مقاله رایگان با موضوع معیارهای ارزشیابی عملکرد و نظریه های انگیزش پیشرفت

اهدافی که پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به آن می باشد عبارتند از:پیش بینی جهت گیری هدف بر اساس مسئولیت پذیریپیش بینی جهت گیری هدف بر اساس کمال گراییسوال تحقیقاتی:کدامیک از مولفه های کمال گرایی و مسئولیت پذیری بهترین پیش بینی را از جهت گیری هدف به عمل می آورند؟1-5 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:تعاریف […]

مقاله رایگان با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مسئولیت پذیری اجتماعی

جدول 4-7: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گرایشی بر اساس کمال گرایی 71 جدول 4-8: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گریزی بر اساس کمال گرایی 71 جدول 4-9: تحلیل رگرسیون و پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گیری هدف بر اساس کمال گرایی 72بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و […]