مقاله درباره ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و شرکت‌های پذیرفته شده

بهاتاچارای و همکاران(2012) با انجام تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که با کاهش سود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تامین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند […]

پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار سهامدار و شرکت پذیرفته شده در بورس

دارابی و مرادلو (1390) در مقالهای اقدام به بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودهاند. این تحقیق رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را بررسی نموده است. سود حسابداری، مهمترین منبع اطلاعاتی در تصمیمگیری استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکت […]