مقاله رفتار شهروندی سازمانی و روش های تحلیل آماری

Reliability Statistics
نزاکت
Alpha
N of Items
Widget not in any sidebars

.862
5
3-7) روش های تحلیل آماری :
روشهای آماری مورداستفاده در این تحقیق از دو نوع توصیفی و استنباطی می باشد :
1- آمار توصیفی : با استفاده از آمار توصیفی، فراوانی آزمودنی ها به صورت درصد و تعداد برحسب متغیرهای جمعیت شناسی (سن، سابقه، سطح تحصیلات و متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی در پنج بعد (نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی ، آداب اجتماعی و نزاکت) و متغیرهای رهبری خدمتگزار در چهار بعد (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی) در قالب جدول و نمودار توصیف شده است .
2- آمار استنباطی : در این قسمت برای سنجش فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون با روش همزمان استفاده شده است. در فصل چهارم در مورد نحوه انجام آزمون توضیح داده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
و
یافته های تحقیق

4-1) مقدمه:
امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشند، تجزیه و تحلیل داده ها از مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها ، اهمیت خاصی دارد. داده های بدست آمده از پرسشنامه های تحقیق، با استفاده از نرم افزارهای آماری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جهت توصیف متغیرهای تحقیق، از لحاظ سن، میزان تحصیلات، و سابقه خدمت و نیز توصیف کلی از وضعیت پاسخگویی آزمودنیها به سوالات پرسشنامه، در قالب جدول و نمودار ،از نرم افزار Spss 21 استفاده شده است.
در قسمت آمار استنباطی برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق، پس از مشخص شدن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها، به تناسب از آزمون های همبستگی و رگراسیون استفاده می شود. در این فصل ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته می شود، سپس فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند.
4-2) توصیف متغیر های تحقیق:
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است .که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است . جزئیات مربوطه در صفحات بعد بیان گردیده است.
4-2-1)سطح تحصیلات :

مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

– در تحقیقی که توسط یحیی اسلامی و همکاران تحت عنوان «بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی » انجام شده به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار به عنوان یکی از متغیرهای مستقل بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی گراهام می پردازد. این پژوهش در شعب بانک ملت تهران انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد خدمت گرایی سازمانی بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در ارتباط با مشتری است. این پژوهش از لحاظ هدف و کاربردی و از لحاظ استراتژی از نوع پژوهش های کمی و به روش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری آن تمامی مدیران و کارمندان شعب انتخاب شده بانک ملت شعب شهر تهران هستند. نتایج به دست آمده نشان از تأیید تمامی فرضیه ها بجز 2 فرضیه در سطح اطمینان اطمینان 95 درصد دارد. از این رو مدیران باید از رهبری خدمتگزار، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت، مدیریت منابع استانی البته بجز خدمت دهی رو در رو برای تأثیرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و بهبود رضایت شغلی کارکنان و رفتار شهروندی استفاده کنند.
– در تحقیقی که توسط محمدعلی خائفی و همکاران تحت عنوان «رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر ، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستانهای آموزشی دولتی شهر شیراز» در سال 1390 انجام شد، یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری خدمتگزار و اعتماد به سازمان (01/0 > D و 44/0 = r ) و رفتار مدنی اجتماعی (01/0 > D و 144/0 = r ) و اعتماد به سازمان با رفتار مدنی اجتماعی (01/0 > D و 145/0 = r) رابطه معنادار آماری وجود دارد. همچنین رهبری خدمتگزار توان پیش بینی رفتار مدنی اجتماعی پرستاران را دارا بود. در این تحقیق نشان داده شد بیمارستانهایی که به عنوان رهبری بر اساس خدمتگزاری ادراک می شوند سطوح بالاتری از اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی را نشان خواهد داد. علاوه بر این، یافته ها از دیدگاه گرین لیف مبنی بر اینکه رهبری خدمتگزار پیشایندی از اعتماد به سازمان هاست، و جنبه های دیگری از مدل های رهبری خدمتگزار، حمایت کردند.
– در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری سازمانی » که در سال 1390، توسط مرتضوی کیاسری در بین کارکنان استانداری مازندران انجام گرفت، محقق به بررسی میزان مطلوبیت این رفتار در جهت بهره وری سازمانی، در بین کارکنان استانداری مازندران پرداخته، سپس، اهمیت هر یک از مؤلفه ها را مورد مطالعه قرار داده است . جامعه مورد مطالعه، شامل مدیران و کارکنان استانداری مازندران، به تعداد 350 نفر، که از این تعداد، 110 نفر با روش تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.
Widget not in any sidebars

