منابع تحقیق درباره مهارت های حرکتی ظریف و مهارت های حرکتی درشت

حرکت هسته اصلی زندگی و کانون مرکزی رشد کودک است. کودک با حرکت فعال میشود و به محیط واکنش نشان میدهد. حرکت ذات زندگی و نخستین وسیله کسب اطلاعات است. رشد حرکتی کودک در طول زندگی تغییر میکند. مهارتهای حرکتی همانند مهارتهای ذهنی و اجتماعی باید یادگرفته شوند. همزمان با تغییرات حرکتی، ما شاهد سایر […]

دانلود مقاله با موضوع فعالیت ورزشی و سلامت جسمانی

نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد،بین میانگین نمره تعادل افرادی که در دوران جوانی ورزش می کرده و در سالمندی نیز ورزش می کنند(گروه اول)، با افرادی که در جوانی ورزش کرده ولی در سالمندی ورزش نمی کنند(گروه دوم) اختلاف معنی داری وجود دارد.(p0.05) .در تایید یافته های تحقیق حاضر، می توان به تعدادی […]

دانلود مقاله با موضوع آمادگی جسمانی و وضعیت جسمانی

در تایید یافته های حاضر می توان به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور از جمله جمله بوگل(1996) ، شام وی(1997) ،ویپامان چوماسونگ(1998) ،پرین(1999) ،بلبلیان(2000) ، آنی بارنت (2003)،جنیفر(2004) ،ملزر(2005) ،گرشاسبی(1380) و صادقی(1386)اشاره کرد(54،67،26،60،9،8). با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان گفت سالمندان فعال و ورزشکار از تعادل […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتئین واکنشگر C و سطح آمادگی جسمانی

شکل2-4. عملکرد واسپین در کاهش غذا و بهبود گلوکز خون (بلوهر، 2012) 2-2-10- مطالعه مداخله واسپین در از دست دادن وزنمعمولاً مداخله دراز مدت رژیم غذایی موجب کاهش وزن سریع میشود. این کاهش وزن بوسیله دو مقوله تثبیت وزن یا بدست آوردن وزن کامل با وجود ادامه رژیم غذایی پیروی می‌کند (آرونه و همکاران، 2009). […]

دانلود تحقیق در مورد تحلیل عاملی تأییدی و خودپنداره تحصیلی

سلسله مراتبی است، به این ترتیب که قاعده آن را ادراکات رفتار فردی، میانه آن را استنباط راجع به خویشتن در حوزه‌های مختلف (اجتماعی، بدنی، تحصیلی و علمی) و رأس آن را خودپنداره عمومی تشکیل می‌دهند. خودپنداره واقع در رأس ثابت است ولی نتایج تا حد زیادی به موقعیت ویژگی داشته و با رسیدن به […]

دانلود پایان نامه با موضوع حداکثر اکسیژن مصرفی و حافظه کوتاه مدت

1.1 مقدمه:خواب رفتاری فیزیولوژیک است که قسمتی از زندگی روزانه هر فرد را تشکیل می‌دهد و به عنوان روند مناسبی جهت بازیافت، تجدید و احیای عملکرد سیستم عصبی و سیستمهای فیزیولوژیکی بدن مطرح میباشد و همین طور می‌تواند بر ساعت بیولوژیک بدن تأثیرگذار باشد. خواب مکانیسم فیزیولوژیک بدن در بازیافت توان از دست رفته و […]