مربوط به آن و همچنین شرکت ایرانسل همچون شرکت همراه اول شامل جداول اطلاعات( الفای کرونباخ، ضرایب رگرسیون، کای دو، ضرایب استاندارد شده متغیرها، مدل پیشنهادی) ، نمودار و همینطور 6 جدول مقایسهای رده سنی نسبت به هریک از متغیرها بین همراه اول و ایرانسل، 6 جدول مقایسهای تحصیلات نسبت به هریک از متغیرها بین همراه اول و ایرانسل میباشد.
4-2 بیان متغیری های مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی:
نمودار(4-1) متغیرها در قالب یک مدل مفهومی
حال به بررسی مناسب مدل فوق پرداخته میشود. بدین منظور از نرم افزار AMOS استفاده شدهاست. خروجی زیر از نرمافزار AMOS ، تحلیل مسیر مدل فوق را نشان میدهد که در آن فلشهای یک سویه بیانگر وجود روابط خطی بین متغیرها است. اعداد نوشته شده روی این خطوط ضرایب رگرسیونی برآورد شده را نشان میدهند که از نرم افزار AMOS بدست آمدهاند. منظور از متغیر error جمله خطا میباشد که باید در هنگام معرفی متغیرها به عنوان عبارتی در متغیر درون زا وفاداری مشتری در نظر گرفته شود. در اینجا اطلاعات حاصله از پرسش نامه مربوط به دو شرکت همراه اول و ایرانسل تفسیر شده است.
4-3 تجزیه و تحلیل دادههای شرکت همراه اول
در این قسمت نظرسنجی مربوط به شرکت همراه اول را تحلیل میکنیم. پایایی پرسش نامه مربوط به شرکت همراه اول به صورت زیر است.
جدول(4-1)الفای کرونباخ شرکت همراه اول
الفا کرونباخ
تعداد سؤالات
982
35
در جدول فوق معیار آلفای کرونباخ برابر 0.982 است و چون بیشتر از 0.70 میباشد پایایی پرسش نامه شرکت همراه اول را تایید میکند. در این مدل تأثیر متغیرهای مستقل رضایتمندی، تبلیغات زبانی، تعهد، اعتماد، کیفیت ادراک شده، ارزش برند بر متغیر وابسته وفاداری مشتری بررسی میشود. بنابراین مدل مورد نظر به صورت زیر میباشد:
2.18

پایان نامه ارزش ویژه نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

کیفیت درکشده میتواند، به صورت درک مشتری از کیفیت کلی و یا برتری محصول یا خدمت با توجه به هدف مور انتظارش، در مقایسه با گزینههای دیگر، تعریف شود. در نهایت، کیفیت ادراکشده، احساس کلی و غیر عینی (ناملموس) درباره نام و نشان تجاری است. از مهمترین عوامل مرتبط با موفقیت گسترش نام تجاری،
کیفیت نام تجاری مادر است ( ولکنر و همکاران، 2007). داسین و اسمیت دریافتند ازمهمترین جنبههای گسترش حفظ کیفیت در کلیه طبقات محصول مرتبط با نام تجاری است، به ارزیابی و قضاوت مصرف کننده درباره برتری و تعالی یک محصول کیفیت ادراک شده اطلاق میشود. درحالی که باتملی و دویل شواهدی مبنی براثرمستقیم کیفیت نام تجاری مادر یافتند، آکرو کلر مدارکی دال بر بی ارتباطی کیفیت ادراک شده نام تجاری با ارزیابیهای حاصل ازگسترش ارائه دادند(آکر، 1990). پنج بعد اصلی تشکیل دهنده کیفیت کارکردی از دیدگاه گرونروز عبارتند از:
Widget not in any sidebars

