پایان نامه ارشد با موضوع اندازه گیری عملکرد و عملکرد کسب و کار

4-اجرای مدل و روش های پیشنهادی فوق به منظور پرورش وارتقاء هوش عاطفی در سازمانها وپیاده سازی آن در تمام کشور ودر نتیجه ارتقاء وبهبود عملکرد. 5- مطالعه وپژوهش در خصوص بررسی راهکارهای مؤثر در پرورش وارتقاء هوش عاطفی در سازمانها در بین کارکنان ، از زوایای مختلف مانند انگیزش ، آموزش ومدیریت مؤثر منابع […]

پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و انعطاف پذیری سازمانی

2-13 نقش هوش عاطفی در سازمانهابعضی از صاحبنظران بر این نظر هستند که امروزه هوش عاطفیبه سرعت مورد توجه شرکتها و سازمانها قرار گرفته است و اهمیت آن از توانایی های شناختی و دانش های تکنیکی بیشتر شده است.و دلیل این امر آن است که،مدیران دریافته اند که از این طریق پیوستگی درونی و تعادل […]

پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات روانی و تعلیم و تربیت

تئوری هوش عاطفی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی،علوم اعصاب و رشد کودک است.قابلیتهای هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است.گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها 20درصد از […]

پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران

5-1 مقدمه 72 5-2 مروری بر آمار توصیفی 725-3 تحلیل نتایج 735-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 735-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق 735-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک 735-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو 745-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه 745-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار 745-3-2-5 فرضیه فرعی شماره پنج 755 – 4 پیشنهادات 765-5 پیشنهادات به مدیران سازمان ها […]

دانلود تحقیق در مورد سبک‌های رهبری و آگاهی اجتماعی

سیادت و مختاری‌پور (1388) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی مقایسه‌ای هوش اخلاقی از دیدگاه قران کریم و ائمه معصومین (ع) نشان دادند افراد با هوش اخلاقی بالا کار درست را صحیح انجام می‌دهند، اعمال آن‌ها پیوسته با ارزش‌ها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی ارائه می‌دهند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند […]

دانلود تحقیق در مورد اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا و هفت اصل ضروری هوش اخلاقی

اگر زمانی کارمندی را دیدیدکه به دلیل ترس یا اضطراب به درجه غلیان یا انفجار رسیده است، در حقیقت شاهد پایین بودن هوش هیجانی در محیط کار هستید. هوش هیجانی رفتاری آموختنی است به این معنی که به احساسات خودتان آگاه می‌شوید، آن‌ها را می‌شناسید، در جهت کسب نتایج مثبت آن‌ها را مدیریت می‌کنید و […]

دانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی و شناخت نقاط قوت و ضعف

جدول 4-8- جدول ضریب همبستگی بین هوش اخلاقی و عملکرد شغلی 65جدول 4-9- شاخص‌های برازش مدل 67فهرست اشکالشکل 2-1- مدل دو عاملی هوش عمومی اسپیرمن. 15شکل 2-2- مدل چند عاملی عمومی 16شکل 2-3- ساختار سلسله مراتبی آزمون تجدیدنظر شده ی استنفورد – بینه. 18شکل 4-1- ضرایب بتای معناداری مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش 66فصل […]

دانلود تحقیق در مورد توانایی های ذهنی اولیه ی از نظر ترستون و توانایی های ذهنی اولیه از نظر ترستون

تعریف عملیاتی عملکرد شغلی: در پژوهش حاضر به منظور سنجش عملکرد شغلی مدیران از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شده است. این پرسشنامه در ایران در سال 1382 ترجمه و ویراستاری شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال در مقیاس لیکرت (1= کاملاً مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم و 5- کاملاً موافقم) […]

مقاله درمورد نظریه تبادل اجتماعی و میزان سرمایه گذاری

براساس شرطی سازی کلاسیک، ما به افرادی علاقه مند می شویم که خشنودی و رضایت را در ما تداعی می کنند. نتایج حاصل از پژوهش ها حاکی از آن است که موقعیتهای مثبت و منفی گوناگون مانند نوع فیلم یا میزان نور می تواند بر روابط ما تأثیرگذار باشند. کلر و بایرن ، اظهار داشتند […]

منابع تحقیق با موضوع مؤلفه های رهبری تحول آفرین و مفاهیم و اصطلاحات

تحریک هوشی: برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به منظور کشف راه حلهای جدید و تفکر مجدد در مورد حل مشکلات سازمانی توسط پیروان است. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می‌کند که دوباره در مورد کاری که انجام می‌دهند، کوشش و تلاش و در مورد چیزی که می‌تواند انجام یابد دوباره تفکر کنند.ملاحظات […]