مقاله درباره استانداردهای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,tABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری SIZE = اندازه شرکت […]

پایان نامه با موضوع درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و شرکتهای پذیرفته شده

معاملات سهام: در این پژوهش به سهام مبادله شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ حجم وتعداد سهام مبادله شده گفته میشود. نقدشوندگی سهام: قابلیت تبدیل اوراق بهادار به پول نقد (وبر عکس) با کمترین هزینه معاملاتی ممکن.نوسانپذیری بازده سهام: نوسانپذیری سود یکی از متغیرهای سری زمانی کیفیت سود است. نوسان […]