مقاله با موضوع اندازه موسسه حسابرسی و جریان نقدی عملیاتی

=∆WC تغییر سرمایه در گردش در دوره t =جریان نقدی عملیاتی در دوره قبل جریان نقدی عملیاتی در دوره جاری= جریان نقدی عملیاتی در دوره بعد=میا نگین جمع دارایی‎ها در دوره جاریبا برازش مدل فوق می‎توان دریافت که الگوی اقلام…

Continue Reading

مقاله با موضوع اطلاعات حسابداری و استقلال حسابرس

– ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورتهای مالی حاوی تحریفهای با اهمیت است وحسابرس این تحریف‎ها را کشف وگزارش می‎نماید (دیآنجلو، 1981). – احتمال آن که حسابرس نسبت به صورت‎های مالی که حاوی تحریف‎های بااهمیت است گزارش مقبول صادر ننماید…

Continue Reading

مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و آیین رفتار حرفه ای

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت کالای(خدمات) عمومی رادارد که استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمی‎شود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف کننده خاصی نیست. این کالای عمومی همانند سایر کالاها وخدمات باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد…

Continue Reading

مقاله با موضوع آیین رفتار حرفه ای و بورس اوراق بهادار

ازآنجا که قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می‎باشد، لذا جامعه ی آماری شامل تمامی‎شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می‎باشد:1-اطلاعات مورد…

Continue Reading

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار و برآورد پارامترها

فهرست جداول عنوان صفحهجدول 4-1. نمونه آماری تحقیق 54جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق 55جدول 4-3. آزمون چاو 56جدول4-4. آزمون‎هاسمن 57جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف 58جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 60فهرست نمودارها عنوان…

Continue Reading