تحقیق با موضوع راهبردهای مقابله با استرس و دانشجویان دانشگاه شیراز

خلجی، طیبه 1386، بررسی رابطه بین امید،منبع مهار تحصیلی و موفقیت تحصیلی دوره پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 86-85. پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه الزهرا.
خدایاری‌فرد، محمد 1386، روان درمانگری و توانبخشی زندانیان و بررسی اثربخشی آن در زندان رجایی شهر، تحقیق و پژوهش به سفارش شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان، شماره 12، ،45-23.
Widget not in any sidebars

رفیعی نیا ،پروین؛ آزادفلاح ،پرویز؛ فتحی آشتیانی، علی؛ رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم 1386، نقش برون گرایی، روان آزردگی گرایی و خلق مثبت و منفی در پردازش اطلاعات هیجانی. پژوهش های نوین روانشناختی(روانشناسی دانشگاه تبریز)، دوره 2 , شماره 6 ; 81-53.
ساعی، علی 1381، تحلیل آماری در علوم اجتماعی، انتشارات کیان مهر.
سیاروچی، ژزف 1383، هوش عاطفی در زندگی روزمره. ترجمه نوری امام زاده ای،اصغر و نصیری، حبیب اله. اصفهان: انتشارات نشر نو.285-217 ،2004.
شیرین زاده، صمد و میرجعفری، سید احمد 1385، بررسی رابطه بین امیدواری با راهبردهای مقابله با استرس در بین دانشجویان دانشگاه شیراز. سومین سمینار بهداشت روانی دانشجویان، 112-110.
علاءالدینی ،زهره 1387، بررسی امید درمانی گروهی بر دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایاننامه کارشناسی ارشد گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان:دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
فقیهی، علینقی و عابدی، ندا 1389، بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز؛ با تأکید بر قرآن، روانشناسی و دین، سال سوم، شماره دوم، 74 ـ 61.
کار، آلن 1385، روا نشناسی مثبت. ترجمۀ حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی و باقر ثنایی. تهران: سخن.1990.
دوستکام، محسن؛ پور حیدری،سپیده؛ حیدری،محمود؛ شهیدی،شهریار 1389، القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیر آستانه ای.فصلنامه روان شناسی کاربردی،سال 4، شماره 2(14)، 19-7.
کار، آلان 1385)، روان‌شناسی مثبت علم شادمانی و نیرومندی‌های‌ انسان، ترجمه حسن پاشاشریفی و جعفر نجفی زند، انتشارات سخن،2006.
گرشاسبی، احمد 1390، مثبت اندیشی، کلید موفقیت. تهران: تابناک.
موحد، احمد 1382، بررسی رابطه علی بین نگرش‌‌های مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
مدرس غروی، مرتضی؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ طباطبایی، سید محمود و بیرشک، بهروز 1383، تأثیر القای عاطفه مثبت بر میزان عاطفه مثبت و کارکردهای شناختی: آزمون نظریه عصب- روان شناختی دوپامین.تازه های علوم شناختی، سال 6،شماره 2 و 4. 16-9.
نیک‌رو، طیبه 1389، بررسی اثر بخشی گشتالت درمانی بر افزایش امید به زندگی و عزت نفس زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان بهبهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز.
هاشمی،تورج؛ عندلیب کواریم،مرتضی؛ پوراسمعلی،اصغر؛ و صالحی حیدرآباد،مجتبی 1390، تاثیر القای خلق بر عملکرد شناختی و رفتاری.فصل نامه راهبردهای آموزش،دوره4،شماره 3 : 105-101 .
هاید، ژانت 1377، روان شناسی زنان، ترجمه بهزاد رحمتی. چاپ اول، انتشارات لادن،1998.
یعقوبی، ابوالقاسم؛ محققی،حسین 1390، بررسی راه های افزایش امید در دانشجویان دانشگاه بوعلی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال چهارم، شماره دوم.
منابع انگلیسی
Ambady, N., Gray, H. M. 2002. On being sad and mistaken: mood effects on accuracy of thin – slice Judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 83(4), 947-961.
Anderson, C., & Galinsky, A. 2006. Power, optimism, and risk- taking. European Journal of Social Psychology: Special issue on social power, 36, 511-536.
Ashby FG. Isen AM, Turken UA. 1999. Neuropsychological theory of positive affect and its influence on cognition. Psyche Rev; 106(3):529-50.