محقق، برای بررسی رفتار شهروندی سازمانی، تلفیقی از ابعاد اورگان و فارح را مورداستفاده قرار داده است که عبارتند از : جوانمردی، هماهنگی متقابل شخصی و حفاظت از منابع سازمان، نزاکت، آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده، که روش گردآوری داده ها در آن پیمایشی است، نتایج حاصل از آمارهای توصیفی و استنباطی، بیانگر آن است که، ابعاد هفتگانه رفتار شهروندی سازمانی از مطلوبیت خوبی در بین کارکنان استانداری مازندران برخوردار نیست ، همچنین مطالعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با متغیرهای جمعیت شناختی نشان می دهد، بین سن، جنسیت، سابقه کار و مدرک تحصیلی با رفتار شهروندی سازمانی، هیچ گونه همبستگی وجود ندارد ، بر طبق نتایج حاصل از آزمون «فریدمن» مشخص شد، ابعاد هفتگانه رفتار شهروندی سازمانی اهمیت متفاوتی دارند به طوری که نوع دوستی در سطح اول اهمیت ، آداب اجتماعی و نزاکت در سطح سوم و بقیه مؤلفه ها در سطح دوم از اهمیت، در بهره وری کارکنان و مدیران استانداری مازندران، قرار دارند.

