پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی و مدل نتایج و تعیین کننده ها

-4 بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.( Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997))مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ،…

Continue Reading

پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

بررسی و شناخت تأثیرهوش عاطفی بر عملکرد کارکنان در ادارات برق شهر همدان و ملایر اهداف فرعی:سنجش تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان در ادارات برق شهر همدان و ملایرشناخت تأثیر به کارگیری درست هیجانها توسط کارکنان بر عملکرد آنان…

Continue Reading

پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران

5-1 مقدمه 72 5-2 مروری بر آمار توصیفی 725-3 تحلیل نتایج 735-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 735-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق 735-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک 735-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو 745-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه 745-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد اهمیت هوش هیجانی و روانشناسی صنعتی

1- از جمله محدودیت‌های تحقیق حاضر، این است که اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه است. با توجه به این مطلب، احتمال ارایه پاسخ های غیرواقعی شرکت کنندگان، ناشی از درک نادرست از سؤال‌ها، می‌تواند نتایج را مخدوش سازد.…

Continue Reading

پایان نامه تأثیر رسانه های جمعی و میزان درآمد ماهیانه

این فرضیه با استفاده از آزمون T مستقل مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد و در مقابل فرض صفر آن رد شد. یعنی رضایت دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بود. در این رابطه می توان به کار تحقیقی…

Continue Reading

پایان نامه شبکه های اجتماعی مجازی و نظریات سرمایه اجتماعی

ماکس وبر ایشان مفهوم مشروعیت را عرضه می دارد. مشروعیت روایت دیگری برای رضایت سیاسی است. اساسا در یک حکومت مردم سالار، حاکمیت بر رضایت مردم استوار است به گونه ای که برخلاف تمایل ایشان نمی توان امری را بر…

Continue Reading

پایان نامه اداره امور دانشگاه و ارزش های فرامادی

نحوه رفتار دولت در مقابل منافع اقتصادی گروههای اجتماعی: منظور اینکه دولت در مقابل منافع گروههای مختلف اجتماعی چه نوع برخورد و رفتاری را از خود نشان می دهد. مثلا دولت سرمایه دار در سیاستهای خود ناخواسته منافع گروههای سرمایه…

Continue Reading

پایان نامه ساختارهای اجتماعی و نیروهای اجتماعی

انگوس کامپل، بلارد راجرز و فلیپ کانورسمطالعه ای درباره ی رضایت مندی از کیفیت زندگیدرباره ی احساس مسئولیت مقامات کشور، وجود آزادی برای زندگی و رضایت مندی از زندگی در آمریکا 22% کاملا خشنود، بیش از 60 % دارای سطوح…

Continue Reading

دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و روابط مثبت با دیگران

امروزه می توان در حوزه روان شناسی کاربردی به روان شناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که هم پوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می…

Continue Reading