مقاله رایگان درباره اطلاعات حسابداری مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

حقوق اقلیتبدهی های بهره دارمانده معادلهای سرمایهسرمایه بکار گرفته شده(Capital) EVAدر حسابداری مدیریتاطلاعات حسابداری مدیریت که از خط مشی ها و چرخه سیستم گزارشگری مالی سنتی سازمان استخراج می شوند برای تصمیمات برنامه ریزی و کنترل مدیران، مربوط نیستند.رقم سود حسابداری، افزایش یا کاهش واقعی در ارزش اقتصادی را که در طول دوره به وقوع […]

مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و اقلام تعهدی اختیاری

استدلال‌دیگر، به قابلیت استفاده ازمنابع مربوط می‌شود. برای مثال، دوپاچ وسیمونیچ(1982)استدلال می‌کنند که کیفیت حسابرسی تابعی ازتعدادرویه‌های حسابرسی انجام شده وتعدادحسابرسان می‌باشدومؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری رابرای اجرای آزمونهای حسابرسی دراختیاردارند. هرچند، به کارگیری منابع برای بالابردن کیفیت حسابرسی ازقابلیت استفاده منابع مهمتراست. دیویدس ونونئو(1993)بیانمی‌کنندکه اکثرپژوهش‎های تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت های پذیرفته شده و درآمدهای غیرعملیاتی

= جمع درآمدهای غیرعملیاتی شرکت در سال که شامل تمامی اقلام درآمدی مابین سود عملیاتی و سود قبل از مالیات بوده و از صورت سود و زیان و یاداشت های همراه صورت های مالی قابل استخراج می‏باشد = خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال3-5-2-2. هزینه های غیرعملیاتی ()هزینه های غیرعملیاتی بصورت […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و شرکت های سرمایه گذاری

2-13-2-6. تحقیق احمدپور و همکاران (1388) در این تحقیق، رفتار مدیریت سود و رابطه آن با ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی، مدیران غیرمؤظف (ابزار نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی) و سرمایه گذاران نهادی عمده (ابزار نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی)، بررسی شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق براساس مدل آستانه و از […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت سود از طریق انتخاب و تغییر رویه های حسابداری و مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی

به عقیده موافقان، سودهای با نوسان زیاد، کل برنامه ریزی و بودجه بندی را با مشکل مواجه می‏کند. به نظر بیدلمن(1973) مدیران بنگاههای اقتصادی به دو دلیل تلاش می کنند تا سودهای خالص مورد گزارش را مدیریت نمایند: 1) یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود قابل تقسیم را به ارمغان آورد […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکتهای سرمایه گذاری و درآمدهای غیرعملیاتی

تخصیص مالیات بر درآمدبازنشستگیهزینه های تحقیق و توسعهسرقفلیزمان تحقق درآمدمفهوم سود و زیان جامع در برابر مفهوم عملیاتی از صورت سود و زیانسرمایه گذاری های مشترکاجاره های بلندمدتاصول و مبانی مربوط به تلفیقترکیب موسسات تجاریاندازه گیری سود در شرکتهای سرمایه گذاریمخارج نامشهود در صنایع نفت و گاز تغییر طبقه بندیبه عقیدهبرتون و استولوی (2000) ابزارهای […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

2-13. پیشینه موضوع تحقیقصاحبنظران و پژوهشگران متعددی به موضوع هموارسازی سود پرداخته اند. که در این قسمت تنها برخی از پژوهشهای انجام شده که تا حدی با هدف این پژوهش مرتبط تر می باشند، مورد مطالعه قرار می گیرند. 2-13-1. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور2-13-1-1. تحقیق براون و همکاران (1994)براون و همکارانش […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود و حسابداری محافظه کارانه

مدیریت سودسود هر سهم نسبت بدهیتأثیر بر سطحEPSکاهش پراکندگیEPSکاهش EPS جاری به منظور افزایش EPS آتیتحقیقات تجربی صورت نگرفته است/ نظر حرفه ایتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استمطالعاتتفسیرها2-6. مفهوم مدیریت سودمحاسبه سود خالص در یک واحد تجاری متأثر […]

پایان نامه با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

عنوان صفحه جدول (3-1) انتخاب شرکت های مورد کطتلعه پژوهش 63جدول (4-1) آمار توصیفی 71جدول (4-2) جارک برا 72جدول (4-3 ) f لیمر 73جدول (4-4 ) هاسمن 74جدول(4-5) ضرایب همبستگی فرضیه اول 75جدول(4-6) ضرایب همبستگی فرضیه دوم 75جدول (4-7) ضرایب همبستگی فرضیه سوم 76جدول(4-8) ضرایب همبستگی فرضیه چهارم 77جدول(4-9) ضرایب معادله رگرسیونی 78چکیده عدم تقارن […]

دانلود مقاله رگرسیون خطی چندگانه و اقلام تعهدی اختیاری

σ2- =3-9-3 آزمون دوربین واتسون:برای بررسی رابطه احتمالی بین خطاها و خود هم‌بستگی از آمار دوربین- واتسون استفاده می‌شود که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:(3-6)d==2(1-p)فصل چهارم- نتایج و بحث:4-1 مقدمه:مهمترین و اصلی‌ترین مرحله هر پژوهش دستیابی به پاسخی است که محقق در پی آن بوده است. این تجزیه و تحلیل اطلاعات هدف نهایی از انجام […]

دانلود مقاله اقلام تعهدی اختیاری و دارایی‌های مشهود

اقلام تعهدی اختیاری اقلامی است که مدیریت بر آن ها کنترل دارد و می‌تواند آن‌ها را به تأخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند. از آن جایی که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است از تعهدهای اختیاری به عنوان شاخصی […]

دانلود مقاله تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود و اهداف گزارشگری مالی

اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر اشاره می‌کند.هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کردند:«مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی […]

دانلود مقاله نامتقارن بودن اطلاعات و اقلام تعهدی اختیاری

تفاوت این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‌نامند یعنی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه این احتمال وجود دارد که نیروهای درون سازمانی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه درباره کیفیت واقعی شرکت نسبت به افراد از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند (توازن اطلاعات به سمت آن‌هاست) وجود پدیده نامتقارن […]

دانلود مقاله اقلام تعهدی غیرمنتظره و میزان سرمایه در گردش

از آن جایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست. چندین روش را برای تقریب بالقوه آن ارائه می‌دهد. این روش‌ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی خاص، روش کل اقلام تعهدی، روش تغییرات حسابداری و روش تعهدی.2-6-1 مدل‌های اقلام تعهدی:به دلیل نقش مؤثر و محوری مدل‌های تعهدی در آزمون مدیریت […]

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار و رکود اقتصادی

این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها […]