مقاله رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و معیار ارزش افزوده اقتصادی

عبارت RP-Rf برابر صرف ریسک پرتفولیو می باشد و در صورتی که مدل CAPM برقرار باشد و انتظارات سرمایه گذار نیز محقق گردد، در آن حالت صرف ریسک پرتفولیو باید نسبتی از صرف ریسک پرتفولیوی بازار باشد. نمودار زیر رابطه بین صرف ریسک پرتفولیو و صرف ریسک بازار را نشان می دهد: نمودار2-5طبق مدل CAPM […]

پایان نامه ارشد درباره مدل ارزش افزوده اقتصادی و شفافیت سود حسابداری

هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مدیریت مالی به شمار میرود. هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی نقش مهمی ایفا میکند. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی باید هزینه تامین مالی را مشخص و عوامل موثر بر آن را تعیین نماید. هزینه سرمایه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد در مدل […]