منابع مقاله با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و محاسبه آلفای کرونباخ

ترس از دست زدن به وظایف جدید را در فرد کاهش می دهد.روحیه گروهی را بهبود می بخشد.سازمان را به محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می کند. هر برنامه آموزشی موفقیت آمیز باید براصول و یادگیری زیرمبتنی باشد:1-وقتی…

Continue Reading

منابع مقاله با موضوع ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری

نظریه های متعددی در ارتباط با بهترین شیوه برای ارزیابی رضایت مشتریان مطرح شده اند. از میان آن ها می توان به رویکرد عدم تأیید انتظارات ، رویکرد مبتنی بر عملکرد ، رویکردهای دو جزئی فنی و کارکردی ، رویکرد…

Continue Reading