موارد ملموس: استفاده از تسهیلات، تجهیزات و مواد اولیه به وسیله شرکتهای خدماتی مربوط میشود.
قابل اعتماد بودن: میزانی که ارائه دهندگان خدمات دراولین مرحله، خدمات را با صحت کامل و بدون هیچ اشتباهی و منطبق با آنچه قول داده اند، ودر زمانی که بر روی آن توافق کردهاند، به مشتریان خود تحویل میدهند.
قابلیت پاسخگوئی:آن شرکتهای خدماتی که تمایل دارند به مشتریان کمک کرده وبرای پاسخ به نیازهای آنها، مسئولیت دارند. به علاوه، هنگام ارائه خدمات مشتریان را آگاه ساخته و سپس خدمات سریع ارائه میدهند.
اطمینانداشتن: میزانی که رفتار کارکنان میتواند به مشتریان اطمینان دهد آنچه که در شر کت خدماتی برای مشتریان ارائه میشود، رضایت بخش خواهد بود. این بدان معنی است که کارکنان اغلب اوقات متواضع بوده و دانش مورد نیاز برای پاسخ به مشتریان را، دارا هستند.
• همدلی: میزانی که شرکت مشکلات مشتریان را می داند و به گونهای عمل میکند که بهترین مزایا را برای آنها داشته باشد . به علاوه، به مشتریان به صورت سفارشی توجه می کند(زیتامل وپاراسورامان1387: 207).کیفیت ادراک شده از پنج راه میتواند ایجاد ارزش کند و در واقع بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر گذارد که عبارتند از:
1. دلیلی برای خرید
2. ایجاد تمایز/موقعیت
3. اضافه پرداخت قیمت
4. تمایل اعضای کانال توزیع به استفاده از محصولات
با کیفیت ادراک شده بالاتر
توسعه نام و نشان تجاری(آکر، 1991)
در جدول ذیل به تعدادی مطالعات انجامشده که تاثیر متغیر مستقل کیفیت ادراک شده بر روی متغیر وابسته وفاداری اشاره نمودهاند، آورده شده است:
جدول (2-5)تاثیرمستقیم متغیر کیفیت بر روی وفاداری مشتریان
کشور
سال
محققان
نوع رابطه
متغیر وابسته
متغیر مستقل

پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و وفاداری مشتریان به نام تجاری

به منظور کسب موفقیت در بازارهای رقابتی و پیچیده امروز، تحقیقات و مطالعاتی در زمینه وفاداری مشتریان وتاثیرات نام تجاری انجام شدهاست. شرکتها میتوانند به کمک آن مشتریان وفادار خود را حفظ کرده و با تمرکز و به جذب مشتریان بالقوه بپردازند. همچنین این نتایج حاکی از آن است که رضایتمندی مشتری تاثیر مثبتی در نگرش آنان و در نهایت ایجاد وفاداری را بدنبال خواهد داشت. وفاداری به نام تجاری نیز بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت دارد. برخی از رضایتمندیهای مشتری عبارتنداز: 1- رضایتمندی قطعاً با وفاداری مشتری و تعهد به روابط، ارتباط دارد. 2- مشتریان بسیار راضی تبلیغات شفاهی گستردهای رابه نفع شرکت انجام میدهند(ان دی بی اس ای ان او، 2005). هرچقدر سطح ارزشی که مشتری به طور کل از کالا و خدمات یک شرکت دریافت میکند بیشتر باشد، به همان نسبت وفاداری او هم بیشتر میشود. در دنیای امروز ارتباط با مشتری و جلب رضایت او سرلوحه فعالیت همه سازمانها قرار گرفته است. وفاداری مشتریان بهعنوان یک عامل کلیدی برای سازمانها محسوب شده و موجب سودآوری و موفقیت سازمان میشود. دراین پژوهش سعی میشود با ادبیات موجود ابتدا متغیرهای موثر در ایجاد وفاداری را مطالعه و آزمون نمود و به تعیین ارتباط بین ساختار وفاداری و این متغیرها پرداخت. در نهایت به این نتیجه دست مییابیم که آیا این متغیرها میتوانند موجب وفاداری مشتریان به نام تجاری شوند؟ ارائه پژوهشی که بتوان ارتباط بین وفاداری به نام تجاری و هر کدام از این متغیرها را اندازه گیری نمود، میتواند مفید واقع شود. باتوجه به توضیحات فوق نتایج حاصل از این پژوهش میتواند بسیار با اهمیت باشد. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند به مدیران سازمانی هریک از شرکتهای ایرانسل و همراه اول در طراحی و ایجاد ساختاری مبتنی بر وفاداری مشتریان نسبت به رفتار خرید مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات زیادی در زمینه وفاداری مشتریان به نام تجاری انجام شده که هر کدام از زاویه خاص عامل موثر بر ایجاد وفاداری را مورد سنجش قرار داده است که در بخش مرور ادبیات و سوابق به تعدادی از آنها اشاره شد، اما با توجه به بررسیهای بعمل آماده در بین پایان نامهها و مقالات انجام شده از طریق سایتهای دانشگاههای کشور و سایت پایگاه اطلاعات علمی و همچنین سایتهای معتبر Irandoc.com پایان نامهای در مورد وفاداری مشتریان به نام تجاری (مطالعه موردی ایرانسل و همراه اول ) انجام نگردیدهاست که از نظر گستردگی تحقیق با پژوهش حاضر نیز متفاوت میباشد. پژوهش حاضر به ارتباط بین وفاداری و 6 متغیر که در قسمت مدل مفهومی به آن اشاره خواهد شد مطالعه مینماید، که در نوع خود جدید بوده و تا بحال پژوهشی کامل و مشابه در این خصوص صورت نگرفته است.
Widget not in any sidebars

1-4 اهداف مشخص پژوهش:
1-4-1 هدف اصلی:
شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری.
1-4-2 اهداف فرعی:
1-شناسایی سازههای تاثیر گذار بر وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری.
2-اندازهگیری هریک از سازههای تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری.
3-رتبهبندی هریک از سازههای تاثیرگذار بروفاداری نسبت به نام تجاری.
4-استخراج مدل مفهومی نسبت به سازههای تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری.
5-بسط و نتیجه گیری از مدل مفهومی استخراج شده نسبت به سازههای تاثیر گذار بر وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری.
1-4-3 اهداف کاربردی
با توجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، مدیران شبکه مخابرات ایرانسل و همراهاول، میتوانند برپایهی روابط مذکور، وضعیت بازار وموقعیت رقابتی خود را مشخص و استراتژی خود را نسبت به آن تنظیم نمایند.
نمایندگیهای هر یک از شرکتهای فوق میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش فوق برنامههای تبلیغاتی بازاریابی و مؤثر نسبت به توقعات مشتری اقدام نمایند.
1-5 فرضیه‏های پژوهش
رضایتمندی بر وفاداری مشتریان به نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ارزش برند بر وفاداری مشتریان به نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تبلیغات زبانی بر وفاداری مشتریان به نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تعهد بر وفاداری مشتریان به نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتماد بر وفاداری مشتریان به نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتریان به نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
1-6 قلمرو پژوهش:

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

سلیمه محمد و همکاران
Widget not in any sidebars
7
کره
2008
سانگ – لین هان8
2-2-16 کیفیت خدمات
کیفیت درکشده میتواند، به صورت درک مشتری از کیفیت کلی و یا برتری محصول یا خدمت با توجه به هدف مور انتظارش، در مقایسه با گزینههای دیگر، تعریف شود. در نهایت، کیفیت ادراکشده، احساس کلی و غیر عینی (ناملموس) درباره نام و نشان تجاری است. از مهمترین عوامل مرتبط با موفقیت گسترش نام تجاری،
کیفیت نام تجاری مادر است ( ولکنر و همکاران، 2007). داسین و اسمیت دریافتند ازمهمترین جنبههای گسترش حفظ کیفیت در کلیه طبقات محصول مرتبط با نام تجاری است، به ارزیابی و قضاوت مصرف کننده درباره برتری و تعالی یک محصول کیفیت ادراک شده اطلاق میشود. درحالی که باتملی و دویل شواهدی مبنی براثرمستقیم کیفیت نام تجاری مادر یافتند، آکرو کلر مدارکی دال بر بی ارتباطی کیفیت ادراک شده نام تجاری با ارزیابیهای حاصل ازگسترش ارائه دادند(آکر، 1990). پنج بعد اصلی تشکیل دهنده کیفیت کارکردی از دیدگاه گرونروز عبارتند از:
موارد ملموس: استفاده از تسهیلات، تجهیزات و مواد اولیه به وسیله شرکتهای خدماتی مربوط میشود.
قابل اعتماد بودن: میزانی که ارائه دهندگان خدمات دراولین مرحله، خدمات را با صحت کامل و بدون هیچ اشتباهی و منطبق با آنچه قول داده اند، ودر زمانی که بر روی آن توافق کردهاند، به مشتریان خود تحویل میدهند.
قابلیت پاسخگوئی:آن شرکتهای خدماتی که تمایل دارند به مشتریان کمک کرده وبرای پاسخ به نیازهای آنها، مسئولیت دارند. به علاوه، هنگام ارائه خدمات مشتریان را آگاه ساخته و سپس خدمات سریع ارائه میدهند.
اطمینانداشتن: میزانی که رفتار کارکنان میتواند به مشتریان اطمینان دهد آنچه که در شر کت خدماتی برای مشتریان ارائه میشود، رضایت بخش خواهد بود. این بدان معنی است که کارکنان اغلب اوقات متواضع بوده و دانش مورد نیاز برای پاسخ به مشتریان را، دارا هستند.
• همدلی: میزانی که شرکت مشکلات مشتریان را می داند و به گونهای عمل میکند که بهترین مزایا را برای آنها داشته باشد . به علاوه، به مشتریان به صورت سفارشی توجه می کند(زیتامل وپاراسورامان1387: 207).کیفیت ادراک شده از پنج راه میتواند ایجاد ارزش کند و در واقع بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر گذارد که عبارتند از:
1. دلیلی برای خرید
2. ایجاد تمایز/موقعیت

منابع مقاله با موضوع جذر برآورد واریانس خطای تقریب و شاخص برازندگی تطبیقی

وقتی داده‌های گروه نمونه به ماتریس همبستگی یا کوواریانس تبدیل شود و از سوی یک سری از معادلات رگرسیون توصیف گردد، آن مدل را می‌توان(با استفاده از یکی از چندین برنامه رایانه‌ای موجود) به منظوربررسی برازش آن در جامعه‌ای که نمونه از آن بیرون آمده است، تحلیل کرد. برآوردهایی از پارامترهای آن مدل(ضرایب مسیر و جمله‌های خطا) و چندین اندازه برای برازندگی آن را با داده‌های نمونه بدست می‌دهد(هومن، 1387، 35). در نمودار 4-3 مدل استاندارد که با استفاده از نرم افزار لیزرل بدست آمده، نشان داده شده است.
نمودار 4-3 مدل ضرایب استاندارد شده تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل
Widget not in any sidebars

همانطور که در نمودار 4-3 مشاهده می‌شود در این مدل 4 متغیر مکنون و شاخص‌های اندازه‌گیری آنها به روشنی نشان داده شده است.
4-3-4 ارزیابی تناسب مدل
بعد از مدل سازی و تخمین پارامترهای آن، اولین سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا مدل اندازه‌گیری، مدل اندازه‌گیری مناسبی می‌باشد یاخیر. پاسخ به این سوال تنها از طریق بررسی برازش امکان پذیر است. منظور از برازش مدل این است که تا چه حد یک مدل با داده‌های مربوطه سازگاری و توافق دارد(کلانتری، 1388، 127).
اندازه‌های برازندگی برای یک مدل از طریق مقایسه ماتریس کوواریانس برآورد شده برای جامعه(براساس مدل، آن گونه که از سوی پژوهشگر مشخص شده اسیت) با ماتریس کوواریانس نمونه که از روی داده‌ها محاسبه شده است به دست می‌آید(هومن، 1387، 39). وقتی گفته می‌شود مدل با یکسری داده‌های مشاهده شده تناسب دارد، که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده هم ارز(معادل) باشد، بعبارتی ماتریس باقیمانده و عناصر آن نزدیک صفر باشد.
وقتی یک مدل دقیقاً مشخص می‌شود و دارای ویژگی‌های همانندی باشد، و برآورد و آزمون آن امکان پذیر گردد، در این ‌صورت برای ارزشیابی برازندگی آن راه‌های زیادی وجود دارد که مهمترین آنها در زیر آورده می‌شود:
مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون مجذور کای () است. البته از این آزمون متضمن رعایت یکسری مفروضاتی است که در برخی مواقع امکان نقص این مفروضات وجود دارد. وقتی حجم نمونه برابر با 75 تا 200باشد، مجذور کای یک اندازه معقول برازندگی است. اما برای مدل‌های با حجم نمونه بزرگ‌تر، مجذور کای تقریباً همیشه از لحاظ آماری معنادار است. علاوه بر این، مجذور کای تحت تاثیر مقدار همبستگی‌های موجود در مدل نیز است، هر چه این همبستگی‌ها زیادتر باشد، برازش ضعیف تر است. به همین دلیل برای برازش مدل‌ها، اندازه‌های دیگری توسعه یافته است(هومن، 1387، 40).
با توجه به مطالب فوق جهت ارزیابی برازش مدل این تحقیق از شاخص‌هایی همچون کای دو بر درجه آزادی()، آماره شاخص ریشه میانگین مجذور خطا(RMSEA)، P-Value، شاخص‌CFI استفاده شده است.
جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA )، این اندازه که به صورت اعشاری گزارش می‌شود، مبتنی بر پارامتر غیر مرکزی است. این شاخص برای مدل‌های خوب برابر با 05/0 یا کمتر است. مدل‌هایی که RMSEA آن‌ها 10/0 یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارند (همان منبع؛ 42).
شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، اگر این شاخص بزرگتر از 0/1 باشد برابر با 0/1 و اگر کوچکتر از صفر باشد برابر با صفر قرار داده می‌شود و همانند شاخص‌های قبلی چنان چه مقدار این کسر بین 90% تا 95% باشد قابل قبول تلقی می‌گردد در حالی برخی از پژوهشگران نقطه برش 80/0 را به کار می‌برند(همان منبع؛ 41).
یکی دیگر از شاخص‌های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص برازش، کای اسکوئر بهنجار یا نسبی است که از تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه می‌شود که اغلب مقادیر کمتر از 5 را برای این شاخص قابل قبول می دانند با این حال دیدگا‌ه‌ها در این باره متفاوت است.
از میان شاخص‌های برازندگی به گونه کلی RMSEA به عنوان یک شاخص مطلوب و CFI به عنوان بهترین شاخص در نظر گرفته می‌شود. شاخص‌های برازندگی به گونه کلی در دامنه بین صفر و یک قرار داده می‌شود. ضرایبی که بالاتر از 90/0 باشد قابل قبول در نظر گرفته می‌شود، هر چند این نیز مانند سطح، 05/0= P، اختیاری است(همان منبع، 43).
در پژوهش حاضر مقدار محاسبه شده برای شاخص RMSEA برابر با 056/0 و برای شاخص‌های 91/0GFI=91/0 IFI= ، 060/0= SRMR و 91/0= CFI و می‌باشد که حکایت از قابل قبول بودن بودن مدل پژوهش دارد.
شاخص‌های ارائه شده و مقایسه آن با مقدار مطلوب برای یک مدل برازش یافته، نشان از برازش مناسب مدل دارد. نکته قابل توجه در برازش مدل این است که، در حالیکه برازش مدل ساختاری آن مدل را تایید می‌کند، هرگز ثابت نمی‌کند که آن مدل، یگانه مدل معتبر است.
4-3-5 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمئه مدل می‌پردازیم؛ در رابطه با معنی‌داری اعداد، باید گفت از آنجایی‌که در این تحقیق در سطح اطمینان 95/0 یا خطای 05/0 بدنبال آزمون فرضیات هستیم، برای آزمون t اعدادی معنادار خواهند بود که بزرگ‌تر از 96/1- و 96/1+ باشند. به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین 96/1-و 96/1+ باشد، بی‌معنا خواهد بود. در مدل زیر (نمودار4-4) اعداد بدست آمده برای آزمون t معنادار هستند و می‌توان به بررسی روابط علّی (شاخص‌های اندازه‌گیری با متغیر مکنون) و اثرات (متغیرهای مکنون با هم)با توجه به موارد ذکر شده در جداول و نمودارهای بالا، مدل از نظر شاخص‌های تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارند.
نمودار 4-4 مدل در حالت معناداری با t-value
از این رو با توجه به مدل در حالت اعداد معناداری(نمودار 4-4) و مدل تخمین استاندارد(نمودار 4-3) به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم.
4-3-5-1 آزمون فرضیه 1
سطح آموزش کارکنان شعب بانکی برکیفیت ادراک شده خدمات تاثیر مستقیم دارد.
فرض صفر: سطح آموزش کارکنان شعب بانکی برکیفیت ادراک شده خدمات تاثیر مستقیم ندارد.
ادعا: سطح آموزش کارکنان شعب بانکی برکیفیت ادراک شده خدمات تاثیر مستقیم دارد.
نتیجه آزمون فرضیه 1 با توجه به اطلاعات نمودار 4-3 و 4-4 ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضریب مسیر متغیر مکنون برون زای آموزش کارکنان بر متغیر درون زای کیفیت ادراک شده خدمات 57/0، با ارزش t برابر با 34/3 در سطح خطای 05/0 با اطمینان 95/0 آماره مورد نظر معنادار است در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود ضریب مربوطه رد می شود وفرض H1 پذیرفته می شود.