دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و روابط مثبت با دیگران

روش تحقیق
3-1- روش تحقیق:
Widget not in any sidebars

این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است. روش همبستگی به رابطهی بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند، اطلاق میشود. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. روش همبستگی بدین معناست که پژوهش گر با دو توزیع سرو کار دارد و علاقمند است که رابطه بین آن ها را مورد بررسی قرار دهد. شیوه همبستگی نشان میدهد که تغییر در یک متغیر، تا چه اندازه به تغییر در متغیر دیگر بستگی دارد. بررسیهای همبستگی با تعیین رابطههای موجود بین متغیرها سر و کار دارد. در این روش محقق در مورد حداقل دو متغیر با استفاده از یک نمونه یکسان از آزمودنیها، اطلاعاتی را گردآوری و سپس میزان رابطه را با استفاده از ضریب همبستگی تعیین می کند.
3-2- جامعه آماری :
جامعه‌ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس می باشد که حداقل 5 سال در منطقه مورد نمونه گیری ساکن می باشند.
3-3- نمونه پژوهش و روش نمونهگیری :
از جامعه آماری ذکر شده در بالا تعداد 390 نفر زن و مرد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که پس از پاسخ به پرسش نامه ها به علت عدم عودت تعدادی از پرسش نامهها به پژوهش گر در نهایت پرسش نامههای 368 نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
3-3-1- تعیین حجم نمونه :
جهت انتخاب حجم نمونه با توجه به محدودیتهای زمانی و امکانات تحقیق، دقت احتمالی یا درجه اطمینان را برابر 05/0 و احتمال خطا یا صحت برآورد را 5/0 در نظر گرفتیم. t نیز 1. 96 و q مساوی با 5% است بنابراین تعداد 368 نفر به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد که به دلیل وجود احتمال ریزش پرسش نامه، به 390 نفر افزایش یافت.
3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق 3 پرسش نامه کتبی جمع آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ) ، که توسط دیوید اچ . اولسون ، دیوید جی . فورنیر ، و جوئن ام . دراکمن تهیه شده است، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف ) که توسط ریف و کیز تهیه و به دست زهره قربانی تدوین و آماده سازی شده است و هم چنین پرسش نامه عشق، که محقق ساخته می باشد.
3-4-1- پرسش نامه رضامندی زناشویی(انریچ ):
پرسش نامه انریچ یک ابزار 115 سوالی، و فرم دیگر از آن 125 سوالی است. این پرسش نامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی به کار می رود. هم چنین از این پرسش نامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. به علاوه، این پرسش نامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسش نامه انریچ از 14 خرده مقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن 5 سوالی و سایر مقیاس ها هر کدام 10 سوال دارد.
خرده مقیاس های این پرسش نامه از این قرار است:
تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی .
مقیاس اول یعنی” تحریف آرمانی” تمایل آزمودنی را برای پاسخ تعاریف به سوال ها می سنجد به علاوه فرم 125 سوالی این پرسش نامه دو مقیاس دیگر یعنی همبستگی زوج ها و تطابق پذیری را نیز می سنجد.
ضرایب آلفای پرسش نامه انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن (1989) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است : 9/0، 81/0، 73/0، 68/0، 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0، 71/0 . ضریب آلفای خرده مقیاس های انریچ در چندین تحقیق متفاوت از 68/0( برای نقش های مساوات طلبی) تا 86/0 (برای رضایت زناشویی) با میانگین 79/0 بوده است . اعتبار باز آزمایی پرسش نامه در فاصله 4 هفته بین 77/0(برای فعالیت های اوقات فراغت تا 92/0 ( برای روابط جنسی و تحریف آرمانی ) با میانگین 86/0بوده است .
این پرسش نامه به دلیل مسائل فرهنگی و عدم همکاری آزمودنی ها، پس از تحلیل عامل 65 سوال آن حذف گردیده است.
آلفای کرونباخ پرسش نامه انریچ در این پژوهش 893/0 به دست آمد که پس از حذف تعدادی از سوالات آن، پرسش نامه 50 سوالی به دست آمده دارای پایایی 94/0 شد.
3-4-2– پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف ):
در دهه اخیر گرایش به بررسی جنبه های مثبت سلامت افزایش یافته است . ریف و کیز در دهه گذشته الگوی بهزیستی روان شناختی را پیشنهاد نمودند که به طور گسترده ای توسط پژوهش گران بررسی گردید. بهزیستی روان شناختی یک مفهوم چند مولفه ای و در بر گیرنده :
1- پذیرش خود : یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته .
2- روابط مثبت با دیگران : احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت
این وابستگی ها.
خودمختاری : احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها .
تسلط بر محیط : حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون.