مقاله آیین دادرسی کیفری و دیوان عالی کشور

گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادربه نظر میرسد سیستم علم قاضی در همه مراحل کار برد داشته و این معنا را از لابلای مواد آئین دادرسی کیفری جدید نیز می توان استنباط نمود که تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی نداده است. با این حساب، صرف نظر از مرحله مداخله […]

مقاله نظام های حقوقی و رفتار مجرمانه

دعوی در اصطلاح نیز همچون معنی لغوی آن میباشد که در اصطلاح، به معنی طلب و درخواست و یا خواسته آمده است و لسان العرب آنرا چنین معنی کرده است: «الدعوی اسم لما یدعیه» دعوی اسم است برای آنچه که(مدعی) آن را طلب و درخواست مینماید. و دعوی از مقوله اخبار است، نه از مقوله […]

مقاله رایگان درباره قانون مجازات اسلامی و مفهوم اجتماعی جرم

جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن. توصیف جرم انگاری در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر بنا به تفاوت ساختاری متفاوت است و هر قدر این ساختار نسبت به هم دور باشد متفاوت و اگر نسبت به […]