بکارگیری الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات

42500 شکل ‏45: درصد بهبود برای الگوریتم‌های ارائه شدهاز انجایی که کارایی الگوریتم اصلاح شده بهتر از دو الگوریتم دیگر بود، برای مقایسه با الگوریتم‌های ارائه شده در سایر مقاله‌ها، از این الگوریتم استفاده می‌کنیم. بدین منظور دو الگوریتم‌ ارائه شده توسط شوستر و فرامین [85] ، پنج الگوریتم بر پایه الگوریتم جستجوی محلی [86] […]

دانلود مقاله بکارگیری الگوریتم ژنتیک و الگوریتمهای ژنتیک

22h 3h 2h 1h 1QGMM18.322h 2h 3h 1h 1Proposedدر جدول 3 نشان داده شده الگوریتم min-max آگاهانه برای makespan برای 24 و مقدار پیشنهادی برای makespan برای 22 در همان زمان،هزینه اجرایی را به 23.1 دلار کاهش می دهد.با مقایسه راه حل های نگاشت الگوریتم QGMM،task های T3,T4 بر روی ماشین ها h2,h3 زمانی که […]