– در تحقیقی که در سال 1389، توسط ابراهیم پور و همکاران تحت عنوان «بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مرکز صدا و سیما » انجام شد به مطالعه این رابطه این دو متغیر پرداخته شد. جامعه آماری مشتمل بر 250 نفر از کارکنان صدا و سیما بود که به روش تصادفی، نمونه گیری انجام و 148 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق که از نظر روش و ماهیت ، توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است، از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده، محقق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، فرضیه های خود را مورد آزمون قرار داده و نتیجه تحقیق نشان داد که بین ابعاد اصلی شغل برگرفته از مدل اولدهام و هاکمن و رفتار شهروندی سازمانی که مبتنی بر مدل پودساکف است، همبستگی مثبت معنی دار به میزان 460/ = r وجود دارد.
– برهانی نژاد در سال 1388، در پژوهشی با نام «رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان» به بررسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تأثیر آن بر توانمندسازی پرسنل پرداخت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. از جامعه موردنظر ، 162 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است. محقق برای مطالعه رفتار شهروندی سازمانی از ابعاد موردنظر اورگان بهره جسته و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پودساکف و نیز نتمیر استفاده کرد.
نتایج تحقیق نشان می دهد ، در جامعه موردنظر وجدان کاری و فضیلت مدنی به ترتیب ، از بیشترین و کمترین مطلوبیت در بین کارکنان برخوردارند. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان عامل مؤثر بر اثر بخشی سازمانی، رابطه مثبت و معنی دار، در سطح اطمینان 99٪ با ضریب همبستگی 63/0 وجود دارد، که مؤلفه وجدان کاری، بیشترین و متغیر جوانمردی، کمترین همبستگی را با توانمندسازی کارکنان دارد.
– در سال 1388، رامین مهر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی 135 نفر از کارکنان شرکت مینو می پردازد که شامل تمام کارکنان و مدیران شرکت، با مدرک کارشناسی به بالاست.
در این پژوهش تحت عنوان «ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی» با توجه به تأثیر OCB در کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، در گروه صنعتی مینو مورد مطالعه قرار می گیرد ، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش نظری – کاربردی است. محقق از مؤلفه های مدل پودساکف برای مطالعه خود استفاده کرده و ضمن تعیین ابعاد و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در جامعه تحقیق، به بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و تعلق سازمانی بر ابعاد مورد نظر پرداخته است . محقق در نتیجه تحقیق خود، سه بعد از ابعاد مدل پیشنهادی تحقیق، یعنی جوانمردی، ابتکار فردی و رفتارهای امدادی را تحت تأثیر ویژگیهای فردی و سه بعد دیگر از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی یعنی مشارکت سازمانی، وفاداری سازمانی و اطاعت سازمانی را تحت تأثیر تعلق سازمانی می داند. بر اساس نتایج تحقیق، عامل وفاداری سازمانی و رفتارهای کمک کننده، بیشترین اثرگذاری را در مدل ارائه شده توسط رامین مهر دارند.
– در سال 1387، پژوهشی تحت عنوان «رابطه ویژگیهای شغلی با رفتار شهروندی سازمانی» توسط صنوبری و رضایی در بین اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول انجام شد، در این تحقیق توصیفی، به مطالعه رابطه ویژگیهای شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری رضایت شغلی پرداخته می شود. در این پژوهش ویژگیهای شغلی شامل استقلال کاری، اهمیت کاری، رضایت درونی و یکنواختی کار بوده و برای اندازه گیری رضایت شغلی، از مقیاس استنتون و همکاران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای پژوهش با رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت و معنی دار است. متغیر حالات روحی مثبت با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم داشته و متغیر استقلال کاری، اهمیت کار، رضایت درونی از کار و یکنواختی کار از طریق رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارد.
– زارعی متین و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی » که در سال 1383 در بین کارکنان 4 سازمان دولتی در استان قم انجام شد؛ به مطالعه و شناسایی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط این شاخصها با عملکرد پرداخته اند، تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی است. محقق، شش شاخص عمده را که اکثر نظریه پردازان روی آنها اتفاق نظر دارند، به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، نمونه ای 208 نفره از چهار سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره مخابرات به صورت تصادفی انتخاب و رفتارهای فرانقشی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سازمانها از نظر عملکرد، به موفق و غیرموفق تقسیم شدند که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، شاخص وظیفه شناسی در سازمانهای موفق از میانگین بالایی برخوردار است، اما، شاخص فداکاری، مشارکت مدنی و توجیه بین سازمانهای موفق و غیرموفق از تفاوت معنی داری برخوردار نیستند. با استفاده از آزمون T-test ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ؛ شاخص وظیفه شناسی، جوانمردی و وفاداری در سازمانهایی که از نظر عملکرد موفق محسوب می شوند، بالاست.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه:
بدون تردید، لازمه رسیدن به نتیجه ای مطلوب در هر پژوهشی، مستلزم داشتن جامعه و نمونه آماری متناسب و بهره گیری از روشهایی مناسب برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آن پژوهش است.
رعایت اصول مربوط به گردآوری داده ها و برخورداری ابزار موردنظر از اعتبار و روایی مطلوب، لازمه داشتن اطلاعاتی دقیق و صحیح در انجام یک تحقیق است. بر این اساس، در این فصل ، ضمن بیان روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، تحلیل روایی و پایای و شیوه نمونه گیری؛ روشهای تحلیل آماری و استنباطی و نرم افزارهای مورداستفاده نیز بیان می شود.
3-2) روش پژوهش :
روش اجرای تحقیق ، مجموعه فعالیتهایی است که، به کمک آنها تعیین می شود؛ اطلاعات موردنیاز چگونه و با چه ابزاری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ؟
از آنجا که در این پژوهش، محقق به دنبال جمع آوری نقطه نظرات کارکنان به صورت میدانی است لذا روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از حیث روابط بین متغیرها، از نوع رگراسیون است. با توجه به اینکه انتظار می رود، نتایج حاصل از تحقیق در برنامه ریزی مدیران برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا برحسب هدف، این پژوهش کاربردی است.
3-3) جامعه آماری :

