پایان نامه با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

عنوان صفحه
Widget not in any sidebars

جدول (3-1) انتخاب شرکت های مورد کطتلعه پژوهش 63
جدول (4-1) آمار توصیفی 71
جدول (4-2) جارک برا 72
جدول (4-3 ) f لیمر 73
جدول (4-4 ) هاسمن 74
جدول(4-5) ضرایب همبستگی فرضیه اول 75
جدول(4-6) ضرایب همبستگی فرضیه دوم 75
جدول (4-7) ضرایب همبستگی فرضیه سوم 76
جدول(4-8) ضرایب همبستگی فرضیه چهارم 77
جدول(4-9) ضرایب معادله رگرسیونی 78
چکیده
عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک مسئله مهم و شناختهشده در بین پژوهشهای حسابداری میباشد. عدم تقارن اطلاعاتی یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری میباشد در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نابرابر بین استفادهکنندگان توزیع شود، این عمل میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد در بر داشته باشد به همین منظور در این پژوهش به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات، قیمت، نوسانپذیری و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهشدهاست. برای این منظور از میان تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، 112 شرکت تولیدی با روش حذف سیستماتیک طی دوره زمانی 7138 الی 1392 انتخاب و بررسی شدهاند. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و بر تحلیل دادههای پانلی با استفاده از نرمافزار ایویوز مبتنی است. در این پژوهش به بررسی فرضیههایی که رابطه بین متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته، معاملات روزانه، نقدشوندگی سهام، قیمت سهام و نوسانپذیری بازده سهام به عنوان متغیر مستقل پرداخته شدهاست. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین حجم معاملات روزانه، نقدشوندگی سهام و قیمت سهام با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و بین نوسانپذیری بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم وجود دارد.
واژگان کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات روزانه، نقدشوندگی سهام، قیمت سهام، نوسانپذیری بازده سهام.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک مسئله مهم و شناخته شده در بین پژوهشهای حسابداری هست. عدم تقارن اطلاعاتی میتواند بر میزان معاملات و نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر باشد. عدم تقارن اطلاعاتی یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری میباشد در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نابرابر بین استفادهکنندگان توزیع شود، این عمل میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد در بر داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد استفاده کننده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار باعث میشود سرمایهگذاران برای جبران ریسک سرمایهگذاری تقاضای بازده بالاتر کنند که بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اختلاف ایجاد شده و هر چه این اختلاف بیشتر باشد میزان عدم تقارن اطلاعاتی شرکت مورد نظر بیشتر خواهد بود که باعث عدم اطمینان سرمایهگذاران از دریافت بازده مناسب ناشی از سرمایهگذاری خواهد شد. بهمنظور جلب اطمینان سرمایهگذران، بایستی ارزیابی صحیح و علمی از عملکرد شرکتها و در نهایت تعیین ارزش آنها انجام داد. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفادهکنندگان صورتهای مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی
به نظر میرسد و انگیزه سرمایهگذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در این صورت شکاف اطلاعاتی بین استفادهکنندگان داخلی و خارجی بوجود میآید که در اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی نامیده میشود. ریچاردسون (2000) رابطه معنیداری را بین دامنه عدم تقارن اطلاعاتی که به وسیله اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازهگیری میشود و سطح مدیریت سود ارائه مینماید. یک سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی سبب این خواهد گردید که مدیران درگیر دستکاری سود شوند. از سوی دیگر، ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی، خرید و فروش سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. نقدشوندگی اشاره بر میزان سرعت و سهولت در معامله دارد که در آن میتوان مقادیر هنگفتی از سهام را معامله نمود. نقدشوندگی یک معیار کلیدی از کیفیت بازار سرمایه است و برای رشد و توسعه بازار یک پیش شرط محسوب میگردد. نقدشوندگی به صورت مستقیم با بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در رابطه با سرمایهگذاری ارتباط داشته و یک معیار اصلی تأثیرگذار بر کارایی قیمتگذاری دارایی است. همچنین ونگ و چیانگ (2006)، در پژوهش تحت عنوان «عدم تقارن اطلاعاتی و رفتار سرمایهگذاران پیرامون اعلام سود» رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و رفتار سرمایهگذاران را پیرامون زمان اعلام سود بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان میداد که اگر اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد، شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلام، کمتر از دوره بعد از اعلان خواهد بود. همچنین اعلام سود سه ماهه عدم تقارن اطلاعاتی شرکت را بهویژه برای اخبار بد کاهش میدهد.
1-2 بیان مسأله
یکی از پدیدههای منفی که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ میدهد، نبود تقارن اطل
اعاتی است که به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی توسط سرمایهگذاران منجر میشود. وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح شدن اقتصاد اطلاعات ایجاد نمیکند. از آنجا که در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند لذا افراد با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه بوده و از ناحیه امکان عدول از پرتفوی بهینه به آسانی امکانپذیر خواهد بود. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران شرکتها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.(مهرانی و حیدری، 1392) مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفادهکنندگان صورتهای مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت به نظر رسد و انگیزه سرمایهگذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در این صورت شکاف اطلاعاتی بین استقادهکنندگان داخلی و خارجی بوجود میآید که در اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی نامیده میشود (خالقی، 1389). بعضی از استفادهکنندگان از جمله افراد درون سازمانی مانند؛ مدیران، تحلیلگران آنها و مؤسسههاست که از این افراد اطلاعات دریافت میکنند به اخبرا محرمانه دسترسی دارند.(اوهارا، 2004) هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنهی تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایهگذاران افزایش مییابد و در نتیجه بازده سرمایهگذارانی که به اینگونه اطلاعات دسترسی ندارد، کاهش مییابد.(لافوند، 2004). با توجه به ضرورت عدم تقارن اطلاعاتی در این پژوهش به دنبال این سوال هستیم که چه رابطهای بین عدم تقارن اطلاعاتی با حجم نقدشوندگی، معاملات روزانه، قیمت سهام، نوسانپذیری بازده سهام وجود دارد؟

دانلود مقاله رگرسیون خطی چندگانه و اقلام تعهدی اختیاری


Widget not in any sidebars
σ2- =
3-9-3 آزمون دوربین واتسون:
برای بررسی رابطه احتمالی بین خطاها و خود هم‌بستگی از آمار دوربین- واتسون استفاده می‌شود که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(3-6)
d==2(1-p)
فصل چهارم- نتایج و بحث:
4-1 مقدمه:
مهمترین و اصلی‌ترین مرحله هر پژوهش دستیابی به پاسخی است که محقق در پی آن بوده است. این تجزیه و تحلیل اطلاعات هدف نهایی از انجام یک تحقیق را برآورده می‌کند. در این فصل براساس آزمون‌های آماری به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده می‌پردازند. آزمون‌های آماری که در این تحقیق استفاده شده‌اند عبارتند از: رگرسیون خطی چندگانه، ضریب تشخیص آزمون معنادار بودن متغیر مستقل، آزمون دوربین- واتسون ،آزمون چاو.
4-2 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون:
همان طور که گفته شد در این تحقیق یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
4-3 فرضیه اصلی:
بین چرخه تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
متغیر وابسته این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری که به مثابه مدیریت سود است می‌باشد. ابتدا کل اقلام تعهدی به روش زیر اندازه‌گیری می‌شود.
(4-1)
ACCR=EARN-CFO
که منظور از ACCRکل اقلام تعهدی، EARNسود ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و CFOخالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد. برای جداسازی بخش اختیاری از کل اقلام تعهدی از الگوهای مختلفی استفاده می‌شود که در این تحقیق از الگوی تعدیل‌شده جونز استفاده شده است. به منظور سازگاری نتایج تحقیق با محیط ایران، متغیر تغییرات در موجودی کالا به الگوی تعدیل‌شده جونز افزوده شده در نتیجه الگوی حاصل شده با محیط اقتصادی ایران سازگار است. در بخش ارزیابی الگوها، با مقایسه میانگین قدرت تعدیل‌شده انتخاب شده و در تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح زیر می‌باشد.
(4-2)
t ACCRIt=ai+a1[ΔREVit-ΔRECit-ΔINVit]+a2PPEit+Ei,t
در رابطه با بررسی وجود رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود مدل زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت:
(4-3)
t ACCRIt=ai+a1[ΔREVit-ΔRECit-ΔINVit]+a2PPEit+Ei,t AAAit=α1+α1EXP
با توجه به مطالب فصل سوم و ترکیبی بودن داده‌های پژوهش ابتدای آزمون f (آزمون چاو) به منظور انتخاب شیوه تخمین، طبق مدل اثرات ثابت زمانی برای هریک از سال‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود و طبق مدل اثرات ثابت مقطعی برای هریک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود. حال برای این که ببینیم این عرض از مبدأها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.

دانلود مقاله اقلام تعهدی اختیاری و دارایی‌های مشهود

اقلام تعهدی اختیاری اقلامی است که مدیریت بر آن ها کنترل دارد و می‌تواند آن‌ها را به تأخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند. از آن جایی که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است از تعهدهای اختیاری به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می‌شود. (مشایخی و دیگران، نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42)
از طرفی با توجه به این که در تحقیقات قبلی که اشاره شده است به سه متغیر نسبت بدهی به سرمایه اندازه شرکت و مالیات تأکید کرده و اثر آن‌ها را بر مدیریت سود زیاد دانسته‌اند محقق بر آن شد که اثر این سه متغیر را کنترل کند و بررسی کند که چه تأثیری بر مدیریت سود دارد.
Widget not in any sidebars

نکته مهم: در این تحقیق از روش نتیجه (مهرانی کاوه و عارف‌منش، زهره، نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی شماره51، سال 1387) برای به دست آوردن مدیریت سود استفاده شده است. که این روش یک روش جدید و اولین بار در ایران توسط این دو محقق به کار برده شده است.
3-7 روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها :
داده‌های این تحقیق از نوع قیاسی می‌باشند. از آنجا که در این تحقیق نمونه‌ای از جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. لذا از روش‌های آماری استنباطی و آزمون همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. برای برقراری ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، تحلیل‌های لازم انجام شد.
3-7-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS)
این آزمون برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون یکی از آزمون‌هایی است که می‌توان فرضیه‌های توصیفی (با مقیاس اسمی و رتبه‌ای) را با آن سنجش کرد. فرض صفر در این آزمون‌ها همگون بودن توزیع مشاهدات و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است.
همبستگی جزئی (تفکیکی):
: تعهدهای غیراختیاری سال t؛
: کل دارایی‌های شرکت I در سال قبل (t-1)
: تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل؛
: تفاوت خالص حساب‌های دریافتنی سال جاری نسبت به سال قبل؛
: اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات ناخالص سال t؛
، ، پاراترهای خاص شرکت است و از معادله زیر به دست می‌آید:
(3-1)
معرف مجموع اقلام تعهدی در سال می‌باشد.
کل تعهدی‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید:
: تغییر در دارایی‌های جاری سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: تغییر در بدهی‌های جاری سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: تغییر در حصه کوتاه‌مدت بدهی‌های بلندمدت سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: تغییر در وجه نقد و معادل وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود در سال .

دانلود مقاله اقلام تعهدی غیرمنتظره و میزان سرمایه در گردش


Widget not in any sidebars
از آن جایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست. چندین روش را برای تقریب بالقوه آن ارائه می‌دهد. این روش‌ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی خاص، روش کل اقلام تعهدی، روش تغییرات حسابداری و روش تعهدی.
2-6-1 مدل‌های اقلام تعهدی:
به دلیل نقش مؤثر و محوری مدل‌های تعهدی در آزمون مدیریت سود تلاش‌های تحقیقی زیادی جهت مقایسه و هدایت مدل‌های جدید، به کار گرفته شده است. در طول یک دوره مدل جونز و متغیرهایش به طور جامعی در مقالات ادبی مورد استفاده قرار گرفت. محققان تجربی در دوره توانایی این مدل در تأمین برآوردهای صحیح از اقلام تعهدی اختیاری تحقیق و بررسی می‌نمودند در ادامه مدل مشابه دیگری در این حوزه‌ها ارائه گردید. واینست و لایزر(2001)- به مانند نظر هیلی (1996) مشکل اصلی ماهیت مدل‌ها را
عدم توانایی آن‌ها در شناخت و انجام و کسب و کار می‌دانند. مدل تمدیل‌شده از نظر کوتاری، لئون و ویسلی (2005) منجر به پیشرفت موضوعی به سوی هدایت مسئله مورد نظر هیلی می‌گردد. جیانمینگ در تحقیقات دیگری که برخی از مشخصات اصلی شرکت‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی و اقلام تعهدی استوار می‌باشد پرداخته است.
تحقیقاتی که نشان انجام دادند حول موارد ذیل متمرکز می‌باشد:
1- تشخیص از سرمایه در گردش ابتدای دوره غیرعادی؛
2- نسبت سرمایه در گردش؛
3- عمر مفید دارایی‌های بلندمدت شرکت.
این عوامل به تنهایی برای شرکت‌هایی که دارای صنعت مشابهی هستند یکسان نمی‌باشد. بلکه آن‌ها اغلب در یک شرکت متنوع و مختلف می‌باشد. شناخت و آگاهی از تأثیرات این عوامل بر اقلام تعهدی به ما اجازه می‌دهد تا اقلام تعهدی مورد انتظار و غیرمنتظره را بهتر ارزیابی نماییم و به ترتیب ما را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های غیرمنتظره را که در یک شرکت در حال انجام است، تشخیص دهیم این عوامل را می‌توان از نظر آماری و با مدل اقلام تعهدی، در مدل‌های دچو، کوتاری پیگیری نمود.
ارزیابی اول شامل سرمایه در گردش غیرنقدی و غیرعادی می‌باشد. این امر واضح است که اقلام تعهدی، قابل برگشت می‌باشند. به هر حال از نظر تجربی، اقلام تعهدی معوق در مدل مؤثر باعث بهبود این مدل نمی‌گردد. تحققات جیانمینگ نشان می‌دهد که برگشت اقلام تعهدی و فوق منطبق‌بر مانده سرمایه در گردش غیرنقدی و غیرعادی ابتدای دوره، باشد. براساس این بحث و بررسی، این گونه فرض نموده است که اقلام تعهدی، به طور معکوسی با انحراف سرمایه در گردش غیرنقدی از سطح عادی و تاریخی آن‌ها، مرتبط می‌باشد.
ارزیابی دوم، نسبت سرمایه در گردش غیرنقدی می‌باشد که به صورت نسبت سرمایه در گردش غیرنقدی با فروش، سرمایه و دارایی، ارزیابی می‌گردد. انواع مختلفی از داد و ستد و تجارت وجود دارند که دارای درجات مختلف زیادی از سرمایه در گردش می‌باشند که مطابق ماهیت کسب و کار، سیاست و اصول شرکت می‌باشد که ممکن است در طی زمان متغیر بوده و با شرکت‌های دیگری به کار مشغولند، متفاوت باشند. به عنوان مثال، میزان یک ریال افزایش در درآمد سبب افزایش بیشتر مطالبات و حساب‌های دریافتی شرکتی می‌گردد که دارای سیاست فروش نسیه می‌باشد. از این رو، تأثیر تغییرات در درآمد بر اقلام تعهدی، نه تنها منطبق و متکی‌بر میزان تغییر درآمد می‌باشد، بلکه منطبق‌بر نسبت و میزان سرمایه در گردش نیز می‌باشد. یک بررسی مشابه در اقلام تعهدی غیرجاری، صورت یافته است. هزینه استهلاک یک شرکت، نه تنها منطبق‌بر میزان دارایی‌های تحت تملک آن می‌باشد، بلکه متکی‌بر میزان میانگین استهلاک آن‌ها نیز
می‌باشد. نحوه محاسبه استهلاک در شرکت‌های مختلف به یک شکل نبوده به همین دلیل شرکت‌ها نرخ‌ها و روش‌های مختلف از میان روش‌های مجاز را جهت محاسبه استهلاک دارایی‌ها به کار می‌گیرند اما اساساً هزینه استهلاک متکی‌بر ترکیب دارایی‌ها آن مرحله عمر مفید آن می‌باشد. محققان تجربی از مدل جونز در جهت محاسبه تأثیرات این گونه ملاحظات استفاده نموده‌اند که با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی شرکت و یا تحلیل مقاطع کوتاه‌مدت یک صنعت صورت می‌گیرد. روش سری‌های زمانی، با تحلیل زمانی کوتاه‌مدت برای دستیابی داده‌ها مواجه می‌باشد و اختلاف زمانی را در نسبت و میزان اقلام تعهدی، رد می‌نماید.
روش مقطع کوتاه‌مدت- از سویی دیگر- اختلافات اساسی میان شرکت‌هایی که دارای صنایع یکسان هستند، رد می‌نماید. جیانمینگ از طریق ایجاد سه متغیر برای محاسبه تأثیر اختلاف در شرکت و اختلاف درون شرکتی در مانده سرمایه در گردش ابتدای دوره غیرعادی، نسبت سرمایه در گردش و نرخ استهلاک، از مدل جونز، سخن به میان می‌آورد. این روش اجازه می‌دهد تا این مدل بتواند اختلافات سیستماتیک را در اقلام تعهدی، هم در شرکت‌های مختلف و هم‌دوره‌های زمانی مختلف، بهتر تصرف و دستیابی نماید. برای بررسی تأثیر این ارزیابی‌ها، از مقایسه جامعی برای اقلام تعهدی غیرمنتظره ایجاد شده توسط مدل مفروض و مدل‌های موجود، استفاده نموده است. ابتدا، به این نتیجه دست یافته است که مدل ارائه‌شده دارای قابلی
ت پیش‌بینی خارج از نمونه و بالاتر بوده و قابل مقایسه با مدل‌های موجود اقلام تعهدی، می‌باشد. دوم- با استفاده از چندین مدل، اظهار داشته است که اقلام تعهدی غیرمنتظره ایجاد شده از مدل فرضی، دارای قدرت بالاتر و بهتری در آزمون مدیریت سود، می‌باشد. در سرانجام، بیان داشته است که اقلام تعهدی غیرمنتظره در مدل پیشنهادی ارتباط منفی‌تری با قابلیت دستیابی بهتر به میانگین نسبت به اقلام تعهدی ایجاد شده از طریق مدل جونز چیا درآمد آینده، مرتبط می‌باشد. همانند یک شاخص، توانایی مدل‌های مختلف را در پیش‌بینی نمونه‌های خارج از محدوده، مقایسه نموده است. زمانی که پیش‌بینی اقلام
تعهدی، به طور ویژه‌ای مورد استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرد، عدم توانایی پیش‌بینی خارج از نمونه، بیانگر شکست یک مدل در راستای پیشرفت و دستیابی به قدرت محرکه اقتصادی اقلام تعهدی می‌باشد. مدل فرضی بیانگر بهبود و پیشرفت عمده‌ای در جایگزینی پیش‌بینی خارج از نمونه، می‌باشد. در سال‌های 1997- 2007 مدل جونز و مدل تعدیل‌شده جونز به طور جداگانه به تخمین هر صنعت و ترکیب هر سال پرداخت که نمونه خارج از محدوده 38% و 49% نشان می‌دهد. مدل پیشنهادی، بر طبق برگشت هزینه در مقطع کوتاه‌مدت، تخمین زده شده و نمونه خارج از محدوده را برای R2، 17% نشان می‌دهد. این اختلاف در مدل تعدیل شده جونز، که از رشد درآمد نقدی به جای رشد درآمد، استفاده می‌کند، مشابه بوده و توانایی بهتر این مدل را در پیش‌بینی نمونه خارج از محدوده را دارا می‌باشد. اقلام تعهدی غیرمنتظره در مدل پیشنهادی نشانگر واریانس و اختلاف کمتری بوده و بنابراین، دارای قدرت بیشتری در آزمون مدیریت سود می‌باشد. برای تشریح سودمندی و تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره از طریق مدل پیشنهادی در آزمون مدیریت سود، جیانمینگ چندین نمونه مختلف را ارائه کرده است.
اول با استفاده از روش نمونه تصادفی طبقه‌بندی شده نشان داده است که اقلام تعهدی غیرمنتظره در مدل پیشنهادی کمتر از موارد مربوط به مدل جونز دارای اشتباه کمتر و اعتبار بیشتری و مفهوم اشتباه در آزمون مدیریت سود، می‌باشد. در آزمون دوم، به مقایسه اقلام تعهدی غیرمنتظره شرکت با درآمد مثبت و یا صفر و شرکت‌هایی با درآمد منفی پرداخته و نشان داده است که اقلام تعهدی غیرمنتظره در مدل پیشنهادی نشانگر قدرت بیشتری در آزمون مدیریت سود، می‌باشد. در آزمون سوم، به مقایسه اقلام تعهدی غیرمنتظره شرکت‌هایی با ارائه سهام فصلی و یا بدون آن پرداخته که نتایج حاصله بیانگر آن است که اقلام تعهدی غیرمنتظره در مدل پیشنهادی، دارای انحراف کمتر و قدرت بیشتری بوده که منجر به ایجاد نتایج مهم و عمده‌ای می‌گردد. در اعتبارسازی مدل پیشنهادی، به مقایسه کارآیی اقلام تعهدی غیرمنتظره در مدل‌های مختلف و پیچیدگی‌های آن‌ها در پیش‌بینی درآمد، پرداخته است. در پایان جیانمینگ به این نتیجه دست یافت که مدل پیشنهادی ایشان دارای قابلیت بهتر در آزمون مدیریت سود می‌باشد.
2-6-2 خلاصه‌ای از بررسی‌های مربوط به مدل‌های موجود اقلام تعهدی:
در این بخش، خلاصه‌ای از مدل‌های موجود اقلام تعهدی را ارائه می‌گردد. این مدل‌ها در دو مقوله، سازماندهی می‌شوند:
1. مدل‌هایی که کاملاً منطبق بر الگوهای سری زمانی اقلام تعهدی می‌باشند:
1. 1. مدل گروه تصادفی؛
1. 2. مدل میانگین برگشت اقلام تعهدی.
2. مدل‌هایی که شامل متغیرهای افزوده می‌گردند.
2. 1. مدل جونز:

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار و رکود اقتصادی

این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.
Widget not in any sidebars

1-7 جامعه آماری و داده‌های تحقیق:
داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال 1377 لغایت 1388در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 است.
جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:
1- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
2- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
3- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
4- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
5- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
6- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.
با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
1-8 قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 می‌باشد.
قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.
در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
1-9 متغیرهای تحقیق:
این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.
در این تحقیق چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود به طور کلی هر دوره تجاری شامل مراحل بهبود، رونق؛ تنزل و کسادی می‌باشد. در این تحقیق منـظور از متغیر چرخـه تجاری شـامل رکود و رونـق اقتـصادی می‌شود که یک متغیر مجازی یا مصنوعی است که در مدل تحقیق برای دوران رونق اقتصادی از عدد یک و برای دوران رکود اقتصادی از عدد صفر استفاده می‌شود. دوران‌های اقتصادی ایران براساس رونق و رکود اقتصادی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود. (مختارزاده، 1387)
– از سال 1338 تا 1350 دوران رکود نسبی؛
– از سال 1351 تا 1359 دوران رونق نسبی؛
– از سال 1359 تا 1370 دوران رکود بزرگ و بازسازی؛
– از سال 1370 تا 1373دوران رونق نسبی؛