منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین […]