تحقیق رایگان با موضوع ارائه مدل مفهومی و اعتبار و پایایی


Widget not in any sidebars

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالی………………………………………………………………………29
2-5- روشهای تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………………30
2-6- عوامل موثر بر عملکرد مالی بلندمدت شرکتها……………………………………………………32
2-6-1- استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکتها……………………………………………..33
2-6-2- تامین مالی و عملکرد مالی شرکتها…………………………………………………………..34
2-6-3- سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتها………………………………35
2-7- استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………….35
2-8- پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………………………..37
2-9- پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………….38
2-10- نتیجهگیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………….40
2-11- خلاصهی فصل………………………………………………………………………………………41
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..43
3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..44
3-3- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………..45 3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………..45
3-3-2- قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………45
3-3-3- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………….45
3-4- فرضیههای پژوهش ………………………………………………………………………………….45
3-5- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها ……………………………………………………..47
3-6- جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………48
3- 7- روش گردآوری اطلاعات و دادههای پژوهش …………………………………………………48
3-8 – دقت، اعتبار و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………49
3- 9- روش کلی تحلیل دادهها……………………………………………………………………………….49
3- 10 – روشهای آماری……………………………………………………………………………………49
3- 11- خلاصهی فصل……………………………………………………………………………………..50