دانلود مقاله برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری


Widget not in any sidebars
جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرط ذیل است:
1- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
2- شرکت‌های انتخاب شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
3- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
4- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
5- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
با توجه به موارد مطروحه فوق جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
3-4 اندازه نمونه:
با توجه به این که اندازه نمونه موضوع مهمی بود و نباید آن را کوچک شمرد و انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج موردنظر سبب اتلاف منابع می‌شود، در حالی که انتخاب نمونه‌های خیلی کوچک، اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می‌دهد که فاقد استفاده عملی است (عادل آذر، 1384).
انتخاب نمونه به حجم n از یک جامعه با توجه به هدف، دقت و نوع مسئله که مطرح می‌شود به صورت‌های مختلفی انجام می‌گیرد، مانند نمونه‌گیری تصادفی ساده، سیستماتیک، طبقه‌بندی شده، خوشه‌ای، نسبتی، سرشماری، و غیره که از همه معروف‌تر، نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد (افشین نیا، 1372).
طرح‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده وقتی استفاده می‌شوند که نماینده بودن نمونه به خاطر اهداف تعمیم‌پذیری از اهمیت بسیار زیادتری برخوردار می‌شوند. (دانایی فرد و همکاران، 1382)
برای مجزا کردن اقلام تعهدی به اختیاری و غیراختیاری از روش‌های مختلفی مانند مدل هیلی، مدل جونز، مدل تعدیل‌شده جونز و مدل صنعت استفاده می‌شود.
تعهدات غیرمنتظره به عنوان نماینده مدیریت سود شرکت در نظر گرفته می‌شود. تعهدات غیرمنتظره با به کارگیری مدل تعدیل شده جونز ایجاد می‌شوند.
3-5 طرح متغیرها:
3-5-1 متغیر وابسته:
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن است و به عبارت دیگر آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، می‌توان پاسخ‌ها یا راه‌حل‌هایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه‌گیری این متغیر و متغیرهای دیگری که روی این متغیر تأثیر می‌گذارند علاقمند است. (خاکی، 1384، ص 75)
در این تحقیق متغیر وابسته، مدیریت سود (اقلام تعهدی) می‌باشد.
3-5-2 متغیر مستقل:
یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن محقق، مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود. در مطالعات از نوع همبستگی، به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش‌بینی استفاده می‌شود. (خاکی، 1384، ص 76)
در این تحقیق فرضیه مستقل، چرخه‌های تجاری می‌باشد.
متغیر مستقل این تحقیق چرخه تجاری می‌باشد که به شرح آن در ادامه اشاره خواهد شد.
3-6 برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری:

دانلود مقاله رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال و اقلام تعهدی غیرعادی