مقاله رفتار شهروندی سازمانی و شهروندی سازمانی

3-5-2) قسمت دوم : شامل سوالات شماره 1 الی 22 می باشد که به بررسی متغیر رفتار شهروندی سازمانی در جامعه آماری موردمطالعه می پردازد . بطور کلی پنج بعد موردنظر اورگان که شامل آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت می باشد را می توان بوسیله این پرسشنامه سنجید. جدول (3-1) به تقسیم بندی پرسش های متغیر رفتار شهروندی بر اساس ابعاد پنج گانه آن می پردازد .
Widget not in any sidebars

3-5-3) قسمت سوم : شامل سوالات شماره 23 الی 50 می باشد که به بررسی متغیر رهبری خدمتگزار در جامعه آماری موردمطالعه می پردازد. بطور کلی 4 بعد از 7 بعد ارائه شده در مدل پاتوسون در مورد رهبری خدمتگزار را می توان بوسیله پرسشنامه ارائه شده در این تحقیق مورد سنجش قرار داد که عبارتند از: خدمت رسانی – تواضع و فروتنی – قابلیت اعتماد – مهرورزی (عشق الهی). لذا سه عامل باقیمانده که شامل نوع دوستی – چشم انداز – توانمندی سازی می باشد موردسنجش قرار نگرفتند. به نظر می رسد که این سه عامل ذکرشده از وضوح کافی برخوردار نبودند ، به گونه ای که سوال آنها را به عنوان یک عامل و متمایز در بین افراد قرار دارد(قلی پور و همکاران ، 1388). جدول (3-2) به تقسیم بندی پرسشهای متغیر رهبری خدمتگزار بر اساس ابعاد چهارگانه آن می پردازد.
جدول 3-1) تقسیم بندی پرسش های متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ابعاد پنج گانه
آداب اجتماعی
سوالات 1 تا 4 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد .
نوع دوستی
سوالات 5 تا 8 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد .
وجدان کاری
سوالات 9 تا 13 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.
جوانمردی
سوالات 14 تا 18 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.
نزاکت
سوالات 19 تا 22 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.

جدول 3-2) تقسیم بندی پرسش های متغیر رهبری خدمتگزار بر اساس ابعاد چهارگانه آن
خدمت رسانی
سوالات 23 ، 47، 48، 49، 50 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
تواضع و فروتنی
سوالات 27، 31، 37 ، 38، 44 ، 45 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
قابلیت اعتماد
سوالات 28، 29، 30 ، 32، 33، 34، 35، 36، 39 ، 40 ، 41 ، 42، 44 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
مهرورزی

مقاله تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی


Widget not in any sidebars

ویژگی های شغلی
ویژگی های سازمانی
رفتار رهبری
پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار داده اند، بر دو محور متمرکز هستند، نخست اینکه، این عامل به عنوان زیربنای رضایت کارکنان، تعهد و ادراک از عدالت تلقی می شود، و دوم اینکه محققان، ارتباط معنادار آن را با رفتار شهروندی سازمانی نشان داده اند.
در خصوص متغیرهای شغلی، عمده تحقیقات در مورد تئوری جانشینهای رهبری بوده، که نتایج بیانگر ارتباط معنادار و مستمر ویژگی های شغلی با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی است، به طوری که بازخورد شغلی و رضایتمندی درونی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و تکراری بودن شغل با آن ارتباط منفی دارد.
ویژگی های سازمانی از نظر ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی دارای نوعی به هم ریختگی است، رسمیت، انعطاف و حمایت ستادی ارتباط مستمری با رفتار شهروندی سازمانی ندارند، با این حال، مؤلفه همبستگی گروهی با تمام مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار دارد.
در خصوص رفتار های رهبری می توان گفت که رهبری از طرق زیر بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گذار است: الگو و نمونه بودن، نحوه تخصیص منابع سازمان، معیارهایی که به وسیله آن به استخدام، ترفیع، و یا اخراج کارکنان اقدام می کنند، و آنچه به آن توجه داشته و آنچه به آن اهمیت می دهند .نتیجه تحقیقات نشان می دهد مدیران باید از رهبری خدمتگزار ، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت، مدیریت منابع انسانی البته بجزء خدمت دهی رو در رو برای تأثیرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و بهبود رضایت شغل کارکنان و رفتار شهروندی استفاده کنند.
امروزه رجحان اقتصاد خدمت محور بر اقتصاد تولیدی محور و ضرورت ارائه خدمات برتر و با کیفیت برتر سبب شده است که سازمان ها سرمایه انسانی را به عنوان عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی در نظر گیرند. زمانی کارکنان یک سازمان می توانند تعامل خوب با مشتریان داشته باشند که از شغل و جایگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند. کارمندانی که احساس رضایت می کنند معمولاً متمایل به رفتار شهروندی سازمانی هستند (اسلامی و همکاران ، 1390).
2-3) بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع
2-3-1) مقدمه :
هدف از این بخش بررسی اجمالی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی و رهبری خدمتگزار انجام گرفته است، مطالعه این تحقیقات ، خواننده را با زمینه تحقیق و کارهای صورت گرفته قبلی آشنا نموده و علاوه بر آن از نظر محتوا بر غنای مطلب می افزاید، هرچند که بیشتر کارهای انجام شده، به طور مستقیم، با موضوع تحقیق حاضر ارتباط ندارد و اکثر پیشینه های یاد شده، به بررسی یکی از دو متغیر پرداخته اما از نظر محتوایی و هم از نظر موضوعی، زمینه و زاویه دید مناسبی برای اجرای بهتر تحقیق فراهم آورده است .
2-3-2) : پژوهش های انجام شده در خارج از کشور :
– در تحقیقی از نوع همبستگی تحت عنوان «رابطه بین رهبری خدمتگزار، رفتار شهروندی سازمانی، تناسب شخصی سازمان و هویت سازمانی» توسط میشل واندی در کشور آمریکا انجام شد به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی توسط دو متغیر تعدیل کننده تناسب شخص – سازمان (O-P fit) و هویت سازمانی پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رهبری خدمتگزار با احتساب متغیر تعدیل کننده تناسب شخصی – سازمان دارای رابطه مستقیم و مثبت با رفتار شهروندی سازمانی است. در این تحقیق از ابعاد لیدن و همکاران برای سنجش تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.
– رابعه اسلم در سال 2011، در تحقیقی از نوع علمی ، تحت عنوان «بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و گردش مالی» طی یک مطالعه موردی، به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، بر نگرش و رفتار اساتید دانشگاه بنجاب پاکستان پرداخت. وی رفتار 150 نفر از اساتید پنج دانشکده از 13 دانشکده دانشگاه بنجاب را که با نمونه گیری مرحله ای انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار داد. برای بررسی رفتار شهروندی سازمانی نمونه مورد پژوهش، از پرسشنامه پودساکف و همکاران (1990) استفاده شده است. بررسی رفتار اساتید مورد مطالعه حاکی از این بود که، افرادی که رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان می دهند از رضایت شغلی و تعهد سازمانی بالاتری برخوردار بوده و کمتر با گردش مالی درگیر می شوند.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد ما بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی، ارتباط مثبت و مستقیم به ترتیب با ضریب همبستگی 43/0 و 68/0 وجود داشته، اما رفتار شهروندی سازمانی با گردش مالی دارای ارتباط ضعیف است.
– آرن کوهن از دانشگاه حیفا، در سال 2000، با توجه به فرضیه پودساکف و مکنزی (1977) مبنی بر تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در افزایش نرخ عملکرد عمومی پرسنل و بهبود بهره وری، به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار شهروندی در سطح جامعه مدنی پرداخته است. وی در پژوهش تحت عنوان «آیا شهروند خوب، شهروند سازمانی خوب است ؟ » با پذیرش رابطه بالقوه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار مشتری گرا، به ویژه در سازمان های دولتی که به طیف وسیعی از جمعیت ارائه خدمت می شود، رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار شهروندی عمومی در میان 200 نفر از کارکنان و سرپرستان یک سازمان بزرگ در حوزه بهداشت عمومی در کشور فلسطین اشغالی را مورد بررسی قرار داده است. ابعاد موردمطالعه آرن برای متغیر رفتار شهروندی عمومی عبارتند از :
– مشارکت در فعالیت های اجتماعی
– مدینت
– وفاداری شهروندی
همچنین وی برای مطالعه رفتار شهروندی سازمانی از دو بعد نوع دوستی و وجدان کاری سود جسته است. محقق به بررسی ارتباط مستقیم رفتار شهروندی و رفتار شهروندی عمومی و نیز ارتباط غیرمستقیم این دو عامل، با توجه به متغیرهای میانجی نظیر مشارکت در تصمیم گیری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرداخته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، فرضیه ها و مدل تحقیق بیانگر این است که رفتار شهروندی سازمانی از طریق متغیرهای میانجی، با رفتار شهروندی عمومی، دارای رابطه مثبت است و ارتباط مستقیم میان آنها معنی دار نمی باشد.
– در تحقیقی که توسط رابرت ویزلو در سال 2009 تحت عنوان «رفتار شهروندی سازمانی و خدمت محوری» انجام شد نشان داده شد به طور کلی ارتباط میان خدمت گرایی و رفتار شهروندی سازمانی دارای همبستگی مثبت می باشد.
2-3-3) پژوهش های انجام شده در داخل کشور :

