دانلود پایان نامه سطح آمادگی جسمانی و تمرینات استقامتی

3. تفاوت معناداری در تغییرات میزان VEGF پلاسمای خون بین دو گروه کنترل و تجربی در شرایط “سازگاری در پاسخ” وجود دارد، بهطوری که گروه تجربی پس از 4 هفته تمرین HIT ، افزایش بیشتری در پاسخ به تمرین نشان…

Continue Reading

دانلود تحقیق با موضوع حداکثر اکسیژن مصرفی و پروتئین واکنشگر C

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین به صورت گسسته باعث کاهش معنی داری تری گلیسرید در آزمودنی های گروه تمرین گسسته نسبت به گروه کنترل گردید اما بین گروه گسسته و پیوسته تفاوتی دیده نشد. این نتایج…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم بنیادی و روش انجام کار

1-6-1-3- بافت چربیبافت چربی نوع تخصص یافتهای از بافت همبند است که عمدتاً از سلولهای چربی یا ادیپوسیتها تشکیل شده است. این سلولها به صورت مجزا یا در گروههای کوچک درون بافت همبند سست یا نامنظم و غالباً به صورت…

Continue Reading

تجزیه وتحلیل اطلاعات و الکترومایوگرافی

پیشینه تحقیق یانگ وهمکاران در تحقیقی که در سال 2001 انجام دادند اثرات کشش ایستا،PNFوMVCرا بر حداکثر توان در حرکت پرش عمودی در 12 مرد سالم تمرین کرده سنجیدند. گروه کشش ایستا وPNF شامل 3ست 15ثانیه ای با 20 ثانیه…

Continue Reading