دانلود پایان نامه درمورد دانشجویان دانشگاه شیراز و بهزیستی روان شناختی

2- ساخت پرسش نامه هایی استاندارد و با سوال های کم تر و مفید جهت کم کردن زمان پاسخ گویی
Widget not in any sidebars

3- ساخت پرسش نامه عشق مرتبط با فرهنگ کشور ایران
4- انجام پژوهش هایی بیشتر درباره بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی
5- انجام پژوهش هایی تخصصی تر درباره رابطه هریک از مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی
6- ترجمه کتاب هایی مرتبط با بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی و در اختیار دانشگاه ها گذاشتن جهت مطالعات دانشجویان و انجام تحقیقات بیشتر
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی :
1- فرهنگ سازی برای خانواده ها جهت بیان کردن مشکلات زناشویی خود به مشاوران خانواده
2- ساخت برنامه های آموزشی جهت شناساندن و معرفی نمودن واژه های تخصصی روان شناسی مثل بهزیستی روان شناختی به خانواده ها
منابع :
– آزاد ارمکی، تقی ،(1387)، بررسی آینده خانواده ایرانی، «همایش آینده‌پژوهی ایران» 1400، تهران.
– آقایوسفی. علیرضا، شریف. نسیم.(1389)، بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان، پژوهنده، سال پانزدهم، شماره6، پی در پی 78، بهمن و اسفندماه.
– احمدی، محمد علی(1384)، عشق، مفاهیم علمی و اجتماعی، ، تهران، انتشارات آستان
– اریک فرام ،1370 ، هنر عشق ورزیدن ، ترجمه ی پوری سلطانی ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ سیزدهم
– اسدی بیگی، ز.، و سپاه منصور، م. (1385). رابطه سبک های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
– برازنده، هدی. صاحبی، علی. امین یزدی، امیر. مهرام، بهروز، (1385)، رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی،‌ مجله روانشناسنان ایرانی ، تابستان – شماره 8
– بک، آ.(1382).عشق هرگز کافی نیست.ترجمه م، قراچه داغی.تهران:آسیم.
– بنی اسدی، حسن.(1375)، بررسی و مقایسه عوامل موثر اجتماعی، فردی و شخصیتی در زوجهای سازگار و ناسازگار شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
– پاتو،‌ مژگان(1381). رابطه خودپنداره و نگرش های مربوط به عشق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
– پورافکاری، نصرت اله(1376). فرهنگ جامع روان شناسی – روان پزشکی انگلیسی فارسی، جلد 1 و 2 ، چاپ دوم، تهران : انتشارات فرهنگ معاصر.
– تابع جماعت. محمدرضا(1387)، رابطه شیوه های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی، روزنامه مستقل سراسری صبح ایران، تاریخ 1387/11/02.
– جوشن لو، محسن، رستمی، رضا، نصرت آبادی، مسعود(1385)، بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع، مجله روان شناسنان ایرانی ، پاییز 1385 – شماره 9 .
– جهانگیرزاده، جواد، (1375)، بررسی زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی موثر بر شیوه همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،.
– چلبیانلو، غلامرضا، (1383)،‌بررسی رابطه شادمانی ذهنی و رضایت زناشویی زوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.
– حافظی. فریبا و جامعی نژاد، فرحناز(1389)، رابطه بین عشق ، عاطفه مثبت ، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان، یافته های نو در روان شناسی، دانشگاه اهواز.
– حفاظی طرقبه. میترا ،‌فیروزآبادی. علی و حق شناس. حسن(1385)، بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایتمندی زوجی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم ، شماره 54.
– خداپناهی، م.ک، (1374)، بررسی نقش تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،.