مقاله رفتار شهروندی سازمانی و شهروندی سازمانی

چشم انداز
قابلیت اعتماد
Widget not in any sidebars

توانمندسازی
خدمت رسانی (Patterson , 2003).
با توجه به همپوشانی زیادی که بین ابعاد شناخته شده رهبری خدمتگزار وجود دارد از 4 بعد شناخته شده نظریه پاترسون در زمینه رهبری خدمتگزار برای انجام این تحقیق استفاده می شود(جواهری زاده و همکاران، 1387).
1- خدمت رسانی : رهبری خدمتگزار برای خدمت کردن به کارکنانش به دنبال پاداش و قدردانی نیست و بیش تر به دنبال آن است که به کارکنانش خدمت کند، به جای اینکه بقیه به او خدمت کنند و عقیده دارد رهبری و سرپرستی بیشتر نوعی مسئولیت پذیری و خدمت کردن است،‌ به جای اینکه نوعی مقام و موقعیت برتری آور باشد. در این تحقیق سؤالات 23 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.
2- تواضع و فروتنی : تواضع، خوشرویی و خوش برخوردی با کارکنان و همچنین معاشرت با آنان در تصمیم گیری ها باعث به وجود آمدن جو دوستی، مهر و صمیمیت در سازمان شده و اعتماد افراد نسبت به رهبر سازمان افزایش می یابد. رهبر خدمتگزار درباره شایستگی ها و توانایی هایش برای دیگران غلو نمی کند و خودش را برجسته نشان نمی دهد. در این تحقیق سوالات 27 ، 31 ، 37 ، 38 ، 44 و 45 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.
3- قابلیت اعتماد : رهبری خدمتگزار با ایجاد جو اعتماد در سازمان و با باز و پذیرا بودن نسبت به کارکنان ، قابل اعتماد بودن خود را ثابت می کند ، سوء ظن و بدگمانی در سازمان را از بین می برد و کارکنان با خیالی آسوده به سوی تحقق اهداف سازمان پیش می روند. در این تحقیق سؤالات 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ،36 ، 39 ، 40 ، 41، 42 و 46 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.
4- مهرورزی (از خودگذشتگی – عشق الهی) : پژوهش ها نشان می دهد که رهبران خدمتگزار دارای از خودگذشتگی هستند. از خودگذشتگی رهبر به معنای عشق ورزی به پیروان بوده و اشاره به این دارد که رهبر، نیازها، خواسته ها و تقاضای هر یک از پیروان را در نظر گرفته و سعی در برآورده نمودن آنها دارد و با اولویت قراردادن اهداف و نیازهای کارکنان نسبت به اهداف و نیازهای سازمان ، روحیه اخلاقی و کارآفرینی آنها را افزایش می دهد. در این تحقیق سؤالات 24 ، 25 ، 26 و 43 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.
1-9) قلمرو پژوهش :
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق این پژوهش نیمه اول سال 1393 می باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک ملی کلان شهر رشت می باشد.
قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، حوزه رفتار سازمانی می باشد که در زمینه آن به مطالعه رفتار شهروندی سازمانی و رفتار رهبری خدمتگزار پرداخته می شود.

فصل دوم
مرور منابع
اادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
2-1) رفتار شهروندی سازمانی:
2-1-1) مقدمه :
از آنجا ک طی سی سال اخیر ، نظریه های متعددی در حوزه رفتار شهروندی سازمانی وارد علوم انسانی شده و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است، پژوهشگران رفتار سازمانی با ارائه تعاریفی مختلف از این رفتار، به بیش از سی نوع از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی، اشاره کرده اند که البته بیشتر آنها از نوعی همپوشانی برخوردارند، در این بخش به ذکر برخی از این مفاهیم و ابعاد پرداخته می شود تا خواننده با زمینه فعالیت و حیطه موضوع مورد تحقیق آشنا شود.
2-1-2) تعریف :

مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی


Widget not in any sidebars

آیا سبک رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است ؟
1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق :
جوهره کلیدی در تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد. مطالعات تجربی مختلفی که در این زمینه انجام شده (بورمن و موتوویدلو، پودساکف و مکنزی، 1994 میلادی، اورگان و کانوکسی ، 1998 میلادی) ضمن تأیید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتار شهروندی سازمانی، ممکن است به موفقیت سازمان کمک کند در قالب موارد زیر به طور خلاصه بیان کرده اند (مقیمی، 1385):
افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان
کاهش نیاز به تخصیص منابع کمیاب
تقویت توانایی سازمان برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد
آزادسازی منابع سازمانی و تخصیص آن برای مقاصد مولدتر
افزایش ثبات عملکرد سازمان
توانمندسازی سازمان برای سازگاری با محیط متغیر (Podsakoff et al, 2000) .
از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی برای بقا، رشد و توسعه سازمانی حیاتی است و می تواند بهره وری را حداکثر ساخته و عملکرد سازمانی را ارتقا بخشد (Murphy et al , 2002 , P. 288) ، در این تحقیق به بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته می پردازیم. مقایسه پنج بانک بزرگ کشور از نظر میزان موفقیت آنها در زمینه اصلی بانکداری یعنی جذب منابع و به تبع آن سودآوری در استان گیلان و شهر رشت نشان می دهد تفاوت قابل توجهی میان آنها وجود دارد. این تفاوت از آن جهت قابل تأمل است که در کشور ما تمامی بانک ها از سیاست ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تبعیت می کند، از طرفی هر گونه نوع آوری در زمینه بانکداری به سرعت توسط رقبا مورد استفاده قرار می گیرد و نیز تقریباً بیشتر تکنولوژی های مورداستفاده ، مشابه هم هستند . آنچه که در این میان از اهمیت به سزائی برخوردار خواهد قاعدتاً رفتار رهبر در استفاده بهینه منابع انسانی موجود خواهد بود.
1- 4) اهداف پژوهش:
با توجه به مطالبی که عنوان شد اهداف این پژوهش عبارتند از :
الف : اهداف اصلی:
1-4-1) سنجش تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت
ب: اهداف فرعی :
1-4-1-1) بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد نظر اورگان
1- 5) سؤالات پژوهش :
الف : سؤالات اصلی :
1-5-1)آیا رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهررشت تأثیرگذار است ؟
ب : سؤالات فرعی :
1-5-1-1) آیا رهبری خدمتگزار بر آداب اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟
1-5-1-2) آیا رهبری خدمتگزار بر نوع دوستی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