Widget not in any sidebars

چنین مدلی توسط فرانسیس (2005)، مورد استفاده قرار گرفته است تا از طریق آن به ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی بپردازد. مشمول متغیرهای جریان نقد، اساساً باعث بهبود R2 در این مدل می‌شود. به هر حال، باقیمانده‌ها به تصرف مدیریت سودی که درآمد را منتقل می‌سازد، نمی‌پردازد.
2-6-2-3 مدل (KS)
کاتگ- سیوارامکریشتن (1995)، مدل متفاوتی را برای تخمین اقلام تعهدی، پیشنهاد نموده‌اند. آن‌ها فرض نمودند که حساب‌های دریافتی و بدهی‌ها، همانند میزان استهلاک، فرآیند خودبرگشتی (رگرسیون)، را پیگیری می‌نمایند. به عنوان مثال، حساب مطالبات، با پیگیری مدل زیر، مفروض می‌گردد.
(2-7)
نقش عمده این روش، استفاده از نسبت مطالبات به فروش در محاسبات معوق، به منظور تخمین ارزش‌های آتی می‌باشد که باعث می‌شود این روش از مدل جونز، پیچیده‌تر گردد، به هر حال، مدل KS، تمایزی بین تراز عادی و غیرعادی را در سرمایه در گردش، ایجاد نمی‌نماید. مدل KS، به طور گسترده‌ای برای کشف و بررسی مدیریت دارایی در درآمد، مورد استفاده قرار نگرفته است. این مدل از نوعی ارزیابی جدید در اقلام تعهدی و تراز اقلام تعهدی استفاده نموده است.
روش‌های حسابداری نسبت به اقلام تعهدی، برای مدیران خیلی سخت و پرهزینه است، علاوه بر این تغییر در روش‌های حسابداری بر سود و طرح‌های پاداش، هم در سال جاری و هم در سال‌های آتی تأثیر می‌گذارد، در حالی که اثرات این تغییر صرفاً در سالی که تغییر انجام می‌شود اعلام می‌گردد.
بنابراین روش کل اقلام تعهدی از کنترل تأثیر روش‌های حسابداری در سال‌های بعد از تغییر اولیه قاصر است. به طور کلی، اگر چه روش کل اقلام تعهدی هم تا حدی مخدوش است ولی نسبت به روش تغییرات حسابداری، در کشف مدیریت سود در اکثر شرایط اثربخش‌تر است.
پیرو تئوری پیشنهادی هیلی (1985)، روش کل اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت بین سود خالص و جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی تعریف نمود. در مواقعی که تفاوتی بزرگ بین سودهای گزارش‌شده در شرکت و جریان نقدی عملیاتی آن وجود داشته باشد. احتمالاً شرکت‌ها درگیر
درجه‌ای از مدیریت سود می‌باشند. به منظور سازگاری با معیارهای نسبی، هم سود گزارش‌شده و هم جریان نقدی عملیاتی برحسب دارایی‌های ابتدای دوره سنجیده می‌شود. مدیریت سود برای شرکت I طی دوره t به صورت زیر اندازه‌گیری می‌شود:
(2-8)
که در معادله فوق CFOEMj.t مؤلفه مدیریت شده برای شرکت j دو سال I ام می‌باشد که برابر کل اقلام تعهدی است.
NIj.t سود عملیاتی گزارش‌شده برای شرکت j دو سال t ام است.
CFOj,t: جریان نقدی عملیاتی برای شرکت j در سال t ام است.
از اشکالات روش فوق، ناتوان بودن در کشف حجم مدیریت سود و عدم شناسایی ابزار ویژه استفاده شده برای مدیریت سود است، ولی می‌تواند نشانه‌هایی از وجود مدیریت سود باشد. علاوه بر این، روش فوق بدون استفاده از روش‌های پیچیده آماری، یک راه آسان برای ارزیابی احتمالی شرکت‌های درگیر مدیریت سود، فراهم می‌آورد.
2-6-2-4 روش توزیع نمونه‌ای:
تمرکز مطالعات اخیر و توزیع فراوانی مدیریت سود، هنگام اجتناب از گزارش زیان یا کاهش سود منجر به ارائه روش پیگیری برای آزمون مدیریت سود شد. بورگستالر و دپچو (1997) که توزیع مدیریت سود و سودهای گزارش شده را بررسی کردند. آن‌ها به بررسی فراوانی شرکت‌هایی که سود منفی یا تغییرات سود آن‌ها اندک است پرداختند. این رویکرد در ارتباط با کشف فراوانی مدیریت سود نسبت به سایر روش‌های بحث‌شده، به صورت عینی‌تر مورد توجه قرار گرفته است. اما از آشکار کردن میزان مدیریت سود و یا اقلام تعهدی خاصی که برای مدیریت سود از آن‌ها استفاده شده است، قاصر می‌باشد. (هلی و والن 1990) به طور خلاصه، هر معیار مدیریت سود، مزایا و معایب شاخص خودش را دارد. در غیاب یک مدل کامل برای کشف مدیریت سود، مطالعات سود بایستی معیارهای متنوع را برای افزایش اعتبار و روانی نتایج تحقیقاتشان استفاده نمایند.
جدول ذیل به تعهدی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی اشاره دارد:
جدول 2-1: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی
محقق
شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود)
بیور و مک نیکولز (1998)
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال

دانلود مقاله اقلام تعهدی و اندازه گیری آن و مدیریت سود و جریان های نقدی


Widget not in any sidebars
دی جرج و همکاران (1999)
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران
جیانمینگ (2007)
اقلام تعهدی غیرمنتظره
یودیانتی (2008)
مدیریت سود و جریان های نقدی
لوبو و ژانگ ژو (2008)
افشاء مدیریت سود
کارل و اسکات (2009)
نقش اقلام تعهدی در صنعت
دپوچ وهمکاران(2009)
اقلام تعهدی و اندازه گیری آن
7 تحقیقات انجام‌شده:
2-7-1 تحقیقات خارجی:
تحقیقات متعددی در این رابطه انجام شده و به بررسی انواع مدیریت سود و تأثیر آن بر متغییر های مختلف در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس های اوراق بهادار پرداخته‌اند.
کارل و اسکات (2009) به بررسی نقش رده‌بندی صنعت در برآورد اقلام تعهدی اختیاری پرداختند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که رده‌بندی شرکت‌ها براساس GICS که بیشتر به سمت گروه‌های متجانس یا همگن تمایل دارد، بر تغییرات سطح برآورد اقلام تعهدی اختیاری اثر می‌گذارد. آن‌ها همچنین قسمتی از مطالعات تئو و همکاران (1998) در رابطه با عملکرد بلندمدت بازار سرمایه در زمان عرضه اولیه سهام به عموم را تکرار کرده و نتایج عمومی منتشر شده در رابطه با فراوانی غیرعادی اقلام تعهدی در سال عرضه اولیه سهام و عملکرد ضعیف سهام در سال‌های بعد از آن را تأیید می‌کند.
لوبو و ژانگ ژو (2008) در تحقیقی با عنوان کیفیت افشاء و مدیریت سود به بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء و مدیریت سود می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط منفی و معنی‌داری بین افشاگری شرکت‌ها و مدیریت سود وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که تمایل کمتری به افشاء دارند بیشتر به مدیریت سود روی می‌آورند و بالعکس.
رینا و دیگران (2009) در پژوهشی با عنوان “جریان های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چه قدرجریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت هایی که از جریان های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می کند تا بر رویه های مدیریت سود نظارت داشته باشد.
یودیانتی (2008) در تحقیقی با استفاده از 150 شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که با 95 درصد اطمینان، تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با 99 درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می شود.
دپوچ وهمکاران (2009) نشان دادند که با اتکا بر اندازه گیری اقلام تعهدی به روش سنتی و با استفاده از نمونه شرکتهای زیان ده قدرت پیش بینی بازده آتی سهام شرکتها تضعیف می شود.
جیانمینگ (2007) در تحقیقی از طریق به کارگیری اقلام تعهدی غیرمنتظره در خصوص آزمون مدیریت سود مدل جدیدی را نسبت به مدل جونز و مدل تعدیل‌شده آن ارائه داد و به این نتیجه دست یافت که این مدل توانایی بالایی در شناسایی موارد مدیریت شده و همچنین کیفیت بهتر را دارد می‌باشد.
کارول (2004) در تحقیق خود به بررسی این موضوع که آیا مدیریت سود با نگرش فرصت‌طلبانه می‌تواند بر مربوط بودن سود خالص و ارزش دفتری در تعیین قیمت سهام تأثیر بگذارد پرداخت او به این نتیجه رسید که مربوط بودن سود برای شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای اولین بار به بازار عرضه می‌شود و مدیریت سود در آن‌ها وجود دارد کاهش یافته است و این کاهش برای اجزای اختیاری سود بیشتر از اجزای غیراختیاری آن بوده است.

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار و رکود اقتصادی

این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.
Widget not in any sidebars

1-7 جامعه آماری و داده‌های تحقیق:
داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال 1377 لغایت 1388در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 است.
جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:
1- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
2- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
3- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
4- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
5- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
6- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.
با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
1-8 قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 می‌باشد.
قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.
در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
1-9 متغیرهای تحقیق:
این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.
در این تحقیق چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود به طور کلی هر دوره تجاری شامل مراحل بهبود، رونق؛ تنزل و کسادی می‌باشد. در این تحقیق منـظور از متغیر چرخـه تجاری شـامل رکود و رونـق اقتـصادی می‌شود که یک متغیر مجازی یا مصنوعی است که در مدل تحقیق برای دوران رونق اقتصادی از عدد یک و برای دوران رکود اقتصادی از عدد صفر استفاده می‌شود. دوران‌های اقتصادی ایران براساس رونق و رکود اقتصادی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود. (مختارزاده، 1387)
– از سال 1338 تا 1350 دوران رکود نسبی؛
– از سال 1351 تا 1359 دوران رونق نسبی؛
– از سال 1359 تا 1370 دوران رکود بزرگ و بازسازی؛
– از سال 1370 تا 1373دوران رونق نسبی؛