الکترومایوگرافی و تحلیل واریانس

نرم افزار مطلب- از این نرم افزار، جهت محاسبه سطح زیر منحنی سیگنال خام الکترومایوگرافی استفاده شد.
Widget not in any sidebars

تشک ورزشی- از تشک ورزشی برای خواباندن آزمودنی بر روی آن واجرای کشش ایستا به صورت غیر فعال استفاده شد.
صندلی ونوار پارچه ای محکم- از صندلی وچند تکه نوار پارچه ای محکم (برای نشستن فرد، اعمال مقاومت،وثابت سازی بقیه اعضا)، جهت اجرای آزمون MVC استفاده شد.
ترازوی دیجیتالی – از ترازوی دیجیتالی مدل ساکا، ساخت کشورآلمان با دقت 05/0کیلوگرم برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها استفاده شد.
قد سنج – از قد سنج مدل ساکا، ساخت کشور آلمان، با دقت 01/0 سانتیمتر برای سنجش قد آزمودنی ها استفاده شد.
نرم افزارSPSS16 – از نرم افزار SPSS16 برای تجزیه و تحلیل داده های آماری تحقیق استفاده شد.
روش های آماری تحقیق
جهت تجزیه وتحلیل داده ها، آمار توصیفی واستنباطی به کار گرفته شدند. بدین ترتیب که از شاخص های میانگین وانحراف استاندارد برای آمار توصیفی استفاده شد.سپس داده های بدست آمده از آزمودنی هااز طریق آزمون کولوموگروف اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع آن ها بررسی شدند ودر نهایت روش آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری وآزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه متغیرهای مستقل به کار گرفته شد.
فصل چهارم
نتایج
مقدمه
در این فصل، یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر از نظر ویژگیهای آزمودنی ها، شاخص های الکترومایوگرافی و عملکرد پرش عمودی در آزمودنی ها مورد بررسی قرار می گیرند و به همین منظور از آمار توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:
آمار توصیفی
توصیف متغیرهای وابسته در آزمون های تکراری بصورت جدول و نمودار
آمار استنباطی
استفاده از آزمون ANOVA با اندازه های تکراری برای مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر های وابسته در آزمون های تکراری
استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن محل دقیق تفاوت معنی داری در اندازه های تکراری
توصیف متغیرها و بررسی تفاوت بین اندازه های تکراری:
زمان پرواز پرش عمودی
میانگین زمان پرواز پرش عمودی آزمودنی ها در اندازه گیری های مختلف در جدول 2-4 آورده شده است:
جدول1-4: میانگین و انحراف استاندارد زمان پرش عمودی آزمودنی ها در اندازه گیری های تکراری
متغیر