منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناهمسانی واریانس و ناهمسانی

H0: همسانی واریانس H1: ناهمسانی واریانس f: 22/34282 p= 0/000 pResiduals (Garque- bera)= 500963/6 p= 0/000آماره t برای معنی دار بودن ضریب رگرسیون بزرگتر از مقادیر بحرانی است و به عبارت دیگر سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از 01/0 است. بنابراین با 99 درصد اطمینان ضریب رگرسیون متغیر مستقل معنی دار است و اثر […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی

در صورتی که نرخ مالیات عایدات سهام (tps) صفر باشد و مالیات بر عایدات بدهی (tps) و نرخ مالیات شرکت (T) مساوی باشد، مزیت مالیاتی بدهی صفر می شود. 0= ارزش فعلی معافیت مالیاتی اگر T=tps=tpd=0 نتایج پیشنهاد اول و دوم مودیلیانی و میلر به دست می آید.اگر T=0,tpd>0 و یک واحد پولی به عنوان […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق صاحبان سهام و صاحبان سهام

اگر این سرمایه گذار، سهامی به ارزش aSu را از سهام شرکت L بفروشد و مبلغ aBL ریال با بهره R درصد به حساب شخصی ام وام بگیرد، با مجموع پولی که خواهد داشت می تواند معادل مبلغ [a(SL+BL)-Su] از سهام شرکت U را خریداری نماید. یادآوری می شود که برای شرکت U، Vu=Su زیرا […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده مورد انتظار سهامدار و تأمین مالی از طریق بدهی

معادلات بالا نشان می دهد که با بدهی صفر در ساختار سرمایه، بازده مورد انتظار سهام عادی برابر با بازده مورد انتظار کل شرکت است. اما با افزایش نسبت اهرمی و صرف ریسک میزان بازده مورد انتظار سهام عادی بیشتر از بازده مورد انتظار کل شرکت می شود. یعنی در هر حالت بازده کل مورد […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سرمایه بهینه و ساختار بهینه سرمایه

شماره و عنوان نمایه صفحهنمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن 24نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص 25نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی 26نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به […]

مقاله رایگان درباره نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و استراتژی های تأمین مالی

بررسی ارزش افزوده اقتصادی (EVA)استیورات(1991)معتقد است که شرکت هایی که تلاش های ان ها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده اند.به نظر وی برای دستیابی به ارزش باید اهداف مالی ، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه های ارزیابی […]

تحقیق رایگان با موضوع نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و شرکتهای سرمایه گذاری

مدیریت مالی، در واقع تصمیمگیری و انتخاب راهکارهای تهیه در خصوص سرمایهگذاری وجوه در داراییها کسب بهترین ترکیب مالی به منظور افزایش ارزش کلی شرکت است. تامین مالی در واحدهای اقتصادی به طرق مختلف و با بهرهگیری از منابع متعدد صورت میگیرد درخصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالی، عوامل متعددی موثر میباشند. یکی از مهمترین […]

تحقیق رایگان با موضوع ارائه مدل مفهومی و اعتبار و پایایی

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالی………………………………………………………………………292-5- روشهای تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………………302-6- عوامل موثر بر عملکرد مالی بلندمدت شرکتها……………………………………………………32 2-6-1- استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکتها……………………………………………..33 2-6-2- تامین مالی و عملکرد مالی شرکتها…………………………………………………………..34 2-6-3- سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتها………………………………352-7- استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………….352-8- پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………………………..372-9- پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………….382-10- […]